«SSSKm 6.9? Hertzberger sluit: 275 man straat op Speculaties over opwaardering van sterke Westcuropese valuta EEG moet geldcrisis bezweren Belgische politie rekent op snelle vangst gewonde schutter Nachtvorst strop voor aardbeientelers PUSKAS TAXEERT TEGENSTANDERS WDE mmêf Dusarduijn, Roels en Zelissen in de Kamer mmemw HONDERDTIEN ONTSLAGEN IN ETTEN-LEUR - REGERING: KOSTUUMS as».„69t' IBJT ¥i°.ï^T eN TCKtfNW UlRfM' Brand verwoest 115 hectare natuurgebied HELE BOUW DESNOODS HALF JAAR PLAT Speculaties Hoofdbestuurslid St.-Joseph: Kreekdamsluizen BRANDT BELOOFT HEATH MEDEWERKING Bloed deze week bij Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker ledactie- en administratie-adree: Mieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (011501—7920 A bonnementsprijs11,15 per kwartaal; >er maand 3,90. Losse nummers 15 cent, nelusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. VRIJE ZEEUW DONDERDAG 6 MEI 1971 25e Jaargang No. 6540 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandaignummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Een klant bij een bank in Frankfurt probeerde gisteren tevergeefs een aantal dollars te wisselen. c .Deze twee mannenKarl Schiller, de Westduitse minister van economische zaken en Karl Klasen, president van de Duitse Bundes bank, zullen morgen belangrijke beslissingen nemen. In navolging van andere Europese landen heeft ook de Nederlandse Bank de notering van Amerikaanse dollars gestaakt. Een bediende van een wisselkantoor aan het Amsterdamse Damrak laat dat de kopers weten. EUROPA KEERT BOLLARVLOED (Van onze redactie buitenland) FRANKFORT/BONN/LONDEN/AMSTERDAM Zeven Westeuropese landen, waaronder Nederland, hebben gisteren geweigerd dollars te kopen tegen de bestaande internationale wisselkoersen. Daarmee is de reeds lange tijd broeiende crisis rond de dollar tot een uitbarsting van ongekende omvang gekomen. In financiële kringen heerst de mening dat spoedig verandering zal worden gebracht in de situatie om verdere chaos te voorkomen. Het meest waarschijnlijk wordt opwaardering van enige van de krachtige Ijfesteuropese munteenheden geacht. Daarbij gaan de gedachten in de eerste plaats uit naar de D-mark, op het ogenblik een der sterkste valuta van Europa, die na de herwaardering van bijna twee jaar geleden alweer uit zijn krachten schijnt te zijn gegroeid. vastgestelde prijs, om te voorkomen dat de positie van deze munt op het officiële peil onhoudbaar wordt. Voor vele landen, met name West-Duits- land, betekent dat het kopen van een zwakke munt voor geld dat later wel licht meer waard zal zijn. Financiële zegslieden schatten dat de Bondsrepubliek de afgelopen twee dagen twee miljard dollars heeft moeten bpkopen, meer dan het vol ledige Britse overschot op de 'beta lingsbalans van vorig jaar. Gisteren besliste de bondsregering dat het zo niet verder kon gaan, en werd de wisselmarkten verboden om tenminste voor de rest van de week dollars te kopen. Kort daarop volg den de Centrale Banken van Oosten rijk, België, Nederland, Zwitserland, Portugal en Finland met afkondiging van een dollarstop, in sommige geval len aangevuld met een schorsing van de handel in andere valuta. In Londen bleef de valutamarkt open, met gevolg dat de Bank of England de,reserves moest aantasten om dollars voor de officiële koers fe kopen. De nationale bank van Frank rijk zag zich voor dezelfde taak ge- op pag. binnen/buitenland 1) Morgen komt het Westduitse kern kabinet, dat reeds de stoot had gege ven tot schorsing van de geldhandel, wederom bijeen om zich over de toe stand te beraden, en regeringswoord voerders hebben verklaard dat men spoedig daden wenst. De speculanten rekenen kennelijk op een hogere waardering van de mark ten opzichte van de dollar om tijdelijk verlichting te brengen in de situatie, want zij trachten zoveel mo gelijk marken op te kopen. Hoewel monetaire crisissen niet on gewoon zijn, is de huidige oorzaak van de crisis betrekkelijk nieuw: te veel