Iets koeler in het weekeinde MIJDT Door boycot koppelbazen bij Rijn-Schelde DE „VIJF" BUIGEN ZICH OVER GEHEIM MEMORANDUM VAN STEENKAMP PZEM-jaarstukken niet in juni- vergadering van Zeeuwse staten breda RADIO DE KOCK Minister Luns naar de NAVO VW duurder Olie goedkoper SPELENDE KINDEREN AANGEVALLEN Ratten terroriseren Zeeuwse dorpen *£L.Ê HAARWERK Drie bedrijven gaan sluiten: 295 ontslagen de MUL Gas- verwarming ZATERDAG 5 JUNI 1971 No. 6565 Pluimveehouders willen lening van acht gulden per kip Grootste drukte op tien juli (Van onze correspondent) ROTTERDAM - Zo'n zes- tot zevenhonderd arbeiders dreigen de dupe te worden van een boycot van koppelbazen bij bet Rijn-Schelde- concem. Milieuvervuiler MOET dicht saucijzebroodjes lANKTBAftEgfJ Litnoiiadefles en spuitbus spatten uit elkaar ANWB verhoogt contributie Brand in zes huizen in Heemstede: een miljoen schade Anderhalf miljoen voor Pakistaanse vluchtelingen in India pelatti —7920 Abonnementsprijs: i 11.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. VRUE ZEEUW 25e Jaargang Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot vm. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vm. 11 uur. Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Temeuzen, tel. (01150) (Van een onzer weerkundige medewerkers) DE BILT De temperaturen zul len tijdens het weekeinde iets ge matigder zijn als gevolg van een meer noordelijke luchtstroom. Deze wordt in stand gehouden door een hogedrukgebied tussen Schotland en IJsland gelegen. Boven de Noordzee bevinden zich wolkenvel den die af en toe het kustgebied bin nendringen maar verder landin waarts oplossen zodat het daar overwegend zonnig zal zijn, zowel vandaag alsook zondag. In het oostelijk deel van Brabant en ook in Limburg kwam het vrij dag tegen de avond weer tot een paar verspreide onweersbuien, maar de buienactiviteit is aan het afne men. Regen van enige betekenis wordt de komende dagen niet ver wacht want de hogedrukgebieden blijven een belangrijke rol spelen. Een depressie bij Spanje veroor zaakt daar, evenals in Portugal en Zuidwest-Frankrijk, wat lagere temperaturen en onbestendig weer. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft meegedeeld, dat met ingang van 15 juni gedurende de drie zomermaanden door het KNMI op experimentele basis spe ciale standweersverwachtingen zul len worden uitgegeven. Voorlopig zijn deze alleen te beluisteren in die telefonische weerberichten, die worden ingesproken om 07.30 08.30 10.30 en 12.30 uur. Om tegemoet te komen aan de wens naar grotere regionale gedif ferentieerdheid in de weersver wachtingen, komen er in de zomer afzonderlijke strandweersverwach tingen voor de Waddeneilanden, de kust van Noord- en Zuid-Holland en de stranden van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden. Het betreft hier zogenaamde cij- ferverwachtingen. De te verwach ten aangenaamheid van het weer op het open strand zal worden aange geven met cijfers van 1 t.m. 10. In deze behaaglijkheidsschaal betekent het cijfer 1 uitermate slecht en 10 ideaal. Na een hevig onweer is een deel van het landelijke Beierse district Sulbach-Rosenberg vrijdag tot rampgebied verklaard. De wa termassa's hadden donderdagavond een mensenleven geëist en een schade veroorzaakt van miljoenen mark. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG. De Nederland se legpluimveehouders willen een lening van acht gulden per kip. De Nederlandse vereniging van legpluimveehouders heeft dit in een brief aan de minister van Landbouw gevraagd i.v.m. de "ontstellende nood op vele dui zenden legpluimveebedrijven". De vereniging wil een renteloos voorschot voor hen die reeds twee jaar gemiddeld meer dan duizend legdieren hebben gehou den. Dit voorschot zou hen in staat stellen enige schulden af te lossen, kuikens of hennen aan te kopen en de produktie voort te zetten. DEN HAAG (ANP) Mijdt de vakantiepiek, zegt ook dit jaar weer de Stichting Recreatie. Zij wijst dat weliswaar steeds meer Nederlan ders in voor- of naseizoen op vakan tie gaan, maar dat de grootste groep door schoolgaande kinderen en/of collectieve bedrijfsvakanties gebon den zijn aan het topseizoen. De grootste drukte wordt dit jaar om streeks zaterdag 10 juli Verwacht, wanneer de bouwvakantie begint en de lagere schooljeugd in Noord rijn Westfalen (grenzen aan ons land) vakantie heeft. Nederlandse vakantiegangers met schoolgaande kinderen kunnen de verwachte overstelpende drukte vermijden, aldus de Stichting, door op of direct na 26 juni de dag waarop de lagere-schoolvakanties beginnen erop uittrekken.. Ook zijn er echter nog andere week einden die zeer druk kunnen zijn. De Stichting somt i n totaal de vol gende op: Op 26 juni wanneer alle lage re scholen in ons land sluiten gaan de collectief sluitende bedrij ven in Noord-Brabant en Zeeland met vakantie. Op 3 juli beginnen in Duits land, met name in Noordrijnland/ Westphalen, de schoolvakanties. Dit zal ook in ons land extra vakantie- drukte veroorzaken. Op 10 juli gaan de bouw- en nevenbedrijven in heel ons land, alsmede de textielindustrie en de collectief sluitende bedrijven in Oost- en Noord-Nederland met va kantie. Op 24 juli begint de vakantie van de collectief sluitende bedrij ven in Westen van ons land, als mede de metaalindustrie in heel Nederland. MASSA-ONTSLAG DREIGT De directie heeft meegedeeld met ingang van 1 juli alle kop pelbazen uit het bedrijf te zullen bannen. Het ingeleend personeel bedraagt bij Rijn-Schelde ongeveer 5% van hef totale personeelsbestand. Het besluit van de directie is genomen vóór minister Roolvink van Sociale Zaken de lijsten met gelegali seerde (erkende) uitleenbureaus heeft afgerond. Over ongeveer veertien dagen zal deze lijst compleet zijn en weten de ongeveer 1100 aanvragers waar zij aan toe zijn. Het begrip koppelbaas, kapstok voor recente stakingen en de 400 gulden-golf, zal dan definitief van de baan zijn. In vakbondskringen wordt er evenwel ernstig rekening mee gehouden dat de koppelhaas op nieuw zal opduiken, maar dan als onderaannemer. Met name de Christelijke Metaal- bedrijfsbond heeft laten weten met alle mogelijke middelen te zullen proberen dit verschijnsel de kop' in te drukken. Als mogelijkheden daar toe geeft de CMB aan een kort ge ding met als eis gevangenisstraf in plaats van geldboete en interventie door het ministerie van Justitie. Minister Roolvink heeft tijdens ge sprekken met de raad van overleg in de metaal laten weten aan geen enkele koppelbaas vergunning te ge ven mensen uit te lenen aan metaal-, bouw- en havenbedrijven. Getracht zal moeten worden via de onlangs op gerichte poule Rijnmetaal het pro bleem van de structurele arbeidste korten in de metaal te ondervangen. Hoewel de vakorganisaties op het standpunt staan dat Rijn-metaal als legaal uitleenbedrijf een reële kans moet hebben, is de animo voor deze onderneming tot nu toe niet bijster groot gebleken. Slechts zestien men sen hebben zich aangemeld. Zij zul len ten hoogste drie maanden achter een bij eenzelfde bedrijf werken te gen een salaris dat een gemiddelde is van wat normaal in de regio wordt betaald. Als extra's krijgen zij echter wel een mobiliteitspremie van 25 gul den, naast koffiegeld, reisgeld