Nauwere samenwerking tussen instellingen voor gezinsverzorging Stoom verdoezelt lozing van giftige gassen W erkgroep Vredes week: stem kieskeurig Voordelen industrie bij Ossenisse wegen niet op tegen nadelen Nederlanders bestuderen milieu in Amerika Jacht lek gestoten; opvarenden gered U wilt best een vouwkampeerwagen? Maar met Nederlandse service en garantie? Dan is dieTravel-sleeper echt iets voor U. Kijk maar bij Autobedrijf Govers, Garr. Fabr. Kort, stad streek HHHHB Minder warm Baalhoek 71 waterstanden hoogwater V erlengde termijn van inzending 4e kunstmaand Vogelwaarde Beraad Eerste brug over verbinding Schelde-Rijn krijgt gestalte IN ZEELAND EN BRABANT INZICHT NODIG WEGGELOPEN JONGEN TERECHT Haringvlietdam dit jaar open voor verkeer BELGISCHE BEDRIJFSARTS; Middelburgers mogen raad vragen stellen Onbekende auto in sloot bij Zuiddorpe VwiJDAG 16 APRIL 1971 VVD TEGEN STREEKPLAN (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De hoofdinge nieur-directeur van de Provinciale Waterstaat in Zeeland, ir. W. de Beyl, zal in de tweede helft van april en begin mei een studiereis maken naar het noordoosten van de Verenigde Staten. Zijn collega's van de andere provincies reizen met hem mee. De reis is georganiseerd door tus senkomst van de ANWB en een Amerikaanse organisatie van auto mobilisten en geschiedt in samen werking tussen verschillende over heidsinstanties in de VS. De onder werpen die er bijzonder zullen wor den bestudeerd betreffen: algemene planning, milieubeheer, vuilverwer king, autowraiklken, afvalwaterbe handeling, bestrijding bodem- en luchtverontreiniging, wegenplannintg, verkeerszaken en geïntegreerde ver keersplannen. Het college van GS van Zeeland heeft- aan deze reis meegewerkt, in het bewustzijn dat de snelle econo mische groei van de laatste jaren ongetwijfeld zal leiden tot de nood zaak van het treffen van belangrijke infra-structurele en milieutechnische voorzieningen. De ontwikkelingen in de VS wijzen bepaald in die rich ting en een oriëntering ten aanzien van de problemen die in de toe komst ook in Zeeland de aandacht zullen vragen, kunnen volgens het provinciaal bestuur ook het best daar worden bestudeerd. Hoewel in de diensten al heel wat detailkennis aanwezig is, bestaat in het bijzonder behoefte aan een dieper inzicht in de samenhang en de draagwijdte van de problemen en aan een oriën tatie ten aanzien van de integrale aanpak en het beheer bij de oplos sing daarvan, TERNEUZEN Een werkgroep van de VVD, bestaande uit vijftien leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, be sturen van de ZLM en de afdeling Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen van de VVD wijzen het voorontwerp-streekplan Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen af. Weersverwachting voor zaterdag en zondag: lagere tem peraturen. Minimumtempera turen van 6-2 gra den. maximum van 10-17 graden, doch in de kustgebieden niet hoger dan 10 graden. Waarschuwing voor het verkeer: vandaag in de kustgebieden komt plaatselijk dichte mist voor met een zicht van 100 tot 200 meter. Naar het oordeel van de werk groep is het ontwerp-streekplan on voldoende doordacht. De argumenta tie die voor de keuze industrie bij Ossenisse wordt gegeven, wordt zeer zwak genoemd. Verder wegen de voordelen van industrie bij diep vaarwater langs de kust niet op tegen de nadelen t.w. dat het gebied direct in zijn geheel ontwikkeld dient te worden. Wanneer bij nader inzien niet zoveel industrieterrein nodig is, zouden er grote bedragen te veel worden geïnvesteerd. Naar