Bedrijfsleven onzeker door zwevende munt „SPAR-ZADEN" NIET OPETEN v Ruim 5000 man staakten in de bouw UNICEF IN DE TULPEN Van S. stal munitie uit twee kazernes Gevaarlijk pompkarwei in haven Vlissingen Voorlopig geen onderzoek in affaire Duys house or enqiand Olie wordt oit lekke duiken gehaald dinsdag 11 mei 1971 TOERISTEN TER WILLE Twee kinderen uit Purm erend naar ziekenhuis "House is altijd één en al exclusiviteit. Maar nu zie je er lichtgewicht kostuums voor een heel gewone prijs. Dat zullen dan ook wel heel gewone pakken zijn'.' Met rubberboot weg van jager Militaire politie zoekt twee mariniers NEDERLANDSE MILITAIR BEKENT Witte veen vraagt Belgen opnieuw frank zwevend te maken Na twee jaar weer hart transplantatie door Barnard UW bont vakkundig versotrgd enverzekerd bewaard IEUROCEL de heerlijk zachte motras Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres Nieuwstoaat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. VRUE ZEEUW 25e Jaargang No. 6544 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot r.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem A (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM/DEN HAAG Onzekerheid: dat is het gevoel dat het Nederlandse bedrijfsleven het meest beheerst als gevolg van de zwevende gulden. En als op dat punt zelfs de grootste ondernemin gen en instellingen in het duister tasten, is het begrijpelijk dat men op bescheidener niveau helemaal geen zinnig woord over de finan ciële consequenties van de onrust op de geldmarkt weet te zeggen. Bij de KLM bijvoorbeeld heeft gisteren de gehele dag een inten sief beraad plaatsgehad zonder dat men tot concrete uitspraken kon komen. Het geldverkeer bij de KLM is, omdat het zich in ze ventig verschillende landen af speelt, bijzonder gecompliceerd. Daar waar de wisselkoersen geen of weinig wijziging ondergaan zal er wel een strop of stropje ont staan als de gulden hoger wordt gewaardeerd. Voor de tarieven, die bij de KLM evenals bij de meeste andere luchtvaartmaat schappijen De Amerikaanse dollar of het Engelse pond tot ba sis hebben, zal er waarschijnlijk een andere omrekeningskoers voor buitenlandse valuta worden vastgesteld. Dat is destijds bij de devaluatie van het Engelse pond ook gebeurd. Toen de Duitse mark twee jaar geleden „zwevend" was, is er echter niets gebeurd. Over deze omrekening vindt overleg plaats met de andere luchtvaart ondernemingen. Dat betreft ech ter de consequenties voor het kas geld, de vorderingen en de schul den op korte termijn. De directeur van het Nationaal Bureau voor Toerisme, de heer J. Strijkers, toonde zich optimistisch: „Het seizoenpatroon zal geen bij zondere invloed van de huidige koersfluctuaties ondergaan, bij zondere ontwikkelingen daargela ten". De heer Strijkers vond het ook moeilijk iets te zeggen om trent de ogenblikkelijke gevolgen. Vaststaat dat na het afgelopen weekeinde grote geldbedragen in buitenlandse valuta ter omwisse ling zijn aangeboden. In hoeverre dit een schadepost voor horecabe drijven en touroperators is ge worden, valt moeilijk na te gaan. Overigens heeft het Nationaal Bureau voor Toerisme ook zijn in vloed gebruikt om het ongerief voor de buitenlandse gasten en de Amerikanen in het bijzonder te verminderen. Zo heeft men de ho tels en andere op de toeristen af gestemde bedrijven in overweging gegeven de traveller-cheques met een zekere marge te accepteren. Dat is in het algemeen ook ge