Politie s0s: we hebben hulp nodig zoekt brein achter bomaanslag op piratenzender KOEIEN IN DE OLIE nieuwe moeilijk heden in ned. hervormde gemeente van 's-gravenpolder steenkamp gaat kansen vijf partijen regering bezien Drie duikers gepakt Toto-kolom volgend seizoen vijftig cent Medeplichtige moord op Störmann gepakt BONDEN: Informatiewerk begonnen Bruiloftsgasten door de vloer: 13 doden DYNAMIET ZEEROOF Woningbouw kan niet langer ontzien worden Zeven doden bij frontale botsing in België Niet aanvaard Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief i% B.T.W. Gironummer 1945433. VRUE ZEEUW MAANDAG 17 MEI 1971 25e Jaargang No. 6549 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N V. Uitgevers Maatschappij De Stem F -H_ JL -fl- V/ Pau de eerste vlammen. Hij keek loren. De drie disc-jockeys wier- vig en hij (Vaneen onzer verslaggevers) SCHEVENINGEN De SOS- melding „Mayday, Mayday. Dit is de Mebo n. We hebben brand aan boord. We hebben hulp no dig" was het begin van het tumult in Scheveningen rond de Mebo II, het zendschip van Radio Nord- see International (RNI). De 13 mannen, die zich. aan boord van de piratenzender be vonden, toen de explosie een vlammenzee veroorzaakte, mogen van geluk spreken, dat zij allen nog leven- Op nog geen drie me ter van de plaats waar verzen gende vuurtongen om zich heen vraten, lag ongeveer 40.000 liter olie opgeslagen. Had dat ook vlam gevat, dan zou niemand deze aan slag hebben kunnen navertellen. De explosieven die in de machine kamer bevestigd werden, spatten met een doffe dreun uit elkaar. Eerste machinist J. du Pau uit Beverwijk, die in de stuurhut de wacht hield, dacht aanvankelijk dat een ander schip door de mist met de piraat in aanvaring was gekomen. Hij rende omlaag om poolshoogte te nemen. De boot trilde hevig. Op het dek zag Du Pau de eerste vlammen. Hij keek over de railing, zag een speed boot met een grote witte buiten boordmotor van de Mebo wegdrij ven. „Ik schreeuwde nog: „Help er is brand", maar toen dat rot- bootje in volle vaart in de rich ting Scheveningen koerste en in de mist verdween, wist ik genoeg", zei de heer Du Pau. „Ik sloeg groot alarm en wist nog net de branddeuren dicht te smij ten. Even dacht ik dat ik niet meer uit deze hel zou komen. Over boord springen durfde ik niet. Zwemmen kan ik niet. Ter wijl iedereen met brandblussers het vuur te lijf ging, ontplofte nze vuurpijlgranaten. Alan West, een van de Engelse disc-jockeys, holde naar de studio om s-oi.- seinen de ether in te gooien. Het was afgrijselijk". Door de explosie werden stalen deuren en patrijspoorten uit hun scharnieren gerukt. De vlammen verspreiden zo'n hitte, dat knie- dikke plastic scheepstrossen smolten als kaarsvet. Krakend stortte de brug ineen. Niets bleef overeind op het achterschip. Rai- lingen werden verwrongen, sta len wanden krom. Veel persoon lijke eigendommen gingen ver- loren. De drie disc-jockeys wier pen een reddingsbootje in de nog al zwaar deinende zee. In de lich te paniektoestand kwam deze Dinghy verkeerd terecht en sloeg om. Met touwen werd hij snei goed getrokken, waarna zij erin sprongen. De waterpomp waarmee de be manning de brand gesmoord zou kunnen hebben, was onbruikbaar, omdat de aandrfjfmotor ook door de explosie waardeloos raakte. De nieuwslezer van Radio Nordsee, Joost Verhoeven uit Be verwijk, sliep eveneens toen de aanslag plaatsvond. In zijn pyama ging hij ijlings het middendek op. Huizenhoge vlammen moest hij passeren om zich in veilig heid te stellen. „Dit is een waan zinnige daad", zei hij ons ont redderd- De keuken, de hutten, de machinekamer en de