Zeeland kwaad op Brabant „BUIGEN OF BARSTEN" IN DE BOUW DE SCHELDE GAAT MARINESCHEPEN BOUWEN Frankrijk breekt met Algerije Gemeentebestuur Oostburg voelt zich gepasseerd ZEEUWS BUSVERVOER DEZE MAAND ONDER DE LOEP Zeldzame „zeevlam bakte het mooi bruin NIET GEKEND IN PLAN VOOR VLIEGVELD STEENBERGEN Woensdag a.s. beslissend gesprek over nieuwe c.a.o. Verolme: Fusie einde van onze scheepsbouw Prins Maurits morgen 3, Vrouw (85) lag twee dagen onder omgevallen kast Schadeclaim van f 2430 biljoen SNELRECHT VOOR BIERBLIKSMIJTER? JAN JANSSEN MAAKT FLINKE SMAK GEEN LICHT IN ZAAK DOODGESCHOTEN DIAMANTAIR Natuurverschijnsel langs Zeeuwse kust Na fusie Verolme en Rijn-Schelde W.-Duitsers tevreden over regering-Brandt „PLAN GS INZAKE WATEHVERVIj U ING MOESTEN WIJ UIT KRANT VERNEMEN" DOLFIRODAM - Rotterdam Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkt Hoofdredacteur: L. Ley endekker Redactie, en Administratie-adres; Nieuwstraat 9, Terneuzen, teL (01150)—7920 Abonnementsprijs: 111,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 VRUE ZEEUW VRIJDAG 16 APRIL 1971 25e Jaargang No. 6523 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 12,40, exclusief 4 B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 11,15 Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN. Gisteren heeft zich langs de Zeeuwse kust en elders een zeldzaam natuur- verschijnsel voorgedaan, dat in de kustplaatsen, bij vissers en schippers "zeevlam" wordt ge noemd, of ook wel "een keren de zee". Het verschijnsel wordt veroor zaakt doordat zich in de diepzee verschillende stromingen voor doen, die als zij tegen elkaar aanlopen een geweldige wa terbeweging veroorzaken, waar bij op warme dagen een dikke mist vrijkomt. Deze mist trok gisteren, als een rookgordijn op de Zeeuwse kust af. De mist, veel dikker dan een normale nevel, kwam in vla gen opzetten en ebde dan weer weg. De zeevlam verspreidt een pe netrante jodiumgeur, als gevolg van een chemisch ontledingspro ces dat zich in het zeewater voordoet als "de zee keert" In de kustplaatsen weet men, dat de penetrante geur wordt veroor zaakt door de hoge concentraties jodium in de lucht. Een welkom bijverschijnsel daarvan is, dat men na enkele uren "mist-baden" even bruin wordt alsof men een heel week end aan het strand had doorge bracht. De zeevlam veroorzaakte voor de scheepvaart in de Wester- scheldemonding van tijd tot tijd moeilijkheden. De veerdiensten in de Westerscheldemonding hadden met geringe vertragin gen te kampen. De veerbootka piteins voeren op radar en ge bruikten levendig de misthoorns. CNV-Voorzitter, J. Lanser, heeft gisteren in Utrecht het bestuur geïn stalleerd van de stichting Slotema- ker-De-Bruine-instituut, het vor mingsinstituut van het CNV. MAHMOED RIAD, de Egyptische minister van buitenlandse zaken is gisteren in Moskou aangekomen voor besprekingen met de Sovietre- gering. (Van onze verslaggevers) MIDDELBURG/GOES Bij het Provinciaal Bestuur van Zeeland be. staat grote ontstemming over het feit, dat Zeeland op geen enkele wijze gekend is in de plannen van G.S. van Brabant inzake de aanleg van een supervliegveld in West- Brabant. „Wat wij weten hebben we uit de kranten gehaald", vertel de men ons. „Den Bosch heeft ons niets verteld, dit in tegenstelling tot b. en w. van Rotterdam, die kenne lijk wel te voren door Brabant zijn ingelicht." Zeeland is zo ontstemd, omdat deze provincie zich direct betrokken weet bij het Westbrabantse vlieg veldplan. Een deel van Zeeland zal immers ongetwijfeld last krijgen van geluidshinder e.d., als er inder daad in de huurt van Steenbergen een tweede Schiphol zou komen. De Zeeuwse ergernis kan verder verklaard worden uit het feit, dat G.S. van Brabant bereid zijn de Reimerswaalplannen in ruil voor het supervliegveld voorlopig in het archief op te bergen. Ook over deze manoeuvre was Zeeland niet ingelicht, hoewel de colleges van G.S. van Brabant en Zeeland reeds geruime tijd besprekingen voeren over het Reimerswaalplan. In Zeeland verwacht men, dat de aanleg van een supervliegveld in de „Ik vraag me eigenlijk af, vooral met het oog op de nabijheid van grote steden, of die tweede luchtha ven nu zo nodig bij Steenbergen moet komen te liggen", aldus de heer Huber, „maar voor Goes zou het alleen al voor het hele vesti gingsklimaat onaanvaardbaar zijn, als de vliegtuigen hier over komen. nabijheid van Steenbergen gevolgen kan hebben voor Tholen, St.