beurd, bijvoorbeeld tot tien per cent onder de vastgestelde koers. Verder hebben de ontvangers van traveller-cheques er goed aan ge daan niet te grote hoeveelheden tegelijk ter inwisseling aan te bie den, wat de koersval zou hebben versneld. De bankinstellingen en wissel kantoren hebben onderling afge- spraken de buitenlandsev akantie- gangers en Nederlanders die bui tenlands geld willen wisselen, ter- wille te blijven, ondanks de on rust en onzekerheid op de valuta markten. Buitenlanders, die dol lars aanbieden, worden geholpen voor redelijke bedragen om hun vakantie te kunnen blijven door brengen. De Algemene Bank Ne derland en de Nederlandsche Mid- denstandsbank bijvoorbeeld, geven voor een dollar ƒ3,45 en verko pen voor 3,60. De aan- en ver koopprijzen voor de D-mark zij» respectievelijk 0,99 en 1,05, voor de Belgische frank 0,07 en ƒ,0,0725, voor het pond sterling ƒ8,25 en ƒ8,65 en voor de Franse frank 0,62 en 0,65. Op de zestig kantoren van de Grenswisselkan- toen gelden geen limieten meer en alle valuta's, met uitzondering van D-marken, Zwitserse franken en Oostenrijkse schillings, worden voorlopig aan- en verkocht tegen een koers die vier percent lager is dan de laatste officiële koers van dinsdag vorige week. De aankoop prijs voor de dollar komt hiermee op ƒ3,44 en de verkoopprijs op ƒ3,54. De D-mark wordt bij de GWK-kantoren op ƒ98,50 aange kocht en op 102,50 verkocht. De aan- en verkoopprijzen voor de Zwitserse frank en de Oostenrijk se schilling, de munteenheden die zijn gerevalueerd, luiden achter eenvolgens 0,86—0,90 en 0,14 0.15. De Amsterdam-Rotterdam-Bank geeft voor een dollar ƒ3,45 en verkoopt deze voor 3,55. De koersen voor het pond sterling zijn ƒ8,45—ƒ8,60, D-mark ƒ0,99— 1,20 en Zwitserse frank 0,85 ƒ0,87. (Van een onzer verslaggevers) ROOSEND AAL/KRUININGEN Twee kinderen uit Purmerend zjju met ingewandstoornissen opge nomen in een ziekenhuis in Zaan dam nadat zij Ricinus-zaden hadden opgegeten, die zij bij gelegenheid van moederdag hadden gekregen van het levensmiddelenbedrijf De Spar. In de week vóór moederdag verspreidde het bedrijf een zakje met het opschrift „veel liefs voor moeder". De „Spar wonderboom" was bedoeld om de moeders op moederdag te verrassen. Het staatstoezicht op de volksge zondheid wijst er op dat het eten van een enkel zaadje van deze „wonderboom" reeds ernstige ziek teverschijnselen kan veroorzaken. Kinderen, die onverwacht inge wandstoornissen krijgen en moge lijk een dergelijk zaadje hebben op gegeten, moeten zo spoedig moge lijk naar de dokter. Van ricinus-zaden wordt de zoge naamde „wonderolie" gemaakt, een sterk laxerend middel. In de zakjes die onder kinderen zijn verspreid, zaten meestal drie van deze zaden, aldus dr. A. N. P. van Heijst, hoofd van het nationaal vergiftigingen informatiecentrum te Bilthoven, dat een onderdeel is van het Rijksinsti tuut voor de Volksgezondheid. Deze instantie heeft Ue oorzaak van de stoornissen in de ingewanden van de kinderen kunnen achterhalen. Dit was mogelijk doordat de scha delijke gevolgen van het eten van ricinuszaden uit de literatuur be. kend was. In de jaren zestig heb ben zich in Frankrijk namelijk ern stige vergiftigingsverschijnselen voorgedaan als gevolg van het eteu van de zaden van deze tropische plant. De Spar Centrale in Amsterdam is gisteren op de hoogte gesteld van de mogelijke gevolgen van het eten van de zaden. Dezelfde dag nog is een brief uitgegaan naar alle