Secretaris MAC De Zeeuwen: „Risico's bij ritten van autoclubs uiterst beperkt Eerste wedstrijd wielercomité Inter Scaldis BEWUST BETER RIJDEN Alleen in zuiden en westen GP SKOL INTERNATIONAL MET VIJF WEDSTRIJDEN EXAMENS VAN ZeBra VEERSEMEERRIT SCHELDEGOUWEN GOUDSMIT-H0FF Q* Eindstrijd weer in Ulvenhout PELEFORS BEDRAG VOOR BOEK Borussia MG verslaat concurrent ZEGE VAN DUMEZ IN KORTRIJK F.van Lanschot 5A% 53A% &A% Zondag twee toerritten ZEILEN OP DE BRAAKMAN sport Behang van klasseO'O VRIJDAG 16 APRIL 1971 (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De motor- en autoclub De Zeeuwen biedt jaarlijks aan veel automobilisten, zowel dames als heren, heel wat uren aan ontspanning maar ook aan inspanning. „Nee. het is heus niet alleen ontspanning bjj een oriëntatie- of kaartleesrit. die men de deelnemers voorzet", stelt secretaris Cor Bode, die bij De Zeeuwen deze functie inneemt sinds 1964. Om er dan nog resoluter op te laten volgen: „Het is beslist geen kleinigheid om een dergelijke rit tot een goed einde te brengen, je moet goed uitgeslapen zijn, want anders wordt het een grote teleurstelling. Al speelt het wedstrijdelement dan misschien niet zo sterk als bij andere takken van sport, toch heeft iedereen dacht ik wel genoeg eergevoel om met zo weinig mogelijk strafpunten uit de bus te willen komen'". (Van onze sportmedewerker) TERNEIJZEN Het wielercomité Inter Scaldis, waarin de wielercomi- tés van Middelburg, Kwadendamme, 's-Gravenpolder en Kapelle samen werken voor drie wielerevenemen- ten (17 april, 24 april en 1 mei) start zaterdag met de Omloop van de Gewesten Borsele met start en finish in Kwadendamme. Voor de omloop van de amateurs, die om drie uur van start gaan, zijn tien ploegen van maximum zes ren ners per ploeg ingeschreven. Niet alle teams zijn tot nu toe compleet. Ook komen er nog 44 individuelen aan de start voor deze omloop door de Zak van Zuid-Beveland. Er wordt een grote ronde gereden van 80 kilometer en een kleine omloop van 20 kilometer. Er komen hoofd zakelijk jeugdige amateurs aan de Start die pas dit seizoen of later dan 1 juli van het vorige jaar bij deze categorie hebben gedebuteerd. (Van onze medewerker) GOES-'s-GRAVENPOLDER Als sluitstuk van een tweetal cur sussen, die de Zeeuws Brabantse Turnkring in de afgelopen winter maanden heeft georganiseerd en die een onderdeel zijn van de opleiding tot gediplomeerd verenigingsleider, worden op zaterdag 17 april de exa mens afgenomen. Te Goes wordt in de kantine van de veiling de cursus Algemene basis opleiding, waaraan door 26 personen is deelgenomen, met het afleggen van een examen besloten. Dit, uit sluitend schriftelijke examen, duurt van 14 tot 17 uur en omvat de onderwerpen „leiding geven", „sport en gezondheidsleer" en „geschiede' nis en organisatie van de sport" Het examen wordt afgenomen door de heer J de Vries uit Oostburg, leraar lichamelijke opvoeding M.O., en een rij ksgecommiteerde. De gymnastiekzaal van 's-Graven polder is de tweede examenplaats. Hier moet een vijftal cursisten van de vorig jaar georganiseerde cursus jeugdgymnastiek, eveneens een on derdeel van de opleiding tot vereni- gingsleider, met medewerking van een drietal groepen van de plaatse lijke gymnastiekvereniging D.A.W., een herexamen afleggen, dat