stuurhut, brandden als 'n fakkel. De SOS- seinen werden inmiddels als eer ste bij een radio-amateur in Den Haag opgevangen. Sleepbootkapi tein Dick Roos voer razendsnel met zijn „Eurotrip" naar de Mebo II na de eerste melding. Hij was de reddende engel, want de Mebo II brandde nog he vig en hij werd met paniekerig geschreeuw verwelkomd. „Angst aanjagend", vond Dick Roos de gloed, die door de nevelige nacht wakkerde. „Wij vreesden het erg ste, toen we aankwamen, spron gen tien man aan boord. Of ik hees ze aan boord". Kort hierna arriveerde de reddingsboot „Ber nard van Leer" uit Scheveningen, gevolgd door het onderzoekings vaartuig Volans en een blusboot uit Europoort. De reddingsactie kreeg nog meer allure, toen de marine de torpedojager „Gelderland", een Neptune v. d. marine vliegdienst en een helikopter inzette. De rijkspolitie te water vertrok uit Amsterdam om korte tijd later met Haagse collega's per gechar terd schip naar de Mebo II te varen. Rond half twaalf verdween de zender uit de ether. Kort daar voor had een Nederlandse matroos die werkzaam is aan boord van de Mebo II nog via de micro foon tegen vrouw en kinderen ge zegd: „Als de reddingsboot maar opschiet, dan komt alles wel in orde". Om 02.57 uur, kwam het verlossende moment. Men was de brand meester- (Van een onzer verslaggevers) SCHEVENINGEN/ AMSTERDAM Wie heeft de drie dui- kers opdracht gegeven om zaterdagavond het zendschip van Radio Nordsee International op te blazen? Op deze vraag zal het politie-onderzoek zich toespitsen na de arrestatie van de drie vermoedelijke daders. De politie wilde gisteravond alleen nog maar dit kwijt: „We kunnen stellen dat de duikers een ideëel of financieel motief hebben gehad. Het eerste heb ben we verworpen. Wij houden het dus op het laatste". Dat de drie duikers zo snel kon den worden gepakt, dankt de politie, (volgens majoor Th. Nelissen, dis trictscommandant van de rijkspolitie te water in Amsterdam, die bij het onderzoek nauw heeft samenge werkt met de Haagse gemeentepoli tie) aan een tip van iemand uit scheepvaartkringen. Toen deze man zaterdagnacht over de radio het val se bericht hoorde, dat de kapitein van de Mebo II bij de explosie om het leven was gekomen, belde hij op met de mededeling „Dit is me te gortig". Hij wist te vertellen, dat Van P. onlangs een rubberboot met een 35 pk witte buitenboordmotor had gekocht. Navraag in de Sche- veningse haven leerde al spoedig, dat de man inderdaad met een der gelijk vaartuig had geoefend en dat hij zaterdagavond in werkkleding op de kade was gezien iets heel ongebruikelijks voor hem. Een en ander klopte met de verklaring van de opvarenden van de Mebo II, die ondanks de heersende mist een wit te buitenboordmotor aan de rubber boot hadden opgemerkt. Van P. werd daarop zondagmorgen om drie uur uit zijn bed gelicht. De arresta tie van de andere twee daders volg den om half negen en negen uur zondagmorgen. De vermoedelijke daders van de bomaanslag op de Mebo n, het zendschip van Radio Nordsee, dat zwaar beschadigd werd, zijn de 24- jarige, gehuwde T.H. van der L., de 25-jarige, gehuwde J.M.P- en de 24- jarige vrijgezel W.M. van P., alle drie afkomstig uit Den Haag en duiker van beroep- Twee van hen hebben bekend. Ze zijn ingesloten in resp. Rijswijk. Den Haag en Voorburg. (Van onze sportredactie) ZEIST De toto-kolom zal volgend seizoen geen 45 maar 50 cent gaan kosten. KNVB-voorzitter van het be taald voethal, Jos Coler, deelde tij dens een vergadering in Zeist mee dat de ministeries van CRM en Eco nomische Zaken daar geen bezwaar tegen hebben. Van dat extra-geld krijgt het be