De generaal staat thuis niet op zijn sterren Biesheuvel: P.v.dA en V.V.D. groeien naar elkaar toe Militairen in Tunesië hadden „losse" pen DE MONDVOL OVER KIEZEN STEMMEN ROT-COLIJN. KVP-jongeren gaan belletje trekken binnenland buitenland Middel in V.S. tegen verkoudheid -mmr.mmi. Politici hier en dichtbij Tilburg heeft geen geld om borden „POLITIEK TE VEEL ZAAK VOOR MANNEN" Expositie van Van Gogh in Moskou TE HOGE DECLARATIES MARJA, dochter van commandant Schoenzetter: TUINIEREN RECEPTIES DOCHTERS DAMRELLEN BESCHEIDEN KINGSIZE MENTHOL De zee en de wind het strand en de golven en de koelere smaak van Peter Stuyvesant Menthol Peter Stuyvesant Menthol U geniet zoveel meer! VRIJDAG 16 APRIL 1971 CHICAGO (AP) —Met behulp van een nieuw geneesmiddel zal de gewone verkoudheid binnen 21 uur genezen kunnen worden. Dit zegt dr. Paul Gordon van de medische hogeschool in Chicago, die dit mid del, NPT-10381, ontdekte. Volgens hem is het ook werkzaam in strijd tegen een ander virusziekten zoals griep en waterpokken. Dr. Eric R. Brown, hoofd van de afdeling microbiologie van de me dische hogeschool in Chicago, zei, dat- hij zeer verheugd was over de vondst, omdat het het eerste doel treffende anti-virus middel is, dat voor een groot aantal ziekten van de mens kan worden toegepast. De Argentijnse regering heeft het nieuwe geneesmiddel op 8 april voor algemeen gebruik vrijgegeven. In de Verenigde Staten is het echter nog niet zo ver. De goedkeuring van NPT-10381 in Argentinië kwam na een klinische studie van 17 artsen, die tot de oonclusie kwaimen, dat het binnen 24 uur een einde maakte'aan koorts, hoofdpijn, zwakheid, gebrek aan eetlust en de snelle hartslag van verkouden mensen. De Argentijnse artsen kwamen verder tot de conclusie, dat NPT- 10381 opvallend werkzaam is in de strijd tegen andere virus-infecties van mens en dier. MENTHOL RICH CHOICE TOBACCOS KINC SIZE (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG De anti- revo- lutioniare lijsttrekker mr. B. W. Biesheuvel heeft gisteren tij dens 'n verkiezingsbijeenkomst in het Haagse congrescentrum gezegd, dat hij de PvdA en de WD naar elkaar toe ziet groei en. „Niet dat deze partijen op korte termijn zullen samen smelten", aldus de heer Bies heuvel, „maar ik bespeur wel dat deze partijen in de praktijk steeds meer op elkaar gaan lijken." Als voorbeeld noemde de heer Biesheuvel de omstandigheden dat de overheidsuitgaven de afgelopen vier jaar zijn opgelopen van 18 naar 33 miljard gulden en dat terwijl een WD-minister (representant van een partij die voor overheids bezuinigingen is) de portefeuille van Financiën beheert. Ander voorbeeld van mr. Bies heuvel de PvdA kent op papier nog altijd vele socialistische stok paarden socialisatie van de grond, van het bankwezen en dat soort dingen. De PvdA werkt nu samen met D'66 en PPR. Ze willen ten slotte zelfs komen tot een grote volkspartij, aldus de AR-voorman, die zich afvroeg waar in het geza- melijk regeerprogram van de nieu we drie de stokpaarden van de PvdA zijn gebleven. Nergens, meende hij. „Ik noem het maar even Biesheuvels politieke vriend en collega lijsttrekker drs. Uddnk van de CHU dacht over deze zaak en kele dagen geleden kennelijk an ders. In het televisiedebat met D'66 leider mr. Hans van Mierlo uitte hij juist de vrees, dat de PvdA in de „linkse combinatie" D'66 niet alleen kwantitatief zal overvleu gelen, maar dat deze partij tevens kans zal zien haar stokpaardjes te verwezenlijken, ondanks de hechte vriendschap tussen PvdA en D'66. We noemen het maar even Wij zien Udink en Biesheuvel steeds minnder op elkaar gaan l'ijken. Verkiezingsagenda vrijdag 16 april. BREDA: Werkbezoek mr. H. van Mierlo, drs. W. Wilbers, mevr. N. de Beer-Veltman (D'66) e.a. aan Breda, 's Morgens op de Markt en de wij ken Vestkant, Gerardus Majella en Breda-Noord. Omstreeks middag uur clubhuis in Fidelis ontmoeting met Huisvestingcomitê Breda. TERHEIJDEN Werkbezoek D'66. Gesprek over herindelingsplan Bre- da-Noord. PRINSENBEEK Zie Terheijden. ETTEN-LEUR Werkbezoek D'66. gesprek met vakbondsmensen en Bezoek winkelcentrum. 