de mening van de VVD- werkgroep geldt het voordeel van diep vaarwater alleen voor havens. Havens bij Ossenisse wil nog niet zeggen: industrie. De bij de havens behorende industrie kan eventueel elders liggen (Baalhoek, Saeftinge) en via pijpleidingen met het haven gebied verbonden worden. Als een voordeel van industrieont wikkeling aan het Baalhoekkanaal merkt de werkgroep op dat een dergelijke ontwikkeling langzamer hand op gang kan komen en aansluit bij de industrialisatie aan de Belgi sche kant van de grens. bij Ossenisse alleen havens gesitu eerd kunnen worden, waarbij voor zichtigheid evenwel geboden is. De nadelen van industrie bij het Baalhoekkanaal zijn de tijdfactor en het feit dat Nederland aan het Baal hoekkanaal mee zal moeten beta len". Hoewel in eerste instantie het verdronken Land van Saeftinge wel licht natuurgebied kan blijven, zal op den duur industrialisatie van Saeftinge niet vermeden kunnen worden. Door het Baalhoekkanaal en het afsnijden van het Nauw van Bath is het behoud van Saeftinge waarschijnlijk toch niet mogelijk, aldus de werkgroep. Voorts wordt er op gewezen dat het aanleggen van kaden aan het kanaal Terneuzen - Gent bij tractaat met België verboden is. Opgepast dient te worden dat het Hollandse koopmanschap niet dezelfde fout gaat maken met betrekking tot het Baalhoekkanaal. De werkgroep komt tot de slotsom dat, indien men industrie in oost- Zeeuwsch-Vlaanderen wenst, voor de ontwikkeling bij Baalhoek en Saeftinge gekozen dient te worden met de voorkeur voor het gedeelte ten zuiden en zuidwesten van Saef tinge, dat door het Baalhoekkanaal van oost-Zeeuwsch-Vlaanderen wordt afgesneden. Eventueel zouden 8Ü82 at»Im Konstanz 296 (pl. 1); Rheinfelden 224 (pl. 11); Straatsburg 220 (-10); Plittersdorf 361 (pl. 3); Maxau 415 (pl. 5); Plochingen 129 (-7); Mann heim 228 (pl. 4); Steinbach 131 (pl. 13); Mainz 233 (-3); Bimgen 146 (- 1); Kaub 155 (-2); Trier 252 (pl. 5); Koblenz 165 (-5); Keulen 126 (-4); Ruhrort 285 (-1); Lobith 900 (pl. 2); Pannerdense kop 870 (onv.); IJssel- kop 800 (pl. 1); Eefde IJssel 320 (pl. 2); Deventer 209 (onv.); Monsin 545Ö (-4); Borgharen 3881 (-8); Bel- feld 1103 (-5); Grave beneden de sluis 503 (onv.). De minste waterdiepten in de vaargeul, heden vermeld op de waarschuwingsborden, zijn in centi meters: Spijk - St.-Andri-es 300, IJs- selkop - Driel 260, Driel - Ameron- gen 250, IJsselkop - Doesburg 245, Doesburg - Zutphen 240, Zutphen - Deventer 250, Deventer - Windes- •heim 250. Morgen, zaterdag 17 april Ber gen op Zoom: 7.34 en 19.57 uur; Hansweert 6.46 en 19.10 uur; Ter- neuzen: 6.14 en 18.41 uur; Vlissin- gen: 5.46 en 18.13 uur; Wemeldinge: 7.24 en 19.47 uur. (Van onze correspondent) VOGELWAARDE —Er blijkt zo veel belangstelling voor de „vierde kunstmaand Vogelwaarde" te be staan, dat de organisatoren, het „Ge- meenschapswerk Vogelwaarde", be sloten hebben de inzendingstermijn voor de deelnemers te verlengen tot 1 mei a.s. Dit betekent, dat de amateur-fotografen tot dat tijdstip de tijd hebben hun foto's voor de foto-wedstrijd (onderwerp en for maat vrij) in te leveren op het adres Bossestraat 28 te Vogelwaar de. Zo ook de „artiesten" (of „kun stenaars in spe") die werken van henzelf - zoals handenarbeid, beeld houwwerk, schilderijen ten toon willen stellen en de amateur-musici die mee willen doen aan de te houden talentenjacht. Al deze be langstellende kunnen zich in verbin ding stellen met de hee O. Vosveld, voorzitter van het gemeenschaps- werk Vogelwaarde, Bossestraat 28 te Vogelwaarde, telefoon 01148-251 