PZEM - directeur moet 26 mille terugbetalen Cholera bereikt buitenwijk Calcutta Revi-lac IN BREDA Compromis van Steenkamp maakt kans problemen voor Axel ONZE PUBLIKATIES OVER BOUW BUNGALOW BEVESTIGD Meer prijzen in Staatsloterij Grote vissterfte in Neekar RADIO DE KOCK EERSTE TWEE JAAR GEEN BELASTINGVERHOGING Nog 300 man op straat bij Sphinx BIJ STICHTING GEREFORMEERDE STREEKSCHOOL VOORSTEL STRAF: BERISPING WOENSDAG 9 JUNI 1971 NATIONALE INZAMELING VOOR VLUCHTELINGEN Half miljoen gulden PROBLEMEN Vijftien honderd liot-pants gestolen Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—792P Abonmem entspr ij 311.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. •TRUE ZEEUW 25e Jaargang No. 6568 Uitgeefster N V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vm. 11 uur. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG. Onder voorzit terschap van mr. F. J. P. M. van Thiel treft de nieuw opgerichte "Stichting Nederlands Comité Vluchtelingenhulp 1971" voorbe reidingen voor een nationale in zamelingsactie ten behoeve van de Oostpakistaanse vluchtelin gen. Binnen enkele dagen zal het comité een beroep doen op het Nederlandse volk om een bijdra ge voor leniging van de afschu welijke nood. Het gironummer is 999 t.n.v. "Vluchtelingenhulp Amsterdam". Het Nederlandsche Roode Kruis heeft alle in ons land beschikbare choleravaccins voor minimaal 50.000 personen aangekocht en inmiddels naar India verzonden. Bovendien is een bedrag van 100.000 overgemaakt aan de Liga in Genève voor de aankoop van medicamenten. (Van een onzer verslaggevers» MIDDELBURG De directeur van de n.v. PZEM, ir. T. Bogerd, heeft zijn luxe bungalow in Dom burg voor f 38.583,84 ipinder gekre gen dar het geval zou zijn geweest als alle door de PZEM geleverde diensten en materialen exact aan hem waren doorberekend. Tot deze conclusie is de Algemene Rekenka mer gekomen, in haar eindrapport over de PZEM-verschrijvingen. Gisteren is het rapport openbaar gemaakt. Het bevestigt met harde cijfers vrijwel al hetgeen wij eind vorig jaar over de bouw van de „Ponderosa", zoals de bungalow van ir. Bogerd wordt genoemd, iiehben gepubliceerd. Ir. Bogerd zal de genfolen voorde len moeten terugbetalen. Het dage lijks bestuur van de n.v. PZEM geeft in een begeleidend schrijven bij het rapport verder de berisping: „Het heeft zowel de directie als de medewerkers, en zo u wilt de be stuursorganen van de n.v. PZEM aan de nodige zorgvuldigheid ont broken. Wij betreuren in hoge mate het gebeurde binnen ons bedrijf". In afwachting van de discussies in andere verantwoordelijke organen, u orden door het dagelijks bestuur geen stappen ovenvogen, „tegen wie dan ook", zoals de nota van het dagelijks bestuur liet uitdrukt. Over de verantwoordelijkheid toor de verschrijvingen geeft de Rekenkamer geen onomwonden ant- w-oord. Opgemerkt wordt, dat de directeur gebruik heeft gemaakt van een bij het bedrijf zelden toegepaste emolunientenregeling, die voorziet in levering van materialen en dien sten voor privé-doeleinden. In het geval van de bungalow- bouw stelde de afdeling boekhou ding van de PZEM een apart order nummer vast, waarop alle diensten en materialen ten behoeve van de bungalowbouw moesten worden ver antwoord. Alle PZEM-afdelingen kregen over de aanwezigheid van dit ordernunnner bericht (22 okto ber 1969). Men begon dan ook op dit ordernummer te boeken en wel tot een bedrag van f 2.309,-. Het rekenkamerrapport zegt let terlijk: „Korte tijd later kwam het nieuwgevormde ordernummer ter sprake tijdens een onderhoud tussen de directeur en een door hem bij de bouw ingeschakelde ambtenaar. De directeur gaf toen te kennen niet overtuigd te zijn van de noodzaak van een afzonderlijk ordernummer. Deze uitlating van de directeur is door de betrekken ambtenaar opge vat als te betekenen dat de direc- teur geen rekening wenste te ont vangen. Deze mening werd doorge geven bij liet verstrekken van op drachten ten behoeve van de woning aan andere bedrijfsafdelingen. Op grond daarvan zijn de aan die op drachten verbonden werkuren, het materiaalgebruik enzovoorts veelal op onjuiste wijze verantwoord". De directeur heeft, zo zegt de Rekenkamer, verklaard zich zijn op merking over de overbodigheid van het ordernummer r.iel te kunnen herinneren. De Rekenkamer meent echter, na de administratief adjunct