Spar- winkeliers. Daarin wordt de winke liers verzocht de moeders, die als nog een zakje met zaden krijgen (er waren veel nabestellingen), op het gevaar te wijzen. In het Spar-hoofdkwartier be schouwt men het geval-Purmerend overigens niet als een eigen nala tigheid. De zaden waren om te planten cn niet om op te eten, zo redeneert men daar. De twee ziekte gevallen in Purmerend zijn tot nu toe dë enige, die bekend zijn. An dere klachten zijn niet binnenge komen. In de 150 Spar-winkels in West Brabant en Zeeland zijn in totaal ongeveer 16.000 zakjes met zaden als attentie voor moederdag aan de vaste Spar-klanten uitgereikt. (Van onzer redactie binnenland) UTRECHT Vijfenvijftighon derd bouwvakkers hebben giste ren gestaakt. Dat gebeurde op bij na 90 objecten. Daarbij waren 45 objecten (3150 man) die voor onbepaalde tijd „plat" gingen, 8 (300 man) voor drie dagen, 14 (850 man) voor twee dagen en 22 (1200 man) voor een dag. De heer A. Buys, voorzitter vain de bouwbond-NW zei gisteren, dat de strategie waartoe zaterdag is beslo ten (het door elk van de twaalf ac tiecentra in het land voor onbepaal de tijd stilleggen van drie a vier ob jecten) goed is uitgevoerd. Over en kele diagen zal worden besloten over een eventuele uitbreiding van het aantal objecten waarop voorlopig niet zal worden gewerkt. Tv -'io■->'!"rrï bestuurders en ka derleden vam de bonden zijn iedere dag in touw voor de actie. Vooral de registratie van de stakers vergt veel tijd. De acties hebben tot gevolg ge had, dat zich bij de bonden dagelijks tweemaal zoveel nieuwe leden aan melden als gewoonlijk. Ongeorgani seerden krijgen geen stakingsuitke- ring. Wie tijdens de staking lid wordt ontvangt vanaf de zesde dag een uit kering van 30,per dag, 5, minder dan degenen die al langer georganiseerd zijn. De vakvereniging „Het Zwarte Korps" heeft gisteren aangekondigd dat de stakingen voor een nieuwe bouw-c.a.o. wat de wegenbouw be treft, deze week met enkele specta culaire objecten zullen worden uit gebreid. Ook deze acties zullen, ge lijk bij de reeds stilgelegde objecten voor onbepaalde duur zijn. (Vervolg op pagina stad en streek 2) (ADVERTENTIE) Er zijn veel Halve Waarheden omtrent House of England In omloop. Dit is no.7: Geen sprake van. Natuurlijk blijven wij ook's zomers ons stokpaardje „exclusiviteit" berijden. Er zijn namelijk beslist wel exclusieve lichtgewicht kostuums. Wij kunnen het weten want wij Geten ze zelf maken. Heel modieus en heel licht, in stof en snit zich onderscheidend van alles wat een gewoon pak gewoon maakt. Alleen de prijzen zijn gewoon: zo rond de f250.-—. Amsterdam/Rotterdam/Den Haag/ Hilversum/Bussum/Arnhem/Groningen/ Eindhoven/Breda/Alkmaar/Maastricht. House is niet duur meer. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het wereldkinderfonds Unicef en het Unicefjaar 1971 heeft het bestuur van Keukenhof een nieu we tulp de naam „Unicef" gegeven. De voorzitter van het Nederlands co mité „Unicef', de heer Sidney J. van den Bergh, hield de tulp gisteren ten doop. Hij werd hierin bijgestaan door een leerlinge uit Lisse, pas van China naar Nederland gekomen. (Van onze redactie binnenland) DEN HELDER Twee mariniers die in de nacht van zondag op maandag de jager Rotterdam, die bij Den Helder voor anker lag zonder toestemming in een rubberbootje hebben verlaten, zijn gisteren bij Petten aan land gegaan. Zij waren gisteravond nog steeds spoorloos. De „verdwijning" van de mariniers