-Phi- lipsland, Zuid-Beveland en de re creatiegebieden daar omheen. Yer- seke en Goes zouden wel eens in de aanvliegroute kunnen liggen. Desgevraagd verklaarde burge meester Huber van Goes ons, dat hij het „onaanvaardbaar" zou vin den als de aanvliegroute van de tweede internationale luchthaven inderdaad geluidshinder voor Goes zou opleveren. We hebben al zo'n moeite om men sen naar Zeeland te krijgen. En dan wordt het hiermee zo langzamer hand wel het summum „Een tweede luchthaven moet er komen. Daar ben ik ook van over tuigd, maar waarom dan niet in een dunbevolkt gebied?" Zoals gemeld willen G.S. van Zeeland met een standpuntbepaling inzake „Steenbergen" wachten, tot dat de commissie-Falkenhage rap port heeft uitgebracht. De gemeen teraden van Tholen en St.-Philips- land hebben zich al tegen het West- Brabantse vliegveld uitgesproken. Brabantse gedeputeerde F. van den Eerenbeemt, die de portefeuille van de in het buitenland vertoeven de mr. G. Brokx waarneemt, wijst er in dit verband op dat de nota tweede nationale luchthaven een Brabantse nota is, bedoeld om de Brabantse statenleden te informe ren en om een plaats voor Brabant te bespreken op nationaal niveau. „Zodra de zaak nader uitgewerkt moet worden", aldus de gedeputeer de, „moet dat gebeuren in overleg met Zeeland want een locatie bij Steenbergen heeft evenveel invloed op Zeeuws als op Brabants gebied", i De heer Van den Eerenbeemt ont kent dat er formeel overleg met Rotterdam geweest zou zijn op be stuurlijk of planologisch gebied. Wél is er op persoonlijk niveau met Rotterdam over de vliegveldkwes tie gesproken. „Maar overleg is beslist een te groot woord", aldus de gedeputeerde. (Van onze correspondent) UTRECHT Het gaat de komende dagen spannen in de bouwwe reld. Binnen een week zal er óf een nieuwe c.a.o. óf een bouwvak staking zijn. Werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid gaan op woensdag 21 april opnieuw praten over de nieuwe c.a.o. voor de bouwnijverheid. Het wordt de achtste onderhandelingsvergadering, het gesprek liep ai een paar maal vast, omdat de werkgevers niet wensten in te gaan op de eisen van de bouwbonden. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Na do fusie van het Verolme-concern met het Rijn-Schel- debedrijf zal op de werven van De Schelde in Vlissingen de houw van gespecialiseerde marineschepen met uitzondering van onderzeeboten moeten plaatsvinden. De nieuw- bouwcapaciteit van De Schelde zal niet worden uitgebreid. Dat is een van de conclusies uit het gisteren ge publiceerde rapport-Winsemius, dat tot de slotsom komt, dat beide con cerns met terugwerkende kracht tot 1 januari moeten samensmelten. ke wijze het Verolme-concern kon worden gered (toen werd Rijn-Schel de overigens al als fusiepartner ge noemd), heeft haar bevindingen neergelegd in een 53 bladzijden tel lend rapport. In feite is dit rapport een op basis van een aantal hoorzit tingen „verbeterde" uitgave van een eind vorige maand verschenen con cept-voorstel. „Wanneer besloten zou worden tot een fusie met Rijn-Schelde dan zal dat het einde zijn van de Nederland se scheepsbouw. Er zal een chaos op de werven ontstaan met als gevolg het kapotgaan van het hele produk- tieprogramma. Wij krijgen dan een weglopen van de werknemers in een dergelijke mate, dat wij het niet meer in de hand kunnen houden". Deze woorden heeft scheepsbouwer C. Verolme letterlijk uitgesproken tij dens de hearing op 8 april door de commissie over een mogelijke fusie. (Vervolg op pag. binnen/buiten land 1). „Het wordt nu buigen of barsten", verklaarde een woordvoerder van de centrale