„GESCHRIFTEN CONFUCIUS SAAI SPUL" Mao's geboortehuis is nu druk pelgrimsoord AMERIKA SCHRIKT VAN FEITEN HAAGSE AGENT ARRESTEERT UIT HET BLOTE HOOFD LET OP DEZE PRIJSVERSCHILLEN GEWOON.... ALTIJD 55 69 59 30 39 jOO 99 49 69 185 52 49 |49 169 IK 't zijn geen prijzen van de week ,'t zijn blijvende prijzen jac. hermans prijs-slag verkoopt in massa voor de - laagste vaste prijs Van Gend Loos gaat zeil risico dragen Onthullingen in New York Times MAALTIJDEN r^. „PAGE' LUIERS YV- mm binnenland buitenland Vage droom Vruchtbaar SPERZIE BONEN ANANAS SARDINES SPEKSNIJ" BONEN BASTERD^W SUIKER NATUUR- AZIJN LET OP! EEN GULDEN VOORDEEL pak/KWATTA" paella,chicken of spaghetti normale prijs IjPtT] MAYONAISE APPEL STROOP 2 rol eier- BESCHUIT PICCA- LILLY HAZELNOOT PASTA *PAREiN"TUC MASSA VERKOOP BABY ZACHTE CELSTOF EXPORT PILS KOPen SCHOTELS n.j.avex" verfrissings- DOEKJES UP DRANK OFSINAAS PICK-UPS WORSTJES TOILET- VERFRISSER VRES VERS VLEES Piilili papier oor uw pen Godsdienstonderwijs in Schoondijke Een vent Verdrag Shell met Roemenië Levering staal aan failliete werf gestopt Woensdag 16 juni 1971 (Door Norman Webster) SHAOSHAN Hier in Shao- shan in de provincie Hunan is het allemaal begonnen. In deze kleine vallei is in een uit klei opgetrokken boerenwoning 77 jaar geleden Mao Tse-toeng ge boren. De vallei en het dorp zijn een nationale bedevaartplaats gewor den die elke dag door zo'n 3.000 a 4.000 mensen wordt bezocht. Toen de culturele revolutie op z'n hoog tepunt was, kwamen hier dagelijks wel 70.000 Rode Gardisten binnen stromen. Shaoshan is een combinatie van Bethlehem en Nazareth. De pel grims bezoeken de geboorteplaats en horen verhalen over de jeugd van de man die hier vaak „De redder van het Chinese volk" ge noemd wordt. Gidsen laten je het bed zien waarin hij op 26 december 1893 geboren werd. Ze vertellen hoe het kind Mao zijn moeder in het huis houden hielp, door water te gaan halen en het vuur aan te steken. Als teenager, vertellen zij, werkte de toekomstige leider overdag op het veld, en studeerde hij 's avonds bij bet licht van een olie lamp. Als het regende, rende hij weg om arme gezinnen te helpen hun graan onder dak te brengen. Ook sprak hij in gelijkenissen. In latere jaren, toen hij de boeren van Shaoshan aanzette tot een op stand tegen de hereboeren, sprak Mao van eetstokjes: eentje kon je gemakkelijk breken, maar een bos van die stokjes kon je niet zo gemakkelijk breken. Het feit dat hij uit een boeren gezin afkomstig was en tussen boeren was opgegroeid zou van essentieel belang blijken voor de overwinning van de communisten in Ohina. Want Mao zou zich niet alleen bepalen tot het industrieel proletariaat van het marxisme, maar zou het communisme tot de onderdrukte boeren in zijn land uitbreiden, en het platteland tot de basis van de communistische ope raties maken. Df geduwd worden. Zwaardere voorwerpen zeg een riool worden door groepjes mannen in draagriemen gedragen. Als het re gent beschermen de meeste boeren zich hiertegen met jute zakken. Door dit landschap trok Mao in 1927 32 dagen lang te voet, terwijl hij zijn beroemde verslag over de boerenbeweging in Hunan opstel de. Dit onderzoek opende de ogen van de boerenjongen die intel lectueel geworden was en die in de jaren die daaraan voorafgingen gefascineerd was door de activitei ten in de steden voor het revo lutionair potentieel van de onge lukkige boerenbevolking. Je krijgt een aardig stuk platte land te zien tijdens de 104 km. lange rit van Changsha, de hoofd stad van de zuid-centrale provincie Hunan, naar Shaoshan. Het is een vruohtbaar gebied, met