WEZEN MOGEN TERUG NAAR ZUSJE Drie kinderen onder zand bedolven COLD PANTS VOOR DE WINTER VIER MINI- OMROEPEN GAAN UIT ETHER DOW gaat eigen vuil kleuren en onderzoeken Raad van bestuur PZEM wacht definitief rapport af m Actie Bredase wijk heeft succes RADIO DE K0£I Kruisinga; Ook mazelen in combinatieprik BABY VOOR STALIN'S DOCHTER MEIZON MAAKT VEEL UREN de MUL Gas- verwarming Coalitie in Bremen op springen Vijf kerken in Nederland bereiken akkoord over gemengd huwelijk (Van onze Parijse correspondent) PARIJS - De klok stond vrijdagavond precies op 7 uur, toen Engeland de Europese Economische Gemeenschap (EEG) binnenstapte. Weg open Geen hindernis Per 1 oktober PARTIJ ONHOUDBAAR 75 ct Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker 1 j- Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. ZATERDAG 22 MEI 1971 VRUE ZEEUW 25e Jaargang No. 6554 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. SCHEEMDA (ANP) In Westerlee, gemeente Scheemda, zijn gistermiddag drie kinderen tijdens het spelen in het bosplan Emergo onder zand bedolven en om het leven gekomen De broers J. C. Schipper (15) en S. Schipper (11) en hun negenjarig vriendje A. Vonk, allen uit Oude-Pekela, hadden in de wand van de visvijver een hol gegraven, waarna de wand instortte. Een vriendje waarschuwde de politie. Kunstmatige ademhaling mocht niet meer baten. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Ook dit weekeinde zal nog grotedeels zonnig blijven, hetgeen het grootste deel van deze week het geval was. De meimaand wil blijkbaar een groot aantal uren zon. Een zwak front afkomstig van IJsland trekt over Noord-Engeland in onze richting en kan zondag dicht bij de kust komen. Daar van is later iets meer bewolking te verwachten, maar de neerslag kansen blijven nog klein. De temperatuur blijft in het kustge bied met 15 a 16 graden door luchtaanvoer via de Noordzee lager dan verder in Brabant waar nog ongeveer 18 graden wordt gemeten. Warmer is het alleen in een deel van het Alpen gebied en in de Balkan waar het kwik 's middags nog boven de 25 graden komt. In het Rijnland en ook in midden Duitsland worden nog verspreide onweers buien waargenomen en ook is het weer daar belangrijk minder zonnig. HEATH 0 Piet, Willem en Kees van Vuuren (v.l.n.r.). Op de achtergrond de actieleiders C, van Riel (links) en J. Verbaandert. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De drie ouderloze jon gens Van Vuren uit de Eksterstraat in Breda zullen voorlopig bij hun 18-jarige zus Lenie terugkeren. Die uitspraak van de Raad voor de Kin derbescherming in Breda veroor zaakte gistermorgen heel wat juichkreten en vreugdetranen! bij Kees, Wim en Piet van Vuren en de actieleiders C. van Riel en J. Verbaandert. Dezen hebben zich er volledig voor ingezet dat de jon gens niet meer naar een tehuis ge bracht zullen worden tót er defini tieve pleeggezinnen voor hen ge vonden zijn. De feestviering in kleine kring werd een buurtgebeu- ren nadat de buurtbewoners had den vernomen dat er een verheu gende oplossing was gevonden. Zoals gisteren gemeld was de wijk in actie gekomen nadat de drie jóngens in het tehuis voor werken de jongens Nieuw Veldzicht in Apeldoorn zo slecht konden wen nen dat ze naar Breda vluchtten. Wijkbewoners ontfermden zich over hen en eisten via een demon stratieve optocht en de aanbieding van een lijst met de namen van 36 potentiële pleeggezinnen van direc teur mr. J. van Gent van de Raad voor de Kinderbescherming dat de drie jongens in de wijk zouden mo gen blijven tot er definitieve pleeg gezinnen gevonden zouden zijn. Nadat mr. Van Gent aanvanke lijk had aangeboden dat de jongens tijdelijk in een tehuis voor werken de jongens in Princenhage onderge bracht zouden kunnen worden, werd gistermorgen bekend, dat hun zusje toch voor hen wil blijven zor gen tot er een blijvende oplossing gevonden is. Ze zal daarbij worden geassisteerd door de heren Van Riel en Verbaandert. Enkele weken ge leden was het meisje niet meer in staat om voor de sinds twee maan den ouderloze jongens te zorgen, omdat ze zwaar overspannen dreig de te raken. De huisarts deed een beroep op de Raad voor de Kinder