HAL STELT ONTSLAGEN UIT Rusland reikt Westen de hand DEMONSTRATIE VOOR WAVERi Indiase minister vraagt ook hulp van Nederland GS VAN ZEELAND WENSEN MILIEUSTUDIE OOSTERSCHELDE BONT HUREN HERENHUIZEN VRIJ Eerste stuurvrouw mag niet varen wegens slechte ogen MOSKOU WIL PRATEN OVER VLOOT- EN LEGER-INKRIMPINGEN RADIO DE KOCK Duurzaam gescheiden echtgenoten krijgen hogere AOW Weer wordt beter de MUL Gas- verwarming Zeearm moet dicht ZATERDAG 12 JUNI 1971 (Van onze redactie buitenland) MOSKOU - Rusland wil het westen de hand reiken. Medisch team Nog geen beslissing over hoger gastarief voor c.v.-bezilters Onbekende Overval op bank- lopers: daders snel gearresteerd Morgen actie voor vluchtelingen Vervangende dienst plicht twee maanden korter ene Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4B.T.W. Gironummer 1945433. VRIJE ZEEUW 25e Jaargang No. 6571 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, 'exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vjn. 11 uur. (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM De Holland Amerika Lijn in Rotterdam heeft besloten het ontslag van ruim 1000 man personeel op de cruiseschepen Rotterdam, Nieuw Amsterdam en Statendam, op te schorten. Dit be sluit is genomen na het hernieuw de overleg tussen de HAL-directie enerzijds en de federatie van werknemersorganisaties in de zee vaart en de katholieke bond van vervoerspersoneel anderzijds. Eind vorige maand kondigde de HAL aan dat in het najaar van 1972 ruim 1000 personeelsleden van de HAL (Nederlanders en andere Eu ropeanen) beneden de rang van onderofficier zouden worden ont slagen. Hun plaatsen zouden wor den ingenomen door Indonesisch personeel. In een gezamenlijke verklaring zeggen de HAL en de werkne mersbonden dat de ontslagaanzeg gingen zijn opgeschort teneinde de huidige en toekomstige behoefte aam Europees personeel op de pas sagiersschepen nader te bezien. Als uitgangspunt zal gelden het streven zoveel mogelijk Neder lands personeel in dienst te hou den. De Holland Amerika Lijn zal bekijken of personeel dat voor ontslag in aanmerking komt niet via om- of bijscholing op een an dere plaats in het bedrijf kan wor den geplaatst. „Aan hen die deson danks zullen worden ontslagen zal een afvloeiingsregeling worden aangeboden", zo wordt in de geza menlijke verklaring gezegd- Enkele weken geleden liepen de onderhandelingen tussen de HAL directie en de werknemersorgani saties over de door de maatschap pij voorgestelde reorganisatie van het cruise-bedrijf volledig vast, waarna de HAL het vervangen van de 1000 man Europees personee op de drie schepen door Indone sisch personeel aankondigde. Twee dagen geleden werden de onder handelingen hervat, nadat de mi nister van Sociale Zaken en Volks gezondheid en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de par tijen hadden verzocht te proberen opnieuw een basis te vinden waar op de besprekingen zonden kunnen worden voortgezet. De werknemersorganisaties heb ben zich steeds fel verzet tegen de plannen van de HAL-directie om de 1000 man te vervangen door Indonesiërs. (Van onze redacteur buitenland) DELFZIJL Else Wortel (19) eerste vrouw met een diploma van de hogere zeevaartschool zal niet als stuurvrouw kunnen optreden, omdat zij slechte ogen heeft en een bril moet dragen. Het meisje (foto hiernaast) slaagde gisteren aan de Hogere Zeevaartschool in Delfzijl. Zij hoopt dat het nog eens wordt toegestaan dat stuurmannen en -vrouwen voorzien van contact lenzen op schepen hun werk kunnen