Trico Noble trekt Henny Schouten als ploegleider aan Tip voor 'n onvergetelijke vrije dag. geef een PONTIAC Lamswaarde-dames en Graauw winnen ploegen k lassem en t KNAU ZET CORA HOFMAN UIT ESTAFETTE-SELECTIE FC Desso vijf punten voor Lunch-taartje. ZATERDAG DAG VAN HET PAARD NA ZEGE OP FC CLITEX Uitwisseling Vlissingen- Neuenkirchen STERK VELD IN IBM- TOERNOOI „Nederveen te passief evoluon PSV KLOPT N.-SUMATRA MET 4-0 sport VADERDAG VADERDAG VADERDAG VADERDAG fijn om te krijgen fijn om te dragen voor jaren en jaren en jaren... PONTIAC TIJD - JUISTE TIJD Beschuit met aardbeien lekker met lekker» Amateurteam tegen Rusland Woensdag 16 juni 1971 (Van onze sportredactie) AARDENBURG Volgend sei zoen zal de wielerformatie van Trico Noble opnieuw een andere ploeglei der krijgen. Werd Peet Verschueren in de afgelopen winter opgevolgd door Jo de Roo en kwam daarna door omstandigheden Cor Neder- veen, de masseur van de schaats ploeg op de proppen, volgend jaar zal de bekende ex-coureur Henny Schouten uit Amsterdam de touw tjes in handen nemen. In het afgelo pen weekeinde kwamen Frans en Gerard van Turenhout tot een ak koord met de Amsterdammer. Een akkoord, dat ook inhoudt, dat Schouten per augustus bij Van Tu renhout in dienst treedt als tech nisch assistent van Gerard. Frains van Turenhout zelf is ge lukkig met zijn nieuwe aanwinst. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor zijn renners. Van Turen hout: „Dit is de meest ideale combi natie, dde ik kan hebben. In de eerste plaats hefb ik een goede assis tent voor Gerard, die het veel te (Van onze medewerker) KAMPERLAND Zaterdag 19 juni aanstaande zal op de Ruiter- plaat in Kamperland de Zeeuwse dag van het paard worden gehou den. Gesteund door het succes van de vorig jaar voor het eerst- gehou den Zeeuwse dag van het paard heeft men gemeend ook dit jaar weer deze dag te moeten organise ren. In de morgenuren worden de keu ringen van het warmbloedpaard ge houden. De inschrijvingen overtref fen die van het vorig jaar. Nu worden in totaal 280 paarden en pony's gekeurd. Het middagprogramma is weer tot standgekomen met de gewestelijke bond van landelijke rijverenigingen, terwijl voor dit jaar de Zeeuwse 'Eingrijdersverenigirag zijn medewer king verleent door bet verzorgen van een demonstratie ningrdjden. Daarnaast alle soorten pony's en paardendemonstraties. Gelukkig kon dit jaar nog de beschikking worden gekregen over het terrein op de Ruiterplaat te Kamperland. De heer L- Kooistra, secretaris van de ge westelijke bond voor landelijke rij verenigingen en secretaris van de Zeeuwse dag van het paard vraagt zich wel af hoe in de komende jaren een oplossing gevonden kan warden om grote terreinen ter beschikking te krijgen voor het houden van der gelijke evenementen. Hij denkt hierbij niet alleen aan de Zeeuwse dag van het paard, maar ook aan de door de ZLM te houden tentoonstel lingen, agrarische dagen en de te houden provinciale kampioenschap pen met paarden en pony's. Volgens de heer Kooistra zou er een groot terrein in Zeeland moeten Komen dat ook voor nationale evenementen kan worden gebruikt. (ADVERTENTIES) druk heeft en in de tweede plaats is volgend jaar onze ploegleider einde lijk bijna altijd voor de jongens te bereiken. Nu heb ik in Cor Neder veen best een goede ploegleider, maar die is toch te passief. Wat er in de ronde van Midden-Zeeland gebeurd is met Wim de Waal en Toine van de Bunder had nooit voor mogen komen. Als je toch met drie man vooruit bent en je hebt daarbij twee man, dan moet een ploegleider toch aanwijzingen