had een grote speuractie tot gevolg. Van het vliegveld Valkenburg ver trok een helikopter en een opspo- ringsvliegtuig, uit de haven IJmud- den en Den Helder de motorred dingsboten Joanna Louisa en Suzan- na. De spanning werd gebroken toen een van de mariniers gistermiddag een meerdere aan boord belde en hem om geld vroeg. Gisteravond heeft de militaire politie de jacht op de beide mariniers ingezet BIJ ZUIDKOREAAN SE hoofdstad Seoel is een bus met meer dan 70 inzittenden in een ravijn gestort. Zesenvijftig mensen verloren het le ven. DE ZUITVIETNAMESE autoriteiten hebben gisteren bevestigd dat een boeddhistische zuster zich zondag in brand gestoken heeft. Zij rechtvaar digde haar zelfmoord ais een vre- desdaad. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De Nederlandse militair Robert van S. heeft in het weekeinde bekend dat hij een gestolen Uzi-machinepistool heeft ge bruikt bij zijn schietpartij in 't Zwin, waarbij hij twee Belgische rijks wachten doodde en twee anderen ernstig verwondde. Van S. heeft de bekentenis gedaan in een kort persoonlijk gesprek met luitenant-kolonel A. W. Weeken- stroo, hoofd van het bureau bijzon dere criminele onderzoeken van de staf van de koninklijke marechaus see. Van S. heeft zowel de Uzi als de munitie gestolen. Tegenover luitenant-kolonel Wee- kenstroo heeft die verdachte toegege ven dat de uzi, waarmee hij gescho ten heeft, door hem vorig jaar is ontvreemd uit een openstaande Kast in de Elias Beeckmankazecne te Ede. De handgranaten en munitie had hij begin ddt jaar gestolen uit een munitiebunker in de legerplaats Wittenberg te Gard-eren. Hij wist hier beslag te leggen op een kist met achttien handgranaten en een kist met 1500 9 mm patronen. Bij zijn aanhouding werden in de gesto len auto 600 patronen aangetroffen en had Van S. twee handgranaten op zak. In het afgelopen weekeinde zijn de ontbrekende handgranaten en munitie, op aanwijzing van de verdachte, teruggevonden in de bos sen rondom Ede, waar hij de buit had verborgen. Alles werd in beslag genomen. Van S. had de munitie, die hij bij zijn arrestatie in zijn bezit had uit de bergplaats opge haald, Voordat hij zich op weg begaf naar de Arthur Koolkazerne te Ede, waar hij werd gearresteerd. De ko ninklijke marechaussee is gisteren met het officiële verhoor begonnen. Het persoonlijk gesprek tussen lui tenant-kolonel 'Weekenstroo en ver dachte Van S. was, aldus de woord voerder van de legervoorlichtings- dienst, mede bedoeld om zo snel mogelijk bijzonderheden te verkrij gen over de herkomst van de wa pens en de munitie. BRUSSEL (ANP) Prof. Witte- veen, Nederlands minister van Fi nanciën heeft maandag in Brussel opnieuw een ernstig beroep gedaan op zijn Belgische en Luxemburgse collega's om in het belang van de Benelux alsnog te besluiten de Bel gische frank zwevend te maken. De Nederlandse bewindsman verklaarde maandag in Brussel dat hij ook ge zegd heeft dat het dan de bedoeling is de koers van de gulden en de Belgische frank zo dicht mogelijk bijeen te houden. Dat zou de nood zakelijkheid kunnen inhouden van op eikaars geldmarkten te moeten interveniëren, aldus prof. Witte- vcen. (Van onze correspondent) VLISSINGEN —De lekke Liberi aanse olietanker Panther, die enkele weken geleden opschudding veroor zaakte doordat hij olie verloor op de rede van Vlissingen, zal op inge nieuze wijze van zijn lading, 21.000 ton, verlost worden. Vannacht is de eerste lading olie