Gedeeltelijke busvergoeding voor Axelse l.o.m.-scholieren Nu 6 cent korting op 'n ¥2 literfles Het Holland Festival uit'tvuistje Te veel vertrouwd op richting aangeven Kampeerder eet nu uit verveling meer Boetes voor buitenlanders in slechte auto's HALF MILJOEN VOOR ZES NOODLOKALEN VVD-vrouwen richten kerngroep op Verlening kredieten in raad Geen koers in Koewacht Nutroma, de romigste koffiemelk stad streek Bovendien N-merkjes voor het porceleinen klokkenservies Schuldig zonder strafoplegging Recreatiezaal bejaarden centrum officieel geopend Te snel Nieuwe plattegrond van Groot-Axel Bliksemloterij van harmonie Gisteren is't grote kunstgebeuren begonnen. Opera, ballet, concerten, toneel. Mag kaas uit 't vuistje meedoen? Als rappe rhapsodie in goudgeel. Als pittige pas de deux met de tong. Als mals meesterwerk van elke Gouden Eeuw. Zijn onze vaderlandse kazen niet een Holland Festival uit 't vuistje - héél het jaar door? Westerschelde weiist meer schiet- gelegenheid Riool zuivering Oostburg toe aan uitbreiding Westdorpe In Terneuzen Besluit b. en w. inzake bouw Raiffeisenbank geschorst MF.FR GELD NODIG VOOR SPORTHAL R. van Goethem voetballer van het jaar te Clinge Geslaagde fietsenrally W. v. OranjescliooJ Temeuzen Terneuzen Woensdag 16 Juni 1971 1 f (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslagevers) TERNEUZEN „Ook al zou ge tuige inderdaad aangegeven hebben dat hij rechtsaf wilde, dan had ver dachte toch verstandiger gedaan be ter uit te kijken in plaats van aan te nemen dat getuige in de door hem aangegeven richting zou rijden",. Dat zei de officier van justitie in de zaak tegen een Belgische melkven ter, die op 2 januari van dit jaar op het kruispunt Oranjestraat - Kanaal- (Van onze correspondent) "WESTDOEPE De nieuwe re creatiezaal van het bejaardencen trum 't Verlaet te Westdorpe is offi cieel in gebruik genomen. De voor zitter van het bestuur-, dokter J. Puyl-aert zei dat het bestuur zeer tevreden was 'met de nieuwe aan winst. Hij gaf een kort overzicht van de totstandkoming van de nieu we zaal met de daarbij behorende kapel en bracht dank aan het archi tectenbureau Schoonis uit Sas van Gent en de aannemers voor de ver wezenlijking van de nieuwe recrea tiezaal. Hierna nodigde hij de 99- jarige heer A. Notte uit om het lint doo.r te knippen, waardoor de kapel geopend kon worden, die door mid del van een vouwwand van de re creatiezaal kan worden afgesloten. Kapel en recreatiezaal werden ver volgens door pastoor Dierick ingeze gend. De voorzitster van de bewo nerscommissie, mevrouw Van Waes- v.d. Berg bood namens de bewoners v.d .Berg bood namens de bewoners een elektrisch orgel aan waarvoor het bedrag door de bewoners in de loop der jaren bijeen is gebracht. De heer Gillissen viel de eer te beurt om de eerste melodie in de nieuwe zaal ten gehore te- brengen. Na het officiële gedeelte was er nog een .prettig samenzijn met alle aanwezi gen. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Tijdens een ver gadering in Biervliet is onlangs op gericht een groep van VVD-vrouwen in Zeeuwsch-Vlaanderen. De bedoe ling is dat deze werkt als een kern, die door gesprekken met andere li' berale vrouwen meer belangstellen' den trekt. De groep heeft o-a. tot deol de bevordering van de liberale gedach te over onderwerpen, die speciaal voor vrouwen interessant zijn, zoals onderwijs, bejaardenzorg, kinderte huizen. winkelsluiting, de buitens huis werkende vrouw. De groep wil ook bij niet politie ke vrouwen en organisaties een li berale stem laten horen en stelt zich verder voor om, indien het ledental -toeneemt zich beschikbaar te stellen voor het geven van advies aan de WD-raadsleden en gemeentebestu ren, voor zover deze advies op prijs stellen. kade in Axel een aanrijding had veroorzaakt met een andere auto, bestuurd door een isoleerder uit Hontenisse. De Belg verklaarde, daarin ge steund door zijn moeder als getuige, dat de isoleerder zijn „rechterpdn- ker" had ingeschakeld ten teken dat hij van de Kaniaaikade de Oranje straat wilde inrijden. De melkventer die uit de richting van de Kinder dijk kwam, nam aan dat de isoleer der zulks ook zou doen en was het kruispunt