VEEL MENSEN VERKOUDEN Doodsteek voor groot aantal club- en buurthuizen Kwestie PZEM- directeur in stadium van beslissingen Tonny v. Leeuwen bij botsing op slag dood HET WEER WORDT BETER Einde van carrosserie- fabriek in Nederland DEN TOOM WIL NOG GEEN LANG HAAR IN LEGER Grevelingen-water niet de oorzaak paratyfus-explosie in Herkingen JUMBO GEARRIVEERD RADIO DE KOCK Melk straks duurder Wachten op stap officier van justitie Jonge vrouw vermoord If# Reisziekte?H ook voor kinderen (r) WOENSDAG 16 JUNI 1971 TELEURSTELLING OVER NIEUWE SUBSIDIEREGELING: MEER DAN 100 MAN OP STRAAT NEERGANG Minister Klompé: Ik beloofde niets BOOS Wachten op verslag van werkgroep Electrolux ontslaat 47 vertegenwoordigers Kamerlid tot minister: Doe wat tegen plofflessen VOORLOPIGE CONCLUSIE NA ONDERZOEK WATERMONSTERS: Directeur: Dr. W. A. J. M. Harks Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. (011501—7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand 3.90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. ZEEUW 25e Jaargang No. 6574 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m, 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze sportredactie) GRONINGEN Tonny van Leeuwen, de doelman van het onlangs naar de eredivisie gepromoveerde FC Groningen, is in de nacht van maandag op dinsdag op de rijksweg onder Meppei verongelukt. Het ongeluk gebeurde gistermorgen om vijf uur op Rijksweg 32 bij Stap horst ter hoogte van de afslag naar Meppei. Van Leeuwen, die naar Rotter dam was geweest om een prijs van duizend gulden in ontvangst te nemen omdat hij het afgelopen seizoen met slechts zeven doelpunten de minst ge passeerde keeper in het betaalde voetbal was, is waarschijnlijk door slaap overmand. In een bocht naar rechts kwam Van Leeuwen op het linkerweggedeelte terecht en botste vrijwel frontaal op een met betonbuizen geladen vracht auto. Tonny van Leeuwen was op slag dood. Zijn vrouw, die naast hem zat, is niet gewond. De chauffeur van de vrachtauto, die omgeslagen was, moest uit de wrakstukken worden gezaagd. (Zie verder sportpagina) (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Het bijzonder koude en regenrijke juniweer dat eerst Engeland trof, is ook onze omge ving gepasseerd. Dinsdagmorgen werd er in het zuidwestelijke deel van ons land 20 tot 25 mm regen gemeten. De temperatuur is al en kele dagen belangrijk onder nor maal. Dit hele slechtweergebied trekt nu verder via Duitsland naar Oost-Europa weg. Langzaam gaat de luchtdruk stijgen door een hoge- drukgebied dat van de oceaan enige uitbreiding vertoont naar het vaste land. Vandaag hier en daar nog een bui, maar er komen geleidelijk zon nige perioden, en de koele noord westenwind neemt af en krimpt naar west tot zuidwest. Dit betekent in de tweede helft van de week een geleidelijk wat aangenamer weer type, al mogen we nog geen zomer se temperaturen boven de 20 gra den verwachten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Nederlander is overigens nog steeds niet gewend aan de wisselvalligheid van zijn eigen klimaat. De gevolgen van de plotselinge overgang van het zachte voorjaarsweer naar stortbuien en windvlagen zijn momenteel duide lijk merkbaar. Veel mensen lopen met een fikse verkoudheid rond, of zijn hierdoor genoodzaakt op bed te blijven. Drogisten en apothekers merken het vooral aan de verkoop van papieren zakdoekjes, hoestsi roop en dropsoorten. Een aantal drogisten heeft zelfs hoestsiroop bij moeten bestellen, iets dat, zoals een van hen vertelde, hij in juni nog nooit heeft hoeven te doen. Ook hij het GAK viel verleden week, toen het weerbeeld zich ging wijzigen, een uitschieter in het ziekteverzuim te constateren. Bij