V olgend jaar gaat het beter V.V.D. LAAT D.S. NOG NIET LOS 22 7? REISBUREAU BEZET TWEE PASSAGIERS TE VEEL AAN BOORD Dakota met Ajax-fans maakt noodlanding PRINS CARLOS DE CUP Vrouwen drie keer op rij-examen twE 'BStSSSt MME? JAPONIC ruu go BROOD EEN Landing in schemerdonker CENT DUURDER Emigranten- paar uit Friesland vermoord DRIEWEGEN DREIGT TE VERDWIJNEN 9 MARGARINE GOEDKOPER Geertsema hoopt op slagen van Steenkamp Auto schept fietser in Kloosterzande OPTIMISME IN OESO- RAPPORT Belastingen Klaar Hotel voor blank en niet-blank in Johannesburg ftéW M0b£U£N EO v.A I9| oe Mooisre Supporters missen Europacup-duel Willem Gehrels overleden OVERLEDEN AAN VERWONDINGEN DOLFIRODAM - Rotterdam Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendakker Redactie- en admin is tratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. VRIJE ZEEUW VRIJDAG 4 JUNI 1971 25e Jaargang No. 6564 Advertentieprijs: per nun 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze redactie buitenland) SOUTHEND Een chartervlieg tuig met terugkerende Ajax-sup- porters heeft gistermorgen vroeg op het vliegveld Southend, 30 km van Londen, een noodlanding ge maakt. Daarbij raakten twee inzit tenden gewond. Een van hen kon na behandeld te zijn weer vertrek ken, van de andere was de toestand zodanig dat hij werd opgenomen. Het toestel, een Dakota van Mootinan Air had twee passagiers later de gewonden te veel aan boord. Op de heenweg had het een groep van 32 reizigers meege nomen, maar na de wedstrijd voeg den zich hij déze groep twee rei zigers, die feitelijk met een volgend vliegtuig naar Schiphol hadden moeten vertrekken. De twee zaten voorin op geïmproviseerde zitplaat sen. Ruim tien minuten na het vertrek van Southend viel een der beide motoren, van de Dakota uit. De Amerikaanse gezagvoerder Mer- •ick keerde onmiddellijk terug en wist nog tijdig zijn doel te berei ken, De DC-3 kon evenwel geen feilloze iandig maken doordat hij maar een motor kon gebruiken. Met grote snelheid vloog het toe stel op de landingsbaan aan, schoot daar overheen en maakte een draai waarbij op het nippertje een spoor dijk werd gemist. Ambulancewa gens stonden gereed, en binnen enkele minuten was iedereen uit het toestel. De DC-3 was al ca. 40 km. van het vliegveld Southend verwijderd oen de storing zich voordeed. De gezagvoerder wilde juist aan de overtocht over zee beginnen. (van onze redactie binnenland) DEN HAAG De eerste helft van het volgend jaar zal een hervatting te zien geven van de vrij snelle économi sche expansie. Dit is een van de voorspellin gen in een nieuw OESO-rapport (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over het vraagstuk van de in flatie. Deze voorspelling geldt voor het 22 landen omvattende OESO-gebied in zijn geheel. Het rapport gaat niet in op de verschillen die van land tot land kunnen optreden, noch op de onzekerheden, die van invloed kunnen zijn. De stijging van het algemeen prijs niveau zo luidt een andere prognose, zal kunnen verminderen, nl. van 6 procent in de eerste helft van 1970 tot 4,5 procent in de tweede helft van 1971. Dit veronderstelt evenwel een tamelijk algemene vermindering van de omvang der loonsverhogin gen en „tot dusverre zijn er slechts enige vrij verspreide en gedeeltelijke aanwijzingen, dat dit inderdaad het geval zal zijn". Het rapport constateert verder o.m., dat er tot het leedwezen van de 22 landen van de OESO geen moge lijkheden blijken te bestaan om tot gecoördineerde internationale actie tegen de inflatie te komen. Dit OESO-rapport komt niet van het OESO-secretariaat, maar van de werkgroep nr, 4 van het comité voor de economische politiek. Deze werk groep bestaat uit hooggeplaatste regeringsfunctionarissen van de 22 landen. De verwachting, onder voorbehoud van matiger loonsverhogingen, dat de prijsstijging in de tweede helft van dit jaar zal verminderen tot 4,5 procent per jaar, is gebaseerd op het vertraagde effect van een ver