duurt van 14 tot 17.40 uur. De examinato ren zijn de heren J. Goedee en W. Belzer uit Kloetinge, beiden leraar lichamelijke opvoeding M.O. De deelnemende ploegen zijn: Fri- sol, Ketting, Trico-Noble, De Zuid westhoek, WC Roosendaal, Van Erp, Korako, De Windmolens, Mars-Flan- dria en Michelim-BP. Vooral Mars-Flandria brengt een sterke formatie aan de start met onder meer Deusing, Van de Enden, Spronkmams, Wilm en Van Bragt. Ook Frisol is goed vertegenwoordigd door Bolluijt, Luijsterburg, Helle' mons en Van Groezen. Ketting heeft in de gelederen Akkermans, West dorp, Stiegelbout, Pater en waar schijnlijk Peter Remijn. De ploeg van Trico-Noble telt Kroep, Tonny Huljzen en Brinkman als de meest bekenden. Bij de individuelen rijden Jan Raas en Ri-nus Remijn. De start voor de amateurs is om drie uur. Om half twee vertrekken reeds de adspiranten voor een om loop van 22 kilometer. Onder de 40 deelnemers bevinden zich bijna alle nationale vedetten. Om 15.05 uur beginnen 22 nieuwelingenploegen, ieder bestaande uit vier renners, aan een wedstrijd over 56 kilometer op het bekende damme. parkoers in Kwaden- (Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN Zaterdag houdt de motor- en autoclub Scheldegou- wen de traditionele Veersemeerrit die verreden wordt in twee klassen, De A-klasse is een kaartleesrit over 120 kilometer en de B-klasse een oriëntatierit die 111 kilometer lang' is. De start is bij de Schouwburg op het Molenwater in Middelburg om twee uur. Deze ritten tellen mee voor het clubkampioenschap. WIELRENNEN. Aan de negen enzestigste editie van de wielerklas sieker Parijs—Roubaix, die zondag wordt gehouden, zullen 143 renners deelnemen. De profs maken deel uit van 14 ploegen. Het grootste contin gent levert België met 55 renners, daarna volgen de Fransen (43), Ita lianen (22) en de Nederlanders (15) ParijsRoubaix gaat over een af stand van 267,5 kilometer. De deelnemers en deelneemsters moeten een snelle en natuurlijk ook juiste reactie nemen als „zij voor problemen worden geplaatst. Dat is eigenlijk in beide gevallen, zowel bij een oriëntatierit als bij een kaartleesrit het geval. Men mag ze ker niet veel minuten verliezen om op tijd binnen te zijn. De gemiddel de snelheid is meestal zo'n 36 kilo meter per uur, maar dit houdt wel in dat men wel eens stukken moet afleggen waarbij de teller op 70 of 80 kilometer staat. De leden van de sportcommissie die zo'n rit uitzetten bedanken steeds nieuwe foefjes om je in de val te laten lopen. Er moeten als het goed is, in zo'n rit problemen zijn, die de deelnemers de handen in het haar brengt. Die problematiek verhoogt de attractie, de sfeer, tijdens de rit en vooral ook na afloop als er tijdens de prijsuit reiking en een d-amsje flink wordt geboomd. E)an worden alle verras singen waarvoor men tijdens de rit is komen te staan nog eens nageplo zen en dan hoor je opmerkingen die je meestal niet in een woordenboek tegenkomt Van de deelnemende equipe, die bestaat uit een bestuur der en een kaartlezer,zijn beiden even belangrijk, meent Co-r Bode. •i,Er moet vooral ook homogeniteit zijn tussen die twee", zegt de Zeeu wen-secretaris. „Ze moeten elkaar kunnen opvangen en beheersing to nen als ze een nieuwe puzzel tegen komen. Als het samenspel ontbreekt en iemand