geven. Die twee hadden net zo lang moeten demarre ren tot dat ze die coureur van Ca- ballero kwijt waren. Maar dat moet ze verteld worden". Het grootste bezwaar van Frans wan Turenhout tegen het beleid van Cor Nederveen, die trouwens ge woon tot het eind van bet seizoen aanblijft, is dat de Rotterdammer te weinig initiatieven toont.Frans van Turenhout: „We dachten nu einde lijk eens van alle troep af te zijn en nu moeten we nog alles zelf doen. Zelfs het hotel voor de Nederlandse kampioenschappen in Valkenburg heb ik zelf moeten bespreken voor de jongens. Kijk en als Henny Schouten hier is moet dat verande ren- Ik heb normaal al genoeg aan mijn hoofd. De coureurs zijn er razend enthousiast over". Het eerste contact tussen de ge broeders Van Turenhout en Henny Schouten werd gelegd in Olympia's ronde door Nederland van dit jaar. Trico Noble zat voor deze etappe wedstrijd zonder „mekanieker" en via coach Joop Middelink kwam men in contact met Schouten, die juist aan een jaar wdelerrust was begonnen. Henny Schouten: „Na drie jaar als ploegleider bij Vredes- tein gezeten te hebben, wilde ik wel eens rust hebben. Maar ja die wiel rennerij laat je toch niet los, dus ik ging overal wel kijken. Middelink vroeg op een gegeven moment of ik mecanicien wüde worden in Olym pia's ronde voor Trico Noble. Ik heb ja gezegd en van het een kwam het ander. Gerard van Turenhout vroeg tijdens de ronde wat ik deed. En nu blijkt mijn vak stempeümaker goed overeen te komen met het techni sche gedeelte van de fabriek in Aardenburg. Dus zo ging het door en het eind kwam afgelopen week einde, toen is alles rond gekomen. Begin augustus ga ik bij Trico No ble beginnen. Eerst nog niet als ploegleider, dat komt volgend sei zoen pas. Het zou rot voor Neder veen zijn als ik zo maar overpakte. Dat kan niet. Die man doet erg zijn best". Henny Schouten behoorde in de eerste jaren van zestig tot Neder lands beste amateurs. In totaal heeft hij elf jaar gefietst, waarin hij een maal de Tour de L'Avenir deed, een maal Warschau-Berlijn-Praag en zo'n stuk of vijf keer Olympia's Toer. In 1965 had hij zijn beste seizoen. Een jaar daarop kwam er een abrupt einde aan zijn carrière door die beruchte valpartij in de Ronde van Zuid-Holland, waar in de Wilt u eens met een computer spelen? Weten hoe kleuren-tv werkt? Elektronisch uw geheugen testen? Kom naar het Evoluon in Eindhoven. Om zélf op de knoppen te drukken, zélf boeiende experimenten uit te voeren. Om iets meer te begrijpen van de wereld waarin wij leven. Kom naar het Evoluon, 't is^C- f ft ■-* J» •- de moeite waard. Voor iedereen! Direct aan de rondweg in Eindhoven. Geopend: dagelijks van 10-18 uur: op zon- en feestdagen (behalve 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag) van 12-18 uur. (gesticht door Philips) wielerwer-eld een enorme rel over is geweest- Henny Schouten was er van al de renners die 'tegen het plaveisel smakten het ergste aan toe. Drie weken «iekenhui» moesten hem er weer bovenop helpen. Schouten: „Juist in dat jaar was het voor mij alles of niets. Ik wilde graag over naar de profs, maar na die valpartij ben ik gestopt. Het hele seizoen was naar de knop pen". Schouten ontwikkelde zich daarna tot Nederlands beste mecanicien. Een man waarop elke renner stapel is, zo vlug weet hij in tijd van nood te handelen. De staip naar Zeeuwsch-Vlaanderen is voor hem een grote. En dat ondanks het feit, dat hij toch een ervaren man is in hot wïelermetier. Zegt hij tot slot: „Ik heb hier twaalf jaar bdj dezelfde baas gewerkt en ik ben er van overtuigd dat het een grote sprong is, maar ik waag het er toch maar op. Trico Noble is een groot bedrijf en in de ploeg zitten veel jonge knapen die barsten van het talent. Met een beetje goede wil moeten er veel successen voor hen weg gelegd zijn..". (ADVERTENTIE) Vlot model van deze Deze Pontiac Simpatico geeft U de juiste tijd en de datum. Profectus 105.