opgereden. De isoleerder was echter rechtdoor gereden, waar op hij in botsing kwam met de Belg. De man uit Hontenisse ontkende, dat hij had aangegeven rechtsaf te willen slaan, maar de melkventer voerde aan dat de rechterclignoteur van de auto van de isoleerder tien minuten na het ongeval nog aan stond. Dit laatste werd door een wacht meester van de rijkspolitie beves tigd. Volgens de isoleerder had hij de clignoteur na de aanrijding in werking gesteld oan het verkeer te waarschuwen. De officier van justitie meende, dat verdachte veel had vertrouwd op het richting aangeven van de an dere automobilist en daardoor teveel risico had genomen. De schuld van de melkventer achtte de officier echter te gering om een straf op te leggen, zodat hij hem schuldig ver klaarde zonder toepassing van straf. Met deze conclusie kon de kanton rechter zich wel verenigen. Een 51-jarige aannemer was in Sluiskil bekeurd, omdat hij zich niet aan de snelheidsgrens van 50 km per uur had gehouden. Hij ontkende diit tegenover de kantonrechter hardnekkig. Hij had pal achter een andere auto gereden, waarvan de bestuurder1 niet was aangehouden- Zowel de officier van justitie als de kantonrechter twijfelden niet aan de betrouwbaarheid van de gatsonieter, „Die dingen moeten zo nu en dan geijkt worden, ze kunnen toch wel eens haperen", wierp de aannemer tegen. De officier vorderde een boe te van veertig gulden. Dan kanton rechter hield rekening met de om standigheden en veroordeelde de aannemer tot een boete van 15,-. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) AXEL De gemeente Axel zal een volledige busgeldvergoeding geven voor kinderen die de b.i.o.scholen in Hulst en Temeuzen bezoeken. De bus- geldvergoedingen voor 11 l.o.m.-scholieren zullen gedeeltelijk worden ver goed, daarbij gelet op de Inkomenspositie van de ouders. Aldus blijkt uit een mededeling van burgemeester M. K. van Dijke van Axel, gedaan tijdens de wekelijkse persbijeenkomst. Gevraagd was een volledige vergoeding. Van het adviesorgaan sportaccom- modaties van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten is een rapport ontvangen, waarin wordt opgemerkt dat Axel een dringende behoefte heeft aan meer en betere overdekte oefenruimte. Bovendien is het vol gens het adviesoorgaan wenselijk dat de sporthal, die in Axel moet verrijzen, toekomstwaarde bezit, met name wordt de sportzaal ge noemd die eén afmeting van 22 bij 42 meter zal hebben. Een sportzaal van 16 bij 28 meter wordt ontraden omdat in een derge lijke zaal niet alle zaalsporten beoe fend kunnen worden. De gemeente kan binnenkort een rapport tege moet zien van het adviesorgaan bad en zweminrichtingen van de vereni ging over een aan de nieuwe sport hal te bouwen overdekt instructie- bad. De verzoeken om subsidie voor re»*isering vas de sporthal zijn in middels de deur uit aldus de heer Van Dijke. Uiit een gesprek dat het college vorige week vrijdag met gedepu teerde staten van eZeland heeft ge had putte burgemeester Van Dijke hoop dat binnen afzienbare tijd een krediet van ruim een half miljoen voor zes nood-onderwijslokalen zal worden toegewezen. Deze zijn o.m. nodig voor de gereformeerd streek school, die binnenkort van start moet gaan. „Het is voor de gemeen te een verplichte uitgave, want de nieuwe school voldoet aan de wette lijke voorwaarden", aldus de heer Van Dijke. Voor uitbreiding van d protes tants-christelijke mavoschool aan de Nieuwstraat wordt de medewerking van het gemeentebestuur gevraagd. Op de vraag of de school komend schoolseizoen sterke toeloop van leerlingen kan verwachten wees de heer Van Dijke op een actiecomité dat sedert enige tijd bezig is ouders te bundelen, voornamelijk van oud- gereformeerde en christelijk gere formeerde huize, die bezwaren heb ben tegen de oecumenische grond slag van het Zeldenrustcollege in Terneuzen. „Het is niet onmogelijk dat kinde ren uit deze gezinnen de christelijke mavo in Axel gaan bezoeken", aldus de heer Van Dijke. (Van een onzer verslaggevers). AXEL Binnenkort zal gratis in de gehele gemeente Axel huis-aan- huis een nieuwe plattegrond van de gemeente Axel verspreid worden. Hierin zijn ook plattegronden opge nomen van de heringedeelde voor malige gemeenten. De uitgave wordt verzorgd door de drukkerij Rijnland in Leiden. Ook zal binnen afzienbare tijd het gemeentelijk vademecum gereed zijn, dat een wegwijzer zal vormen voor personen en instellingen in Axel. (Van onze oorrespondent) TERNEUZEN Tijdens de bra- derie.die vandaag begint, hoopt het bestuur van de „harmonie Terneu zen" de nog ontbrekende gelden, die nodig zijn voor de aanschaf van nieuwe uniformen, bij elkaar te krijgen, door middel van een blik semloterij. De harmonie is op de braderie met een stand aanwezig. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De handboog maatschappij „de Westerschelde" te Terneuzen hield een schieting op de staande wip. Door de verschillende schietingen in de naaste omgeving, en doordat de maatschappij slechts over een wip beschikt was de deel name matig. Terneuzen is een van de twee maatschappijen in Zeeuwsch-Vlaan deren die sleohta over een wip be schikken. Het wordt dan ook hoog tijd aldus het bestuur, dat een plaats als Terneuzen er een wip bijkrijgt. Het bestuur doet dan ook stappen in die richting, in de hoop dat het erin zal slagen. De uitslag van deze schieting was: Eerste hoogvogel: E. Cronenberg, Zuiddorpe. tweede J. Mollet, Sas van Gent. zijvogels: J. van Leuven, Boschkapelle, J. Bruggeman, West dorpe. F. Vermast, Terneuzen en C Gronenberg, Zuiddorpe. Kallen: O. üaey Sas van GEent, L. de Haan, Terneuzen, G. Baert, Terneuzen en M. van Lenit, Westdorpe. Voor de puntenschietinig 1971 om ft prijzen is de stand momenteel: 1 O. Saey Sas van Gent 8 punten, 2 en 3 L. de Haan en G. Baart beiden Terneuzen met 6 punten, A. van der Poel Terneuzen, J. van de Broeke, IJzendijke en M. Haemers, Westdor pe allen 4 punten. (Van onze correspondent) OOSTBURG Voor het bouwen van een twintigtal bejaardenwonin gen in het bestemmingsplan Tragel- wijk te Oostburg is het nodig dat een gedeelte bouwstraat wordt aan gelegd- Ook is het noodzakelijk om tot ontsluiting van een perceelsge deelte te komen om particuliere bouw mogelijk te maken. Dit ge deelte ligt tussen de Mariahoeve en Jan Karsstraat. De kosten worden geraamd op f. 98-000. B. en w. vragen de raad, die donderdag 17 juni om half acht bij eenkomt, dit krediet te verstrek ken. In het kader van de woningbouw te Breskens is het nodig dat de Canadastraat wordt voltooid. De kosten hiervan zijn geraamd op f, 75.500. B. en w. vragen dit krediet beschikbaar te stellen. Om het mogelijk te maken dat in het bestemmingsplan „Nieuwvliet- kom" gronduitgifte kan plaatsvin den, dient de grondprijs te worden vastgesteld. Voorgesteld wordt de prijs te bepalen op f- 34,25 per m2. Aan het strand te Nieuwvliet wil de gemeente een EHBO-strandpost plaatsen; De kosten hiervan worden geraamd op f. 35-000. De post zal worden uitgerust met toiletten, red dingsmiddelen, zuurstofapparatuur, EHBO-hulpmiddelen en een mobilo foon. Ook wordt bij deze post een reddingsvlet gestationeerd, terwijl de post als centraal punt voor de badmeester zal fungeren. De raad wordt voorgesteld het krediet te verstrekken. Door een drietal cam pinghouders zijn bezwaarschriften ingediend op de beslissing van b. en w. ten aanzien van de aan hen verleende vergunning. B. en w. had den gehoopt deze bezwaarschriften af te kunnen doen. Dit is echter niet mogelijk omdat ten aanzien van de heren Visser en de Winter nog over leg gaande is met het college van G.S. Betreffende het bezwaarschrift van de heer Cappon stellen b- en w, voor dit ongegrond te verklaren. Het college handhaaft zijn standpunt en willen geen uitbreiding aan de reeds verleende vergunning geven, méde gelet op de sanitaire voorzienin gen. (Van onze correspondent) OOSTBURG Gebleken is dat de rioolzuivering Oostburg anamerke- lijk zal moeten worden uitgebreid en overgegaan zal moeten worden tot het bouwen van een nieuwe installa tie, aldus b. en w. aan de raad. Al vorens dit te doen is het gewenst dat eerst een studie wordt gemaakt van de rioolwaterzuivering in alel ker nen in West-Zeeuwscli-Vlaanderen. 