commissie bouwnijverheid, waarin de drie bouwvakbonden sa menwerken. „We beschouwen deze vergadering ais de laatste mogelijk heid om tot resultaat te komen", al dus verduidelijkte de woordvoerder. De nieuwe c.a.o. voor de bouwnij verheid (ruim 250.000 werknemers) had op 1 januari j.L moeten ingaan. De bouwbonden willen zekerheid hebben over hetgeen er na 1 juli pre cies met de lonen gaat gebeuren. Over de periode 1 januari - 1 juli bestond geen verschil van mening, omdat in die tijd de loonmaatregel van de re gering van kracht is. De werknemersbonden willen een reële inkomensverbetering van 2,75 procent. Bij een te verwachten prijs stijging van 6 a 7 procent komt dat neer op een loonsverhoging van glo baal 10 procent. De bouwbonden zijn er steeds van uitgegaan, dat de loon maatregel van de regering nog in 1971 moet worden goedgemaakt. In december liepen de onderhan delingen voor het eerst vast, nadat de werknemers een bod van de werkge vers van 4,5 procent van de hand hadden gewezen. De onderhandelin gen geraakten opnieuw in een im passe nadat medio maart een door de werkgevers aangeboden loonsverho ging van 6 procent als ontoereikend was afgewezen. ffe* ,-M* - -;r- TV W '4 Deze foto van prins Maurits werd bij gelegenheid van zijn derde ver jaardag, morgen, gemaakt door zijn vader, mr. Pieter van Vollen- honen, STUTTGART (DPA) Na 500 da gen socialistïsch-liberaal coalitiebe- stuur in Bonn is volgens een opinie onderzoek van het Westduitse Wickert-instituut 84 procent van de bevolking tevreden over het optreden van het kabinet. Toen de regering 100 dagen oud was, was dit 80 procent. (Van een onzer verslaggevers) KOLDERVEEN De 85-jarige weduwe Jantje Tiemens-Scholten uit Kolderveen, die op Goede Vrijdag door een omvallende kast ernstig werd verwond, is in een ziekenhuis in Assen overleden. De alleenstaande vrouw was onder de zware kast bekneld geraakt. Zij heeft er twee dagen onder gelegen, zonder dat iemand er iets van merkte. (Van onze correspondent) PARIJS In Parijs is vernomen dat Frankrijk een eind wil maken aan zijn bijzondere banden met Al gerije. De Franse regering zal zijn vroegere kolonie voortaan op dezelf de zakelijke basis behandelen als an dere landen. Hiermee komt een eind aan de voorkeurhandelsbetrekkingen gen tussen de twee landen en moge lijk ook aan de bijzondere status van de ongeveer een half miljoen Alge rijnen die thans in Frankrijk werk zaam zijn. Frankrijk heeft officieel de olie onderhandelingen met Algerije op regeringsniveau afgebroken in ver band met de houding die de Algerij nen hebben aangenomen, zo heeft het Franse ministerie van buitenlandse zaken donderdag bekendgemaakt. Volgens het ministerie moeten de Franse oliemaatschappijen nu zelf maar rechtstreeks met de bevoegde Algerijnse autoriteiten onderhande len over de voorwaarden waarop zij hun bedrijvigheid in Algerije kunnen voortzetten. NEW YORK (Reuter) De Ame rikaanse stichting voor harton- derzoek heeft een schadeclaim van 2.430.000.000.000.000 (2430 biljoen) gulden ingediend tegen de vier grootste automobielfabrieken in de Verenigde Staten. De claim is gebaseerd op de be schuldiging dat de fabrieken met op zet weigeren maatregelen te nemen om de luchtvervuihng tegen te gaan. De procedure loopt tegen General Motors, Chrysler, Ford en American Motors. (Van onze redactie binnenland) EINDHOVEN De Ierse grens rechter David Barrett, die via een bierblikje tijdens de wedstrijd PSV- Real Madrid in het ziekenhuis be landde, maakt het redelijk. Als alles goed gaat mag hij over een week naar huis. De 37-jarige koopman J. S. uit Eindhoven, die verdacht van 't gooien met het bierblikje is gearresteerd, zal vanmiddag worden voorgeleid. De officier van justitie is van plan tot snelrecht over te gaan. (Meer nieuws over deze affaire op de sportpagina). (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS „Wij als gemeente bestuur van Oostburg hebben het een zeer vreemde zaak gevonden in de krant te moeten lezen (zie De Stem van 3 en 5 april) dat Gedeputeerde Staten van Zeeland de bestrijding van de verontreiniging van het Zeeuwse oppervlaktewater willen opdragen aan de Zeeuwse water schappen. De gemeenten waren hier van in het geheel niet op de hoogte, terwijl ze toch bemoeienissen genoeg hebben met de bestrijding van de waterverontreiniging (zoals rioolzul- veringsinstallaties, red.)