PZEM-debat in Staten mogelijk uitgesteld Zeeland krijgt altaartjes OVERZICHTELIJKE TENTOONSTELLING Hervormde Kerk bezint zich op taak in recreatie Raad voor de Luchtvaart 20 september weer bijeen Oprichting groep middelgrotè bedrijven in Midden- en Noord-Zeeland APPEL Zondag a.s. Beukelsz-rit Kamer van Koophandel boos over grens- formaliteiten van Belgen stad streek DR. STUART WEET GEEN RAAD MET NF-HALENNIA-VONDSTEN OVER VLOED SLECHTE SPIJS VERTERING? CARTERS Minder koud Bevestiging van cis. Vogelaar te 's-Gra venpolder Strandweer Aanbestedingen Laagste inschrijver brug bij Slaakdam bleef beneden raming Fabeltjeskrant naar Oostburg De vliegtuigramp boven Veer se Meer van 30 augustus 1970 Verslag Herv. Jeugdraad Zeeland Bureaus Winkelinrichting van het filiaal van Jac. Hermans Prijsslag te Bergen op Zoom wotdt vernieuwd. Ir. P. cle Visser uit Aagtekerke promoveert Woensdag 16 juni 1971 (VERVOLG VAN PAG. 1) Juridisch gezien bestaat er een ietwat onduidelijke situatie. Volgens artikel 162 van liet wetboek van strafvordering heeft de rekenkamer, indien zij van mening is, dat bij de PZEM strafbare handelingen zijn gepleegd, de verplichting om de haar bekende feiten bekend te ma ken aan de officier van justitie, onder overlegging van alle betref fende stukken, zoals bijvoorbeeld de verslagen van de verhoren onder het PZEM-personeel en dergelijke. Dat is tot dusverre niet gebeurd, waaruit zou kunnen worden afgeleid, dat de rekenkamer meent dat de oi tdekte leiten niet strafbaar zijn. Zoals wij gisteren al meldden heeft de raad van bestuur maandag avond langdurig gesproken met een deputatie uit het PZM-jersoneel, dat van de verschrijvingen op de hoogte was, en met vertegenwoordi gers van de drie ambtenarenorgani- saties, die de belangrijkste woord- Voerders waren. Daarna discussieer de de raad van bestuur over eventu eel te ondernemen stappen. Twee leden van de raad waren van me ning dat de directeur onmiddellijk dient te worden geschorst en dat vervolgens ontslag moet worden verleend. Een meerderheid in de raad van bestuur meende echter dat met maatregelen moest worden ge wacht tot bekend zou zijn of de officier van justitie stappen zou on dernemen. Besluit de officier van justitie tot een vooronderzoek, dan is de PZEM-kwestie zolang de pro cedure duurt, „sub-judice" en daar mee onttrokken aan een discussie in het openbaar. De verwachting van waarnemers in Middelburg is, dat het verwachte debat in Provinciale Staten over de PZEM-kwestie stellig zal uitblijven als de officier van justitie nog voor vrijdag aanstaande zou besluiten tot het instellen van een vooronderzoek. In het andere geval zullen eventuele debatten toch een sterk theoretisch karakter hebben, omdat de meeste sprekers zullen willen wachten op besluiten van de kant van de offi cier van justitie. De raad van be stuur van de N.V. PZEM heeft be kendgemaakt nog een extra verga dering aan de kwestie van de ver schrijvingen te willen wijden. Er zijn geen besprekingen met ir. Bo- gerd gevoerd, aldus het communiqué dat gisternacht werd uitgegeven. Ir. Bogerd moest op medisch advies rust houden. Binnenkort wordt een brief, met het door de raad van bestuur ingenomen standpunt, aan de aandeelhouders van de N.V. PZEM gezonden. MIDDELBURG De Nehalennia-tentoonstelling- is op zeer overzichtelijke wijze ingericht in de schilderachtige vleeshal van het Middelburgse stadhuis. Het gehele middeleeuwse gedeelte van het stadhuis met zijn fraaie zalen en belangwekkende gobelins is voor de bezoekers van de tentoonstelling zonder extrabetaling toegankelijk. Op de tentoonstelling kan men behalve van de vele altaren, beelden en bouwfragmenten kennis nemen van aardewerkvondsten foto's en fotocopie- ën, schema's, oude boekwerken (over de gelijksoortige maar veel kleinere Domburgse vondst) en voorwerpen van andere Romeinse vindplaatsen in Zeeland. Zo is er een bijzonder fraai gereconstrueerde tempelopgravingsprofiel-re- construetie uit Aardenburg, op ware grootte. Er is een bijzonder goed ge documenteerde