bijvoorbeeld met een kwade kop meerijdt, dan wordt het een fiasco. Dat is trouwens ook niet de bedoeling van de automobiel- sport, zoals wij die beoefenen. Het moet gezonde ontspanning door in spanning blijven en dat is zeer wel mogelijk. Behalve het sportieve ele ment kun je in onze tak van sport ook nog wat anders opdoen, wat voor iedereen belangrijk is. Je gaat bewust beter rijden, actiever deel nemen aan het verkeer. Je neemt bijvoorbeeld meer situaties in je op dan vroeger; je geest blijft gespan nen en dat is vandaag aan de dag een eerste vereiste om veilig te rijden. En wat ook nog wel eens mag worden opgemerkt: ongelukken komen bij ritten van autoclubs praktisch niet voor. De risico's zijn uiterst beperkt, ik mag wel zeggen: die nemen we niet. Zo hebben wij bijvoorbeeld onze tweede kampi- oensrit, die in februari was gepland op de binnenwegen van Walcheren, afgelast wegens het sneeuwdek; we gens onvoldoende oriëntatie en ook wel vanwege het gevaar bij plotse ling afremmen, dat hier nauw ver band mee hield" Ev.enals andere Zeeuwse motor- en autoclubs heeft De Zeeuwen in de eerste "jaren van zijn bestaan ook motorrijders m de gelederen gehad. „Maar die zijn nu geheel verdrongen door de automobilisten. Het komt nog maar zelden voor dat een motor of bromfiets met ons meerijdt", zegt Cor Bode. De Zeeuwen organiseert zestien ritten per jaar met gemiddeld ne gentig deelnemers, een hoog aantal, dat door andere clubs niet wordt overtroffen. Dit geldt ook voor het ledental, dat bij De Zeeuwen 270 bedraagt. In d-e provinciale clubcom petitie, de zogenaamde PCC-ritten, speelt De Zeeuwen nu al jaren ach tereen de hoofdrol. Ook vorig jaar heeft het weer deelgenomen, zowel met de equipes, die hiervoor in aan merking kwamen, als individueel aan het kampioenschap van Neder land. Cor Bode kan dan ook met een tikkeltje trots in zijn stem opmer ken: „Wij beschikken over enthousi aste leden die verspreid zijn over geheel Zeeland en zelfs nog over West-Brabant en wij hebben een serieuze aanpak bij het organiseren van d-e ritten. Dat heeft ons een zekere vermaardheid gegeven in de nu bijna 21 jaar dat wi-j bestaan Wij dateren van 1950. Aan de vie ring van het 20-jarig bestaan hebben we maar heel weinig gedaan. Voor de bestuursleden is er toch genoeg werk om op te knappen, want orga nisatorisch komt er heel wat kijken om d-e zaak rond te krijgen. De (ADVERTENTIE) vereiste vergunningen voor een rit heb je niet zonder slag of stoot te pakken. Al zijn wij dan aangesloten bij het KNMV en we gaan te werk volgens de voorgeschreven regle menten. Ook de financiële beslom meringen zijn legio. Neem nu bij voorbeeld onze Oranjerit, die we dit jaar voor de zesde ma-al houden op koninginnedag. Dit is een puzzel- oriëntatierit op Walcheren over 60 kilo-meter waaraan iedereen kan deelnemen, ook wanneer hij geen lid is van een autoclub. Voor die Oranjerit hebben we een bedrag no dig van f 2.000,- om er uit te springen. Dat is heel wat en dat kun je niet alleen bij elkaar krijgen met het inschrijfgeld want dat mag niet te hoog zijn. Hoe we de eindjes aan elkaar knopen weten we soms ook niet, maar het gebeurt en dat is de hoofdzaak. Zonder inspanning be reik je meestal niet zoveel". BOKSEN. Joe Bugner, de Euro pese bokskampioen in het