mindering van de druk van de vraag en op grotere dan gemiddelde pro- duktiviteitsstij-gingen in de begin fase van de hervatting van de eco nomische expansie. Overigens is het mogelijk, dat een deel van de kos tenbesparingen, die deze produk- tiviteitswinsten opleveren, voor een deel zullen worden gebruikt om in bepaalde gevallen de winstmarges te herstellen. In de loop van dit jaar zul zo voorspelt het OESO-rapport de economische groei weer vrij sterk worden in de Verenigde staten en Canada. De ontwikkelingen elders hangen voor een goed deel af van Duitsland en mogelijk zal zich in de industriële wereld buiten Noord- Amerika nog een korte tijd een ver dere vertraging van de groei voor doen. Tijdens de ontvangst van het Ajax-team op paleis Soestdijk zette prinses Irene haar zoontje Carlos onder grote hilariteit van alle aanwezigen in de cup. Prins Carlos vond het prachtig en zwaaide opgetogen met de foto met de handtekeningen die hij even eerder gècregeii had. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG VVD-fractieleider mr. Geertsema hoopt nog steeds vurig op het welslagen „maar niet tot elke prijs" van het vijf- partijenoverleg o.l.v. informateur Steenkamp. Als DS '70 afvalt is voortzetting van de confessioneel-liberale samen werking in een minderheidskabinet (74 zetels) volgens mr. Geertsema „niet erg waarschijnlijk". Als iets voor DS '70 een breekpunt in het overleg vormt zal dat waarschijnlijk ook voor ons een breekpunt zijn en omgekeerd, aldus mr. Geertsema. Bij een mislukken van een vijfpar- tijenoverleg denkt mr. Geertsema al lereerst aan het optreden van een confessioneel minderheidskabinet (58 zetels) en daarna pas aan een optre den van het schaduwkabinet van PvdA, D '66 en PPR (52 zetels). Bei de kabinetten zou geen lang leven beschoren zijn en tot nieuwe verkie zingen leiden. Als het „gerestaureer de" kabinet De Jong zou aanblijven zou dit ail meteen in september/okto ber nieuwe verkiezingen moeten uit schrijven, aldus mr. Geertsema. Mr. Geertsema zei over zijn collega fractieleider Drees dat hij zich nog geen goede indruk van hem kon vor men. „Van mensen die je in de poli' tiek al jaren kent weet je wat ze gaan doen. Drees ken ik eigenlijk pas sinds de verkiezingen". Mr. Geertsema zei ook niet t,e weten wat hij moet den ken van berichten als zou dr. Drees jr. nu te vinden zijn voor een belas tingverhoging, die uitgaat boven de belastingstijging door de meerop brengst van de z.g. reële progressie. AI3 dat zo is dan zit Drees dichter bij de confessionelen dan bij de VVD, al dus mr. Geertsema. Hij zei ook dat de VVD zich niet uit het overleg zal te rugtrekken omdat DS '70 zich terug trekt. Als de VVD zich terugtrekt zal zij dit doen omdat er over de nota Steenkamp geen overeenstemming te bereiken valt. Slaagt het overleg dan zal een kabinetsformateur zeker nog twee weken nodig hebben voor de af ronding. De formateur zal zich, naast het aantrekken van ministers, ook moeten buigen over zaken als de her verkaveling van de departementen en het oplossen van langslepende competentiegeschillen tussen bepaal de ministers. Ook de adspirant-minis- ters moeten zelf nog iets kunnen in brengen. Intussen is de informateur Steen- kamp gistermiddag reeds klaar geko men met het ontwerp van zijn nota die hij de vijf fractieleiders vanavond zal bezorgen. Vandaag vijlt hij het stuk nog wat bij. Naast punten van overeenstemming bevat de nota ook de gerezen geschilpunten tussen de vijf partijen, waarover informateur Steenkamp nu met eigen voorstellen gaat komen. De nota is echter geen stuk waar alleen maar ja of neen te gen gezegd kan worden. Het vormt geen dictaat, maar een basis voor nader overleg. „Het wordt een gede gen werkstuk", zo verluidt in kringen rond de informateur. DEN HAAG (ANP) Waarschijnlijk als gevolg van een toenemend aan tal gezinnen waar de tweede auto zijn intrede doet, neemt het aantal vrouwen, dat rij-examen doet gestadig