een lang seizoeq waarin verbouwd kan wor den, een van de graanschuren van het land. In het voorjaar zijn de velden groen met het jonge rijstplantje, met hier en daar in het zwart geklede boeren die in de modder en het water staan te zwoegen. Sommigen ploegen met een water buffel, anderen verpoten met de hand de miljoenen jonge rijstplant jes. Mechanisatie van de landbouw is een bijna ongekend begrip. Het verkeer op de weg bestaat groten deels ook uit mankracht-kruiwa gens die door mannen met tuigen over hun schouders voortgetrokken De conclusie die hij in zijn ver slag voor de partij trok was dra matisch: „Binnen heel korte tijd zullen in de centrale, zuidelijke en noordelijke provincies van China honderden miljoenen boeren in op stand komen als een machtige storm, als een orkaan, een kracht die zo snel en heftig zal zijn dat geen enkele macht, hoe groot ook, hen tegen zal kunnen houden". Later in datzelfde jaar, nadat Tsjang Kai-Shek zich tegen de communisten gekeerd had, zou hij een kleine groep de bergen in leiden en alles van die conclusie laten afhangen. Pas in 1959 zou Mao naar Shao shan terugkeren, toen hij een kort bezoek aan het dorp bracht en een gedicht schreef waarin de regel „als een vage droom herinnerd, vervloek ik de lang verleden tijd" voorkwam. Sinds die tijd is hij er- niet meer teruggeweest. Nu heeft hij geen familie in Shaoshan meer. Mao's geboorteplaats was het huis van een welvarende boer. In 1936, toen hij Edgar Snow, de communistische leider, zijn levens verhaal vereltde, zei hij dat zijn familie aanvankelijk 15 mou (1 hectare) land had bebouwd, en daar later nog eens zeven mou aan toegevoegd had, als ook hypothe ken op het land van anderen. Mao vertelde dat zijn vader ook geld verdiende met het transporte ren en het verkopen van graan. Deze dingen worden niet verteld door de gidsen in Shaoshan, én ze beweren dat ze niet weten hoeveel land Mao sr. bezat. Het huls, dat gerestaureerd is, staat tegen een heuvel met bossen, vlakbij velden waar nog steeds gewerkt wordt en het ziet uit op de vijver waar de jonge Tse-Toeng graag zwom. Aan de andere kant van de vijver staat een huis waar een boerengezin woont. Dicht in de buurt staat het huis waar Mao voor het eerst naar school ging en waar hij de oude geschriften van Confucius, een grote Chinese wijsgeer, bestudeer de. Hij vond het maar saai spul en gaf de voorkeur aan verhalen over heroïsche rebellie zoals het verhaal van de drie koninkrijken en de waterkant. Het huis van de Mao's is donker, met een vloer van vastgestampte aarde, ond een binnenplaats staan de varkensstal, de rijstopslag- plaats, de koeiestal, een hout- schuurtje, een schuurtje waarin gereedschappen bewaard werden en de slaapkamers. In de kamer van zijn ouders hangen foto's van hem. Mao's moe der is een vrouw met een aardig voorkomen en een vriendelijk ge zicht. Haar zoon lijkt op haar. De Dit is het huis waar Mao werd, geboren in Shaoshan, ind f. provin cie Hunan. Als jongen zwom, hij in de vijver voor het boerderijtje. Het huisje doet thans dienst als nationaal museum. vader heeft enigszins ingevallen wangen en krullende snor. Hij was een man met een sterke wil. Een autoritair figuur. Mao vertelde Snow dat hij en zijn vader het vaak met elkaar oneens waren. Mao Tse-Toeng was niet het eni ge familielid dat een gevaarlijk pad koos. Zes van zijn naaste aan verwanten moesten hun keuze met de dood bekopen. Daar waren twee broers, een ge adopteerde zuster en Mao's eerste vrouw, Yang Kai Hui, die allen door de Kwomintang gedood wer den, waarbij zijn vrouw nog eerst gemarteld is. Een