bescherming. Deze koos samen met de jongens het tehuis in Apeldoorn uit. De buurt kwam pas in actie toen de jongens zich daar erg on gelukkig voelden. Om negen uur gistermorgen vond een gesprek plaats tussen mr. Van Gent, de drie jongens en hun voogd de heer Van Gorkom. Na ruim twee uur werden de beide actieleiders erbfj geroepen. Afgesproken was o.m., dat Kees van Vuren weer zal gaan werken bij de Kwatta in Bre da, dat Wim als bijrijder zal gaan werken en dat de 13-jarige Piet te rug gaat naar de g.t.s. "Vervolg op pag. stad en streek 2) Pompidou: Britten mogen in de EEG Het toneel speelde zich af in een van de kleinere feestzalen van het Elysee-paleis met gobelins aan de muren, en kristallen kronen aan het beschilderde en gebeeldhouwde plafond. Op een kleine verhoging stonden achter een rond tafeltje twee vergulde fauteuils naast elkaar geschoven, een voor Pompidou en een voor Heath, die ieder met een korte toespraak het nieuwe Europa ten doop hielden. zoeken naar nieuwe voorwendsels om andermaal een veto uit te spreken. Gij ziet voor u twee mannen die overtuigd zijn van het tegendeel. Daarna sprak Heath, die bedankte voor het warme en hartelijke onthaal hl Parijs. Ik deel uw voldoening, zei hij tot Pompidou, over het resultaat van onze besprekingen, die van duur zaam belang zullen zijn, niet alleen voor Engeland en Frankrijk, maar voor geheel Europa. De weg ligt thans open voor de besprekingen in Brussel gedurende de maand juni. In mijn politieke carrière heb ik altijd geloofd aan de eenheid van Europa met inbegrip van Engeland. Want al leen op die manier bunnen wij er in slagen een eind te maken aan de smartelijke conflicten van het ver leden. Tevens kunnen wij, behalve de vrede, ook de voorspoed bevorderen door gebruik te maken van grotere economische mogelijkheden, en door een grotere rol te kunnen spelen in de ons omringende wereld. Beiden zijn wij ervan overtuigd deze onder neming tot een gelukkig einde te kunnen brengen. Na afloop werd aan de pers een communiqué verstrekt, ongeveer in gelijkluidende geest. In Parijs heerst na de tweedaagse onderhandelingen de algemene conclusie, dat de scho- lier Heath bij professor Pompidou voor zijn examen is geslaagd en be vorderd is tot toekomstig lid van de Hogeschool in Brussel. Coldpants voor de winter. Met deze vondst hoopt couturier Jacques Tiffeau de hot-pant-mode ook in de winter te kunnen handhaven. Met of zonder bont, hot blijven de pants. Om 7 uur schoven twee lakeien met veel klatergoud op de borst en dikke strepen op de mouwen de zwa re gordijnen van de feestzaal open. Voorafgegaan door twee boden in het zwart, met de zilveren ketting om de hals, kwamen Pompidou en Heath binnen, wat bij de vele aanwezige journalisten de opmerking ontlokte: wat ziet hij bruin, doelende op de Engelse minister-president. Bij hem vergeleken zag Pompidou er maar bleek uit. De komst van de Britse minister president, zei Pompidou in het Frans, vertaald in het Engels, was de wil van alle leden van de gemeenschap pelijke markt, en beantwoordde aan het verlangen van de Britse regering. Daarom heb ik met genoegen de mi nister-president van Engeland uitge nodigd, naar Parijs te komen. Gedu rende twee dagen hebben wij met veel geduld, 12 uur bij elkaar, alle problemen van de gemeenschappe lijke markt uitvoerig besproken. Alle vraagstukken tot in de bijzonderhe den oplossen wilden en konden wjj niet. Maar het zou onredelijk zijn aan te nemen, dat men over de uitwer king niet tot een akkoord zou kunnen komen in junk Wat in die maand in Brussel zal worden besproken, moet naar mijn mening succes hebben. Maar concludeer daar niet uit, dat de Franse minister van Buitenlandse Za ken Schumann en zijn collega's nog niet vele uren nodig zullen hebben. Aan onderhandelingen tijdens de nachtelijke uren zijn zij gewend, en daar schijnen zij zelf plezier in te hebben. Over vele problemen lopen onze opvattingen evenwijdig, over andere vraagstukken bestaan nog menings verschillen, maar die vormen geen hindernis naar ons doel van samen werking. Ik mag zeggen, dat een be langrijk moment is aangebroken in de geschiedenis van Europa. Onze langdurige besprekingen