directeur te hebben gehoord, dat die mededeling niettemin is gedaan. De betrokken ambtenaar heeft zich na melijk, direct nadat de directeur met hem over het ordernummer ge sproken had, naar ijl- directe chef begeven: de administratief adjunct- directeur. Voor de zaak eind 1970 in de openbaarheid kwam, doch nadat in de aandeelhoudersvergadering in dringende vragen waren gesteld (die niet werden genotuleerd) droeg de directeur het hoofd van de boek houding op, om binnen een week een rekening op te maken. Deze rekening kwam ruim drie weken later en vermeldde een eindbedrag van f 12.256,89, dat prompt door ir Bogerd werd betaald. Reeds in 1969, zo constateert de Rekenkamer, was het totaal van de bedragen op het ordernummer „bun galowbouw" naar twee algemene kostenrekeningen verschreven, waardoor de vordering van de PZEM op de directeur tot nul was gereduceerd. Ir. Bogerd heeft het Rekenkamerrapport voorzien van een nota van zijn hand. waarin hij zegt „te weinig aandacht aan mijn persoonlijke zaken" te hebben be steed, door de vele en omvangrijke taken waarvoor het bedrijf in 1969 en 1970 gesteld werd. Hij vindt de kosten die de Rekenkamer hem in rekening denkt te brengen boven normaal, en wijt de hoogte daarvan „aan het enthousiasme waarmee men behulpzaam is geweest en de perfectie die men heeft nage streefd". Het dagelijks bestuur van de PZEM zegt in haar nota. dat bepaal de bedragen (zoals scherpe reducties op aansluitingskosten van gas en elektriciteit van de bungalow) niet behoeven te worden meegeteld, waardoor het bedrag dat men aan de directeur in rekening meent te moe ten brengen, daalt tot f 26.388,65 exclusief BTW. Zowel het dagelijks bestuur als de direoteur erkennen de noodzaak van een onderzoek door een organisatie-adviesbureau op de PZEM. In principe was reeds eerder tot zo'n onderzoek besloten. Onder dit motto brengen we vandaag een krant naast de krant! Veel jonge mensen heb ben hun studie afgesloten, maar nog geen definitieve beslissing genomen over wat zij nu gaan doen. Anderen studeren nog, maar willen tijdig him richting kiezen. Voor de duizenden die aan hun toekomst werken van daag deze forse bijlage, met een schat aan zakelij ke informatie. RAMP DREIGT IN INDIA (Van onze redactie buitenland) NIEUW DELHI De cholera-epidemie, die al duizenden slachtoffers heeft gemaakt onder de Oostpakistaanse vluchte lingen in India, dreigt een grote ramp te worden voor India. De epidemie heeft gisteren de buitenwijken van Calcutta be reikt, waar ongeveer vijf miljoen mensen opeengepakt leven. Hoewel medische ploegen in Calcutta en in de kampen rond de stad onafgebroken bezig zijn met inenten is er volgens functionaris sen van de gezondheidsdienst geen mogelijkheid om verspreiding van de cholera tijdens de komende natte moesson te voorkomen. '„Het enige wat we kunnen doen is proberen de epidemie beperkt; te houden". De epidemie woedt nu langs de hele 2100 kilometer lange grens tus sen West-Bengalen en Oost-Pakis- tan. De gevaarlijke Aziatische variant van de cholera is door de vluchte lingen meegebracht uit Oost-Pakis- tan, waar door de totale ontwrichting van het plaatselijk bestuur als ge volg van de burgeroorlog, de epide mie onbelemmerd voortwoekert. De internationale hulpverlening begint inmiddels ook op gang te ko men. Uit Engeland zijn de eerste vliegtuigen met hulpgoederen naar India vertrokken. De Britse regering heeft cholera-vaccin en injectiespui ten in onbeperkte hoeveelheden be loofd. Amerikaanse militairen zijn in Calcutta aangekomen om deel te nemen aan het reddingswerk. De Australische regering heeft een zen ding van 370.000 doses vaccin opge stuurd. Japan heeft negen miljoen gulden toegezegd, Deense hulporga nisaties zonden voor een bedrag van bijna een miljoen gulden aan me dische goederen naar India. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Staatssecretaris Grapperhaus van Financiën heeft goedgekeurd dat met ingang van de 605e staatsloterij (september 1971) het totale bedrag van het prijzenpak ket van de staatsloterij verhoogd wordt met ongeveer een half miljoen gulden per loterij. Dit bedrag is verdeeld over de vol gende prijzen: le klasse: een tweede extraprijs van 50.000, en een verdubbeling van het aantal troostprijzen van 1000; 2e klasse: een tweede extraprijs van 100.000, met een verdubbeling van het aantal troostprijzen van 2000; 3e klasse; een extraprijs van 250.000, met troostprijzen van 4000 (naast de hoofdprijs van 500.000 met troostprijzen van 5000). HEIDELBERG (DPA) Aan do benedenloop van de Neekar is een vissterfte van ongekende omvang waargenomen. In Hfeiidelberg is mee gedeeld, dat de vissen wegens gebrek aan zuurstof de oever opzoeken en aan land springen. Het ministerie voor ruimtelijke or dening heeft waterproeven genomen en een onderzoek van de dode vissen gelast. De politie waarschuwde de be volking via luidsprekerwagens de vis sen niet aan te raken. (ADVERTENTIES) (ADVERTENTIE) Noordstra-. id. (U150-4255 TERNEUZEN Het vluchtelingenvraagstuk vormt al een even ernstig politiek probleem voor de Indiase regering, die miljoe nen roepies aan hulp moet uitgeven. Er zijn al klachten geweest dat vluchtelingen de arbeidsmarkt be derven. Anderzijds groeit eveneens de ontevredenheid in de vluchtelin genkampen, waar de algemene toe stand snel verslechtert. In de stad Barasat, 24 kilometer ten noorden van Calcutta, is gisteren gewapende reserve-poliie ingescha keld om te voorkomen dat uitgehon gerde Oostpakistaanse vluchtelingen slaags raakten met de Indiase bewo ners van de stad. In het 90.000 inwo ners tellende Barasat zijn 200.000 vluchtelingen binnengestroomd, die hun toevlucht zochten in scholen, openbare gebouwen en Islamitische moskeeën. Opvallend in de kampen rond Cal cutta is de bijna totale afwezigheid van jonge vrouwen. „Ik heb ze hier niet gezien, en er zitten hier toch 40.000 mensen", aldus het hoofd van het Sanara-kamp bij Calcutta's lucht haven Roy Chowdhury. Volgens hem zijn de jonge vrouwen door het leger in Oost-Pakistaan ontrukt aan hun families. Dit wordt door een aan tal vluchtelingen bevestigd, .-plbjeenzjx (Zie ook pag. binnen/buitenland 2) (ADVERTENTIE) Q. cirost - venlo U bent van harte welkom bij de nieuwe GWK-vestiging in het postpavjljoen op het N.S.-stationsplein. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's och tends tot 7 uur 's avonds. Telefoon 01600 - 45370. Aan- en verkoop van vreemd geld tegen de officiële koersen. Alle courante valuta direkt le verbaar. Het verzilveren van reis-, betaal- en Eurocheques. Ook van betaalkaarten en kascheques van de post giro. Afsluiten van reisongeval- len- en bagageverzekerin gen. Salaris-, spaar- en depo sitorekeningen. Verkoop van gouden en zilveren munten en pen- ningen. DE GRENSWISSELKANTOREN N.V. Hoofdkantoor Amsterdam Sinds 1927 60 vestigingen C Een van de verschrikkelijke beelden uit Calcutta. Een kleine jon gen ligt ineengekrompen op de straatstenen, geveld door de cholera. TWEEDE-KAMERLID v. d. Stoel vraagt minister Luns, waarom de Nederlandse delegatie vorige week in Lissabon zich niet in gelijke zin heeft uitgesproken over de Portugese kolo. niale politiek als Noorwegen en De nemarken. (Van onze correspondent) EINDHOVEN Uit de magazijnen van een confectie-industrie in Acht bij Eindhoven zijn in totaal 4.000 stuks dames-, meisjes- en kieuter- ldeding gestolen. Het zijn voorname lijk pantalons in diverse kleuren en maten, waaronder 'n 1500 hot-pants. De totale waarde wordt geschat op 60.000 gulden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De kansen voor de vorming van een vijfpartljen- kabinet leken gisteravond ten gunste van informateur Steenkamp te keren. De "nieuwe gedachten", die hij over de belastingdruk aan dc fractieleiders van KVP, AR, CHU, VVD en DS'70 gistermorgen voor legde, kregen volgens de eerste indruk een minder ongunstig onthaal dan de oorspronkelijke voorstellen in het memorandum. Gisteravond bogen de fracties van de vijf partijen zich over de nieuwe voorstellen, waarover de informateur reeds van 's morgens tien tot 's mid dags vijf uur met de vijf fractielei ders had gediscussieerd. Naar verluidt wil informateur Steenkatap de toename van de be lastingdruk uit de reële progressie (1,2 pet. in vier jaar) voor uitgaven gebruiken. Daar bovenop zou geen extra belasting geheven moeten wor den, dit in tegenstelling tot wat in zijn memorandum stond en wat de confessionelen steeds hebben gewild. De informateur wil echter halverwe ge de kabinetsperiode het nieuwe ka binet laten uitmaken of er voor de laatste twee jaar toch extra belastin gen zullen worden geheven, afhanke lijk van de dan