-. Doublé 110.- Pontiac Hydraulica S 100% waterdicht. Uurwerk verend opgehangen in een «ottde roestvrij Fraai gevormde kast beschermt het S(a|en solide Pontiac uurwerk tegen vocht en stof. Wijzerplaat met kleurige zöne. Doublé 148.- 'Van onze sportcorrespondent) UITSLAGEN HULST Een honderdtal jongens en meisjes van K.P.J. Kring Hulst hebben gestreden om de diverse K.P.J.-atietiektite)s in het gemeente- lijk sportpark onder leiding van kringsportleider Ferdy van Campen, geassisteerd door een tiental juryle den. Bij deze wedstrijden stond de vijfkamp op het programma hetgeen voor de dames betekende: 80 meter hardlopen, 400 m hardlopen, ver springen, hoogspringen en balwer- pen. Voor de heren hield dit in 100 m hardlopen, verspringen, hoog springen, kogelstoten en hink-stap- sprong. Het traditionele volleybal was vervangen door een estafette, voor de dames 4 x 100 m, de heren 4 x 200 m- Uit de vijf kamp en de esta fette en voor de heren de 1500 m erbij, werd het ploegenklassement opgemaakt. Bdj de dames werd het ploegenklassement gewonnen door Lamswaarde, voor de derde achter eenvolgende keer. Graauw was weer tweede. Graauw zegevierde voor de derde keer bij de heren met St.-Jansteen als verrassende twee de. (Van onze sportredactie) TERNEUZEN Cora Hofman, de Terneuzense atlete twijfelt. Twijfelt of zij de atletiek nog wel langer serieus zal bedrijven, als zij de afgelopen jaren heeft gedaan. De oorzaak van die twijfels is een brief van de KNAU, waarin haar werd meegedeeld, dat zij voortaan geen deel meer uitmaakt van de A-selectie voor de estafette-ploeg. Coach Jaap Noordenbos nam Liddy Makkinje uit Amsterdam voor de Terneuzense in da plaats. Uiteraard was die mededeling een te leurstelling voor de 18-jarige Cora Hofman, Maar de twijfel wordt toch grotendeels veroorzaakt door de ergernis. De ergernis, dat al die moeite die zq zich de laatste maanden en in de afgelopen winter heeft getroost, waarschijnlijk voor niets is geweest. Cora Hofman houdt zich duidelijk in als zij o-ver het voorval praat. Graag zou zij fel van leer trekken tegen de KNAU, maar speciaal te gen Jaap Noordenbos, de trainer, waarmee zij nu niet bepaald een beste verhouding had. Maar ze be seft, dat zij haar eigen ruiten in gooit, als ze de schepen nu al gaat verbranden, terwijl de oversteek nog niet voltooid is. Want ze heeft voor zichzelf nog niet uitgemaakt wat ze zal gaan doen. Ze twijfelt. Dat is duidelijk. Zegt Cora Hofman: „Het is in feite een ondoenlijke zaak om me als Zeeuwsch-Vlaamse te handhaven in de top van de Nederlandse atle tiek. In de eerste plaats kan ik in Terneuzen niet behoorlijk trainen omdat er geen tegenstand van for maat is en ten tweede, als ik goed wil trainen, moet ik helemaal naar Papendal in Arnhem. Dat betekent dat ik woensdagmiddag om half twee weg moet en dan pas donder dags om tien uur 's morgens terug op mijn werk ben. Ik haal namelijk de laatste boot niet en moet dan in Goes blijven slapen". Die grote afstand tot Arnhem is volgens Cora Hofman de indirecte oorzaak van het feit, dat zij geen deel meer uitmaakt van de estafet te-selectie. „Omdat ik me niet goed voelde, kon ik aan de eerste NOS- wedstrijden op Papendal niet mee doen. Niemand was te bereiken