of 01147-255. Intussen is de heer A. Kroonder uit Zaamslag, een bekend kunste naar die o.a. prachtig beeldhouw werk vervaardigt, bereid gevonden tijdens de „vierde kunstmaand Vo gelwaarde" te exposeren. Het eerste weekend waarin de activiteiten van de kunstmaand plaats zullen vinden, is zaterdag 9 en zondag 10 mei en wel te Hengst dijk. De VVD-afdeling oost-Zeeuwsch- Vlaanderen acht het zinvol met an dere politieke partijen onderling over het ontwerp-streekplan te overleggen. Gedacht wordt aan een bijeenkomst in de loop van de vol gende maand waarbij een aantal korte inleidingen gehouden zou kun nen worden met daarna een forum discussie. Deze bijeenkomst zou de opinievorming van de bevolking kunnen bevorderen en tevens zou den de vertegenwoordigers, van de partijen in de provinciale staten meer gegevens krijgen voor de ui teindelijke beslissing omtrent het ontwerp-streekplan. „Door het houden van een derge lijke bijeenkomst kunnen de politie ke partijen, die elkaar nu voor de Tweede-Kamerverkiezingen nog be strijden, na de verkiezingen aanto nen dat men op regionaal niveau en vooral bij kwesties, waar de partij- verschillen minder sterk doorwer ken, best kunnen samenwerken", al dus afdelingssecretaris dr. H. Beijer pit Biervliet in een brief aan de besturen van de politieke partijen in oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. „Misschien is het dan zelfs moge lijk om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen, waarbij wij denken aan het afwijzen van het ontwerp-streekplan en dit terug te wijizen naar de PPD voor nader on derzoek. Daarbij dient tevens be trokken te worden het Baalhoekka naal in zijn definitieve vorm en een nadere studie over de waarde en het belang van het Land van Saeftinge en zijn overlevingskansen met het oog op het Baalhoekkanaal en de afsnijding van het Nauw van Bath. De werkzaamheden aan de spoor brug. WAARDE. Als twee mach tige, stalen armen komen hier de uiteinden van de kolossale boogbrug, die straks het Schelde- Rijnkanaal zal overspannen, el kaar tegemoet. De brug, een nieuw stuk stof fering van het landschap op de Kreekrakdam, is bestemd voor het treinverkeer. Naast deze boogbrug komen nog twee ver- keersbruggen, die evenwel niet in boogconstructie worden uit gevoerd. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Er komt een Gemeen schappelijk Instituut voor Maatschap pelijke Dienstverlening in Noord- Brabant en een overeenkomstige fe deratie van instellingen op het ter rein van de gezinsverzorging in Zee land. Hierin zullen samengaan de diocesane instellingen voor maat schappelijk werk en gezinsverzorging in de bisdommen Breda en Den Bosch, de samenwerkingsorganen op hervormde en gereformeerde grond slag en Humanitas. Als streefdatum voor de totstandkoming van dit G.I.M.D. wordt 1 januari van het vol gend jaar aangehouden. Dit was een van de discussiepunten op de donderdag in Breda gehouden besturendag voor instellingen van ge zinsverzorging in Zeeland en West- Brabant. In de ochtendvergadering kwam vooral de vraag aan de orde of deze gezinsverzorgingsorganisaties wei vol doende toegerust zijn voor een gelei delijk veranderde taak. Zo is de aard van de hulpverlening veranderd; de hulpverlening wordt voor langere tijd gevraagd dan vroeger het geval was Dat brengt onder meer met zich mee dat de besturen over voldoende des kundigheid moeten kunnen beschik ken om hun beleid te bepalen. Ze moeten niet alleen cijfers onder ogen krijgen, maar de maatschappelijke werkers moeten ook de algemene no den signaleren. Een