neef is later in een opstand tegen een landheer om het leven gekomen, en de oudste zoon van Mao en Yang werd tij dens de Koreaanse oorlog' ge dood. De martelaren worden in een kamer van het museum in Shao shan herdacht. Het museum is 'een teken van dank aan Mao en alles wat hij sinds zijn geboorte gedaan heeft. De enige andere figuur die wer kelijk een beetje naar voren treedt is Lin Piao, die beschreven wordt als de oudste vriend van de voor zitter sinds de dag dat hij zich in 1928 in de bergen bij hem voegde. Van Tsjoe Teh, commandant van het Rode Leger tijdens de twee decennia van de burgeroorlog, en Tsjoe En-Lai zijn maar weinig sporen te vinden. (Copyright THE GLOBE AND MAIL - DE STEM) (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent WASHINGTON De verschij ning in de New York Times van een stuk uit een geheim rapport van het Amerikaanse ministerie van defen sie, heeft een hevige opschudding in Amerikaanse politieke kringen ver wekt. Het stuk gaat, zoals in een deel van onze edities gisteren al gemeld, over de Vietnampolitiek van de regering-Johnson. Uit het rapport blijkt namelijk, dat Johnson allang vóór het befaamde incident in de Baai van Tonkin in 1964, plannen klaar had om op grote schaal met militair geweld het Vietnamese vraagstuk tot een oplossing te bren gen. Ook werd bekend dat Johnson Hanoi twee maanden voor het inci dent waarschuwde via speciale om wegen, voor de „grootste verwoes tingen" die voortzetting van de oor log door Hanoi tot gevolg zouden hebben. Een ander feit dat aan het licht kwam inde New York Times was een reeks van geheime opera ties door de Amerikaanse marine tegen Noordvietnamese verdedi- gingssteliLingen allang voor het Ton kin-incident. Tijdens Johnson's verkiezingscam pagne tegen Barry Goldwater, ver weet Johnson zijn rivaal steeds dat hij voorstander was van bombarde menten op Noord-Vietnaim. De pu blicatie van de New York Times gisteren toont aan dat Johnson en zijn regering zetf op dat moment al dezelfde plannen klaar hadden die hij Goldwater verweet. Voorlopig is het moeilijk uit te maken hoe groot de invloed van deze feiten op de Amerikaanse poli tiek zal zijn. Het ziet er echter naar uit dat de regering-Nixon er niet bijzonder door geraakt zal worden. Amerika's minister van defensie Laird toonde zich niettemin zeer verbolgen over de publicatie van het rapport. Het rapport telt 7.000 pagina's waarvan de New York Times er slechts 15 in handen kreeg. Laird vroeg de Congres-commissie voor justitie hoe" het blad aan de pagina's gekomen was. (Van onze correspondent) DEN HAAG lil het plakboek van de Haagse agent Paul Ver- straate zijn in de eerste maanden van dit jaar 24 series van drie foto's terecht gekomen. Elke serie van drie portretten betekende voor de Haagse politie weer de aanhouding van een gezocht persoon. Lichte of zware gevallen, wie van hen ook in de Haagse binnenstad gaat wande len, hij maakt een aardige kans ten offer te vallen aan het fotografisch geheugen van de 27-jarige agent. Dat fotografische geheugen heeft hem slechs een'maal in de drie jaar, die hij nu na zijn opleiding al in de stad rondloopt, laten misgrijpen. Oorzaak van die misgreep het niet tijdig verwijderen van de gezochte persoon uit het kartonnen verza- melbakje op het hoofdbureau. „Daar zitten zo'n zestig foto's meestal in. Iedere keer dat we er op uitgaan, loop ik even bij het hoofdbureau binnen. Even die zestig foto's door- raffelen en ze zitten in mijn hoofd. Vergeten doe ik ze dan niet meer. Maar wie uit de bak verdwijnt, wis ik ook uit het geheugen. Het is een gave hoor". Die gave