16.30 uur industriële club in kantine Tornado. BREDA Turfschip, 20.00 uur. Po litieke instuif met o.a. H. van Mier lo (D'66), G. Klein (PvdA) en mej. A. Kessel (PPR). Bezoek H. van Mierlo (D'66) OOSTERHOUT Pub 300, 22.30 uur. BREDA Hearing NMP. BERGEN OP ZOOM H. Koekoek (Boerenpartij), café P. Mulders, 20.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG. Het Tilburgse ge meentebestuur heeft geen 40.000 over om in verkiezingstijd politieke partijen gelegenheid te geven hun naamkaartje de verkiezings affiches te presenteren. Er wor den daartoe geen speciale borden in Tilburg geplaatst. Motivering van b. en w.: het kost zoveel en er is geen post voor op de begroting te vinden. De politieke partijen mo gen wel zelf borden plaatsen, maar dan alleen met toestemming van de commissaris van politie. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT. „Politiek is in ons land nog te veel een' zaak van mannen. In de Tweede Kamer bij voorbeeld zitten slechts 14 dames, die overigens wed him mannetje staan". Aldus AR-lijsttrekker Bies heuvel. Hij sprak „in al zijn manne lijke schuchterheid" gistermorgen tot circa 1.000 vrouwen van de christelijke plattelandsvrouwen bond, die in Utrecht een bondsdag hielden. (Van een onzer verslaggevers) KLUNDERT. Een niet zo bijs ter jonge man, zo maar op straat aangesproken, reageerde fel en af werend toen de regionale AR-kan- didaat mr. J. Schotten hem vroeg of hij op de ARP zou willen stem men. Mr. Scholten „Waarom niet?" De Klundertenaar: „Om de god ver niet. Ik heb mijn buik vol van die rot-Colijn. Met zijn snikeTaan- delen in Indië. En de prijs van de suikerbieten maar laag houden (Van een onzer verslaggevers) AMERSFOORT. De D'66-lijst- trekker Hans van Mierlo, die in Amersfoort voor een klein gezel schap van D'66'ers sprak, is altijd goed voor een paar kernachtige uit spraken: TV-debat UdinkVan Mierlo: Een ordinaire durende ruzie over de schutting. D'66 zou mond-op-mond-beade ming moeten doen om propaganda te bedrijven. Ik vind Amerikanen democraten. AR-spijtstemmers hebben in het hokje verkeerd beleden. Politiek zit niet op een wolkje in Amerika. Het parlement was een groot kip penhok. VVD: een cliene geplombeerde VAN MIERLO. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De KVP-jongeren zijn niét zo heel erg tevreden met de plaatsen die him (twee) kandidaten op de verkiezingslijst hebben gekregen. Maar dat is wel bekend. De twijfel knaagt in de harten van de jongere KVP-ers of hun vertegenwoordigers wel in de nieuwe Twee de Kamer zullen komen. „Politoux", het informatie- en opinieblad van de KVP-jongeren, stelt dan ook dat er niets anders op zit dan „een harde voorkeursactie te voeren voor beide jongerenkandidaten. Floris de Boer doet daartoe wat ideeën aan de hand. Een oppepstuk zoge zegd. Floris sitelt voor: In groepjes van twee bü de mensen aanbellen en lucifersdoosjes overhandigen; eerst vragen of men even tijd heeft en extreem beleefd zijn, anders baalt men hiervan; als KVP achter de drumband aanlopen kan ook heel leuk zijn; loop eens op marktdagen met een clubje over de markt met sandwióh-borden; wel klappen op het juiste moment, niet te vroeg, dan ga je af als de KVP