taald voetbal een deel om de sane ring te runnen. Over die sanering spraken de clubvertegenwoordigers zich duidelijk uit. In een marathon vergadering (6 uur) stemden er 128 voor, 19 tegen en 7 blanco toen het ging om een competitie (in 1972) van 38 clubs. Later kwam nog een voor stel (van AZ) in stemming met be trekking tot de indeling. Uitslag: een eredivisie van 18 clubs, een eerste divisie van 20. Overigens ziet het er niet naar uit dat de 13 clubs die volgens de saneringscommissie terug moeten naar de amateurs, zich bij de feiten neerleggen. Ze hoeven dat ook niet, maar lopen dan wel het risico een langzame dood te sterven omdat ze in geval van weigering niet in aanmerking komen voor overheids subsidies (Zie verder onze sportbij lage). BONN (DPA/ANP) Een dag nadat zijn signalement via de Duitse pers en de televisie was verspreid is zaterdag de 27-jarige Duitser Paul Walter Drechsel door de politie van Frankfort gearresteerd. Drechsel wordt ervan verdacht sa men met de onlangs in Karlsruhe aangehouden 31-jarige Karl Heinz Wiegand op 16 april de apothekers bediende Josef Störmann in zijn wo ning in Amsterdam te hebben ge wurgd. Volgens majoor Nelissen is de toe dracht van de overval als volgt ge weest- Om half acht zaterdagavond zijn de drie duikers buitengaats ge gaan. Geleid door een zelf gebouwde richtingzoeker moesten ze over een kalme zee naar hun doel. Daar aan gekomen, klommen Van der L. en P. langs de autobanden, die dienst doen als stootkussens, aan boord van de Mebo II. Ze hadden zakken met in benzine gedrenkte poetslappen bij zich, één ons dynamiet, een ontste ker, een batterij en elektrische ka bel- Ze begaven zich naar de machi nekamer. De springstof bevestigden ze aan de leiding van de tank die was gevuld met 700 liter gasolie, waarna ze de kabel uitrolden naar de railing. Vervolgens staken ze de lappen met benzine aan. Ze konden ongestoord te werk gaan, omdat de bemanning van het schip naar een voetbalwedstrijd op de tv zat te kijken. De explosie die ze ontketen den, was zo hevig, dat ze in zee geslingerd werden. Ze zwommen naar de rubberboot, waarin Van P. was achtergebleven en gingen op volle kracht aan de haal. Voor de kust gearriveerd, lieten ze de bui tenboordmotor zinken. De rubber boot sleepten ze ter hoogte van de Wassenaarseslag wadend op het strand, waarna ze hem aan stukken sneden. Hun duikersuitrusting be groeven ze in de duinen. Al dit bewijsmateriaal is inmiddels op hun eigen aanwijzingen door de politie teruggevonden. De misdaad is gepleegd buiten de territoriale wateren van Nederland, „Maar onze eerste indruk is", aldus majoor Nelissen, ,.dat we zeeroof ten laste zullen kunnen leggen en dan is de competentie van de Ne derlandse justitie niet in het ge ding". Hij vond dat de ramp bijzon der goed was afgelopen. „Voor het zelfde geld was daar een verschrik kelijke catastrofe gebeurd". (Van een onzer verslaggevers) DRIMMELEN Een zevental koeien van veehouder Saarloos op de Vischplaat in de Biesbosch, is zaterdagmorgen zwaar besmeurd met olie. De beesten waren zoals gewoonlijk gaan drinken aan de dijk en waren daar in aanraking gekomen met drijvende olie. Deze olie is nog steeds afkomstig van de gebarsten olietank van de PNEM, die vlak voor de jaarwisseling zijn inhoud (naar schatting 8000 ton) in de rivier de Amër loosde. On danks de intensieve reinigingsac ties zijn forse delen van de Amer- oevers en van de Biesbosch nog besmeurd met olieresten, die bij het warmere weer vloeibaar wor den en in het water terecht ko men. Veehouder Saarloos zag geen an dere oplossing dan vogelredder L. Jans uit