heeft agent Verstraati verleden jaar een dik plakboek er een gratificatie opgeleverd en dii jaar is het eveneens weerraak. Hoe oud de foto's zijn doet er helemaal niet toe. Paul Verstraate weet zich wel een foto te herinneren van 'ie mand die gemaakt was in 1953. Een jaar geleden zag hij de man („die gezochte was een zware jongen hoor") in een café zitten. Hij vroeg, nadat hem de toegang tot het café door de cafébaas ontzegd was, assis tentie. Een huiszoeking leverde niets op. De vogel was gevlogen. De dag daarna komt hij weer langs het café. „En daar zit die weer. Toen stond ik binnen voordat iemand me kon te genhouden en vijf minuten later zat lie vent op het bureau en het was ïem hoor, vergissing uitgesloten". Agent Verstraate heeft nooit ge weten dat hij een fotografisch ge heugen haa. Niet tijdens zijn werk als typograaf op de Staatsdrukkerij en niet bij de maréchaussee in Duitsland, waar hij werkte voordat hij bij de Haagse politie kwam. Pas na zijn opleiding bleek in de praktijk zijn fantastische geheugen. De voor beelden daarover zijn legio. Zoals de man die hij vanachteren met een zak patat in de hand de zaak waar hij werkte zag binnengaan. Die 'man bleek inderdaad de gezochte man te zijn waarvoor agent Verstraate hem hield. Zo ook de man die hij aan hield bij een schoenenwinkel in het hart van de stad. Die man ontkende glashard. Via de mobilofoon werden allerlei kaartenbakken nagespeurd en er werd niets gevonden. Op zijn eigen verantwoording (als hij het mis had gegrepen, had hem een aanklacht wegens wederreehterlijke vrijheidsberoving te wachten ge staan) bracht hij de man toch bin nen. Die man bleek inderdaad een gezocht man te zijn wegens fraude rondom een personenauto. pot normale prijs jjjp literblik boordevol stukjes normale prijs dubbel blik 30 mm. normale prijs 3/4 literpot normale prijsFoJ 500 gramspak normale prijs flacon normale prijs reuze pot (0,65 liter) romige normale prijs beker. „rinse" normale prijs heerlijk bros normale prijs {jhT\ jampot normale prijs \y£\ emmertje (netto 500 gram) normale prijs pak zoute crackers normale prijs normale prijs |^ZÓ] Y2 literfles zwaar bier in de prijs-slag porseleine met blauwe roos normale prijs let op! hele liters bjj ons blik JJNOX- normale prijs spuitbus normale prijs UTRECHT (ANP) Binnen af zienbare tijd zal Van Gend Loos het risico van het NS-binnenlands stukgoederenvervper overnemen. De. ze weg wordt betreden in het ver trouwen, dat de overige activiteiten in omzet, opbrengst en resultaat in tussen zodanig zullen zijn gegroeid, dat deze uitbreiding van het bedrijfs risico de gezondheid van het geheel niet zal aantasten. Dit schrijft de di rectie in het jaarverslag van de on derneming. Wel acilt de directie het noodzake lijk een zo sterk mag lijk eigen ver mogen op te bouwen. Daarom wordt voorgesteld de winst van 3,2 mil joen geheel te reserveren. De omvang van het binnenlands NS-stukgoede ren vervoor steeg in 1970 met ruim 2 pet., gerekend naar het gewicht. De omzet van het autolij ndienstbe- drijf bleef qua gewicht op het niveau van 1969, het aantal zendingen daalde met 1,5 pet. 1 1 Ül I l=llliilllllllll= Brieven voor deze rubriek moeten met vol ledige naam en adres worden ondertekend. Bij publicatie zullen deze vermeld worden. Slechts bij hoge uitzondering zal van deze regel wor den afgeweken. Naam en adres zijn dan bij de redactie bekend. Publicatie van brieven (verkort of onverkort) betekent niet dat dm redactie het in alle gevallen eens Is met in houd, c.q. strekking. Donderdagavond 10 juni heeft het r.