'Deze studie zal omvatten het op stellen van een totaal-basisplan, sa nering waterverontreiniging,^hetgeen omvat een inventarisatie van de be- sta-nade verontreinigingsbronnen met een prognose voor de toekomst. Een gemotiveerd voorstel inzake de opti male oplossing voor de zuivering van afvalwater, hetgeen inhoudt een be rekening .van het systeem dat zowel financieel als uit oogpunt van mi lieubeheer het gunstigst is, alsmede nog een begroting van de investe- rings- en exploitatiekosten. De onderzoek zal zich ook dienen uit te strekken tto andere gemeen ten in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De totale kosten word-en geraamd op 50.000. Omgeslagen over de ge meenten Aardenburg, Sluis, Biervliet (dat nu gemeente Terneuzen is) zal dit voor Oostburg ƒ28.075 gaan bos ten. De raad wordt gevraagd een kre diet van 30.000 hiervoor beschik baar te stellen, hetgeen dan in de raad van donderdagavond half aciht zou kunnen gebeuren. Jubileum Op het landbouwbe drijf van de heer J. Govaert, aan de Axelsestraat in Westdorpe, was het feest. Een van de landarbeiders, de heer George Bracke, herdacht het feit dat hij gedurende vijftig jaar werkzaam is bij de familie Govaert. In de namiddag bracht de muziek vereniging „Eikels worden bomen" de jubilaris en de familie een sere nade. In een toespraak feliciteerde de fractievoorzitter, de heer E. Hen driks, de heer Bracke en diens fa milie. E-HJB.O. De E.H.B.O.-vereni- ging „St.-Raphaël" uit Westdorpe zal ook dit jaar, mede dank zij de medewefking van de duivensport vereniging, een wedvlucht organise ren, waarvan de opbrengst ten goe de zal komen aan de E.H.B.O.-kas. In een huis-aan-huiscirculaire vraagt de vereniging de steun van de ingezetenen van Westdorpe. In de loop van deze week wordt een collecte gehouden. Het is niet alleen een geldinzameling, maar ook wor den graag prijzen in natura ontvan gen. Deze kunnen dan als prijzen beschikbaar worden gesteld voor de duivenwedstrijd. Ritmische mis voor bejaarden Het kerkkoor van Westdorpe heeft een ritmische mis verzorgd in het bejaardencentrum De Blauwe Hoe ve. De zang was zeer goed, evenals de begeleiding die bestond uit elec- tronisah orgel, gitaar en drums. De bejaarden, het personeel en de be zoekers in de kapel waren vol lof over deze viering, die, zoals de ree tor het uitdrukte „hun een gevoel gaf of ze nog 20 jaar jonger waren" Daar de mis via de radio te beluis teren was, kon iedereen meegenie ten. (Van onze correspondent) „Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen, deren ons niet. Wij kunnen er wei tegen!" Een oud schoolliedje dat het de af gelopen dagen goed deed bij een paar Brabantse kinderen op een van de verregende campings van Cadzand-Bad. Te triest en te nat voor de ou deren echter, die alleen in geval van „hoge nood" hun tent of ca ravan uitkomen, en zich verder binnen het niet op dit weertype berekende vakantie-„onderdak" proberen te vermaken. Een opgaaf die voor de mees ten nog wel meevalt. De boek handelaar en lectuurverkoper, de wollen truitjeswinkel en de warme bakker (men eet meer uit verveling. Een gast uit Breda: „Och me neer, het is niet zo leuk, een deel van je vakantietoeslag in extra regenkleding en laarzen voor de kinderen te investeren, maar ach, het zal toch geen twee we ken duren, hoop ik. We gaan vandaag maar eens op verken ning in Brugge, en voor de rest houden we de moed er in, ten slotte regent het in Rimini al veertien dagen, dus zitten we hier zo slecht nog niet". (Van onze correspondent) TERNEUZEN Op voordracht van de minister van Volkshuisves ting heeft de kroon geschorst een besluit van b. en w. van Terneuzen waarbij aan de Raiffeisenbank Wal- straat 7, vergunning is verleend voor de.oprichting van een bankge bouw onder deze gemeente. De vraag wordt onderzocht of bedoeld besluit in strijd is met do wet of het algemeen belang. De schorsing duurt tot 1 december 1971. (Van onze correspondent) OOSTBURG De sporthal te Oostburg zal nog wel aanzienlijk meer kosten dan was begroot. Bij het maken van de plannen is men van een zogenaamde latex-vloer uit gegaan. In de pratkijk blijkt nu dat in bestaande sporthallen deze vloer niet voldoet. B. en w. willen nu overgaan tot het leggen van een vloer op rubber basis. Dit zal ook voor de toekomst veel beter zijn en minder