Roosendaal te hulp te roepen. Vogelredder Jans heeft een uitgebreide ervaring opgedaan met het reinigen van tientallen vogels, die na de olieramp besmeurd zijn geraakt. Het schoonmaken van de koeien met chemische middelen was geen eenvoudig karwei. De beesten waren volgens veehouder Saarloos zwaar besmeurd, de olie zat niet alleen aan de poten, maar ook onder de oksels en aan de uiers. Bij het melken na de reini ging is er een hoeveelheid olie in de melk gekomen, zodat deze waardeloos werd. Behalve het zevental besmette dieren, zijii de andere koeien in lichtere mate besmet, deels omdat de besmeurde koeien ook het gras vuil hebben gemaakt. Veehouder Saarloos zal nu zijn weiden met een afrastering omgeven om te voorkomen dat de koeien nogmaals met olie worden besmeurd. De PNEM-olie veroorzaakt ruim vier maanden na de olieramp nog steeds overlast. Een drietal boeren in de zuidwaard van de Biesbosch is genoodzaakt om drinkwater per tankschp van de vaste wal aan te voeren, omdat zij het risico niet Vogelredder Jans (links) rei nigt met een kwast een met olie besmette koe. Rechts veehouder Saarloos. kunnen lopen dat het vee van het (olie) water drinkt. De vloeiende olie veroorzaakt een oliefilm op het water, die een bedreiging vormt voor de vogels en ook het vee. Staatsbosbeheer is zoals bekend bezorgd om het lot van de eende kuikens, die elk jaar in de Bies bosch in groten getale uit het ei komen. Een minieme hoeveelheid (bijvoorbeeld afkomstig van het dunne olievlies op het water) is voldoende om een „lek" te veroor zaken in het donsveren pak van de kuikens. Via dit lek dringt water binnen, komt in aanraking met de huid en het kuiken is ten dode opgeschreven als gevolg van long ontsteking. Afgeawcht moet wor den tot in hoeverre het eendenbe stand te lijden zal hebben van de olieresten. (Van een onzer verslaggevers) BREDA - MIDDELBURG De bouwvakbonden hebben in het afge lopen weekeinde besloten harder te gaan optreden tegen werkgevers, die hebben gedreigd met ontslagen etc. Verder zal in sommige delen van het land, waar nauwelijks utiliteits projecten zijn, de woningbouw niet langer gespaard worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Zeeland. In West- Brabant daarentegen zullen de acties in de bouw niet vóór dinsdag wor den uitgebreid. Er is in het weekeinde intensief overlegd over de acties in de bouw. Er hebben enige informele bespre kingen plaatsgevonden tussen vak bondsbestuurders en verschillende aannemers. Volgens N W-districts-1 bestuurder in West-Brabant, de heerl J. W. Josee, is het niet onwaar schijnlijk dat er zich eind deze week of begin volgende week nieu we ontwikkelingen in het conflict om de bou.w-CAO zullen aandie nen. Overigens zijn er binnen de vak bondsgelederen ontevreden stemmen opgegaan over de bouwacties. Vele leden zouden liever zien dat er een algemene .staking uitgeroepen werd. Het effeot van de prik-, model- en discussie-acties is volgens hen te gering. BRUSSEL (ANP) In h-' f-ï- lopen weekeinde zijn tussen v„1;, n en Brussel, ter hoogte van Su.u iee, twee Belgische auto's frontaal met elkaar in botsing gekomen. Bij dit imgeluk zijn in totaal zéven mensen om h»( leven gekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. CALCUTTA (AFP) Bij een ont snappingspoging uit een gevangenis in Calcutta zijn zaterdag 15 gevange> nen doodgeschoten. Meer dan 50 ge vangenen en zeven bewakers wer den gewond. Niettemin slaagden 32 mensen erin te ontsnappen. (Van een onzer verslaggevers) 'S-GRAVENPOLDER De moeilijkheden in de Ned. Hervormde Gemeente van 's-GravenpoIder, die al leidden tot het ontslag