catalogus, evenals de tentoonstelling ontworpen door de Haagse vormgever J. Kuiper. In de catalogus staan naast diverse artikelen van de hand van verschillende deskundigen, talloze foto's en de gedetailleerde beschrijving van de altaren. Een van de problemen waarover de geleerden zich nog het hoofd breken, zo blijkt, is het fruit dat overvloedig op en in de altaartjes aanwezig is, veelal appels en peren, en de boompjes die vaak op de zijkanten staan uitgehouwen. (ADVERTENTIE) Wellicht is uw galtoevoer onvol doende - en die is onontbeerlijk voor een goede spijsvertering en het regelmatig functioneren van uw ingewanden. Te weinig gal brengt de werking ervan in de war. U gaat zich loom en onprettig voelen en wordt daardoor humeurig. Doe de kuur met zachte Carters Pilletjes. Zij wekken de gal op en zorgen voor een goede toevoer ervan in de dar men. U voelt zich dan weer prettig, opgelucht en in een beter humeur. PILLETJES Import Benelux: N.V. Odo! Company Amsterdam Vooruitzichten voor donderdag en vrijdag, opgesteld door het K.N.M.I. op dinsdag om 18.00 Uur: Perioden met zon, plaatselijk een bui en minder koud. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland. Voor donderdag: aantal uren zon: 2 tot 8; min.-temp.: 1 tot 4 graden onder normaal; max.-temp.: 1 tot 5 graden onder normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 70 procent; kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. Voor vrijdag: aantal uren zon: 3 tot 10; min.-temp.: 1 tot 5 graden on der normaal; max.-temp.: 0 tot 4 gra den onder normaal; kans op een dro ge periode van minstens 12 uur: 90 procent; kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. (Van onze correspondent) 's-GRAVENPOLDER —Woensdag (vandaag) doet ds. L. Vogelaar zijn intrede als predikant bij de gerefor meerde gemeente te 's-Gravenpol- der. Ds. Vogelaar wordt bevestigd door ds. Chr. van der Poel uit Yer- seke en doet 's avonds om 7 uur zijn intrede. Daar het kerkgebouw aan het Na zareth te klein is voor deze gelegen heid, heeft de plechtigheid plaats in de hallen van de gebroeders Mol aan de Korenhalmdijk, waar 1400 zitplaatsen zijn ingericht. Ds. Vogelaar is 54 jaar oud en zijn laatste predikantsplaats was Uddel, waar hij bijna vijf jaar predikant is geweest. Ds. Vogelaar komt te wo nen in de pastorie aan de Goese- straatweg 22. Het is veertien jaar geleden, dat de Gereformeerde Ge meente weer een eigen predikant heeft. Een kleine buienkans, maar ook flinke opklaringen, maar nog een frisse zeewind. Hierdoor 15 tot 16 graden, zeewater 14 graden. T" Z"; - hoogwater Morgen, donderdag 17 juni. Bergen op Zoom 10.09 en 22.29 uur; Hansweert 9.26 en 21.46 uur; Terneuzen 8.59 21.17 uur; Viissingen 8.26 en 20.50 uur; Wemeldinge 9.59 en 22.19 uur. 7 [waterstanden j DEN HAAG (ANP) Konstanz 381 onv., Rheinfelden 295 7, Straatsburg 330 —10, Plittersdorf 478 —16 Maxau 539 —32, Plochingen 191 8, Mannheim 406 25, Stein- bach 162 5, Mainz 382 4, Bingen 279 —4. Kaub 322 —3, Trier 240 1, Koblenz 308 pl3, Keulen 298 pllO, Rufarort 462 pll7, Lobith 1074 p!3, Pannerdense kop 1040 pl2, Nijmegen 862 onv., IJsselkop 931 onv., Eefde IJssel 444 —6, Deventer 326 —4, Monsin 5460 —2, Borgharen 3870 10, Bèlfeldd 1095 —2, Grave bene den de sluis 500 2. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Op de aanbeste ding van de brug over de Schelde- Rijnverbindinig nabij de Slaakdam hebben gisteren in Den Haag 59 aannemers ingeschreven. Laagste in schrijver was de nv P-H. de Koning uit Papendrecht met een bedrag van 1.930.000 gulden. Hoogste inschrijver was de firma J.G. Melis uit IJmuiden met 2.650.000 gulden. De laagste inschrij ver lag beneden de raming van de Directie Bruggen van Rijkswater staat. Wanneer de opdracht gegund wordt, is nog niet bekend. De bouw van de brug is nodig doordat de Schelde-Rijn verbinding St.