tonen aan, dat wij in de diepte hebben gegra ven, van beide kanten in volle vrij heid en met open vizier. Vol vertroo wen in een economische en geleide lijk ook in een politieke samenwer king. Sommigen meenden dat Enge land lid van de gemeenschappelijke markt wilde worden, om die van bin nenuit te ondermijnen. Anderen meenden dat Frankrijk bezig was te zÜn 400.000 vrachtauto chauffeurs op de lange afstand gis teren voor vier dagen in staking ge gaan, voor een nieuwe cao. DE ZUIDAFRIKAANSE minister van economische zaken heeft bij het par lement een wetsontwerp ingediend, waarin zware straffen zijn gesteld op het bevuilen van het territoriale wa ter en de visserijzones met olie door schepen. APOTHEKERS in België zullen van- daga hun deuren gesloten houden uit protest tegen een regeringsmaatregel ,j verPliehtte de prijzen van be paalde farmaceutische middelen met 6 proc. te veriagen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Vier van de zeven mini-omroepen verliezen per 1 okto ber hun zendtijd. Het zijn de NVSH, Morele Herbewapening, Bond zonder Naam en Hiro. De Bond Zonder Naam houdt nog wel zendtijd voor de radio. De drie andere „mini's" Ver eniging de Vrije Gedachte, Christian Science en Orde van Vrijmetselaren houden hun zendmachtiging. De ministerraad heeft hiertoe vo rige week besloten. Op het ministerie van CRM liggen de brieven klaar waarin de mini's over de besluiten worden ingelicht. Ze kunnen dan te gen de beslissing in beroep gaan bij de Kroon. De NVSH heeft al laten weten dat te zullen doen, omdat ze meent nog wel degelijk een eigen taak te kunnen vervullen in de ether. De beslissing van ,de ministerraad heeft niets te maken met de NVSH- uitzending van het Engelse voorlich tingsfilmpje „Growing Up". Een woordvoerder die het weten kan deelde mee dat minister Klompé (CRM) deze uitzending gezien heeft en er geen enkele reden tot optreden van haar kant in ziet. (ADVERTENTIES) Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN ■EN BEGRIP VOOB Erkend gasfitte* f looswijkstraat 14 TERNEUZEN BREMEN (DPA) In de West duitse deelstaat Bremen dreigt de reeds 24 jaar bestaande coalitie van Sociaal-Democraten en Liberalen uit elkaar te vallen naar aanleiding van de benoeming van de naar links ge oriënteerde prof. Wilfried Gottschalch uit West-Berlijn aan de stedelijke universiteit. De voorzitter van de liberale vrije de mocraten in Bremen, de plaatselijke minister van justitie Ulrich Graff, maakte vrijdag bekend, dat hij op een bijeenkomst van zijn partij op maan dag a.s. beëindiging van de coalitie zal voorstellen. De liberale fractie voorzitter Harry John, liet zich in dezelfde zin uit. (Van een onzer verslaggevers). UTRECHT De Nederlandse Hervormde en de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Evangeli- sch-Lutherse Kerk in het Konink rijk der Nederlanden, de Remon strantse Broederschap en de Rooms Katholieke Kerk in Nederland on dertekenen dezer dagen hun ge meenschappelijke verklaring over het kerkelijk gemengd huwelijk. Met deze ondertekening is dan het overleg van deze vijf kerken over de kwestie van het kerkelijk-ge- mengd huwelijk afgerond. Overeen stemming is nu bereikt omtrent een gezamenlijke pastorale begeleiding van het kerkelijk-gemengd huwe lijk. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Technische van DOW Chemical (Nederland), Rijks waterstaat en het Rijksinstituut voor Zuivering Afvalwater (Riza) gaan van 25 tot 27 mei a.s. een onderzoek instellen naar de invloed van de af- zen op het milieu van de Wester- schelde. Voor di onderzoek dat op initia tief van DOW Chemical wordt ver richt heeft het bedrijf grote hoeveel heden kleurstof beschikbaar gesteld, die in de rivier worden gepompt. Door middel van luchtfoto's en ver spreidingspatroon van het Wester- schelde water vast te leggen. Vol gens de betrokken instanties zal de verwerking van de vele duizenden meetgegevens geruime tijd vergen. Verwacht wordt definitieve resul taten van het onderzoek op zijn vroegst tegen het eind van dit jaar beschikbaar zullen z,ijn Bij het on derzoek zal gebruik worden gemaakt van het RIZA-laboratorium „Dr. L.E. Kamps", dat in