het GAK is men van mening dat het niet gaat om een griepepidemie maar om gewone verkoudheidsverschijnselen, met overigens alle nare gevolgen van dien. (Van onze correspondent) GOUDA Bij de Leyland-vesti- ging te Gouda-Waddinxveen komen 119 mensen op straat te staan. Gister avond is dit aan het personeel mee gedeeld. Het gaat om 98 handarbei ders en 21 man administratief en technisch kaderpersoneel. Er blijven nog 92 man in dienst, maar daarvan zullen er 35 van de magazijnen In Rotterdam afkomstig zijn. De vakbonden vinden de afvloei ingsregeling aan de zuinige kant. De caxosseriefabriek Den Oudsten eens een concurrent van Leyland heeft laten weten eventueel vijftig tot zestig man personeel te kunnen overnemen. Het overleg met dit te Woerden gevestigde bedrijf begint volgende week. In feite betekent deze inkrimping van de Nederlandse Leylandvestiging het einde van wat eens de grootste Nederlandse fabriek van carrosserie ën voor lijnbussen en toerwagens was. Na de oorlog beleefde de toen nog zelfstandige n.v. Verheul een op merkelijke bloeitijd. De neergang begon met de overne ming van het bedrijf door de Engelse busfabriek AEC, die op haar beurt door Leyland werd overgenomen. De achteruitgang van het openbare ver voer maakte dat de orders voor bus carrosserieën steeds minder talrijk werden, terwijl Nederland toch al teveel carrosseriefabrieken telde om voor de binnenlandse markt te wer ken. Bovendien werd de buitenland se, vooral Belgische concurrentie, steeds sterker. Ley land-Verheul kon, vooral ook door het ambachtelijk kli maat, steeds minder meekomen. Toen er verleden jaar bovendien een felle brand het complex te Gouda-Wad- dinxveen vrijwel geheel verwoestte, werd de situatie hopeloos. Ley land-Nederland legt zich nu vooral toe op de verkoop en service van Britse wagens, met name de Tri umph. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Ik zie niet hoe het vol te houden is. Het einde is in zicht en op 1 juli komt eu v-aeear een loon ronde van vier procent. We staan voor een groot aantal sluitingen van buurt- en clubhuizen. De enige hoop is het nieuwe kabinet, wat dat ook voor kabinet moge worden". Deze vertwijfelde uitlatingen komen van J. Hillenius, directeur financiën van de SALCO (Landelijke Organisatie buurt- en club huiswerk). Een halfjaar na de nationale actie „Meer poen om welzijnswerk te doen" is de situatie nog niets verbeterd. Nog steeds raken meer en meer instel lingen voor buurt- en clubhuiswerk in de rode cijfers. Driekwart van de ruim 700 instellingen kan niet meer rondkomen. „Formeel is het departement cor rect", zegt Bonarius. „Maar er wa ren verwachtingen gewekt. Voor de 40 landelijke organisaties was wat uit de bus kwam, een fundamentele wij ziging. CRM had daarover met ons nader moeten overleggen, voordat de definitieve beslissing viel. Nu moet een aantal organisaties het werk sta ken". (ADVERTENTIE) Noordstraat 107. XeL 01150-4255 terneuzen Het is te verwachten dat, wanneer de kabinetsformatie uitloopt op een vijf-partijenregering, de situatie er niet beter op zal worden door bezui nigingen, met name door de inbreng van DS'70. In de hele sector van het jeugd- en jongerenwerk is grote onrust ont staan over de nieuwe subsidierege lingen van minister Klompé (CRM). Daar was de hoop op gevestigd. „Maar de nieuwe regelingen bieden financieel geen enkele verbetering. Integendeel, de premie ziektewet wordt niet meer gesubsidieerd. Dat betekent een lastenverzwaring van zeker twee procent", zegt Hülenius. De^ nieuwe subsidieregelingen .Jeugd- en jongerenwerk" en „sa menlevingsopbouw" werden twee weken geleden bekendgemaakt. Ze komen in de plaats van een reeks oude