-Philipsland van Brabant scheidt. De brug wordt 210 meter lang en moet eind 1973 klaar zijn. (Van onze correspondent) OOSTBURG In de raadsverga dering van 13 maart had de raad van Oostburg een voorstel te behan delen om garant te staan voor een tekort bij een te houden pop-festi val. georganiseerd door de Stichting Streek Jeugdcentrale in de Strand- kerk te Cadzand- Het bestuur van de Stichting Strandzielzorg gaf ech ter geen toestemming voor dit festi val. Thans zal de Streekjeugdcentrale een andere activiteit organiseren en wel op 28 juli. Gedacht is aan een voorstelling van de Fabeltjeskrant". De totale kosten worden geraamd op f. 2800,-. Er wordt een bezoek van duizend kinderen geschat. B. en w. stellen voor om een garantstelling te verlenen en deze te stellen op f. 1500,-. Hierover zal worden beslist in de vergadering van donderdag 17 juni om half aoht. (Van een onzer verslaggevers) GOES Het is thans zeker dat tezijnertijd een nog onbekend aantal van de vorige zomer in de Oosterschelde opgeviste Romeinse „Neha- lennia-altaren" een difinitieve expositieplaats in Zeeland zullen krij gen. Met name de musea van Middelburg, Zicrikzee en Aardenburg zouden in aanmerking komen. „We hebben een van de musea in- i dertij d al eens gezegd, te hopen dat we met de campagne zoveel exem plaren zouden vinden dat we blij zouden zij®, er enkele van kwijt te raken", schertste de Leidse museum conservator dr. P. Stuart van hei rijksmuseum voor oudheden gister middag tijdens de pers-voorbezichti- ging van de unieke tentoonstelling „Nehallennia de Zeeuwse godin" in de vleeshal van het stadhuis te Mid delburg. Burgemeester Wolters van Middel burg zal deze eenmalige tentoonstel ling vandaag officieel openen en morgen zullen de 50 mooiste en be langrijkste van de tot nu toe opge doken monumenten voor het eerst aan het publiek getoond worden. Bo vendien zullen tal van bekende des kundigen donderdag en vrijdag in Middelburg een Nehallennia-congires toespreken en bijwonen. Middelburg staat van vandaag af, tot en met 20 augustus (einde ten toonstelling) in het teken van een Romeins-inheemse vruchtbaarheids- en voorspoedsgodin die al minstens 16 eeuwen niet meer vereerd was. De organisatie van de tentoonstelling en het congres berust bij het Konink lijk Zeeuws Genootschap der weten schappen het rijksmuseum voor oud heden te Leiden. „Het is beslist niet de bedoeling om met de tentoonstelling op toer- nee te gaan", aldus de heer Stuart, die zoals bekend samen met zijn collega drs. L. P. Louwe Kooijmans vorig jaar de expedities met d« Tlio- len 6 van schipper K. J. Bout (de met een „vinderspremie" beloonde eigenlijke vinder van het Ooster- schelde-heiligdom) heeft geleid. De heer Stuart legde gisteren uit dat het bezwaarlijk is om met de „monumen tale" stukken teveel te sjouwen. Wel is het de bedoeling om volgend jaar op de tweede manifestatie „muse- ment" in Utrecht een aantal van de vondsten neer te zetten. Wanneer de bestudering van dé gevonden „voor werpen over een jaar of wat min of meer is afgerond en het te verwach ten lijvige rapport hierover is uitge bracht, zullen de Zeeuwse musea de finitief aan de beurt komen „Het is zelfs al zo met de belang- (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG In navolging van de industriegroep Midden- Zeeland is thans ook door de groep middelgrote bedrijven in Midden- en Noord-Zeeland een stichting opgericht, die ten doel heeft verschillende parllel lopen de belangen gezamenlijk te behar tigen. Hierbij denkt men vooral aan problemen op het gebied van personeelswerving, huisvesting, van het personeel, regionaal in dustrialisatiebeleid en toeleve ring. Het gezamenlijk optreden va® de middelgrote bedrijven zal tevens, zoals het voorlopig bestuur mede deelt, contacten met plaatselijke en regionale overheden vergemakkelij ken. Ook zal regelmatig overleg ge pleegd worden met vertegenwoordi gers van de vakbeweging. Bij de uitvoering van de verschil lende werkzaamheden hoopt men tot een zekere vorm van samenwerking te kunnen komen met de Industrie- groep Midden-Zeeland. Van de zijde van deze industriegroep. die zich op hetzelfde terrein beweegt, is hier voor reeds belangstelling getoond. De oprichting van de stichting is voorbereid door het Economisch Technologisch Instituut voor Zee land, in samenwerking met het Dis trictsbureau voor de Arbeidsvoorzie ning in deze provincie. Bedrijven, die zich bij de groep willen aanslui ten, dienen minimaal ongeveer 40 a 50 werknemers in dienst te heb ben. Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld: A. van den Ende, voorzitter: A. van der Linde, secre taris en J.J. Ubbink, penningmees ter. stelling gesteld, dat een vrouwelijk lid van de kerkeraad van Colijns- plaat me opbelde om te vragen of een van de altaren niet een plaatsje in haar kerk kon krijgen ver telt de Leidse archeoloog. MINISTER Schut (Volkshuisves ting) heeft het Tweede-Kamerlid Wierenga (PvdA) laten weten dat de demissionaire regering niet bereid is de op handen zijnde nota over het vraagstuk van de militaire oefenter reinen openhaar te maken. 4000 ersoneelsleden van negentien staatsziekenhuizen in Israël zijn in staking gegaan ter ondersteuning van salariseisen. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Ir J. A. Trimpe Burger, de Zeeuwse ar cheoloog van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonder zoek, heeft in 1947 een nieuw appelras ontdekt. Hij woonde toen nog in Domburg en zaaide een appelboomgaard] e in zijn tuin. Het werd een apart ras dat door Wageningen werd goedge keurd, verscheidene jaren in de proeftuin heeft gepronkt en door de „ontdekker" de „Nehalennia- appel" is genoemd. Het bijzon dere van de appel is, dat bij ge makkelijk is voor amateurs: hij is niet gevoelig voor schurft. De Blue Diamonds willen elk mistverstand over een nieuw liedje voor komen. Zij zingen „Schau dir das Madchen an" en zij illustreren dat met een madchen in hun midden. DEN HAAG Nog steeds is niet definitief vastgesteld wat de oorzaak is geweest van het neer storten van het vliegtuig op het eiland de Haringvreter (in het Veerse Meer), waarbij zondag 30 augustus van het vorige jaar drie van de tien inzittenden het leven verloren. De raad voor de Lucht vaart, die deze zaak in zijn zitting van 3 mei uitvoerig behandelde, heeft het gisteren als wenselijk uitgesproken, dat er nog een openbare zitting aan wordt ge wijd. Dat gebeurt maandag 20 september (om twee uur). Het komt de Raad voor de Lucht vaart gewenst voor, al dos de uit- (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De kerken in Zeeland bezinnen zich steeds intensiever op de taken die haar toevallen als gevolg van de toe nemende recreatie in Zeeland. Speciaal de Nederlands Hervorm de Kerk meent hier een functie te kunnen vervullen, niet alleen op het gebied van de evangelisatie, maar ook op dat vn de dienstver lening. In het zojuist verschenen jaarverslag van de Provinciale Hervormde Jeugdraad Zeeland staat te lezen, dat" er in Zeeland door geen enkele niet-commercië- le instelling iets wordt gedaan op het gebied van de dienstverle ning aan de recreant, b.v. in de avonduren of bij slecht weer. Al leen de Nederlands Hervormde Kerk is op lit gebied actief. Vooral de jeugd heeft aan ont spanning, buiten de geijkte lokali teiten om, grote behoefte, zo zegt het jaarverslag, dat er op wijst, dat teams van vrijwilligers op verschil lende posten werkzaam zijn. Bege leiding en training van deze teamle den vraagt echter steeds 'meer aan dacht. In de inleiding op het jaarverslag wordt een poging gedaan de huidige gezagscrisis en het generatieconflict in een wat positiever beeld te schet sen. „We leven in een tijd waarin veel jonge mensen in een „open samenleving" dat wil zeggen met veel contacten, confrontaties en an dere ideeën die via lectuur, pers en televisie tot hen komen, bewuster gaan leven. Dienen we dit bewuster leven niet positief te waarderen?", vraagt men zich in de inleiding af. De inleider wijst er op, dat juist in het open gesprek tussen jongeren en onderen geweldige kansen liggen om te zoeken naar meer eigentijdse geloofsbeleving en een plaatsbepa ling in de huidige maatschappij. Wij moeten in ons werk dienend present zijn. aldus de inleiding. De jeugdraad ziet zichzelf