zwaarge wicht, zal op 29 juni in Londen zijn titel verdedigen tegen zijn landge noot Jack Bodell. Ook wanneer Bug ner op 11 mei zijn kampioenschap zou verliezen aan de Westduitser Jürgen Bli-n, gaat de ontmoeting Bugner Bodell door. In dat geval staan de Engelse en de Britse gemenebest ti tels op het spel. (ADVERTENTIE) Kijk eens wat Van Lanscliot u biedt bij bet sparen I U zult zien, bij Van Lanscbot beboudt u een zeer grote vrijheid over uw geld terwijl u toch een hoge rente maakt. Ook u kunt daarvan profiteren! Waar u ook woont. Want storten en opnemen kunt u aan de kas van onze kantoren en spaaragentscbappen, maar gaat ook héél eenvoudig per giro. opzegtermijn direct beschikbaar inleg vanaf rente 2 weken f 1.000,— f 100,— 3 maanden f 1.000,— f 100,— 6 maanden f 1.000,— f 250,— 1 jaar vast rente jaarlijks f 1.000,— 7 2 jaar vast rente jaarlijks f 1.000,— 714% 3,4,of5jaarvast rente jaarlijks f 1.000,— 7 3A Voor méér rente van uw geld 's-HERTOGENBOSCH, Hoge Steenweg 27-31, Tel. (04100) 22321. Postgiro 1117570. EINDHOVEN, Keizersgracht 17, Limburglaan 20A, Tel. (040) 27442,-Postgiro 1130570. TILBURG, Stationsstraat 17, Tel. (04250) 38745, Postgiro 1140570. VUGHT, Van Voorst tot Voorststraat 1, Tel. (04100) 34775, Postgiro 1104500. Affiliaties Amsterdam: Vermeer Co Den Haag: Staal Co Roosendaal: J. LuyJcx ZOMEDE MÉÉR DAN 40 SP AARAGENTSCHAPPEN (Van onze sportredactie) BREDA De Grand Prix Skol International, de vorig jaar inge stelde competitie voor wielerver enigingen, zal dit jaar definitief in vijf wedstrijden worden be twist. Het noorden en oosten van het land zijn niet in het wed- strqdschema opgesteld, dat zo is samengesteld door de organisators dat zij een maximale belangstel ling (ook van het publiek) ver wachten. De eerste wedstrijd wordt op 22 mei in Rotterdam gehouden. Vervolgens komen Put- tershoek (29 mei), Geffen (11 ju li), Made (12 juli) en Ulvenhout waar de finale op 14 juli als voor wedstrijd van de jaarlijkse prof- koers daar. aan de beurt. De deelnemende verenigingen (dit maal geen uit Zeeland), die gerech tigd zijn drie renners per wedstrijd af te vaardigen, zijn dit jaar: Gronin gen, De Friesche Leeuw (Leeuwar den), De Meteoor (Paterswolde), Noord-Westhoek (Hasselt), Olden- zaalse WV (Hengelo), De Peddelaars (Hoogeveen), De Zwaluwen (Rijs- sen), Zwolle, Groenewoud (Ooij), De IJsselstreek ('t Harde), De Zwaluwen (Doetinchem), De Bollenstreek (Lis se), Excelsior (Gouda), De Kampioen (Rijswijk), De Coureur (Maassluis), Feijenoord (Rotterdam), De Hoekse Renners ('s-Gravendeel), De Mol (Zwijndrecht), Uithoornse WTC (Rot terdam), Alcmaria Victrix (Alk- Voor het eindklassement per ver eniging zijn tien prijzen (eveneens geldbedragen) uitgeloofd, aflopend van vijfhonderd gulden. De 33 deel nemende verenigingen ontvangen van de sponsor (Skol) per wedstrijd 75 gulden als zij uit de provincies Gro ningen, Friesland of Drente komen. 50 gulden als zij uit de provincies Overijssel, Gelderland of Noord-Hol land komen en 40 gulden als jij uit de provincies Zuid-Holland, Utrecht of Noord-Brabant komen. maar), Hoornse RTC (Hoorn), Ken- nermerland (Beverwijk), West Frisia (Enkhuizen), De Bataaf (Halfweg), Olympia (Amsterdam), Amersfoort, Breda, WUlebrord Wü Vooruit (St.