regelingen. Beleidstechnisch openen ze vele nieuwe perspectie ven. Ze zijn flexibel geformuleerd, en de verschillende werksoort en worden gelijdelijk behandeld. Maar van de mooie perspectieven kan niets worden waargemaakt, om dat CRM niet met geld op tafel kan komen. Wel zijn de subsidiepercen tages gestroomlijnd. Dat kost al wel wat. Maar wezenlijke verbeteringen kwamen er niet. Ondanks toezeg gingen van CRM. Volgens een persbericht (20 mei) van de NJG (Nederlandse Jeugd Ge meenschap) had CRM in december In het overleg met de particuliere organisaties over de nieuwe regelin gen beloften gedaan die niet zijn na gekomen. De landelijke organisaties voor jongerenwerk zouden voortaan van hun personeelslasten (90 pet.) (was 70 pet.) en van hun huisves tingskosten 80 pet. (was 60) gesub sidieerd krijgen. Maar toen de nieu we regeling uitkwam, bleken de oude percentages van 70 en 60 pet. te zijn gehandhaafd. Minister Klompé is boos geworden over het persbericht. Ze heeft een brief geschreven naar de NJG. Daar in wijst ze erop dat tijdens het over leg wel de verhoging ter sprake is gekomen, maar dat niets is toege zegd. Ze vraagt de NJG de gewekte Indruk als zou CRM woordbreuk hebben gepleegd, in het blad van de NJG te corrigeren. Dat is overigens nog niet gebeurd. Toegezegd of niet, de landelijke or ganisaties hadden er min of meer op gerekend. Ook al erkent nu de heer Bonarius van de NJG dat bij het overleg door CRM uitdrukkelijk het voorbehoud werd gemaakt dat de mi nister van Financiën de uiteindelijke beslissing zou hebben over de subsi dieverhoging. (Van qnze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Den Toom (Defensie) is voorlopig niet van plan lange haren in het leger toe te staan. Hij is niet bereid om de nu gelden de voorschriften over de haardracht van militairen te wijzigen. De minis ter heeft dit gistermiddag meege deeld aan de leden van de vaste com missie voor defensie uit de Tweede Kamer. Deze commissie was op verzoek van de heer Den Toom bijeengeko men naar aanleiding van de veroor deling van de dienstplichtige Rinus Wehrmann, die ongeveer twee weken geleden door de krijgsraad in Den Haag tot twee jaar gevangenisstraf is veroordeeld, omdét hij geweigerd heeft het bevel op te volgen zijn ha ren te laten knippen. De opvattingen (Van onze redactie binnenland) LUXEMBURG Op 1 april 1972, zo hebben de ministers van Land bouw gisteren in Brussel besloten, zal er een vrij verkeer van consump- tiemelk In de EEG zijn. Dan zal het vetgehalte van deze melk in overeen stemming gebracht moeten worden met de EEG-voorschriften hetgeen overigens pas op 1 januari 1974 het geval behoeft te zijn. De melkprijs in ons land zal daardoor met twee pro cent per liter moeten stijgen, zo heeft minister Lardinois aangekondigd. van de minister verschild totaal van die van de commissieleden. Nagenoeg algemeen werd er vanuit de commis sie op aangedrongen de voorschrif ten over de haardracht in de krijgs macht te wijzigen. Het merendeel van de commissieleden wil, dat de haar- iracht wordt vrijgelaten, maar dat afhankelijk van de functie van de militair beperkingen kunnen worden opgelegd met het oog op de bedrijfs veiligheid. Minister Den Toom zei geen gevolg te kunnen geven aan deze wens. Hij wil liever eerst het verslag afwachten van een werkgroep, die twee weken geleden is gevormd en die zich op zijn verzoek bezig houdt met het pro bleem van de haardracht. De werk groep is gevormd, nadat Rinus Wehr mann al tot de exorbitant hoge straf van twee jaar was veroordeeld. De werkgroep is ingesteld door de chefs van staven van de drie krijgsmacht- onderdelen. Minister Den Toom voelde hele maal niets voor de differentiatie naar functie van de militair. Hij achtte dat niet verantwoord met het oog op de bedrijfsveiligheid, inclusief de vei ligheid van de militairen zelf. De commissieleden reageerden hierop nogal bitter met de opmerking, dat dit In de bondsrepubliek en Zweden dan wel verantwoord geacht werd. Zij konden het argument van de mi nister dat een langharige bureauman die bij een alarmoefening een opera- tionete taak krijgt gevaar loopt, niet delen. (Vervolg van pag. binn.