doen. Moskou is bereid onderhandelingen te openen over: vermindering op wederzijdse basis van de Amerikaanse en Russische vlootstrijdkrachten in de verschillende zeeën en oceanen, en vermindering van de troepenmachten in Europa. Dit heeft de Russische partijleider Brezjnev gisteren verklaard tijdens een verkiezingsbijeenkomst in het Kremlin. Brezjnev herhaalde het Russische standpunt over de troepenvermindering in Europa. Hij zei nog geen duidelijk antwoord hierop te hebben ontvangen van de NAVO-bijeenkomst in Lissabon, evenmin trouwens als hij een reactie had gehoord op het Russische voorstel een topconferentie van de vijf grote kernmogemdheden bijeen te roepen. De Russische partijleider legde er wel de nadruk op dat de wederzijdse vermindering van de vlootstrijdkrach ten moet geschieden op basis van gelijkheid. Hij verwierp de kritiek die in de Verenigde Staten was ge uit ten aanzien van de aanwezigheid van de Russische vloot in de Middel landse Zee, de Indische Oceaan en andere zeeën. „De Amerikaanse politici vinden het niet abnormaal dat de zesde Ame rikaanse vloot voortdurend in de Middellandse Zee kruist, vlak bij de Sovjet-Unie en dlat de zevende vloot niet verdwijnt langs de kusten van China en Indo-China. Wij hebben het nooit een ideale situatie gevonden dat de militaire vloten van de grote mo gendheden op vele plaatsen ver van hun eigen oevers opereren en wij zijn bereid dit probleem te behandelen en te regelen, maar, zoals gezegd, on der gelijken." Met verwijzing na'ar zijn toespraak die hij onlangs in Tbilisi hield en waarin hij verklaarde dat Rusland bereid is te gaan praten over troe penvermindering in Europa zei Breznjev: „We hebben nog geen dui delijk antwoord gekregen. De vraag wordt ons nu gesteld of ons voorstel enkel betrekking heeft op buiten landse strijdkrachten dan wel ook op de nationale strijdkrachten. Ons antwoord hierop is dat we bereid zijn over het een zowel als het ander te praten." Hij voegde er aan toe dat de Sovjet-Unie uiteraard zal han delen in nauwe samenwerking met de bondgenoten, De voorstellen van de Russische partijleider zijn wellicht van belang in het licht van de vorige week ge houden ministersbijeenkomst van de NAVO in Portugal. De ministers be sloten toen een vertegenwoordiger aan te wijzen om verkennende be sprekingen met Moskou te gaan voe ren over troepenvermindering maar verklaarden dat een nadere preci sering van het Russische standpunt nodig was. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Deze juni-week is tekortgeschoten, want wij kregen te weinig zon en het weer was onsta biel met op tal van plaatsen buien. Regen van betekenis viel er vooral in het Waddengebied waar enkele eilanden vrijdagmorgen 20 tot 40 mm neerslag noteerden. Belangrijk slechter dan in ons land is het weer in Engeland en Schotland met lage temperaturen en voor juni veel regen. De luchtdruk vertoont een langzame stijging waardoor het iets stabieler wordt en de zonnige perioden van wat meer betekenis gaan worden. Tóch is de lucht nog onstabiel, zodat bij een temperatuurstijging tot achttien twintig graden hier en daar een bui tot ontwikkeling kan komen. Het lagedrukgebied boven West- en Midden-Europa gaat geleidelijk in betekenis afnemen en dat kan na zondag een verder herstel van het juniweer inhouden. (ADVERTENTIES) Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN ■EN BEGRIP VOO» Brkend gasfitte* flooiwljlurtraat T» TERNEUZEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Op voorstel van minister