van de gehele kerkvoogdij, een gedeelte van de kerkeraad en de koster, hebben tijdens de ochtenddienst van de gemeente gisteren een nieuwe dramatische wening genomen. Dominee J. H. Kluiver, de centrale figuur in de crisis in de plaatselijke Ned. Hervormde Gemeente, maakte onverwacht bekend dat het „opschui ven" van diaken (kerkeraadslid) A. Geertse naar de ouderlingenbank, welke „officiële gebeurtenis" tijdens de dienst zou plaatsvinden, niet doorging. De heer Geertse, die behalve ouderling ook kerkelijk ontvanger in de kerkvoogdij zou worden, had van zijn benoeming afgezien omdat hij een „dreigbrief" ontvangen had. In deze zaterdag ontvangen brief dreigde een financieel en ook anders zins invloedrijk figuur (van wie noch de dominee noch de heer Geertse de naam bekend wensen te maken), zijn relatie met de Raiffei- senbank van 's-Gravenpolder en om geving op te zeggen. De heer Geert se is directeur van deze streekbank. Ook zouden door toedoen van de briefschrijver anderen hun relaties met de bank beëindigen. „Het was mij al eerder opgevallen dat iemand in deze kwestie onder druk is gezet van bepaalde kanten", aldus de do minee in zijn preek. Men was, aldus dominee Kluiver, „druk bezig, het opbouwwerk van de muren van Je ruzalem tegen te houden". Hij kon digde aan dat niet de kerkeraad, de nieuwe kerkvoogden zal benoemen, maar dat hij in de week na Pinkste ren een gemeente-avond zal beleg gen om nieuwe functionarissen in kerkeraad en kerkvoogdij te laten kiezen. „In dit bijzondere geval is het voor hen die gekozen worden prettiger de gehele gemeente achter zich te weten". Het vreemde doet zich echter voor, dat de heer Geertse zijn be noeming helemaal nog niet aanvaard had. „Ik heb mijn benoeming wel in het kerbbiaadje gelezen, maar dat is voor rekening van de dominee. Ik wist daar niets van. Ik ben wel eens gepolst, maar ik had nog geen toe zegging gedaan. De brief is ook niet de enige reden dat ik geen ouder ling wil worden. Ik wil trouwens ook geen diaken meer zijn. Maar ik wil met de hele kwestie niets te maken hebben. Als bankier voor 's- Gravenpolder, Hoedekenskerke en Baarland kan ik zoiets niet hebben. Ik wil er geen spaardertje om mis sen. Commentaar geef ik dus ook verder niet. Ik wil mijn hoofd niet stoten". Dominee Kluiver die eerder deze week aankondigde dat hij spoedig in de vacatures zou kunnen voorzien, heeft nu weer een stap terug moe ten doen. Een van zijn belangrijkste diakenen moet hij nu ook missen. Over de achtergronden van de gehe le kwestie heeft tot nu toe niemand zich duidelijk willen uitlaten. Ieder een zegt, de zaak intern te willen houden. Helemaal „intern" blijft de zaak intussen niet, zoals bijvoor beeld blijkt uit de uitlatingen „van de kansel". Alle gissingen en uitla tingen bijeengebundeld, kan men slechts concluderen dat de kerk voogdij is opgestapt na ernstige one nigheid met de predikant. Deze ,zou de kerkvoogdij, en met name de ontvanger, een ultimatum gesteld hebben ten aanzien van de aflossing van restauratiesohulden. De kerk- voordij is toen „opgevlogen" en heeft het hogerop gezocht. Zij wilde uitsluitsel over een beschuldiging die geuit zou zijn ten aanzien van frauduleuze handelingen. Achtereen volgens zijn toen leden van de kerk voogdij en de kerkeraad, gevolgd door de koster, afgetreden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Prof. dr. Steenkamp, belast met een informatie opdracht ter voorbereiding van de kabinetsformatie, gaat de mo gelijkheden van een vijf-partijen-kabinet aftasten. Dat zou dan een kabinet moeten worden dat in de Tweede Kamer kan steunen op de