in een lichter overgepompt. De N.V. Paktank, een dochteronderneming van de Eu- ropak uit Rotterdam is bezig het karwei te klaren. Vijftien technici zijn zaterdag j.l. begonnen om vijftien heteluchtspira- len te steken in de oliebrij, die meer leeik op asfalt dan op olie. Met beihulp van stoom gaat men de olie verhitten. De tanker bestaat uit 24 compartimenten die elk afzonderlijk verwarmd en gelost zullen wo-rden. Voor het karwei zijn 25 dagen uit getrokken. Manager A.P. Monchy die de leiding van de operatie heeft, verwacht dat het karwei in minder tijd geklaard kan worden. Rondom het schip liggen „olie booms" buizen met boven en onder 50 centimeter plastic. Mocht er olie uit de tanker vloeien, dan wordt dit onmiddellijk weggezogen door een ernaast klaarliggend schip. De hele operatie wordt nauwlet tend gevolgd door allerlei overheids instanties, zo-als Rijkswaterstaat en de rijkshavenmeester. De olie, af komstig uit Venezuela, gaat in lich ters naar Rotterdam. Na lossing zal de Pantiher schoon en gastvrij ge maakt worden op de Scheldewerf in het Sloegebied. Daarna volgt waar schijnlijk een noodreparatie. De firm-a N.V. P-aktank heeft in verband met het oaltploffingsgevaar strenge veiligheidsmaatregelen ge troffen. Bij de verhitting komen na melijk gassen vrij. Een vonk is vol doende om de hele tanker en waar schijnlijk zijn hele omgeving in de lucht te laten vliegen. KAAPSTAD (AFP/Renter) Prof. Chris Barnard is gisteren in het Groote Schuur-ziekenhuis in Kaap stad na ruim twee jaar weer kunnen overgaan tot een harttransplantatie (zijn zesde). De patiënt is de 45-ja- rige Dirk van Zyl, die acht maanden geleden een hartaanval kreeg. Over de donor is niets bekend. (ADVERTENTIES) fancier s,v^ Grote markt 25,Breda,Tel. 01600-306501 (Van een onzer verslag gevers AMSTERDAM De of ficier van Justitie in Am sterdam, mr. J. Hartsuiker, is voorlopig niet van plan een onderzoek te laten in stellen naar de uitspraken, die Willem Duys vrijdag jl. in het t.v.-programma „Voor de vuist weg" heeft gedaan over aanranders. Het is daarom zeer onwaar schijnlijk, dat een strafver volging tegen Willejm Duvs zal worden ingesteld. In 'n gesprek met de moeder van een onlangs aangerand 4-jarig meisje zei de heer Duys, dat hij, wanneer zijn dochter zou zijn aangerand, hij de dader zou doodslaan, zelfs wanneer deze na een jaar of wat uit de gevangenis zou komen. Voorts gaf hij als zijn mening te kennen, dat aanranders tenminste moeten worden gecastreerd. Van verschillende zijden is felle kritiek op deze uit latingen van de heer Duys gekomen. De Rotterdamse lector in het strafrecht, mr F. Frenkel, vond, dat de of ficier van Justitie of anders de minister zelf het initia tief moet nemen voor een strafvervolging van de heer Duys, omdat die volgens mr. Frenkel regelrecht heeft aangezet tegen het plegen van een strafbaar feit. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie deelde ons mede, dat een eventueel optreden tegen Willem Duys „op de eerste plaats op de weg ligt van het openbaar ministerie en dat de minister ook daarom geen plannen in die richting heeft." Ook de Vereniging van Reclasseringsinstellingen heeft gisteren ernstige be zwaren tegen de opmerkin gen van de heer Duys ge uit. Die worden „in strijd met de thans geldende op vattingen over geestelijke volksgezondheid en met de doelstellingen van de p». classering" genoemd. i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1