bestaande financieel- eeonomische omstandigheden. VVD-fractieleider Geertsema, die maandagavond nog een zeer kritisch antwoord instuurde op het memoran- dum-Steenkamp, zei na afloop van het gesprek bij de informateur, dat diens nieuwe voorsteilen wel niet met gejuich door zijn fractie zouden wor den ontvangen. Maar anderzijds sprak hij andermaal het verlangen uit, dat het vijfpartijenkabinet er zou komen. De indruk bestond, dat de VVD- fractie uiteindelijk toch nog positief op de nieuwe voorstellen zou reage ren. Ook de confessionele fracties zijn bereid op de nieuwe voorstellen in te gaan, zonder overigens tot verder gaande concessies bereid te zijn. Een groot vraagteken bleef nog de op stelling van DS'70, waar dr. Drees gisteravond voor een beslissende keu ze kwam te staan. Het tussenvoorstel komt vrijwel overeen met de belastingideeën van WD-fractieleider Geertsema. Dr. Drees was tegen het memorandum- voorstel van prof. Steenkamp, omdat hij slechts een kleine stijging van de belastingdruk aanvaardbaar acht. Of voor hem 1,2 pet. drukverzwaring (de reële progressie) al te veel is, bleek echter niet uit zijn antwoord op het memorandum. (Van onze redactie binnenland) MAASTRICHT Bij de Kon. Sphinx-ceramique zullen behalve de 121 personeelsleden, die ai zijn afge vloeid, nog eens 250 tot 300 man moe ten vertrekken. Dat is een van de conclusies uit het rapport van het raadgevend bureau Berenschot, dat het bedrijf van hoog tot laag heeft doorgelicht. Slechts een ingrijpende herstructu rering kan het bedrijf nog redden. Enkele maatregelen, die op advies van dit bureau werden getroffen, hebben geleid tot een stijging van het ver koopcijfer Het dieptepunt (vorig jaar een verlies van negen miljoen) lijkt gepasseerd. Maar een woordvoerder van Berenschot zei gisteren, dat het bedrijf geen enkele bestaansmogelijk heid meer heeft als er niet op zeer korte termijn wordt ingegrepen. (Van een onzer verslaggevers) AXEL Burgemeester M. K. van Dijke van de gemeente Axel deelt de bezorgdheid van de Roosendaalse collega J. F. Godwaldt, over de moei lijke financiële positie van de ge meenten. Zoals bekend heeft de heer Godwaldt enige tijd geleden de nood klok geluid, omdat naar zijn mening Roosendaal als gevolg van die moei lijke financiële positie onbestuurbaar geworden was. Ook de gemeente Axel kampt mo menteel met financieringsproblemen. Het meest actuele probleem is dat van de gereformeerde streekschool. Aanstaande vrijdag hebben B. en W. een gesprek met het college van Ge deputeerde Staten, waarin de moge lijkheden overwogen zullen worden om te kunnen komen tot de aan schaf van noodlokalen. De vorig jaar in het leven geroepen gereformeerde school voldoet aan de wettelijk ge stelde eisen, op grond waarvan de gemeente verplicht is financiële me dewerking te verlenen bij de stich ting ervan. De vraag is alleen waar het geld vandaan moet komen. Aan genomen wordt dat Gedeputeerde Staten, gezien de financiële proble men van Axel, niet zonder meer goedkeuring zullen verlenen aan grote uitgaven, nodig om de gere formeerde streekschool in de gele genheid te stellen het komend school jaar met de lessen te beginnen. Volgens burgemeester Van Dijke komen steeds meer g.emeenten in steeds grotere moeilijkheden, omdat de rijksoverheid steeds meer af schuift. Zo bestaat de verplichting om medewerking te verlenen aan de stichting van een school als die aan de wettelijke eisen voldoet. Op grond van vastgestelde normen geeft het rijk jaarlijks een financiële bijdrage per lokaal. In de praktijk blijken die normen zo laag te liggen, dat de ge meenten ook Axel verplicht zijn aanzienlijke aanvullingen te ver strekken, waarvan de totale omvang in de tienduizenden guldens loopt. Over deze gang van zaken bestaat in Axel een toenemende bezorgdheid, zo blijkt uit het commentaar van de heer Van Dijke, te meer, omdat men nu weer wordt geconfronteerd met de stichting van de streekschool. Het bestuur van deze school heeft de wens te kennen gegeven om het komend schooljaar te kunnen starten met de lessen, omdat men voldoende leerlingen heeft. De gemeente heeft eerder al laten blijken niet veel voor te voelen om in te gaan op suggesties van het schoolbestuur ten aanzien van de huisvesting. (Vervolg op pag. Stad/Streek 3)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1