dollars. In de ogen van vele Eu ropese zakenlieden en functionaris sen is de dollar, door het Amerikaan se betalingsbalanstekort, vrij zwak. De hoofdoordzaak van dit tekort is de Vietnamese oorlog. Met de toevloed van een ongekend grote stroom dollars naar Europa, die ingewisseld worden voor krachti ger Europese valuta, wordt de Ame rikaanse inflatie geëxporteerd en dreigt deze de Europese economieën te ondergraven. Krachtens de bestaande internatio nale afspraken moeten de Europese regeringen de dollars kopen voor de plaatst. (Vervolg (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse ministerraad heeft zich gisteren in een extra bijeenkomst akkoord ver klaard met het besluit van dr. J. Zijistra van de Nederlandsche Bank om de handel in dollars tot nader order te staken. In het algemeen heeft het kabinet zich voorts bera den op de monetaire situatie, die is ontstaan door het geweldige aanbod van Amerikaanse dollars, die mede in Nederlandse richting is gebogen door de maatregelen van de Duitse autoriteiten. Het kabinet wil trachten te berei-1 ken, dat de landen van de Europese Gemeenschap tot gezamenlijke ge dragslijnen komen om de nieuwe si tuatie het hoofd te bieden. Het mo netair comité (een ambtelijk gezel schap) van de Europese Gemeen schap is met spoed bijeengeroepen en het wordt niet uitgesloten geacht, dat er een overleg van de EEG-mi- nisters van financiën op zal volgen. In Nederland zal de vaste kamer commissie voro financiën vandaag door minister Witteveen worden ge ïnformeerd over de internationale monetaire situatie. Deze commissie is gisteren telegrafisch opgeroepen, i Uiteraard doen zich in Haagse fi nanciële kringen al weer speculaties voor over de Nederlandse houding voor het geval West-Duitsland in de komende dagen zou besluiten tot een revaluatie. Deskundigen wijzen erop. dat bij de vorige Duitse revaluatie Nederland niet is gevolgd met het motief, dat er geen duidelijk over schot op de Nederlandse betalings balans was. Thans is er sprake var een wezenlijk tekort op de betalings balans, reden waarom een eventueh revaluatie van de gulden als effec van een revaluatie van de mark niel waarschijnlijk wordt geacht. (ADVERTENTIE) Aandachtig bekijkt Ferenc Pus kas het spel van de Ajacieden tijdens de finale van de KNVB-beker in Rotterdam. H TEXTtEL. SUPERMARKT OE WOOliTff TEXTIEL SUPERMARKT (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG In de nieuwe Twee de Kamer, die volgende week dins dag voor het eerst bijeenkomt (om de kabinetsformateur aan te wijzen) zit ten twee nieuwe gezichten uit Zuid west-Nederland. Het zijn .de heren P A. Roels uit Sint-Maartensdijk en J. Spinks uit Rijen. Beiden maken deel uit van de nu 39 man sterke PvdA- frRciic De KVP-Kamerleden W. P. G. Ass- mann uit Roosendaal en drs. W. R. V. Dusarduijn uit Goes zijn hprkozen. Voor de Zeeuwse KVP-kandidaat kwam die herbenoeming overigens niet van zelf. Hij moest gisteren met drie medekandidaten loten om drie zetels. Deze loting, door de kiesraad, bracht ook de ICVP-jongerenkandi- daat Piet Zelissen in de Tweede Ka mer. (Zie ook Stad en Streek 2) TEXTIEL SUPERMARKT (Atte MOTfN KieU8£H NOOfeO STUNT TEXTIEL SUPERMARKT KoTTie oT (Van een onzr verslaggevers) ETTEN-LEUR De 110 personeelsleden van de confectiefabriek Hertzberger in Etten-Leur komen binnenkort op straat te staan. Vol gens de bonden is een acceptabele ontslagregeling bereikt. Het ar beidsbureau verwacht dat het overgrote deel van het personeel (meest dames) snel nieuw werk zal kunnn vinden. VRUPA6AV0H0 KCWAVONP (Van onze redactie binnenland) ROERMOND/STEENWIJK/MON - -STER Bij bos-, heide- en duinbran den zijn gisteren 115 hectare ver woest. Op de grens van Nederland en Duitsland, op Duits gebied, staat vol gens de laatste berichten naar schat ing 100 hectare bos en heide van het Elmpterwald in brand. Brandweerkorpsen, vrijwilligers en militairen zijn met de blussingswerk- '.aamheden bezig. De brand neemt nog steeds in hevigheid