om dat te zeggen, dus heb ik Piet Vonck uit Heikant gevraagd mijn trainer te vertellen dat ik niet kwam. Die zag ook niemand en zei het tegen een van de meisjes. Die heeft het volgens mij niet doorgege ven, want na de wedstrijden kreeg ik een brief waarin stond dat ik er niet meer bij was. De heren waren kennelijk erg boos", Hoe moeilijk de Terneuzense atle te zit, bewijst wel het feit dat ze vanavond niet kan deelnemen aan wedstrijden in Arnhem, omdat de afstand te groot is. „Ik zou woens dagavond om vijf voor negen moe ten lopen. Maar mijn laatste trein, waarmee ik in Goes kan komen, vertrekt om zes over negen uit Arn hem, terwijl de afstand van Papen dal naar het stadion zeker een kwartier is. Nu zullen ze wel zeggen als ik niet verschijn: zie je wel, het interesseert haar niet. Maar ze be grijpen gewoon niet dat het niet kan". Pa Hofman, die zich geweldig kan opwinden over de toestanden die zijn dochter op het ogenblik mee maakt, zegt: „Het is tooh gebeurd dat Cora een uitnodiging kreeg voor wedstrijden in Groningen en voor wedstrijden in Leuven en Brussel. Voor hetzelfde weekeinde. Uiteraard wilden wij liever naar België, maar daarvoor moest ik eerst toestemming vragen aan de KNAU. Die vent wilde eerst helemaal niet meewer ken. Hij dacht zeker, dat ik acht honderd kilometer ging rijden, ter wijl Cora binnen een uur op de wedstrijden in Brussel kon zijn. Dat is toch te gek. Later kon hij er toch wel begrip voor opbrengen en mocht Cora in België lopen. Maar het be wijst wel dat niemand ook maar enig begrip heeft van de situatie, waarin wij in Zeeuwsch-Vlaanderen verkeren". CORA HOFMAN Beschuit met aardbeien. Lekker vlug gemaakt. Als toetje of zomaar tussendoor. Een gezonde traktatie die ook uw figuur ontziet. Zo'n brosse beschuit met frisse aardbeien is een lekkere zomergewoontel (Van onze spor-timedewerker) HULST Het belangrijkste tref fen in de OZO-bedrijfsvoetbalcom- petitie op de sportvelden van Steen was ongetwijfeld de wedstrijd FC Desso tegen FC Clitex. De nummers een en twee van de ranglijst hebben niet gebracht wat de vele toeschou wers er van verwacht hadden. Desso dat uiteindelijk de wedstrijd met 30 won, is door deze overwinning nu de grootste kampioenskandi daat. Voor de rust was Desso de betere ploeg. Reeds na 15 min. spelen was het Vlasrood, die uit een directe vrije trap raak schoot (10). FC Clitex kwam hierna wat beter in zijn spel, het bouwde mooie aanval len op, maar het ontbrak aan een afwerker. Topscorer Emiel Saman van Desso werd door de Clitex-ver- dediging aan banden gelegd. Na de rust twee gelijkwaardige ploegen, maar ook nu geen, afwerker in de Clitex-voorhoede. F C Desso daarentegen kon moeilijk een ope ning bij de Clitex-verdediging vin den. Na 25 min. spelen werd Rudy Woytal echter in de ruimte ge stuurd. Hij zette er zijn linkervoet onder en dat betekende 20. De textiel-mensen uit Clinge waren door dit tweede doelpunt niet van de wijs gebracht, en trokken op nieuw resoluut in de aanval. Bij een van die aanvallen had Clitex pech toen Han Gerritsen zijn schot door de lat gekeerd zag. Enkele minuten later was De Kesel drie Clitex- verdedigers te vlug af, lepelde de bal hierna ook nog over doelman Urgert en het was 30. FC Clitex was toen een verslagen ploeg. Emiel Saman kwam in de tweede helft zo ongelukkig ten val, dat hij naar het ziekenhuis in Hulst gebracht moest worden, waar men een sleutelbeen breuk constateerde. FC Linex behaalde tegen FC De Schrijver zijn eerste overwinning. De Schrijver begon goed want na 20 min. spelen was het reeds 20 door