in de positie van een brug tussen enerzijds het 'beleidsorgaan van de kerk en ander zijds de jonge mensen in het jeugd werk, het jeugd vormingswerk, op de scholen of in een of ander groeps verband. Het jaarverslag memoreert, dat speciaal in Goes de belangstelling voor het door de kerken gestichte inlichtingenbureau voor dienstplich tigen bevredigend is. In Terneuzen heeft men, door het heengaan van een der maatschappe lijke werkers, het bureau tijdelijk moeten sluiten. De ervaring van de maatschappelijk werkers die aan het bureau te Goes verbonden zijn is, dat de behandeling van de proble men der dienstplichtigen meer tijd eist dan men had gedacht. In veel gevallen moet bemiddeld worden De meeste „gevallen" betreffen de militaire dienst zelt. De adviesbureaus voor dienst plichtigen zijn in Zeeland een inter kerkelijke aangelegenheid. Alleen de gereformeerde kerk neemt er als zodanig niet aan deel. Wel is de stichting Gereformeerd Jeugd- en Jongerenwerk bij de adviesbureaus betrokken. Een belangrijk initiatief in 1970 was de oprichting van een werkgroep homofilie. Wat de werkzaamheden in de di verse regio's betreft, wordt opge merkt, dat de jeugdraad weinig con tact met Zeeuwsch-Vlaan deren heeft. Met Terneuzen ontbreekt dit contact zelfs geheel en al, met name ten aanzien van het kerkelijk jeugd- vormingswerk. spraak, om over bepaalde aspecten van de zaak een nader onderzoek in te stellen, in het bijzonder over de vragen of het ongeluk veroorzaakt kan zijn door een vogelaanvaring en of het vliegtuig ten tijde van het ongeval al dan niet overbeladen was. Tijdens de zitting van 20 septem ber zullen drie getuigen worden ge hoord en twee deskundigen. Getui gen zijn E.W.M. Stevens, chef-vlie ger van Nationaal Vliegtuigbeheer •de maatschappij, die de rondvluch ten boven Zeeland organiseert), A. Bogert, stationmanager van deze maatschappij op het vliegveld Mid den-Zeeland en K.A- la Bree, direc teur van Nationaal Vliegtuigbeheer. Als deskundigen treden op: W. Dresscher, chef-instructeur van de Rijksluchtvaartschool en drs. J. Wattèl, ornitholoog. Laatstgenoemde in verband met de mogelijkheid, dat het vliegtuig een vogel heeft ge raakt. De zaak heeft nogal wat stof doen opwaaien, nadat op de vorige zitting was gebleken, dat Nationaal Vlieg- tuigkbeheer allesbehalve nauwkeu rig te werk ging bij het organiseren va.n zijn rondvluchten vanaf het vliegveld Midden-Zeeland. Ook werd tijdens die zitting kritiek gele verd op de ronduit slechte accom modatie van dit vliegveld. Volgens een van de getuigen van toen, ex-oorlogsvlieger H.A.J. Klus- man uit Den Haag, had piloot Torre Dybdahl, gezien de omstandigheden, nooit mogen opstijgen op die fatale zondag. Hij zou echter in een over- maohtssituatie gemanipuleerd zijn. Hoewel tijdens de vorige zitting vrij positief werd gesproken over overbe lasting van het vliegtuig (er was een kind va® negen jaar te veel aan boord dat moest plaats nemen op moeder's schoot, achter het zwaarte punt) is die Raad voor de Luchtvaart daar kennelijk niet zo zeker van, gezien de uitspraak, dat dit aspect nog een nader onderzoek vergt. Onder de drie doden was de piloot van het vliegtuig, een zo goed als nieuwe Britten Norman Islander. De zeven overlevenden werden ernstig gewond in het ziekenhuis opgeno men. Enkelen zijn nog niet her steld. (Van onze correspondent) SCIIOONDIJKE Zondag 20 ju ni a.s. organiseert de West- Zeeuwsch-Vlaamse Autoclub WZA weer de jaarlijkse Beukelsz-rit. Dit is een kaartieesrit over een afstand van 50 km niet een gemiddelde snelheid van 30 km. waarop het KNMV-reglement 1969 van toepas sing is. In tegenstelling tot eerdere be richten zal de start, in verband met technische bezwaren, niet plaats vinden te Biervliet doch te Schoon- dijke- De eerste deelnemer vertrekt om 14.01 vanaf café „Wijffels" al daar, waar ook de inschrijving kan plaatsvinden. De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na de finish van de laatste deelnemer worden gehou den in café „De Vriendschap" te Biervliet. De eveneens door