toe. Langs de weg Giethoom-Dwars- graeht is gistermiddag rond 10 hec tare cultuurgebied geheel door brancj verwoest. Door snel optreden van de brandweer konden enkele huizen met nieten daken behouden worden. Hertzberger stopt de produktie per twee juli. Ook in Rotterdam en Oud- Beierland, waar in totaal 190 mensen werken. Van de 300 personeelsleden zullen er 25 kunnen blijven omdat Hertzberger als verkooporganisatie wil blijven bestaan. Het bedrijf in Oud-Beierland wordt opslagplaats. Adjunct-directeur J. den Hoet kwam woensdagmiddag naar Etten- Leur om het sluitingsberiebt mee te delen. De aanzegging van het ontslag was voor het personeel al geen nieuws meer, want die hing al weken in de lucht. De in de kantine bijeengeroe pen personeelsleden waren vooral nog benieuwd welke financiële rege ling na de volgens de bonden nogal moeilijke onderhandelingen, voor hen uit de bus was gekomen. Die afvloeiingsregeling houdt o.m. in dat de mensen van boven de veer tig jaar een aanvulling krijgen op de sociale uitkering, dat de pensioen premie wordt betaald, en dat de men sen beneden de zestig jaar hun „hand druk" (bedrag ineens) krijgen. Ver der is er'voor de vakbondslieden een fonds van f 50.000. De heer H. de Jong, districtsbe stuurder van de katholieke bond van werknemers in het kleding- en tex tielbedrijf St.-Lambertus, verwacht dat het grootste deel van het perso neel snel ergens anders aan de slag zal kunnen. Wel is het voor hem de vraag of men er financieel niet slech ter op zal worden. „De lonen waren er niet slecht", zegt hij van Hertzber ger. Volgens de heer De Jong was weinig meer te doen aan wat hij praktisch de liquidatie van Hertzber ger noemt. Als hoofdoorzaak van de sluiting ziet hjj de grote concurrentie, waartegen het meer dan een eeuw oude bedrijf niet meer kon opboksen. De directie, die gisteren nog niet erg mededeelzaam was, spreekt van con juncturele en structurele redenen. Hertzberger nam de Etten-Leurse confectiefabriek (bij het Liesbos) ruim tien jaar geleden over. Er wer ken enkele mensen met een staat van dienst van twintig jaar. Een van hen zei net einde al eigenlijk vier jaar geleden te hebben zien aankomen. In die tijd betrok Hertzberger een enorm nieuw pand aan de Slinge in Rotterdam. Het bedrijf verwachtte een groot aantal nieuwe naaisters uit die nieuwe wijk, maar die kwamen niet opdagen. De kapitale nieuwbouw moest worden verlaten. Er volgde ontslag voor vele tientallen mensen. De algemene teruggang in de confec- tie-industrie had zich toen al afgete kend. Ook in Etten-Leur vielen er ontslagen. Nu was er wekenlang opnieuw on rust onder het personeel. Maar ad junct-directeur Den Hoet, die zijn boodschap kwam brengen in een kan tine waar vanwege bevrijdingsdag de vlag uithing, zei dat de werknemers van hoog tot laag zich uitstekend ge houden hebben. „We hebben formi dabel personeel. Het is net een grote familie". (Van een onzer verslaggevers) TILBURG/GOES „Maandag wordt de stakingsactie in de bouw aanzienlijk uitgebreid. Ve le grote bouwwerken, ook in de wegenbouw, komen dan stil te liggen. Als het moet gaat de hele bouw in ons land een half jaar plat". Dit verklaarde de heer H. Schellekens, hoofdbestuurslid van St.-Joseph, gistermiddag op een stakingsvergadering in Til burg. De heer Schellekens zei, dat de actie niet gericht was tegen wat aannemers of uitvoerders. „Ze is duidelijk gericht tegen de bezit ters van het grootkapitaal die menen dat ze heel werkend Ne derland de wet kunnen voor schrijven. Ze is gericht tegen me neer Bakkenist en zijn club van bezitters", verklaarde de vak bondsleider. De ongeveer 1000 werknemers in het grindbaggerbedrijf hebben ook gedreigd met acties als maandag aanstaande geen over eenkomst wordt bereikt over hun nieuwe CAO. Een nieuwe ar beidsovereenkomst voor de werk nemers in deze sector had op 1 april reeds moeten ingaan. Een staking van de grindbaggeraars kan de hele bouwwereld ernstig duperen door een dan optre dend tekort aan