het zo slecht doet, waar komt dan die welvaart vandaan. En meer van dat fraais. Weet u tenminste wat u te wachten staat als er gebeld wordt. (ADVERTENTIE) (Van onze redactie buitenland) MOSKOU In het Poesjkin-mu- seum in Moskou wordt vandaag een Van Gogh tentoonstelling geopend. Hiervoor zijn in het kader van de culturele uitwisseling tussen Neder land en de Sovjet-Unie 52 schilder ijen en 50 tekeningen van de Neder landse schilder tijdelijk door het rijksmuseum Kröller-Müller in Ot- terlo afgestaan. De tentoonstelling in Moskou zal geopend zijn t.m. 30 mei. Daarna gaat de collectie naar de Hermitage in Leningrad, waar het Russische publiek van 13 juni tun. 31 juli het werk van Van Gogh uit de jaren 1882-1890 kan bewonderen. De Rusaiohe onder-minister van cultuur, Wlaidiimir Popow, heeft gis teren in een vraaggesprek met het persbureau Tass gezegd, dat de kunstliefhebbers in de Sovjet-Unie nu zelf de kans zullen krijgen het werk van Vincent van Gogh te ont dekken. In Russische musea bevin den zich slechts tóen doeken van Van Gogh. De belangstelling voor het werk van de Nederlandse kun stenaar is toch wel groot, aldus mi nister Popow, gezien het feit dat in de Sovjet-Unie in de afgelopen ja ren twee maal de brieven van Vin cent van Gogh en monografieën over zijn leven en zijn kunst zijn gepu- bliceerd. DEN HAAG (ANP) „De bege leiding van de rampenbrigade in Tunesië heeft gefaald. De detache- m entscommandant, een kapitein, heeft zijn plicht verzuimd door het verkeerde voorbeeld te geven aan zijn mensen. Deze kapitein heeft evenals de twee die hier terecht staan geknoeid met de declaraties van hotel- en restaurantrekeningen en is daarvoor door de krijgsraad tot 400,- boete veroordeeld", aldus raadsman eerste luitenant H. Klein geld voor het hoog militair gerechts hof. De advocaat-fiscaal eiste tegen de 21-jarige reserve-korporaal A.S. en de 19-jarige reserve-sergeant J.B. beiden uit Nijmegen ƒ350,- boete en en maand gevangenisstraf voor waardelijk omdat de twee eind 1969-begin 1970 met declaraties ge knoeid hadden toen zij met een Nederlandse compagnie in het door watersnood getroffen Tunesië ver bleven. Zij hadden dat gedaan door blanco hotelrekeningen door kelners te laten invullen zodat het leek alsof zij voor bepaalde bedragen hadden gedineerd en door in hun hotel fic tieve rekeningen te laten maken als zij er uit het militairekampement meegebracht eten nuttigden. Elk hadden zij zo ongeveer 350 meer uitgekeerd gekregen dan hun werkelijke kosten hadden bedragen, maar ondanks dat waren hun decla raties gebleven beneden het maxi mumbedrag dat in beginsel voor hun maaltijden beschikbaar mocht wor den gesteld. De krijgsraad in Den Haag had de sergeant en de korpo raal veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en hen de verplichting opgeleegd het bedrag van ƒ350,- aan de Staat der Nederlanden terug te betalen. „Iedereen deed dit in Tunesië, tot de detachementscommandant toe. Die vroeg zelfg aan zijn mannen of zij nog blanco rekening voor hem hadden", zo stelde luitenant Klein geld. Hij vroeg het HMG zijn cliën ten alleen op te leggen 350,- aan de staat teruig te betalen, maar hen niet tot gevangenisstraf te veroorde len. Uitgpraaik 28 april. (Van een onzer verslaggevers) De generaal heeft zich tactisch teruggetrokken. In een an dere kamer zit hij brieven te schrijven. Hij wil niet horen wat zijn oudste dochter over hem vertelt. Dat moet ze zélf weten, vindt hij. Het typéért de persoon van generaal-majoor C. C. Schoenzetter, commandant vgn het Korps Mariniers thuis in zijn ruime wo ning in Maarn is hij allesbehalve een militaire chef wiens wens voor