." Dit zei gisterochtend burgemeester A. Schipper van Oostburg tijdens de officiële ingebruikstelling van de vernieuwde rioolzuiveringsinstallatie aan het Molenwater in Breskens. „Wij hopen dat Gedeputeerde Staten, al vorens een definitief besluit te ne men, contact wil opnemen met de gemeentebesturen." zo vervolgde do heer Schipper. De woorden van burgemeester Schipper slaan op een tweedaagse studieconferentie die op 2 en 3 april in Oostkapedle is gehouden. Hierbij waren aanwezig G.S. van Zeeland, het R.I.Z.A., de waterschappen en provinciale waterstaat. Op deze stu diedag is het principebesluit door G.S. genomen de uitvoering van de nieuwe wet verontreiniging opper vlaktewater aan de waterschappen op te dragen. „G.S. hadden dit ook aan zuive ringsschappen kunnen opdragen of aan provinciale waterstaat." zo ver volgde de heer Schipper. „Onze voor keur gaat uit naar een zuiverings schap, wat in feite een intergemeen telijke regeling is. Door deze taak op te dragen aan de waterschappen, wordt de gemeenten een stuk auto nomie ontnomen en bovendien kun nen waterschappen niet ter verant woording worden geroepen. Mocht onverhoopt toch voor de waterschap pen gekozen worden, dan dient de structuur van deze schappen te wor den veranderd en zullen de gemeen ten daarin een sterke vertegenwoor diging moeten hebben. Al was het alleen maar uit democratisch oog- Het nieuwe concern zal Rijn-Schel- de-Verolme machinefabrieken en scheepswerven (RSV) moeten heten, zo meent de commissie Winsemius, die van woensdagmiddag drie uur tot gisterochtend acht uur aan een stuk door heeft vergaderd om tot een eensluidende slotsom te komen. On middellijk nadat gisterochtend de handtekeningen van alle commissie leden onder het stuk waren geplaatst is een speciale commissie van deskun digen zich gaan buigen over de waar debepaling van de aandelen bij het samensmelten van de beide bedrij ven. Zodra ook deze commissie met haar werk klaar is zullen beide rapporten naar minister Nelissen van Economi sche Zaken gaan, die de fusie nog moet bekrachtigen. De commissie Winsemius, die verleden jaar werd geïnstalleerd om na te gaan op wel- (Van onze sportredactie) OUDERGEM Jan Janssen is in de slotetappe van de door Eddie Merckx gewonnen Ronde van België, vrij ernstig ten val gekomen. De Puttenaar smakte tegelijk met een groot aantal andere renners te gen het wegdek, toen de karavaan zich in het heuvelachtige terrein tus sen Huldenberg en Overijse bevond. Janssen, die schaafwonden over zijn hele rug opliep, was even buiten westen. Zij ploegleider Maurice de Muer dacht dat Janssen niet zou kunnen deelnemen aan Parijs—Roubaix, die zondag wordt gehouden. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG/UTRECHT Zee land en de Zuidhollandse eilanden krijgen de primeur in het onderzoek dat het Centrum voor Vervoers plannen in Utrecht gaat instellen naar de manier, waarop de busver bindingen het best in overeenstem ming met de vervoersbehoeften van het publiek kannen worden gehand haafd, of gebracht. De opdracht voor dit landelijk onderzoek is verstrekt door de Commissie Vervoer - Vergunnin gen in Den Haag, die (evenals de busexploitanten) van mening is dat moet worden gestreefd naar het goed in de markt blijven van de streek bus. Volgende week zullen 150 studen ten van de Rijkspeda-gogische Aca démie in Middelburg, het Zeeuws Technisch Instituut en de Rijksuni versiteit in Utrecht op pad zijn om de enquête en het telwerk in nauwe samenwerking met de betrokken busbedrijven uit te voeren. Op 20 april zijn het Streekvervoer Walche ren en de Stoomtram Breskens-Mal- degem aan de beurt, woensdag 21 april volgt de Auto Maatschappij Zeeland en donderdag 22 april de Rotterdamsche Tramweg Maatschap pij- Het publiek zal weinig van het onderzoek merken, aangezien kopieën van de verkochte plaatsbewijzen de hoofdbron van informatie vormen. Bij sommige bedrijven zullen echter aanvullende enquêtes onder bus reizigers nodig zijn of reizige-rstel- lingen op strategische punten. En quêteurs zullen de reizigers vragen naar begin- en eindpunt van hun busreis en overstapbewegïngen op en van andere bussen, trein of boot. De directie van de N.S. heeft be sloten de tot het N.S.