doelpunten van IJsakker. Linex kwam goed terug door De Meir: 2 1. Na de rust twee gelijkwaardige ploegen, maar Linex benutte zijn kansen beter. De Grol maakte ge lijk. Boogaert gaf De Schrijver op nieuw op voorsprong, maar Van Waes diende van repliek (33). Vijf minuten voor tijd bezorgde De Silva Linex zijn eerste overwinning (3-4). F.C. Bleyko, derde op de ranglijst, dolf het onderspit tegen FC Van Kerckhoven. Van Kerckhoven liep hard van stapel, want reeds na drie minuten was de stand 10. Bleyko kwam terug, maar de verdediging van Van Kerckhoven gaf aanvanke lijk weinig kansen weg. Vlak voor rust strafte Van Kerckhoven een foutje in d-e Bleyko-defensie reso luut af: 20. Na de rust kwam Bleyko beter in zijn spel, en na 15 min. spelen reduceerde Roos de ach terstand tot 21. Bleyko ging na dit doelpunt nog beter spelen. Enkele minuten voor tijd miste Van Kerck hoven de kans om verder uit te lopen, toen Boogaert een strafschop naast schoot. De stand: 1 FC Desso 6-12 (29-1). 2 FC Clitex 6-7 (14—12). 3 FC Bleyko 6-6 (12-10). 4 FC Van Kerckhoven 6-5 (6-12). 5 FC De Schrijver 6-3 (8-17). 6 FC Linex 6-3 (9-27). (Van onze correspondent) VLISSINGEN Morgen komen 341 Duitsers weer een bezoek bren gen aan Viissingen in het kader van de nu voor de zesde maai te hou den sportuitwisseling Vlissingen- Neuenkirchen. In het gezelschap, dat weer naar Viissingen trekt bevindt zich ook burgemeester Friedrich Re- gitz en zijn echtgenote. Voor deze sportontmoeting is een uitgebreid programma samengesteld, waarin onder meer voor de eerste maal ook paardrijden aan de orde komt. Dit programma-onderdeel, dat georgani seerd wordt door de landelijke rij- vereniging Oranjezon wordt verre den op het terrein aan het industrie terrein en bestaat uit een dressuur en een springconcours. Van beide steden nemen tien ruiters aan de wedstrijden deel. Hoewel het eerst in de bedoeling lag de gasten zelf paarden mee te laten brengen, zul len de paarden nu door de rijvereni- ging beschikbaar worden gesteld. Ook voor de eerste keer staat hockey op het programma, terwijl het zweefvliegen alleen in Neuen- kirchen op het programma heeft ge staan. Er wordt een motorvliegtuig overgebracht, dat voor 3e wedstrij den op het vliegveld Midden-Zee land wordt gebruikt en daarna door vliegt naar Londen. Behalve de wedstrijden wordt er in het Sport- fondsenbad ook nog een demonstra tie gegeven in het zwemmen. In het programma van deze uitwisseling, die veel takken van sport omvat, zijn enkele wijzigingen gekomen. Donderdagavond om half acht begin nen op de sintelbaan de atletiek wedstrijden. Vrijdags zal het paard rijden plaatsvinden. Dit aan het industrieterrein in plaats van aan de Van Woelderenlaan. Basketball be gint een kwartier eerder, namelijk om 19.45 uur. Ook op zaterdag zijn er nog enkele wijzigingen. De hoc keywedstrijden worden omgezet zo dat eerst de junioren en daarna de heren aan bod komen. De demon stratie van het zwemmen is een uur later gepland, namelijk om één uur. De Duitsers, die met een sterke ploeg naar-Nederland komen zijn er ook nu weer op gebrand om hun ongeslagen record tegen Viissingen te handhaven. De gedetailleerde uitslagen van de K.P.J.