staat is zeer lage concentraties van de desbetreffende kleurstof in het Scheldewater te meten. SCHIPHOL (ANP) Het ligt in de bedoeling van het departement van Volksgezondheid volgend jaar mazelen toe te voegen aan het rijks vaccinatieprogramma, dat nu nog be staat uit difterie, tetanus, kinkhoest en kinderverlamming. Dan zal dus de gehele kinderbevolking, ook wor den ingeënt tegen mazelen. Dit heeft staatssecretaris dr. R. J. H. Kruisinga gistermiddag op Schip hol onthuld bij zijn terugkomst uit Genève, waar hij de jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie had bijgewoond. Tot nu toe is de vaccinatie tegen mazelen geheel overgelaten aan vrij willig initiatief van de ouders. Tegen difterie, tetanus, kinkhoest en kin derverlamming krijgen de kinderen periodiek een spuitje met een com binatie-vaccin. SAN FRANCISCO De dochter van de overleden Sovjet-leider Jozef Stalin, de 45-jari- ge mevrouw Svetlana Allilujeva Peters, heeft gisteren in San Fran cisco het leven geschon ken aan een dochter. Het kind weegt bijna zeven pond en heet 01- ga Margedant. De art sen van het ziekenhuis, waar de baby geboren werd, hebben meege deeld dat moeder en kind het goed maken. Svetlana is in april 1970 getrouwd met de architect William Pe ters. Zij wonen in Ari zona. „Ik ben erg bljj dat ik een gezond en mooi kind heb", zei Svetlana. „Dit meisje geeft een nieuwe sterke band tusen dit land en mij zelf". Svetlana vluchtte in april 1967 naar de V.S. Svetlana heeft twee kinderen uit een vorig huwelijk. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De raad van bestuur van de n.v. PZEM heeft nog geen standpunt ingenomen naar aan leiding van het concept-rapport van de Algemene Rekenkamer over de verschrijvingen hij de n.v. PZEM. Wij gaven gisteren een kort resumé van de inhoud van dit document. De r-aad van bestuur, het bevoeg de orgaan in de vennootschap, be houdt zich een oordeel over de ln het concept genoemde feiten voor, tot het moment dat het definitieve rapport, via de minister van Binnen landse Zaiken, in Middelburg is ge arriveerd. Dit definitieve rapport, zo verne men wij, zal in de loop van de volgende week aan de minister van Binnenlandse Zaken worden over handigd, en zo spoedig mogelijk daarna worden doorgezond-en naar Middelburg. In dat stadium zal er een spoedvergadering van het geor ganiseerd overleg op de n.v. PZEM. bijeen worden geroepen. Waar over de bevindingen van de Algemene Re kenkamer van gedachten kan wor- d engewisseld. In eht huidige stadium had ide raad van bestuur, zo werd ons verklaard, er geen behoefte aan over het concept-rapport te discussiëren. Men beschouwt het zo, dat de perio de van onderzoek pas formeel ls afgesloten als het rapport gedrukt en wel ter tafel ligt. Voogens de heer A. van Aalst, districtsbestuurder van de algemene bond van ambtenaren in Zeeland en Brabant, zullen de ambtenarenorga- nisaties eisen dat zij naar aanleiding vain het rapport een standpunt kun nen bepalen vooraleer het openbaar wordt gemaakt. „Het personeel van de PZEM is wel terdege partij in deze hele affaire", aldus de heer van Aalst, „omdat door uitlatingen van leden van het dagelijks bestuur de indruk is gewekt dat een aantal personeelsleden medeverantwoorde lijk is voor bepaalde verschrijvin gen". Wat de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken van de directeur van het bedrijf aangaat, merkt de heer van Aalst op: „Ook zonder deze financiële kwestie is de directeur onhoudbaar, en wel op grond van het- door hem gevoerde sociale en personeelsbeleid. Dat heb ik al eerder gezegd, en ik heb geen reden om mijn mening te herzien", zien". (ADVERTENTIES) WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN MODELLEN EN MATEN mantels suede «s* complets broekpakken iaponnen pantalons blazers overgooiers broekpakken spencerpakjes BONT Nu kunt U reeds profiteren van de bijzonder laag geprijsde bont kollekt -es Tilburg Heuvelstraat 44 Tel. 04250-31620 Breda Eindscraat 14 Tel. Ü1600-31006 Den Bosch SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 r 'n reuze pak Van-de warme bakkers uit Tilburq

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1