kosten met zich meebrengen. Dit brengt echter wel meer kosten mee om ze aan te leggen, te weten ƒ65.000. Indertijd is ook een post opgenomen van 47.000 voor het tegelwerk. Geble ken is dat dit te laag was. Ver wacht mag worden dat hier nog (f 30.000 bjj komt. Voorts zijn nog geringe bedragen overschreden tot een bedrag van ƒ5000. In verband met deze punten vra gen b. en w. de raad die donderdag a.s. bijeenkomt, een krediet van 100.000 hiervoor. (Van onze correspondent) CLINGE In een feestelijke bij eenkomst van spelers, bestuur en leden werd „de speler van het jaar" bekend gemaakt van de voetbalver eniging Clinge. Deze eer kwam toe aan Ronny van Goethem, speler van het eerste elftal van VV Clinge, die om zijn sportiviteit, trainingsbezoek en spelkwaliteit beloond werd met een draagbare radio. Tweede werd Mare- Mangnus die een voetbaltas ontving. Ook de per soenen die het meest de training bezochten werden beloond en wel: le Alex Drumont en 2e Ronny van Goethem, die daarvoor een paar voetbalschoenen ontvingen. Ook de heren Guil-laume Drumont en Freddy Ras ontvingen een paar voetbal schoenen voor de beste prestaties tijdens de wedstrijden- De feestelij ke avond werd met een bal beslo ten. (Van onze correspondente) TERNEUZEN Voor de tweede en tevens laatste maal van dit schooljaar werd voor leerlingen van de protestants christelijke basis school Prins Willem van Oranje aan de Leeuwelaan in Terneuzen een fietsenrally gehouden. Er. waren 42 deelnemers. Om kwart voor drie vertrokken de eerste deelnemers en om half vijf arriveerden zij weer bij de school na onderweg 33 opdrach ten te hebben uitgevoerd. Het team van de „oud-gedienden" van klas zes, bleek gewonnen te hebben. Ook in het nieuwe schooljaar zul len weer een of meer fietsenrally's worden georganiseerd, waardoor de deelnemers in de gelegenheid wor den gesteld hun stad beter te leren kennen. (Van een onzer verslaggevers). KOEWACHT B. en w. van Axel zullen geen toestemming geven om op 18 juli een koers te houden voor aspiranten en nieuwelingen. Het betreft een niet traditionele koers. De toestemming wordt niet ver leend omdat in de zomer een sterk tekort aan mankracht bij de plaatse lijke politie heerst. Tijdens de giste ren gehouden persbijeenkomst voeg de burgemeester M.K. van Dijke er nog aantoe dat aan geen enkel nieuw evenement in de zomer, waar politietoezicht vereist is, toestem ming wordt verleend. Opening hotel Donderdagmid dag zal burgemeester J. C. Asehoff van Terneuzen de officiële opening verrichten van hotel-restaurant de Post aan de Nieuwstraat. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Voor de Terneu- zense kantonrechter verscheen een jonge in Zelzate wonende Fransman om zich te verantwoorden voor een lange reeks verkeersovertredingen. Op 6 januari van dit jaar hield hij op de provinciale weg tussen Ter neuzen en Axel niet voldoende de rechterkant van de weg, met het gevolg dat hij in botsing kwam met een lesauto, waardoor deze een schade van f 1480 opliep. Bij onder zoek van de auto van de Fransman bleek dat de handrem niet goed meer werkte en dat een van de buitenbanden weinig profiel meer vertoonde. De Fransman legde met behulp van een tolk uit, dat hij kort voor de aanrijding door een tegen ligger verblind was, hetgeen door de bestuurder van de lesauto was ont kend. De officier van justitie achtte de ten laste gelegde feiten bewezen af. Een in Sas van Gent wonende en eiste een boete van totaal f 115,- Duitser had het nog bonter gemaakt. De kantonrechter maakte er f 90 van. Daarmee was, de Fransman ech ter nog niet klaar. Hij moest ook terecht staan voor het feit, dat hij later een vriend in zijn in ondeug delijke staat verkerende auto had laten rijden. Hiervoor hoorde hij de officier een boete van totaal f 100 eisen. De kantonrechter deed cr f 25 Niet alleen had hij geen geldig rij bewijs, maar hij reed ook in een auto met een ondeugdelijke stuurin richting, een gladde band en bleek bovendien niet w.a. verzekerd te zijn. De officier van justitie vorder de een totale boete van f 265. Het vonnis van de kantonrechter luidde een boete van f 200.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2