toe, evenals dat het geval is bij man nen en vrouwen beneden de dertig. Statistisch ge zien moeten mannelijke kandidaten ruim tweemaal examen doen oin te slagen, vrouwen bijna driemaal. Verder staat vast, dat mannen het praktische ge deelte van het rij-examen beter doen dan vrouwen, wier theoretische kennis over het algemeen weer groter is. Dit bleek tijdens een gesprek met de heren mr. P. Verbeek cn T. Jonk man, directeuren van de stichting centraaf bureau rijvaardigheidsbewijzen, of zoals zij zeif zeggen „het grootste examenbu reau van Nederland, waar het mogelijk is direct na het zakken opnieuw een examen aan te vragen". Van het aantal kandida ten, dat examen doet, slaagt door de bank zo'n 35 tot -40 procent. Per jaar vragen rond de 850.000 personen bij het centraal bureau pa pieren aan om rij-examen te kunnen afleggen. Er is volgens de directeuren een kleine tendens tot stij ging, maar toch is het aan tal vrij stabiel, met uit zondering van het jaar 1967 toen het aantal aan vragen iets meer steeg dan was verwacht, 1967: 880.000 kandidaten, 1968: 825.000 en in 1969 870.000 JOHANNESBURG (Reuter) In Johannesburg is gisteren het eerste hotel in Zuid-Afrika geopend, waar blanken en niet-blanken kunnen lo geren. (ADVERTENTIE) TEXT IE. U SUPERMARKT TEXTIEL SUPERMARKT PRflCHTlÉjÉ e.ft.tfcRU&WKR OUEftlM. 49,-wify textiel supermarkt HÉftÉN VAKMfteHÉNDOl V.A TEXTIEL SUPERMARKT MfcftDBR HONDERDEN KOOP zes OOK VOO* KMO®# VfcttbA&AVOHft KOWAVOire1 (Va:-i onze correspondent) EINDHOVEN Een dertig tot veertig gedupeerde Ajax-suppor ters hebben gistermorgen het kan toor van het reisbureau Span Tour aan de Leenderweg in Eindhoven bezet uit protest tegen het feit dat zij van de Europacupfinale Ajax - Panathinaikos niet meer hebben gezien dan de beelden op een tele visiescherm 111 een Brussels café. Zij hadden gemiddeld 200,- per man neergelegd voor een ticket naar Londen en een toegangskaart voor het Wembiey-stadion. Gisteravond om zeven uur werd de bezetting opgeheven. De zestien overgebleven bezetters kregen al lemaal 200 in contanten uitbe taald- In totaal tachtig Ajax-aaiilian- gers zijn woensdagmiddag op het vliegveld van Brussel gestrand. Om drie uur zouden zij met een vliegtuig van de Belgische Lucht vaartmaatschappij Pom Air ver trekken. Maar wat er verscheen: geen vliegtuig. Er werd gezegd dat liet vliegtuig wat vertraging had. Om vijf uur werd bekend, dat het vliegtuig motorpech had, maar dat er een ander zou komen. Om ongeveer zeven uur was er echter nog geen vliegtuig. Daarop zijn de gedupeerden met taxi's naar het centrum gegaan om daar in een café tenminste nog iets van de televisieuitzending te zien. Ve len hebben echter niet eens het eerste doelpunt gezien. Het reisbureau is eigendom van een Belg, de 30-jarige A. Ecker, en :en Nederlander, Van Dam. De aatste is een oud-medewerker van le heer Gelsing, de man achter het debacle van het reisbureau World Air Ité, dat vorig jaar failliet is gegaan, nadat eerder enige lion- lerden van hun cliënteii in Spanje gestrand waren. Volgens de ANVR, de Algemene Vereniging van Reisbureaus, heeft de heer Gelsing ook iets te maken met Span Tour, maar dan achter de scher men. Directeur A. Ecker, die de hele dag angstvallig op zijn kamer bo ven het reisbureau had gezeten, schoof de schuld van het wegblij ven vaai het vliegtuig, geheel op de schouders van Pom Air. Hij ont kende dat de heer Gelsing iets met het reisbureau Span Tour te ma ken had. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Het brood wordt met ingang van maandag a.s. één cent duurder. Een half brood van 400 gram en een klein brood in standaard verpakking van 400 gram mag ook een cent omhoog. De minister van Economische Za ken is met de prijsverhogingen ak koord gegaan om het de bakkerijen mogelijk te maken de recente verho gingen van de bloemprijs door te be rekenen. (Van een onzer versLïgg'évéJL- BREDA. Naar wij vernemen zal de prijs van de margarine met ingang van maandag 14 juni met twee cen ten worden veriaagd. Voor de groot handel is deze verlaging al ingegaan, voor de detaillisten wordt ze volgende week van kracht. Hierdoor wordt de tussenhandel gevrijwaard van verlie zen op de lopende voorraden. De prijsverlaging is te danken aan de prijsdaling van grondstoffen op de wereldmarkt. AMSTERDAM (ANP) Dr. Wil lem Gehrels, nestor van de Neder landse muziekpedagogen, stichter van de eerste volksmuziekschool in ons land, oprichter van het instituut, dat zij naam draagt, en eredoctor in de letteren van de Amsterdamse universiteit, is in een ziekenhuis in Amsterdam op 85-jarige leeftijd overleden. LEEUWARDEN (ANP) In West Orange in de Amerikaanse staat New Jersey is, naar eerst nu blijkt, woens dagmorgen een Fries emigrantenpaar op afschuwelijke wijze om het leven gebracht. De man, de dertig jaar oude Piet Dijkstra afkomstig uit Leeuwarden, werd in zijn auto ge vonden, het hoofd doorboord met veertig kogels. Het lichaam van zijn vrouw, een Poolse, lag, eveneens met kogels doorzeefd, naast de auto. De moord werd 's morgens vroeg ontdekt, toen een zwager van de heer Dijkstra hem wilde ophalen voor het werk. Omtrent het motief tast men nog in het duister. Men denkt echter aan de mogelijkheid, dat de moord is ge pleegd uit jalouzie. De heer Dijkstra boekte namelijk nogal veel successen bij een motorclub en men neemt aan, dat zijn directe rivalen dit niet heb ben kunnen verkroppen. Het echt paar had vier kleine kinderen. Piet Dijkstra emigreerde in 1955 met zijn ouders vanuit Leeuwarden naar Amerika. ln het schemerdonker voerden gisteren mariniers, die in West- Zeeuwsch-Vlaanderen deelnemen aan de oefening "Witte Raaf", een landing uit op het strand van Cadzand. (Zie ook pag. stad en streek I) (Van een onzer verslaggevers) DRIEWEGEN HEÏNKENSZAND Er is een grote kans dat Driewe gen, een dorpskern van de gemeente Borsele op Zuid-Beveland, over enke le jaren zal moeten worden afgebro ken. De dorpen Ovezande en Borsele zullen een ligging krijgen vlak naast respectievelijk ingesloten door- in dustrieën. De provinciale staten van Zeeland zullen naar verwacht zeer binnen kort (in elk geval binnen enkele maanden) een herziening van het streekplan Midden-Zeeland voorge schoteld krijgen. Het befaamde „ar tikel vier lijn", waarvan diverse au toriteiten herhaaldelijk gezegd heb ben, dat zij niet zou worden over schreden, zou in ruime mate worden gepasseerd. Dit betekent een royale verschuiving van de grens waarbin nen in Borsele-Oost industrieën zul len mogen worden gevëstigd. De ge meente Borsele heeft inmiddels bij de hogere overheid geprotesteerd tegen, de gevolgde gang van zaken ten aan zien van de bépaling van het tracé van de pijpleiding die tezijnertijd van DOW-Terneuzen naar Total-Sloe komt te liggen. Deze leiding zou, naar wordt gevreesd, de grens bepalen van het toekomstige industrieterrein Bor- se-le-Oost. (Voor uitgebreidere berichtgeving hierover, zie elders in dit blad). (Van onze correspondent) KLOOSTERZANDE De 43-jari- ge uit Kloosterzande afkomstige ad ministrateur F. Verdunnen is gister avond in het ziekenhuis te Hulst over leden aan de verwondingen, ander half uur tevoren opgelopen bij een verkeersongeluk op de oude rijksweg onder Kloosterzande. De heer Verdurmen werd op de rijwieloversteekplaats voor. de be bouwde kom van Kloosterzande door een auto gegrepen op het moment, dat hij met zijn fiets plotseling de weg overstak. De automobilist A. S. uit Kloosterzande kon niet verhinde ren, dat hij met zijn wagen de fietser schepte. (ADVERTENTIES) KOM NAAR HET \POIFIROPAM VOOR 'NDOLFIJNE SHOW! In het enige drijvende Dolfijnen stadion ter wereld met 1.000 zit plaatseri ziet u een unieke show van zeeleeuwen en dolfijnen in één programma. Tijden: 10.00, 11.30, 13.00,14.30,16.00 en 17.30 uur. LEUVEHAVEN1 BIJ METROSTATION BEURS TEL. 137800.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1