-concern be horende busbedrijven te laten door lichten door een efficiencybureau. Het gaat bij deze vijftien spoorweg dochters niet Om de efficiency in de engere zin van economisch be heer. Er zullen maar weinig bedrij ven in Nederland zijn waar de zui nigheid zo tot deugd is verheven als juist bij de N.S.-dochters. Het gaat echter om de organisatorische opbouw van het spoorwegconcern, onder meer over het „management" (beheer) van de ten dele opnieuw te ordenen streekvervoerbedrijven en over de vraag of er meer ver- voerszaken centraal in Utrecht die nen te worden geregeld. Een en ander is urgent geworden door de op handen zijnde herinde ling van de streekvervoergebieden, waarbij de N.S.-bedrijven zijn be trokken. Zo zal de in Midden-Neder land opererende Nederlandse Buurt- vervoer Maatschappij in tweeën wor den gesplitst en in het westen wor den verenigd met de onlangs door N.S. overgenomen n.v. Maarse en Kroon, in het oosten met de Ve- luwse Auto Dienst. De samenvoe ging van de Betuwse Streekvervoer Maatschappij met de in Oost-Bra bant en Noord-Limburg rijdende Zuid-Ooster is al aan de gang. De integratie van de Zeeuwse vervoer bedrijven in een Delta-vervoeronder- neming met de Rotterdamsche Tram weg Maatschappij als kern, bevindt zich zoals bekend in een begin stadium. Tenslotte gaat een eigen N.S.- werkgroep het huidige functioneren van het spoorwegbedrijf op zijn effi ciency bekijken. Dit onderzoek heeft veel meer de bedoeling na te gaan of, in het licht van de jongste ver nieuwingsfase, het railbedrijf wel zo efficiënt mogelijk functioneert. punt, deze vertegenwoordigers zullen verantwoording moeten afleg gen aan de vertegenwoordigende col leges, in casu de gemeenteraden, die tenslotte door de bevolking zijn ge kozen," merkte de heer Schipper op. „Eerlijk gezegd, als West-Zeeuwsch- Vla-amse gemeente, waar de zuive ringsdichtheid een voorbeeld is voor Nederland en zeker voor Zeeland, verwachtten wij dat G.S. voordat een definitief besluit valt, contact met de gemeenten zal opnemen". Burgemeester Schipper zei in zijn gedachtengang niet alleen te staan, wamt naar hij meende had ook bur gemeester Huber van Goes, voor zitter van de Vereniging van Neder landse Gemeenten, afdeling Zeeland, opmerkingen in deze geest gemaakt. AMSTERDAM (ANP) De Am sterdamse recherche tast nog steeds in het duister over de identiteit van de man en de vrouw die woensdag avond de 67-jarige diamantair Jacob Barber in zijn flat in Amslerdam- Buitenveldert hebben doodgeschoten en er met een partij sieraden vandoor gingen. Wel beschikte men over een rede lijk signalement van het tweetal, mo gelijk Spanjaarden of Zuidamerika nen. De man vuurde in aanwezigheid van mevrouw Barber de schoten op het slachtoffer af. Hoeveel sieraden het tweetal heeft meegenomen is nog niet bekend. Volgens de recherche waren beide buitenlanders woensdagmiddag al op het kantoor van het slachtoffer op de Keizersgracht geweest om sieraden te kopen. Omdat men niet tot zaken was gekomen, werd later telefonisch afge sproken dat de besprekingen 's avonds bij de diamantair thuis zou den worden voortgezet. (ADVERTENTIE) KOM HAAR HET \PÖLFIROPAMvóor 'n dolfijne SHOW.' In het enige drijyende Dolfijnen stadion ter wereld met 1.000 zit plaatsen ziet u een unieke show van zeeleeuwen en dolfijnen in één programma. Tijden: 10.00, 11.30, 13.00,14.30,16.00 en 17.30 uur. LEUVEHAVEN1 BIJ METROSTATION BEURS TEL. 137800. 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1