-buitenl. 1) Als het waar is, dat een olifant nooit iets vergeet, dan zal de aan komst 'op het gure Schiphol, regel recht uit de vochtige hitte van 3; graden in Thailand, de kleine pas maanden oude Jumbo die dinsdag ochtend voor Artis op Schiphol arri veerde zeker zijn leven lang bijblij ven. De belangstelling was n.l. veel groter dan het diertje zelf zou heb ben verwacht. Het woog maar 100 kg, het was niet groter dan een flinke geit, had een guitig slurfje van hooguit 30 cm en zoog gulzig rijstepap van gecon denseerde melk uit een mammoet zuigfles. Er waren heel belangrijke heren voor Jumbo's aankomst naar Schip hol getogen, n.l. de bestuursleden van de Stichting Prins Bernhard 60 jaar, die al enkele maanden een collecte besturen, waarvan de prins op 29 juni a.s. Artis in Amsterdam de op brengst zal overhandigen. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Men neemt in Zeeland aan dat de PZEM-affaire welke in de loop van de laatste dagen in snel tempo een „kwestie- Bogerd" is geworden, het stadium van de beslissingen heeft bereikt. Dit valt onder meer af tc leiden uit een officieel communiqué van het College van G.S. van Zeeland, dat gisteravond werd uitgegeven. Het communiqué luidt: „Het College van G.S. van Zee land heeft gistermiddag omstandig gesproken over de directeur van de N.V. PZEM, Ir. T. Bogerd. Gedepu teerden namen het besluit om don derdagmiddag een extra-G.S.-verga- dering aan deze kwestie te wijden. Donderdagochtend vindt er een bui tengewone vergadering van de raad van bestuur van de N.V. PZEM plaats". Zoals bekend wordt vrijdag de ver gadering van Provinciale Staten van Zeeland gehouden. In afwachting van een eventueel ingrijpen van de officier van justi tie te Middelburg heeft het dagelijks bestuur van de PZEM zijn op 8 juni genomen besluit om disciplinaire maatregelen tegen de PZEM-directie en het personeel ach terwege te laten, ingetrokken. Dit werd gisternacht, tegen drie uur, per communique bekend gemaakt, na een langdurige zitting van de raad van bestuur van de n.v. PZEM. Het dagelijks bestuur houdt er re kening mee dat er vanwege het Openbaar Ministerie een onderzoek op de n.v. PZEM zal worden gelast. Dat zou gebeuren als de officier van justitie in het door hem inmiddels opgevraagde rapport van de rekenka mer aanknopingspunten voor een ju stitieel vooronderzoek zou vinden. Acht hij deze aanwezig, dan kan hij na dit vooronderzoek nog beslissen tot het seponeren van de zaak (b.v. omdat hij meent dat de betrokkenen al voldoende gestraft zijn), of wel tot vervolging van een of meer per sonen (Zie ook pag. Stad en streek 2) UTRECHT (ANP) Het landelijk contactorgaan van vakorganisaties voor de handelsvertegenwoordigers (LCH) heeft na uitvoerig overleg met vertegenwoordigers van de direc tie van de N.V. Electrolux verkoop mij. in Diemen een afvloeiingsrege ling kunnen treffen voor de 47 ver tegenwoordigers, die als gevolg van het stopzetten van de particuliere verkoop hun positie en inkomen za gen wegvallen. De regeling houdt rekening met het aantal dienstjaren en de leeftijd van betrokkenen. Voor de vertegenwoor digers van 60 jaar en ouder is boven dien een bevredigende oplossing ge vonden voor de pensioenhoogte op 65 jaar. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN De Leidse politie pro beert sinds gistermorgen de identiteit te achterhalen van een jonge vrouw, die gistermorgen vermoord is gevon den bij de rijksweg Den Haag-Am sterdam. De vrouw werd vermoedelijk ge dood door een harde slag tegen het hoofd. Voor alle zekerheid moet de dader hebben geprobeerd haar te wurgen met een donkerblauwe cor duroy ceintuur. Sectie van de patholoog-anatoom dr. Zeldenrust heeft uitgewezen dat zij niet het slachtoffer is van een zedenmisdrijf, zoals aanvankelijk werd gedacht. DeLeidse politie heeft nagegaan of de vermoorde vrouw soms een 23- jarige prostituée uit Den Haag was, die sinds maandagmiddag half een als vermist werd aangegepen bij de Haagse politie. Haar signalement bleek op tal van punten overeen te stemmen met dat van de gevonden vrouw. Confrontatie van de echtge noot van de vermiste vrouw met het stoffelijk overschot, leverde echter geen positieve reactie op. DEN HAAG (ANP) Het Twee de-Kamerlid mevr. G. Brautigam (PvdA) wil dat de aan frisdrankfles sen te stellen eisen zo snel mogelijk onder de werkingssfeer van de wa renwet gebracht worden. Zij stelde gisteren hierover schrif telijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, dr. Kruisinga. O.m. is zij er benieuwd naar of de adviescommissie warenwet haar on derzoek op dit gebied al heeft vol tooid. Mocht de bewindsman niet bereid zijn de eisen onder de warenwet te brengen, dan zou zij graag vernemen hoe dan paal en perk gesteld kan worden aan de onrustbarende toene ming van het aantal explosies van frisdrankflessen. Zij herinnert dr. Kruisinga aan diens toezegging van 27 januari j.l., dat hij totstandkoming van een wijzigingsbesluit Zou bevor deren zodra hij het advies van eer dergenoemde commissie had ontvan gen. IN Albuquerque in de Amerikaan se staat Nieuw Mexico is het voor de tweede achtereenvolgende dag tot on geregeldheden gekomen. Vijf perso nen moesten in een ziekenhuis wor den opgenomen. (ADVERTENTIE) Primatour (Van een onzer verslag- gevers) HERKINGEN DEN HAAG Het water van de Grevelingen in het al gemeen en van het haven tje van Herkingen in het bijzonder is naar alle waarschijnlijkheid NIET de oorzaak geweest van de paratyfusepidemie in Herkingen op Goeree- Overflakkee. Dat is de voorlopige con clusie van het onderzoek van de watermonsters, die ruim een week geleden genomen zijn. De Inspectie voor de milieuhygiëne be schikt nog niet over de de finitieve uitslag van het onderzoek, maar een on gunstige uitslag zou vorige week als bekend zijn ge weest. Hier en daar bestond de vrees dat het water In het haventje van Herkingen zich niet meer of onvol doende „schoont", omdat na de sluiting van de Del- tadam in het Brouwersha- vense Gat op 1 mei j.l. het water stilstaat en ook en kele centimeters is gezakt. Dit vrees blijkt voorlopig ongegrond. Wel blijft voor het haventje het zwemver- bod, dat enkele weken ge leden uit voorzorg werd uitgevaardigd, nog van kracht. In de haven worden he» polderwater en het dooi de rioolzuiveringsinstalla tie van Herkingen ver werkte afvalwater ge loosd. Volgens burgemees ter H. Bos van Dirksland, tot welke gemeente Her kingen behoort, valt de vervuilingsgraad van het water, dat in het haventje geloosd wordt, alleszins mee. Die mening heeft ook de Dirkslandse huisarts B. EIvé, die zeer drukke we ken achter de -ug heeft. Overigens zijn ooit de minste slachtoffers van de paratyfusexplosie gevallen onder de bewoners van Herkingen, die het meest in het haventje hebben gezwommen: de schoolkin deren, (Vervolg op pag. Stad en Streek 2).

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1