de andere huisgenoten vrouw en drie dochters (23, 20 en 16 jaar) een bevel is. Charmante dochter Marja, direc tiesecretaresse bij de Gerofabriek in Zeist, haast zich die indruk te bevestigen. „Als hij thuis is, is mijn vader helemaal geen beroeps militair. Als ze hem voor de eerste keer zien, kunnen vriendinnen van ons zich haast niet voorstellen, dat hij generaal Is". „Hier in huis wordt praktisch nooit over de militaire dienst ge sproken. Misschien wel omdat hij denkt dat wij, vrouwen, geen be langstelling daarvoor hebben. Hij vertelt er in elk geval zelden iets over. 'n Heel enkele maal heeft hij nog wel eens een verhaal over een leuk voorval dat hij - bijvoorbeeld op een receptie - heeft meege maakt. Maar we moeten het dan wel met z'n allen uit hem trekken. Hij is een gesloten, rustige man. Dat is niu eenmaal zijn karak ter". „Je merkt pas, geloof ik, dat je de dochter van een militair bent, als je gaat werken. Je ontdekt dan da;t zakenmensen met problemen zitten waarvan je thuis nooit iets gehoord hebt. Mijn vader zal af en toe ook wel zorgen in. zijn werk kennen, maar die zijn tóoh anders. Hij heeft als commandant van de Mariniers een verantwoordelijke functie. Als er dingen fout gaan, krijgt hij die op zijn boterham. Natuurlijk! Hij gaat niiet ge bukt onder de verantwoording die hij heeft. Hij is er in de loop der jaren in gegroeid. Zijn werk ligt hem". ficiële diners. Die kant van zijn functie vindt hij heit minst leuk. Het is hem allemaal veel te opper vlakkig". „Vroeg in de morgen - om vijf over zeven - stapt hij de deur uit. In burger. Te voet gaat hij naar het station. Dat is goed voor zijn lijn. Hij is bijna vijftig en dan heb je zo een buikje en dat willen wij néet. In Rotterdam wordt hij bij het station afgehaald en naar het hoofdkwartier op het Westplein gebracht. Daar trekt hij dan zijn uniform aan. Aln hij 's- avonds geen verplichtingen heeft, doet hij hetzelfde in omgekeerde volgorde". Ze steekt een sigaret op en kijkt turend de zwarte avond achter het brede raam in. „Ik denk wel 's: zullen ze zich in de kazer ne nooit eens afvragen, hoe hij thuis is?". Haar verhaal moet dui delijk maken dat de generaal-ma joor der Mariniers Schoenzetter ei genlijk weinig verschilt van de buurman links en de buurman rechts die Oók tussen woning en werk forensen en zich 's-avonds en in de weekends thuis ontspannen in hun hobby's. Heeft hij het druk als korpscom- mandanf? „Op zaterdag en zondag is hij bijna altijd thuis, maar in de week is hij 's-avonds vaak weg. Allerlei representatieve verplich tingen en zo, recepties, party's, of „Miijn vader verstaat de kunst zich te relaxen. Als hij bet hoofd kwartier verlaat, neemt hij zijn problemen niet mee naar huis. Thuis wil hij het liefst niets met de dienst te maken hebben. Daar om zijn we ook in Maarn blijven wonen: ver genoeg van Rotterdam om niet voortdurend over allerlei dingen te worden opgebeld. Elf jaar wonen we nu hier. Mijn vader heeft in zijn diensttijd - meer dan 25 jaar - nog nooit zo lang op één plaats gewoond". Welke liefhebbe rijen heeft hij? Spontaan lachend: „Tuinieren. Dat is zijn grote hob by. Hij is de zoon van een planter. Generaalsdochter Marja: Thu Vandaar misschien. Hij houdt de hele tuin bij, hij is er altijd in bezig, en heel erg precies. Ieder een bewondert hem erom. Wij ook, want wij doen er niets aan. Als hij met vakantie is geweest, is de tuin bij zijn thuiskomst één grote wil diernis". „Lezen doet hij vooral 's- avonds. Van alles eigenlijk, de boeken van dr. De Jong, politieke lectuur. Op knutselen is hij ook gek. Timmeren, verven. Hij heeft het huis aan de buitenkant hele maal