- Willebrord), De Kempen (Valkens- waard), De Windmolens (Geffen), Pijnenburg (Tilburg) en Het Zuiden (Eindhoven). Voor het individuéle eindklasse ment (de wedstrijden worden overi gens ook als individuele koersen ge reden) zijn dertig geldprijzen be schikbaar, aflopend van 150 gulden voor de winnaar tot twintig gulden voor nummer dertig in de eindrang schikking. (Van onze sportmedewerker) HULST De toerafdeling, vain de wielervereniging Zeeuwsoh-Vlaan deren houdt zondag weer twee toer ritten. Deze zullen van start gaan zondagmorgen om half tien. De af stand bedraagt 40 kilometer. Voor Hulst e.o. is het vertrek bij garage Van de Voorde, Steensedijk te Hulst. Voor liet andere gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen gaat deze toerrit van start vanuit recreatie centrum De Braakman. RIO DE JANEIRO (ANP) Ed- son Arantes do Nascimiento, beter bekend als de Braziliaanse stervoet baller Pelé. heeft de auteursrechten op zijn boek „Yo, Tricampeon" (Ik, de drievoudige kampioen) a-an de Italiaanse uitgever Mondadori ver kocht voor een bedrag van 120.000 dollar (ongeveer 450.000 gulden). BOKSEN. President Nixon van de Verenigde Staten heeft de wereld kampioen boksen in het zwaarge wicht Joe Frazier en zijn gezinsleden uitgenodigd tot het bijwonen van een kerkdienst welke zondag in het Wit te Huis in Washington wordt gehou den. Behalve de Fraziers zijn nog 300 andere Amerikanen uitgenodigd. MÖNCHENGLADBACH (ANP) Borussia Mönchengladbach, de Duit se voetbalkampioen, heeft op de ei gen Boekelberg in Mönchengladbach opnieuw een stap gezet op weg naar prolongatie van de titel. De Borus- sen versloegen in een inhaalwed strijd voor de Bundesliga concurrent Bayern Miinchen met 31. Bij de rust stond de thuisclub met 1—0 voor. De 30.000 toeschouwers (uit verkocht) zagen doelpunten van Netzer (37), Lefèvre (56), en Lau men (84) voor Borussia, Mrosko (66) scoorde voor Bayern Miinchen. De stand aan kop van de Bundes liga is nu: 1 Borussia Mönchenglad bach 36 punten uit 25 wedstrijden. 2 Bayern München 34 uit 25, 3 Ein- tracht Braunschweig 33 uit 27. 4 Schalke '04 33 uit 27. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De watersport vereniging „Vremdijck" houdt zon dag 25 april zeilwedstrijden op De Braakman. Deze wedstrijden zijn opengesteld voor de eenheidsklassen spanker, vaurien, 420 - 470 - optimist en moth en voor elke andere klasse op voorwaardedat er van iedere klasse tenminste drie boten aan de start verschijnen. De starts hebben plaats' om half drie. Om ongeveer half zes heeft de prijsuitreiking plaats. Wilfred Dumez: eerste plaats. (Van onze sportcorrespondent) KORTRIJK Wilfried Dumez van de tafeltennisvereniging St. Aloysius uit Graauw is winnaar ge worden in de categorie kadetten tij dens :en internationaal tafeltennis toernooi in Kortrijk. Dumez was de beste van zeventig deelnemers. De spelers van de tafeltennisvere niging St. Aloysiuswaren zo sterk, dat de finale betwist moest worden tussen Dumez en Paul Mathijsen. De derde plaats werd ook bezet door een lid van St. Aloysius, P. van Laere. Naar aanleiding van dit fraaie re sultaat en zijn prestaties in het ver leden is Wilfried Dumez uitgenodigd zaterdag ên zondag deel te nemen aan het kampioenschap van Brus sel.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 7