belangrijke taak van de be sturen is het scheppen van condities voor een aangepaste hulpverlening. Niet alleen de leiding, maar ook de hulpkrachten moeten naar aantal en kwaliteit voldoende en gedifferenti eerd zijn. De hulpverlening zal in veel gevallen alleen dan effectief (Van onze correspondent) TERNEUZEN Aan de grens- doohlaatpost Bergh, op de autoweg Arnhem-Emmerich is de 15-jarige Terneuzenaar A.H. aangebehouden. Op 7 april had hij de ouderlijke woning verlaten. DEN HAAG (ANP) De weg over de afsluitdam in het Haring vliet zal dit najaar worden openge steld. Het is de bedoeling rijksweg 57 op de Haringvlietdam aan de noordzijde in eerste instantie door te trekken tot de aansluiting op een nieuwe secundaire weg 31. kunnen zijn als er een goede samen werking is met algemeen maatschap pelijk werk en de geestelijke ge zondheidszorg. Besloten werd dat een groepje maatschappelijke werksters zich over diverse aspecten van het werk zal be raden om tot een beter iinzicht in de behoeften van de cliënt te komen en daardoor ook tot een doeltreffender dienstverlening. Verder werd nog gesproken over de samenwerking van de Nationale ka tholieke gezinsverzorging met het Katholieke landelijk centrum voor maatschappelijke dienstverlening en over de samenwerking van de Na tionale katholieke gezinsverzorging met andere landelijke organen voor gezinsverzorging op levensbeschou welijke basis. (Van een onzer verslaggevers) VROUWENPOLDER Het Ne derlandse jacht „Christel" is gister middag anderhalve kilometer ten noorden van Vrouwenpolder in De Roompot, een kom in de Ooster- schelde, op een gezonken caisson ge varen en lek gestoten. De acht op varenden, waaronder een gezin uit Bergen op Zoom, zijn door een bootje van de dienst Deltawerken van boord gehaald. In het begin van de middag zonden de opvarenden noodseinen uit. Het voorschip van de achttien meter lan ge tweemaster maakte water en er waren geen reddingsmiddelen aan wezig. Rond half een stegen van de marinevliegbasis Valkenburg een Neptune en twee helikopters van de marine op. Tegen twee uur moest het zoeken vanuit de lucht gestaakt worden, omdat dichte mistbanken de speuractie belemmerden.. Het jacht ligt nu geheel onder wa ter. De geredde schipbreukelingen zijn in Wissenkerke aan land gezet en zijn van daaruit per auto naar huis gegaan. (ADVERTENTIE) Rooseveltlaan 196, Bergen op Zoom. Tel.01640->33910 Noordweg 271, Middelburg. Tel. 01180 - 36 59 (Van een onzer verslaggevers) MELSELE/HULST De bedrijfsarts van een van de nieuwe indus trieën in het Antwerpse industriebekken, dr. Guido de Paep, heeft op een bijeenkomst van aardbeientelers in de buurt van Melsele ver klaard te weten, dat verschillende bedrijven in dit industriegebied gassen lozen onder toevoeging van stoom ter camouflage. Dokter De Paep heeft tevens gezegd te weten wie verantwoordelijk is voor de grote schade aan aardbeienplanten, zonder evenwel namen te noemen. Dokter De Paep heeft tevens ge zegd te weten wie verantwoordelijk is voor de grote schade aan aardbei enplanten, zonder evenwel namen te noemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de schade in de aardbeieneentra Melsele en Zwijndrecht en nog een aantal andere dorpen door de tuin- bouwvoorlichtingsdi'enst ingesteld, gaat onverminderd door. Ambtena ren van deze dienst zijn op verschil lende proefcomplexen polshoogte wezen nemen. Volgens een publica tie in het Belgische weekblad „Het vrije van Waasland" zou uit de on derzoekingen zijn gebleken, dat bij stijging van temperatuur vergifti