betongrind. Opnieuw hebben de acties zich gisteren in het land uitgebreid. Het meest spectaculair was de staking van ongeveer 300 werk nemers aan het werk aan de Kreekdamsluizen in de nieuwe Rijn-Scheldeverbinding op de grens van Zeeland en Brabant. Niet alleen Nederlanders doen aan de staking mee voorlopig gepland tot en met vrijdag maar ook de aan de slufeen werkende Belgen en Turken. (Zie ook pag. stad en streek 2) LONDEN (Reuter). Bondskan selier Willy Brandt van West-Duits- land heeft gisteren beloofd, dat zijn regering in nauwe samenwerking met Frankrijk en de andere leden van de EEG alles zal doen wat in haar vermogen ligt, Engeland in de EEG te krijgen. Brandt zei dit in een toespraak tot de BritsDuitse parlementaire groep in het Britse Lagerhuis kort na aan komst in Londen, waar hij gister avond zou aanzitten aan een diner ter viering van het 150-jarig bestaan van het Britse blad The Guardian. (Van een onzer verslaggevers) ANTWERPEN/BREDA In een vuilnisbak bij een huis aan de Bredabaan in het Belgische Brasschaat zijn gistermorgen de van bloed doordrenkte en deer lijk gehavende kleren van de 22- jarige Robert van Sprang uit Am stelveen gevonden. Aan de hand daarvan heeft de politie nog eens kunnen vaststellen, dat Van Sprang vrij ernstig gewond is aan zijn linkerarm, hand en been. Hij heeft veel bloed verloren en moet ernstig verzwakt zijn. Hij zal daarom zijn achtervolgers van de Belgische politie en rijkswacht of van de Nederlandse politie en mare chaussee niet lang meer kunnen ont komen. Ook in Nederland twijfelt men er eigenlijk niet meer aan, dat Van Sprang de man is,die in de nacht van zondag op maandag in 't Zwin bij Knokke vier Knokse politieman nen, waarvan er twee zijn overle den, mitrailleerde. Gistermiddag liep zijn periodiek verlof af, maar hij ontbrak op het appèl bij de 121e verbindingscompagnie in Ede, waar hij als dienstplichtig soldaat is gele gerd. Bovendien is bij een huiszoe king in zijn ouderlijke woning in Amstelveen munitie gevonden. Zelfs mevr. Van Sprang is ervan over tuigd, dat haar zoon Robert de ge zochte is. De vondst in de vuilnisbak te Brasschaat was een bewijs temeer, dat Van Sprang in het Peerdsbos bij Brasschaat is (geweest); hij is daar maandag naar toe gevlucht. Uit de vuilnisbak kwamen behalve de door de hond van beheerder Triau van 't Zwin gescheurde kleren (een groene ribfluwelen broek en een dito vest) ook nog een schoen de andere was Van Sprang al verloren bij zijn vlucht in 't Zwin en proppen van bloed doordrenkte watten te voor schijn. Het bundeltje kleren was gewikkeld in een ontbijtlaken. De man stal het ontbijtlaken en nieuwe kleren (een groene overal), groene laarzen, een grijze pullover met rol- kraag en een grijze sportpet) in de nacht van maandag op dinsdag uit een huis in het Peerdsbos. (Vervolg op pag. stad en streek 2) (ADVERTENTIES) JL (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG/ZUNDERT Na de alarmerende be richten over de schade die de aanhoudende droogte en de nachtvorst aan de groei van de aardappelen, stamstokbonen en bloem kool hebben aangericht, blijkt ook dat de aard- beicntelers met een gerin ge oogst rekening zullen moeten gaan houden. Vooral de in Zuidwest- Nederland het meest voor komende soort Gorella ''-eft veel van de lage tem peraturen te lijden gehad algemeen is de schade het grootst bij de eenjarige percelen. Deze moeten het eerst geoogst worden. De bloeiperiode van deze aardbeien valt enige dagen vroeger in, zodat de bloemknoppen minder beschermd ziin te gen de vorst. De overjari ge percelen zijn door hun overvloedige bladontwik keling meer bestand tegen de weersinvloeden. Ook de aardappelen, die onder plastickappen geteeld wor den, zijn zwaar getroffen door de nachtelijke tempe ratuurdalingen van de laatste dagen. Bü deze teeltmethode wordt de bloeitijd aanmerkelijk ver vroegd, maar de kappen blijken niet voldoende be scherming tegen de vont te bieden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1