de W.Z.A. Ie organiseren toeristische „Schorre- bloem"-rit, waarvoor op vrijdag 9 juli a.s. te Groede zou worden ge start, is met één dag vervroegd en zal doorgaan op donderdag 8 juli. De startplaats wordt nog nader bekend gemaakt. (Van onze correspondent) TERNEUZEN In de dinsdag gehouden algemene vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Zeeuwsch-Vlaande- ren, heeft de vergadering zich volledig akkoord verklaard met een aan de Belgische minister van financiën gericht schrijven, van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Maastricht en om streken. In deze brief wordt aangehaald de met ingang van 1 februari j.l. in wer king getreden zijnde overeenkomst tot eenmaking van het Benelux-dou- anegebied. Door het in werking tre den van deze overeenkomst is de plicht tot het vervullen van formali teiten met betrekking tot goederen uit andere landen dan België en Lu xemburg aan de intragrens vervallen. Verder houdt dit in dat de douane- grens tussen Nederland en België werd opgeheven. Een en ander betekende een aan zienlijke vereenvoudiging voor het in ternationale handelsverkeer. De be doelde herziening van de bevoegdhe den en openstellingsuren van de Ne derlandse douanekantoren aan de Belgische grens is op 1 juni j.l. in werking gegaan. Blijkbaar is omtrent deze herziening tussen de Neder landse en Belgische douane-instanties geen volledige overeenstemming be reikt. Met gevolg dat de verbeterin gen aan de Nederlandse zijde illusoir worden gemaakt. De thans ontstane situatie in het kader van de Benelux-samenwerking wordt een onaanvaardbare zaak ge noemd in strijd met de belangen van het internationaal handelsverkeer. Zij zullen dan ook krachtig protesteren met het dringend verzoek, op korte termijn de harmonisatie van de be voegdheden en uren van opehstelling van de Belgische en Nederlandse douanekantoren aan deze grens te be werkstelligen. Ook door de Kamer van Koophan del in Terneuzen is diverse keren aan gedrongen tot het nemen van af doende maatregelen op het gevaar lijke kruispunt St.-Annapolder. Mede gedeeld werd dat uit verkregen in lichtingen er bij de provinciale wa terstaat concrete plannen zijn om dit kruispunt door middel van verkeers lichten te gaan beveiligen. Ook besloot de vergadering tot goedkeuring van een concept-besluit een subsidie te verlenen van maxi maal 3000,voor het Zeeuws mi gratie-onderzoek, welk besluit ter goedkeuring aan de minister van Eco nomische Zaken zal worden voorge legd. In een vacature in de adviescom missie van het bedrijfsleven bij het havenschap Terneuzen werd voorzien door de benoeming van de heer Th. Ackermans te Sluiskil. Voor de derde maal in successie, sinds de opening op 23 januari 1967, wordt het filiaal van Jac. Hermans Prijsslag aan de Blau- wehandstraat te Bergen op Zoom aangepast aan de steeds groter wordende klantenstroom. De werkzaamheden zijn deze keer nogal ingrijpend, zodat slui ting van de winkel n.l. van dinsdag 22 juni tot en met dins dag 29 juni a.s. noodzakelijk is. Hoewel de nuttige vloeropper vlakte niet vergroot kan worden, wordt met man en macht ge werkt om bij de heropening op woensdag 30 juni a.s. de consu ment te confronteren met een winkelindeling en een nieuwe kassasectie, die winkel toch aan merkelijk ruimer maakt. Het door Jac. Hermans reeds met veel succes in meerdere filialen toegepaste wagen in wagensy steem bij de kassa's, zal nu even eens in dit filiaal worden inge voerd. (Van een onzer verslaggevers) WAGENINGEN - Ir p. de Vis ser uit Bennekom promoveert van daag tot doctor in de landbouwwe tenschappen. De heer Visser is we tenschappelijk medewerker aan de afdeling rechts- en staatsweten schappen van de Landbouwhoge school. Zijn proefschrift behandelt de deelneming van deskundigen aan rechtspraak. P. de Visser (31) komt uit Aagtekerke. Hij behaalde in 1958 het diploma hbs-b aan de christelijke hbs van Middelburg. Van 1958 tot 1965 studeerde hij iandbouwhuishoudkunde aan de Landbouwhogeschool.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 3