KVP, AR, CHU, VVD en DS'70. Prof. Steenkamp handelt daarmee volgens de opdracht van de koningin die hem heeft verzocht te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot vorming van een parlementair kabinet dat geacht mag worden te steunen op een meerderheid in de volksvertegenwoordiging! zo'n kabi net moet volgens de informateur vastigheid hebben". De huidige regeringscoalitie be schikt in de Tweede Kamer over 74 van de 150 zetels. Zou de coalitie van confessionelen en VVD versterkt kunnen worden met DS'70, dan zou het nieuwe kabinet over voldoende steun in de volksvertegenwoordiging beschikken, namelijk 82 zetels. De grote moeilijkheid is echter dat VVD en DS'70 zich verzetten tegen de door de confessionelen gewenste opvoering van de overheidsuitgaven en de daar mee gepaard gaande verhoging van de belastingdruk. Prof. Steenkamp gaat nu eerst pro beren te onderzoeken op welke pun ten de confessionelen, de WD en DS'70 verschillen en op welke andere punten zij vrij eenstemmig of hele maal gelijk denken. Voor een taxatie van de moeilijke politieke situatie heeft hij een uitgangspunt in de ad viezen die de fractievoorzitter in de Tweede Kamer aan de koningin heb ben uitgebracht. De informateur zorgde zondagavond, voor een primeur in de parlementai re geschiedenis door de inhoud van deze adviezen aan de koningin mee te delen. Hij beschikte alleen nog niet over de schriftelijke adviezen van ds. Abma (SGP), Koekoek (Boeren) en Te Pas (Middenstandspartij). In diverse van deze adviezen wordt de koningin aanbevolen eerst een in formateur te benoemen, waarbij en kele malen de naam van prof. Steen kamp werd geadviseerd. (Van onze correspondent) BAYEUX Tijdens een huwe lijksfeest in Sallen in Normandië zijn dertien gasten omgekomen en acht gewond toen de vloer van de feestzaal het begaf en de slachtoffers in een acht meter diepe put vielen, die voor de helft met water was ge vuld. Zaterdagochtend was in het nabu rige dorp Cormolain het huwelijk ge sloten tussen Eugène Fabien en Fran- coise Davent. Tal van vrienden kwa men de jong-gehuwden gelukwensen en waren te gast op het déjeuner. Daarop begaf het bruidspaar zich met zeventig genodigden naar Sallen, waar de feestzaal ter beschikking was gesteld. Men had namelijk na de brand in Saint Laurent du Font, waar veel slachtoffers tijdens een dans feest omkwamen, geen toestemming gekregen de zaal van Cormolain te gebruiken. De gasten vermaakten zich de hele middag uitstekend op de dansvloer, tegen negen uur maakte men zich op om naar huis terug te keren. Twintig mensen bevonden zich bij de uitgang toen met veel gekraak de vloer het begaf. Het bruidspaar en een aantal gasten spoedden zich naar de plaats van het onheil, waarbij men ontdekte dat zich daaronder een put bevond. Toen het water daaruit ge pompt was, werden de lijken van 13 feestgangers opgehaald. Zondagmorgen was de justitie ter plaatse om het eerste onderzoek in te stellen, want er zijn reeds twee aanklachten ingediend. In de eerste plaats door het bruidspaar en ver volgens door de vader van de bruid die in de ramp zijn moeder en zijn zuster heeft verloren, beiden ver dronken. Een van de eersten die ter verantwoording zal worden geroepen is de burgemeester van het dorp, die nooit toestemming had mogen geven tot het feest in deze zaal. Volgens de burgemeester was de zaal maar wei nig in gebruik. Alleen voor wat vrou wenvergaderingen en voor de cate chismus van de kinderen op donder dagmiddag. De burgemeester houdt vol dat hii van het bestaan van de put onder de vloer niets wist.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1