en reisuren vergoeding. (Van een onzer verslaggevers) NIEUW-BUINEN KERKRADE SOEST Drie Nederlandse bedrij ven gaan sluiten: 295 mensen worden ontslagen. Dit is gisteren bekend ge worden. De bedrijven zijn De n.v. Herenconfectiefabriek A. J. de Levita en Co. in Nieuw-Buinen. Aan 190 werknemers 120 mannen en 70 vrouwen is ontslag aange zegd. De Nederlandse apparatenfabriek NAF Kerkrade n.v. en de n.v. Neder landse apparatenbouw te Nuth. Tach tig mensen van deze bedrijven ko men op straat te staan. De chemische industrie „Rand stad" te Soest. Vijfentwintig werkne mers zouden hier moeten afvloeien. De sluiting van de laatste industrie is nog onzeker. B. en w. van Soest hébben namelijk het bedrijf laten we ten dat zij van plan zijn het bedrijf té sluiten vanwege het gevaar en de overlast die het veroorzaakt voor de omgeving. Het bedrijf heeft twintig dagen de tijd om bij de Kroon tegen de beslissing van het college van Soest in beroep te gaan. HET AMERIKAANSE leger heeft de aanklachten wegens moord tegen twee helikopterbemanningen inge trokken. Ze waren ervan beschul digd vorig jaar in Zuid-Vietnam van uit de lucht een groep burgers te hebben beschoten. (ADVERTENTIES) Warme MN BEGRIP VOOm Vtooewfflrórsall TERNEUZEN 14 ROTTERDAM (ANP) Een 35- jarieg vrouw uit Rotterdam is gewond door scherven van een exploderende fles limonade (Pepsicola). Het onge luk gebeurde in een supermarkt in de Maasstad. Nadat de vrouw de fles uit een rek had gepakt spatte de fles in haar handen uiteen. Een scherf sneed een ader in haar been door. De vrouw moest zich onder medische behande ling stellen. Een 16-jarige bijrijder uit Rotter dam liep donderdag hoofdletsel op toen bij het lossen van dozen met spuitbussen smeerolie een van de bussen door oververhitting explo deerde. De jongeman moest in een ziekenhuis worden opgenomen. Noordfjtraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN (Van onze redactie buitenland) LISSABON Mr. J. M. A. H. Luns, de demissionaire minister van buitenlandse zaken, is gisteren tot secretaris-generaal van de Noordatlantische Verdragsorganisa tie (NAVO) gekozen, als opvolger van de Italiaan ManJio Brosio. Luns is bijzonder verheugd dat hij thans is benoemd in wat hij noemde „de enige internationale functie die ik ooit heb geambieerd en die ik ooit zou aanvaarden". De minister toonde zich bijzonder verontwaardigd over de „onbehoor lijke en kennelijk door nieuw links geïnspireerde" verklaring van het bestuur van de Partij van de Ar beid over de NAVO-vergadering in Lissabon. De P.v.d.A. weet zeer goed dat het besluit in Lissabon bijeen te ko men unaniem is genomen, d.w.z. met de instemming van ook de Scandinavische landen, en dat niet een ander land bereid was de ver gadering te organiseren. Eveneens verontwaardigd was de minister over de actie van het An- gola-comité, dat Afrikaanse rege- De komende en gaande secreta ris-generaal voor de NAVO: Luns (links) en Brosio. ringen en organisaties telegrammen heeft gezonden waarin hem reac tionaire en fascistische neigingen worden toegedicht. Deze campagne is gebaseerd op een veronderstelde geestesgesteld heid, maar niet op feiten, aldus de minister: „Ik heb scrupuleus de po litiek gevolgd die men in Neder-N land wenst". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Vandaag buigen de vijf fracties van KVP, AR, CHU, VVD en DS'70 zich over het geheime elf pagina's tellende memorandum van informateur Steenkamp, dat van beslissende be tekenis wordt geacht voor het uiteindelijke resultaat van zijn in- formatiearbeid. overheidsuitgaven, staatkundige ver nieuwingen en de problematiek op sociaal en financieel-economisch terrein. Het memorandum is momenteel het meest geheime Nederlandse po litieke stuk. Het werd vrijdagavond met persoonlijke adressering bij de heren Veringa (KVP), Biesheuvel (AR), Udink (CHU), Geertsema (WD) en Drees jr. (DS'70) bezorgd. Het stuk zal niet gereproduceerd worden, zo werd desgevraagd mede gedeeld. Dinsdag a.s. zullen de frac tieleiders er zelf over kunnen be slissen of het memorandum en de daarop verkregen antwoorden gepu bliceerd zullen worden. Informateur Steenkamp heeft nu al laten weten daar zelf geen bezwaar tegen te hebben. (vervolg op pag. binnen-buitenland 1) Maandagavond moeten de vijf fractieleiders hun antwoorden heb ben ingeleverd. Dinsdag zal dan in een nieuw' gesprek van de informa teur met de vijf fractieleiders blij ken of men al dan niet tot een ba- sisovereenstemjming voor een vijf- partijenkabinet is kunnen komen. In zijn memorandum heeft de in formateur eigen denkbeelden en voorstellen opgenomen ten aanzien van die punten waarover de vijf fractieleiders het in eerdere gesprek ken niet eens hebben kunnen wor den. Kringen die in nauw contact staan met de informateur noemen het memorandum „vrij concreet, duidelijk en politiek handig en ver standig Het stuk telt 20 paragra fen, die o.m. betrekking hebben op het terugdringen van de overbeste- dingen, de herwaardering ,van de UTRECHT (ANP) De ANWB heeft vrijdag op haar algemene ver gadering in Utrecht besloten de con tributie met 5 te verhogen, n.l. van ƒ10 tot ƒ15. Voor de bijna 1,2 mil joen van de ruim 1,4 miljoen ANWB- leden, die ook lid van de wegen wacht zijn, betekent dit een prijs verhoging van ƒ25 tot 30. Rede nen voor de contributieverhoging zijn: de sterk gestegen kosten en de uitbreiding van het dienstenpakket. Het is de eerste verhoging sinds 1962. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG In de komende Statenvergadering van 18 juni zal de PZEM-affaire waarschijnlijk niet aan bod komen. De meest ge rede aanleiding voor een debat over de PZEM, het jaarverslag van de Provinciale Energie Maatschappij is n.l. door de commissaris van de koningin, mr. J. van Aartsen, van het programm afgevoerd. Aanvankelijk was het agendapunt „aanbieding jaarstukken PZEM" normaal ter bespreking aangeboden. Bij nader inzien heeft de voorzit ter van de staten echter gemeend dit punt weer te moeten afvoeren, om dat zoals de voorzitter zegt „het rapport van de Algemene Re kenkamer terzake van bij de n.v. PZEM verrichte handelingen, nog niet is uitgebracht' Op zichzelf zou vaststelling van de jaarstukken van dé PZEM, zon der rekening te houden met de reeds geconstateerde verschrijvingen ter grootte van circa 40 mille, een on juiste zaak zijn geweest, waartegen de staten stellig bezwaar zouden hebben aangetekend. Het probleem is nu vermeden doordat de jaarstukken van de PZEM buiten bespreking blijven. Indien op vrij korte termijn hét rekenkamerrapport zou worden ge publiceerd, dan ligt bespreking daar van in de statenvergadering van 18 juni toch nog binnen de mogelijk' (Van onze redactie binnenland) HEEMSTEDE Aan de Toorop- kade in Heemstede zijn gisteren vier huizen geheel door brand verwoest. Een vijfde huis liep grote schade op en een zesde kon voor een belang rijk deel behouden worden. De scha de aan de zes woningen wordt ge schat op meer dan een miljoen gul den. Een schildersbedrijf was werkzaam aan een woning op de Tooropkade, die met. twee andere onder een rie ten dak gebouwd is. Het dak vloog in brand en spoedig stond het hele blok in lichterlaaie. De vlammen sloegen door de felle wind over naar verder op de kade gelegen huizen. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse re gering heeft gisteren besloten ander half miljoen gulden beschikbaar te stellen tot leniging van de nood on der Pakistaanse vluchtelingen. De helft zal worden geschonken in de vorm van geld en/of medicamenten, de andere driekwart miljoen wordt gebruikt voor het zenden van voed sel naar de vluchtelingen. heden, door de gelegenheid tot- han deling van onderwerpen „vreemd aan de orde van de dag". Het jaarverslag van de n.v. PZEM is in concept al geruime tijd gereed, doch nog niet aan de statenleden toegezonden. Als bespreking van de FZEM-af- faire in de bijeenkomst van 18 juni uitblijft, dan kan, als het normale vergaderschema wordt aangehou den, behandeling pas plaatsvinden in de vergadering van 13 Septem ber. Het is echter mogelijk dat er tussentijds nog een statenvergade ring wordt uitgeschreven. (Van een onzer verslaggevers) AMERSFOORT De prijs van de grotere modellen VW is verhoogd. De prijsverhoging geldt vanaf 1 juni en varieert voor type Hl (1600-serie) en voor de VW 411 van 4,3 tot 4,6 procent. De VW K 70 wordt 5,5 pro cent in prijs verhoogd. De Volkswa genimporteur achtte deze prijsverho ging noodzakelijk door de steeds ver dergaande kostenstijging bij de pro duktie van auto's. ROTTERDAM (ANP) Met in gang van vandaag worden de prijzen van enkele aardolieprodukten ver laagd. Dit hebben de gezamenlijke oliemaatschappijen meegedeeld. De maximumverkoopprijzen van aard olieprodukten zullen de volgende ver lagingen ondergaan: petroleum met 0,3 cent per liter, autogasolie met 0,3 cent per liter, gasolie, huisbrandolie I en II en dunne stookolie met 30 et. per honderd liter en zware stook- olieën met 5,50 per 100 liter/kilo gram. (ADVERTENTIE) De grootste koltektie dames- enherenhdarwerk vindt U in de showrooms van Ginnékenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper, vraag hem een introduklie. (Van een onzer verslaggevers GOES/'s HEER-ARENDS- KERKE Naar eerst nu blfjkt, is enige tijd geleden een jeugdige inwoner van 's Heer-Arendskerke in een Goes ziekenhuis opge nomen met paratyphus. De ziekte zou veroorzaakt zijn door ratten die al gerui me tijt bepaalde wijken van dit Bevelandse dorp terroriseren. Het kind, dat inmiddels is genezen, zou in aanraking zijn geweest met een rat of met bacil len afkomstig van een rat of diens uitwerpselen. Veel inwoners zo bleek tij dens de hoorzitting in het dorp vrezen voor her haling. Het is al enkele malen voorgekomen dat spelen de kinderen op straat wer den aangevallen door rat ten. Men heeft vooral last van de ratten, als de wind vanuit de richting van de vuilnisi; t waait. Honder den of 'oals andere schattingen willen) dui zenden ratten zouden dan voor de rook op de vlucht gaan en uitwijken naar het dorp. Ook in Heikenszand klaagt men daar over. De moeilijkheden, werden be gin vorig jaar nog verer gerd toen als gevolg van de gemeentelijke herinde ling het huisvuil van de gemeente Goes op de tot dusver slechts door het dorp gebruikte vuilnisbelt werd gestort. Tevoren had Goes enkele vuilnisstort plaatsen afgesloten en af gedekt. Een sinds kort in het dorp gevestigd ouderpaar durft de kinderwagen met de baby niet buiten te zetten uit angst dat ratten het kind zullen aanvallen of aanknagen (zoals nog kortgeleden in het buiten land gebeurde). Ook andere ouders durven hun kinderen eigenlijk niet buiten te laten spelen, maar zoals een van de moeders zegt: „We kun ne ze toch ook niet de hele dag binnenhouden...."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1