geverfd. Het kan er nu weer vijf jaar tegen". De generaal is vader van drie dochters. Zou hij niet graag ook nog een zoon hebben gehad? Mar ja: „Hij vindt het best hoor. Drie meisjes. Een huis vol vrouwen. Ik moet zeggen dat hij zich goed weer te handhaven. Een zoon met haar tot op zijn schouders zou hij ook niet graag hebben. Hij heeft een hekel aam lang haar. Hij weet ook niet beter. Zijn hele leven lang heeft hij tegen kortgeknipte hoofden aangekeken". Ze bekent dat ze niet zo héél veel weet van de militaire dienst, maar dit wél: „Mijn vader is een militair in hart en nieren. Hij gaat vaak mee op oefeningen. Dat vindt hij een fijn onderdeel van zijn werk, die oefe ningen. En tenslotte: hij heeft zijn figuur ervoor mee, hij is slank". Mevrouw Schoenzetter, tot nu toe zwijgend toehoorster: „Het ge beurt dikwijls dat hij bij het naar bed gaan zegt: ik word om drie uur afgehaald, want ik moet op oefening. Prompt om drie uur staat hij dan in zijn groene gevechtspak klaar. En denk maar niet dat hij de avond ervoor vroeger in bed is gestapt. Uitslapen doet hij trou wens ook nooit. Al is het nacht werk geworden, hij staat op de „normale" tijd op. Hij zegt altijd: wat m'n jongens moeten, moet ik ook". Daarop inhakend vertelt Marja: „Hij zit vaak al in de tuin als wij 's-zaterdags nog in bed liggen". Op de avond dat mariniers en matrozen het recht in eigen hand namen en met hun koppelriemen de Dam schoonveegden, was gene raal Schoenzetter wegens - „al- is vader helemaal geen generaal. weer" - representatieve plichten niet thuis. Op het laatste NOS- journaal zag hij nog net een paar flitsen van wat er in Amsterdam gebeurd was. De rest van de avond en een deel van de nacht stond de telefoon niet stil. Hoe heeft hij gereageerd op het optreden van de „Jannen"? Marja, voorzichtig: „Hij heeft het afgekeurd. Ja, dat wel. Maar verder is er hier niet veel over gesproken. Mijn vader wilde eerst de uitslag van het onderzoek afwachten. Hij oordeelt niet zo gguw". En wat vond hij van de aanvallen die later uit de linkse hoek zijn gelanceerd? „Dat ergert hem. Hij vindt het onsportief als er op de televisie mensen worden afgekapt en hele stukken uit hun tekst worden geknipt". Vtolgend jaar wordt hij - op zijn vijftigste - gepensioneerd. „Ik geloof niet dat het hem zal spijten. Maar wij zul len er wel aan moeten wennen. Hij is nog zo jong. Zelf zegt hij dat hij een slijtend beroep heeft. Ik denk dat hij een jaar lang dingen gaat doen waar hij nooit aan toe-geko men 'is". Is hij - net als zijn voorgangers - populair in het korps? Eerlijk antwoord: „Ik weet het echt niet, ik weet niet of ze hem mogen. Hij zal zeker niet zijn best doen om een populaire commandant te wor den. Daar is hij veel te bescheiden voor. Hoewel: hij gaat wel altijd recht op zijn doel af. Maar van publiciteit moet hij weinig hebben. Interviews zijn niks voor hem, op de foto wil hij liever ook niet. Aan de andere kant is het echter wél zo, dat hij het beslist niet prettig zou vinden te weten dat hij hele maal niet populair is!". Thuis staat de generaal niet op zijn sterren. „Dat hoeft hij niet, want wij zijn niet van die Dolle Mina's". Dochter Marja: „Maar hij is wèl de baas in huis. Als hij vindt dat er per sé iets moet gebeuren, gebeurt het ook, en dan trekt hij zich van lange gezichten niets aan". „Als ik vroeger naar een feestje ging, moest ik beslist om twaalf uur thuis zijn. Dat werd natuurlijk al tijd vijf over twaalf. Daar maakte hij altijd aanmerkingen op: waar om steed vijf minuten toch .later' Over andere dingen wilde hij óók nog wel eens vallen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 13