gingsverschijnselen aan de dag kun nen treden als gevolg van neerslag, die dagen tevoren plaats heeft ge had. f Belgische deskundigen hebben on der meer ook contact opgenomen met Nederlandse collega's, omdat ook tuinders in het Westland al eens met dezelfde verschijnselen zijn ge confronteerd. Als oorzaak van de aantasting zou toen de inwerking van etyleen zijn vastgesteld. Vol gens „Het vrije van Waasland" staan er op de Scheldeoever drie bedrijven die etyleen produceren: dat zijn Union Carbide (eerder al eens in het nieuws door gevaarlijke transporten via het verlaten spoor wegstation in De Klinge), Basf en Petrochim. Van deze drie bedrijven wordt Petrochim als hoofdverdachte genoemd. Behalve aardbeidenplanten en to maten blijken ook bloemen gevoelig te zijn voor het gas. Ook op enkele bloemkwekerijen zijn namelijk ver- brandings verschij nselen geconsta teerd, evenals bijensterfte. De in dustrieën op de Seheldeoevers, die van dit alles de schuld krijgen heb ben tot dusver niet officieel gerea geerd. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Na de raads vergadering van maandag zullen de aanwezigen op de publieke tribune in de raadszaal van Middelburg ge legenheid krijgen vragen te stellen aan het college van b. en w. en de raadsleden. Het betreft - hier een experiment op verzoek van enkele raadsleden, zo heeft burgemeester Wolters giste ren meegedeeld. De raadsvergade ring vangt maandag om half twee aan. Om half zes krijgt de publieke tribune het woord. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De provinciale werkgroep Vredesweek heeft een appel tot de kiezers gericht om bij de komende Kamerverkiezingen kieskeurig te zijn. De werkgroep bestaat uit een negental personen van wie er verschillende een voor aanstaande functie in de diverse kerken in Zeeland hebben. Het appel roept de Zeeuwse kie zers op in elk geval op 28 april niet thuis te blijven, doch juist bewust te kiezen. Daarbij zal de kiezer moeten letten op zeer fundamentele zaken, die in de wereld van vandaag aan de orde zijn: vrede en gerech tigheid. De werkgroep meent dat een ac tieve vredespolitiek van meer be lang is dan andere belangrijke za ken, zoals woningnood, milieuver vuiling en een rechtvaardig inko mensverdeling alhoewel de werk groep zonder meer toegeeft dat deze laatste vraagstukken ook de volle aandacht waard zijn. Verwijzend naar manifesten van Pax Christi, de Wereldraad van Kerken en het Ge reformeerd Vredesberaad, stelt de werkgroep Vredesweek de volgende gewetensvragen die de kiezers bij het invullen van het stembiljet in gedachten zou kunnen houden. Dit zijn de drie vragen die de kiezers hebben te stellen aan de partijprogramma's van de verschil lende groeperingen die om de gunst v(in de kiezer dingen. 1 Wordt in een bepaald verkie zingsprogramma gekozen voor ge rechtigheid in de verhouding tussen de rijke en arme landen, ja of nee? 2 Wordt gekozen voor de slachtof fers van racisme en onrechtvaardige machtsstructuren, ja of nee? 3 Wordt gekozen voor een veilig heidsbeleid, dat principieel afziet van nucleaire en andere massaver- nietigingsmiddelen, ja of nee? De werkgroep meent dat een ap pel op het gezond verstand van de kiezer zijn nut zal hebben. ZUIDDORPE In de gevaarlijke bocht in de provinciale weg, bij De Bontekoe vloog een auto uit (je bocht, waardoor deze in een sloot belandde. De eigenaar van de auto is nog niet bekend. Toen de auto gevonden werd, waren de nummer borden verdwenen. De auto werd totaal vernield. 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 3