-k. centraal schoolbestuur van de gemeente Oostburg de op menselijke gronden steunende dringende ver zoeken van de ouders in de school kwestie Schoondijke gehonoreerd met een welwillende beschikking. Verwacht wordt dat de rust spoedig weerkeert met vertrouwen in de toekomst. Er is echter veel kans dat in de gelederen van het personeel van de basisscholen onrust en ergenis is ontstaan, wat remmend zou kunnen werken op het met enthousiasme geven van het in deze tijd toch al zo moeilijke godsdienstonderwijs, juist nu vermoedelijk bij de start van het nieuwe schooljaar de nieuwe pastoor van Biervliet, G. de Nijs, zijn ne ven-functie van begeleider van de catechese op de basisscholen van West-Z. Vlaanderen zal beginnen. De kwestie is namelijk dat in „De Stem" van j.l. zaterdag stond ver meld dat een van de motieven van het schoolbestuur tot het neman van maatregelen zou ziijn geweest: het niet goed en overtuigend geven van het godsdienstonderwijs. Voor het personeel van de basis scholen beslist een moeilijk te ver teren motivering. Maar de motive ring was: het bijna niet geven van godsdienstonderwijs. Maar dat is nu verleden tijd. HOOFDPLAAT H.J. DEENEN PR. Langs deze weg wil ik de heer L. G. Rockx van harte danken voor zijn ontroerend democratische brief over „puber" Wehnmann. Daardoor heeft hij mij duidelijk gemaakt hoe dergelijke jongetjes aangepakt die nen te worden. Want zo is het tocih, geachte heer Rockx, iemand is pas een vent als hij klakkeloos doet wat anderen hem voorschrijven. Dat maakte ik n.l. op uit uw betoog: „Puber" Wehrrnann zou pas een vent worden als h.:j zijn haren liet knippen en daarna braaf soldaatje werd. Dit on derschrijf ik volkomen; ook ik ben pas in dienst zelfstandig geworden. Daar heb ik pas goed geleerd elk persoonlijk initiatief te onderdruk ken en elk bevel zonder nadenken op te voigen. Ik waardeer het dan ook ten zeer ste dat de heer Rockx deze zelfstan digheid ook aan puber Wehrrnann gunt en het tekent zijn geweldig menselijke gevoel dat hij twee jaar gevangenisstraf voor een misdaad als knaapje Wehrrnann beging wat aan de zware kant vindt- Het alter natief dat hij stelt is minstens even barmhartig: hij zou hern even door de kapper hebben laten kortwieken. Ik kan me niet precies voorstellen hoe dat te werk zou gaan, maar het schijnt dat dergelijke methoden zo'n 25 jaar geleden ook zijn toegepast. Ik vind het alleen raar dat de men sen die deze behandeling hebben ondergaan er na een weekend uit huilen niet mee klaar waren. BREDA J. HENDRIKX LONDEN-ROTTERDAM (ANP) De Koninklijke Shell Groep heeft met de Roemeense regering een overeen komst gesloten inzake samenwerking op het gebied van de olie- en petro chemische industrie. Het verdrag regelt de koop en ver koop van diverse produkten alsmede de levering van verschillende dien sten. Ook voorziet de overeenkomst in de wijze, waarop bepaalde finan ciële vraagstukken tussen beide par-" tijen zullen worden opgelost, aldus het concern. Nadere gegevens zijn' niet bekend gemaakt. LONDEN (DPA) Bij de in finan ciële moeilijkheden verkerende Schot se scheepswerf „Upper Clyde Ship builders" in Glasgow is een curator aangesteld. Op een bijeenkomst hebben een paar duizend arbeiders van de werf besloten de regering „onder grote po litieke druk te zetten" om te berei ken, dat er alsnog regeringssteun zal worden verleend. Vierhonderd arbei ders willen naar Londen reizen om premier Heath pesoonlijk op de hoog te te brengen van de wensen vqn hun collega's. De Engelse (staats)staalfa- brieken hebben de levering van staaJ aan de werf gestaakt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 11