-sportd-ag waren: Touwtrek ken: 1. Koewacht, 2. Terhole. Atle tiek dames. Hoogspringen: 1. Trees Buijsse (Lamswaarde) 1,25 m, 2. Marjet v.d. Vijver (Graauw) 1,25 m, 3. J-eanne uit de Willigen (Gr.) 1,25 m, 3. Willy Broeckman Koewacht 4 Verspringen: 1. Lea Ferket Graauw 4 m, 2. Trees Buijsse Lamswaarde 4 m, 3. Willy Broekman Koewacht 4 m. Balwerpen: 1. J. uit der Willig- hen Lamswaarde 30 m, 2. Dian Pop- pe Koewacht 25,30 m, 3. Pally Steij- aert Graauw 25 m. 80 m: 1. Willy Broeckman Koewacht 11,6 sec, 2. Trees Buijsse Lamswaarde 11,8 sec. 3. Lea Ferket Graauw 12,1 sec. Esta fette 4 x 100 m: 1- Graauw 1,03,2, 2. Lamswaarde 1,03,3, 3. Steen 1,05,7. Atletiek heren. Hoogspringen: 1. René d'Hert Graauw 1,50 m, 2. Piet Steijaert Graauw 1,50 m, 3. Stan Vereeeken Vogelw. 1,50 m. Ver springen: 1. Piet Steijaert Graauw 5,15 m,. 2. Frie v. Waes Westdorpe 5,15 m, 3. René d'Hert Graauw 5,15 m. Hink-stap-sprong: 1. Peter Mul- laert Graauw 10,90 m, 2. Piet Steij aert Graauw 10,80 m, 3. Jo de Cock Steen 10,70 m. Kogelstoten: 1. Lo W-eeonaes Steen 12 m, 2. R- Verbist Koewacht 11,94 m, 3. Karei Martinet Steen 11,47 m. 100 m: 1. Eric v. Waes Westdorpe 12,6 sec, 2. René d'Hert Graauw 12,8 sec, 3. Arn. Hedjens Graauw 13,3 sec. 1500 m: 1» Arnold Schout Steen 4,24,9 min, 2. Ferry v. Campen Graauw 4,50,1 min, 3. Ed Suy Koewacht 4,57,7 min. Estafette 4 x 200 m: 1. Graauw 1,49, 2. Terhole 1,55,3, 3. Steen 1,55,8. Algemeen Klassement Dames: 1. Lamswaarde 893 p, 2- Graauw 845 p, 3. Koewacht 725 p, 4. Steen 605 p. Algemeen Klassement Heren: I. Graauw 654 p, 2. Steen 580 p, 3. Terhole 480 p, 4. Vogelwaarde 458 P- DEN HAAG (ANP) Bondsoefen- meester Arie de Vroet heeft het Ne-, derlands ainateurelftal, dat vanavond op het veld van Zwart Wit '28 (Rot terdam) tegen Rusland speelt, als volgt samengesteld: Doel: Ger Reitsma (Zwart Wit '28); verdedigersKoos van Dullemen (RVC), Jos Lacroix (KEV), Anton Marijt (Noordwijk en Fred Bischot (SDW); middenvelders: Gert Jan Hoek (ZVV), Henk Kiel (Go Ahead Kampen); voor: Nico Veeken (Uit hoorn), Frans Steur (Zwart Wit '28), Ad Verheuvel (DCG) en Ab Gritter (ACV Assen); wisselspelers: Henk Schouten (Rijsoord), Siets Boiten (Mupntendam), Anno Abma (Sneek), Richard de Jong (Xerxes) en Timo Meertens (Emmen). MEDAN (ANP) PSV heeft in Medan met 40 gewonnen van het elftal van de provincie Noord—Suma tra, het enige professionele elftal in Indonesië. De ploeg wordt gesteund door een textielfabrikant. Het is de derde zege op de Zuidoostaziatische tournee van de Eindhovense eredivi sieclub. Het eerste halfuur van de wedstrijd had PSV veel moeite met de fanatie ke, snel spelende Sumatranen, die door de 40.000 toeschouwers 10.000 meer dan het stadion eigenlijk kan herbergen luid werden aangemoe digd. Nadat Gerrit van Tilburg in de dertigste minuut met een afstands schot d escore geopend had en kort daarop Willy van der Kuylen en Jo- han de Vrindt de stand hadden opge voerd tot 03, zakte het spelpeil aan zienlijk. Na de rust moest Jan van Beveren bij gevaarlijke Sumatraanse aanvallen diverse malen zijn keepers- talent tonen. Guus Hiddink bepaalde halverwege die tweede helft de eind stand op 04. DEN HAAG (ANP) —Voor het elfde IBM-sahaaktoernooi, dat van 13 t.m. 31 juli in Amsterdam wordt gehouden, hebben de organisators een zeer sterk veld bijeen kunnen brengen. In de grootmeestergroep, welke de kwalificatie la heeft, ko men de volgende spelers uit: Ador- jan (Hong), Browne (Austr), Bobot- sov (Buig), Evans (VS), Gligorio (Zsl), Hartoch (Ned), Ivkov (Zsl), Keres (Rusl), Lageweg (Ned.), Portisch (Hong), Pomar (Sp), Ree (Ned), Scholl (Ned), Smyslov (Rusl), Timman (Ned) en Uhlmann (O-Dld). De meestergroep, kwalificatie 2 b, bestaat uit: Enklaar (Ned), Van Geet (Ned), Ghitescu (Roem), Hecht (W-Dld), Kort (Ned), Kuraji- ca (Zsl), Medina (Sp), Minic (Zsl), Ribli (Hong), Smejkal (Tsjsl), Van der Weide en Zuidema beiden Ned.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 5