Roolvink (Sociale Zaken) heeft de ministerraad gisteren beslo ten bij het parlement een wetsont werp in te dienen tot verhoging van de AOW-uitkering aan duurzaam gescheiden echtgenoten. Duurzaam gescheiden echtgenoten, die niet van tafel en bed zijn ge scheiden en die beiden 65 jaar zijn. krijgen thans nog ieder de helft van een gehuwden-AOW-uitkering. Te zijner tijd, als de kamers het wets ontwerp aanvaarden, zal b=.U-- een ongehuwden-AOW-pensioen krij gen. (Van onze redactie binnen- en buitenland) DEN HAAG/CALCUTTA De wapenleveranties aan Pakistan zouden moeten worden stopgezet en de ontwikkelingshulp opgeschort, tot dat de militaire regering van Pakistan met de bevolking' van dit land tot politieke overeenstemming zal zijn gekomen. Dan is het ook mogelijk, dat de Oost- pakistaanse vluchtelingen India zullen verlaten en naar hun eigen land terugkeren. Dit heeft de Indiase minister voor industriële ontwikkeling, Moinel Harque Choudhury, gisteren tijdens zijn bezoek aan Nederland verklaard. Hij voegde daaraan toe, dat de 5.7 miljoen vluchtelingen een zeer ern stig probleem voor zijn land vormen, omdat voor dit aantal mensen de eerstkomende zes maanden een be drag van twee miljard gulden aan hulp toe is; een bedrag, dat hoger zal worden naarmate het aantal vluch telingen zal toenemen. „India is niet in staat in zo korte tijd zoveel mensen op te nemen", al dus de Indiase minister. Hij achtte het probleem dan ook niet het vraag stuk van India alleen. Hij zei dank baar te zijn voor de hulp van Neder landse zijde, die al ontvangen is en die nog zal komen. Volgens de laatste officiële gege vens bedraagt het aantal cholerage vallen in de vluchtelingenkampen meer dan 18.000, waarvan 2.405 met dodelijke afloop. Hierbij dient te worden opgemerkt dat circa 3,5 mil joen Oostpakistanen in kampen ver blijven en twee miljoen daar buiten. Naar schatting zijn onder deze twee miljoen zeker evenveel doden geval len als in de kampen. De wereldgezondheidsorganisatie in Genève deelde vrijdag mee, dat op een dringend verzoek van India in de komende drie weken drie miljoen extra-doses cholera-vaccin naar India zal worden overgevlogen. De Indiase regering wil 2,5 mil joen vluchtelingen uit West-Bengalen en Tripoera overbrengen naar vijftig grote kampen in de staten Madhya Pradesj, Orissa, Oettar Pradesj en Biliar. De stichting Terre Des Hommes zal een medisch team naar India zen den om daar hulp te verlenen aan de door cholera getroffen Pakistaanse vluchtelingen. Maandag vertrekken van Schiphol de artsen koert Bos en Henk van der Scheer als kwartier makers naar Calcutta. De heer Van der Scheer heeft in Nigerië ervaring opgedaan met de behandeling van cholerapatiënten. Het team volgt 21 juni. Het bestaat uit drie artsen, vier verpleegsters en twee assistenten. Zij zullen voor een periode van zes maanden in India verblijven. Vandaag vliegt rechtstreeks van Schiphol naar Calcutta en door het Noorse, Deense en Nederlandse Rode Kruis van Martin Air gecharterd toe stel met hulpgoederen voor de Oost- pakistaanse vluchtelingen in India. Gisteren heeft in Den Haag het kort geding gediend van de Ameri kaanse deserteur Ralph Waver tegen de Staat der Nederlanden. Buiten het gerechtshof kwam het tot een treffen tussen politiemannen en demonstran ten die betoogden tegen uitlevering van Waver. (Zie ook pag. binnen/buitenland 1) DEN HAAG (ANP) - Minister Nelis- sen (Economische Zaken) heeft in antwoord op vragen van leden van de Tweede Kamer verklaard dat hij nog geen beslissing lieeft genomen over de verhoging van de aardgas- prijs voor verbruikers van meer dan 2100 kubieke meter per jaar (bezitters van een centrale verwarming op aardgas). De stichting regionale organen gas- voorziening is van plan de gasdistri- butiebedrijven te adviseren de prijs voor deze categorie te verhogen van 7 tot 8 cent per kubieke meter, een stijging van ca. 14 procent. MIDDELBURG Het college van GS van Zeeland wenst een diep gaand onderzoek naar de milieuhygiënische aspecten van de afsluiting van de Oosterschelde. Terwijl dit onderzoek gaande is, dient het werk aan de Oosterscheldedam echter onverminderd doorgang te vinden. Om de primaire reden van de veiligheid is afsluiting van de Oos terschelde een onontkoombare nood zaak. Dit heeft het Zeeuws college van G.S. vandaag aan Provinciale Staten meegedeeld, zich baserend op een lijvige nota van provinciale wa terstaat in Zeeland. G.S. van Zee land zien geen enkele reden om bij het rijk te vragen de werken tot afsluiting van de Oosterschelde stop te zetten. Deskundigen van provinciale wa terstaat zijn diep ingegaan op een strijdbaar stuk van de studiegroep Oosterschelde welke geleid wordt door ir. J. Loeff uit Veere. Provinci ale waterstaat komt tot de slotsom: ze zien het te somber. Al kan men niet ontkennen dat er een relatieve verarming van het nu zeer zuivere milieu zal optreden dat is een offer dat ter wille van de veiligheid van het Deltagebied moet worden gebracht. Wij kunnen trouwens niet meer terug, al zouden we het wen sen. De Deltawerken, met name de Volkerrakdam hebben ook een zeke re factor geschapen. Het Deltaplan moet als een ondeelbaar project worden beschouwd. De mensen van provinciale water1 staat geven toe, dat heel wat milieu factoren waarover de studiegroep Oosterschelde zich bezorgd maakt, nog onbekende 1 'grootheden zijn waarop hard gestudeerd moet wor den. (Er zijn elf werk- of studie groepen die zich ter wille van de overheid met deze en 'andere aspec ten bezighouden. Red.). Op het punt waar provinciale wa terstaat zich bij uitstek deskundig acht: de waterbouw, geeft de nota een reeks technische argumenten die zo stelt denota het voor „echte terzake kondigen" voor zich zelf moesten spreken. Provinciale waterstaat betwijfelt dan ook of de studiegroep Oosterschelde wel over de adviezen van echte deskundigen op dit gebied heeft kunnen beschik ken. (Zie ook pag. Stad en Streek 2) (Van onze redactie binnenland) ARNHEM In het centrum van Arnhem hebben gisterenmorgen drie jongemannen een bankloper een tas met 2800 afhandig gemaakt. D= bankloper, de 19-jarige Hans van Lunteren, werd door een der overvallers vastgepakt en kreeg en kele klappen. Ondertussen pakte de andere overvaller de tas met geld. De derde zat in een gereedstaande auto. Met behulp van omstanders kon de Arnhemse politie een van het drietal, de 20-j'arige magazijnbe diende T. W. D. uit Arnhem, vrij snel inrekenen. Zijn beide handlan gers, eveneens uit .Arnhem, de 19- jarige los-arbeider W. S. en de 18- jarige metaalbewerker J. B. K. wer den in de loop van de morgen aan gehouden. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/MIDDELBURG Door middel van een groot scheepse actie wordt zondag een beroep op het Nederlandse volk gedaan geld te geven voor de Oostpakistaanse vluchtelingen in India. Om 20.25 zal via beide net ten Ned. 1 en Ned. 2 een film reportage worden uitgezonden die een NOS-team in het ramp gebied heeft gemaakt. De deuren van katholieke en protestantse kerken en gebouwen van het Le ger des Heils zullen zondag avond wijd openstaan om bijdra gen voor de hulpverlening in ontvangst te nemen. De kerk klokken zullen worden geluid. Ook in de kerkdiensten van za terdagavond en zondag wordt de aandacht voor de hijzonder grote nood van de vluchtelingen in India gevraagd. Na afloop van de televisieuitzending zat de voor zitter van de Stichting Neder lands Comité Vluchtelingenhulp 1971, mr. F. J. S. M. van Thiel, het Nederlandse volk vragen de actie geldelijk te steunen. Het speciale gironummer voor de ac ties is: 999 ten name van „Vluch telingenhulp Amsterdam". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De ministerraad heeft gisteren besloten de duur van de vervangende dienstplicht voor gewetensbezwaarden met twee maanden te bekorten. Dit houdt in, dat de vervangende dienst vanaf 1 juli a.s. niet meer 23 doch 21 maan den zal duren. (ADVERTENTIES) MAISON 2? zomer- BREDA: Ginnekenweg 35 - tel. 36834 ROOSENDAAL: Molenstraat 43 - tel. 31(503 DE POOLSE PRIMAAT, KARDI NAAL Wyzsenski, heeft de huidige onderhandelingen over de kerk-N staat-verhoudingen in Polen als „mi- serabel en onwaardig" gekarkteri- seerd. De kardinaal sprak voor 30.000 gelovigen. DEN HAAG (ANP) Minister Schut (Volkshuisvesting) heeft de huurprijsbeheersing voor goede mid denstandswoningen en z.g. herenhui zen, gebouwd voor 5 mei 1945, onder bepaalde voorwaarden opgeheven. Eigenaren mogen de huur in vrij heid vaststellen als de woningen op of na I juli aan nieuwe bewoners worden verhuurd en als de woningen voldoen aan een reeks in de Staats courant van' 11 juni gepubliceerde eisen. De eisen zijn: De woning moet een woonruimte bevatten van tenminste 35 m2 vloeroppervlakte, die aanwezig is in de hoofdwoonkamer of in de woon kamer en een aangrenzende als tweede woonvertrek bruikbare ka mer. Daarnaast moeten nog tenmin ste drie kamers aanwezig zijn met een gezamenlijke vloeroppervlakte van tenminste 45 m2. Andere wonin gen, die een totale vloeroppervlakte van tenminste 100 m2 hebben, vallen ook onder de nieuwe regeling. De woning moet beschikken over een afzonderlijke en afsluitbare bad- of douchegelegenheid. Er moe ten tenminste twee vaste wastafels zijn, waarvan er één in de bad- of doucheruimte mag staan. De keuken moet ruimte en een aansluitingsmogelijkheid bieden voor moderne huishoudelijke appa ratuur, zoals koelkast, afwasmachine en dergelijke. In de keuken moet bo vendien een warmwatertappunt aan wezig zijn. De woning moet beschikken over een afsluitbare closetinstallatie met waterspoeling, die niet van een kamer uit bereikbaar mag zijn. Be vat zij meer dan een woonlaag, dan moet er nog een tweede toilet op een verdieping aanwezig zijn. De woning moet voldoende kast en bergruimte bevatten, minimaal vier platte legkasten en een diepe hangkast. Een rondom vrijstaand eenge- zinswoonbuis moet bij voorkeur over een eigen centrale verwar mingsinstallatie beschikken. Andere woningen moeten centraal kunnen worden verwarmd. Als deze moge lijkheden er niet zijn moeten de woon- en werkvertrekken van de woning bijvoorbeeld door middel van gasgevelkachels doelmatig kunnen worden verwarmd. Als de toegang tot een woning in een meergezinshuis in de vierde woonlaag of hoger is gelegen, moet de woning per lift bereikbaar zijn. Voorzover in een gemeente bouw in meer dan drie woonlagen reeds voor 5 mei 1945 algemeen gebruikelijk was, geldt daar deze voorwaarde voor de vijfde woonlaag of hoger. f

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1