IAAMBEIEN De Roode 17,95 duizend-en-één mogelijkheden voor uw toekomst Koninklijke Landmacht E] ym oost ""1 16.95 6.50 14.95 59.- 4.95 Alleen bij VROOM DREESMANN h schrompelen weg JUMPSUIT TUNIEKPAKJES Adverteren verkopen doet v. d. Berg Co. NETTE VERKOOPSTER en LEERLING VERKOOPSTER Maison Chic TALEN- PRAKTIKUM BREDA FRANS DUITS ENGELS SPAANS PORTUGEES ITALIAANS ZWEEDS TURKS DE KONINKLIJKE LANDMACHT BIEDT De opleiding tot officier De opleiding tot onderofficier Andere beroepsverbintenissen Kortverband-Vrijwilliger (KVV'er) Technisch Specialist (TS) Mogelijkheden voor jonge vrouwen 3 mogelijkheden om inlichtingen te krijgen: Wat kunt u bij de Koninklijke Landmacht verdienen? INFORMATIECOUPON '1 DUIZEND-EN-ÉÉN GOEDE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN Vroom Dreesmann heeft ze, die heel gewone, praktische dingen. En ze zijn niet duur, kijk maar afvalbak voor huisvuilzakken keukenspiegels motzak kwart-rond hoekkastje demontabele mottenkast voor kleding schoenetui Maandag 29 maart 1971 m PiJn en Jeuk wèg fff Zwelling verdwijnt De wetenschap heeft thans een helende substantie ont dekt met de verbazingwek kende eigenschap de aambei en eenvoudig te doen weg dragen - de pijn houdt op, swelling verdwijnt. Toegepast in SPERTI doet deze weefsel- .vernieuwende stof zelfs de :ineest hardnekkige aambeien ineenschrompelen, zó afdoend dat ze nu geen probleem meer zijn. Spertl Zalf en Zetpillen SPERTI is zacht en desinfec terend - bevat géén verdo vende middelen. Voor snelle, rechtstreekse behandeling van aambeien: SPERTI Zalf enZetpillea met bijpassende pullover en maat 98 (Kleine stijging per maat) Godevaert Montensstraat 6, Breda BREDA HAAGWEG winikel - woonhuis 45.000,— GINNEKENWEG winkel - woonhuis olie - c.v. 110.000,— TETERINGSEDIJK winkel - woonhuis 55.000,— BLAUWE KEI winkel - woonhuis 70.000,— BRABANTPARK Nieuwbouw winkel - woonhuis 90.000,v.oji. ST.-JANSTRAAT 45.000,— (Anno .1 896) Nw. Ginnekenstraat 43 Tel. 24421" - Breda Lid 3SLB.M. BrecL-Besuirs Makelaars GEVRAAGD met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Aanmelden Molenstraat 51 Roosendaal. Leer in 35 uur Onze methode is direct gericht op actief taal gebruik en men leert hierdoor de vreemde taal veel beter spreken schrijven en verstaan. Talenpraktikum, Breda Ginnekenstraat 16a, Breda Tel. 01600-4 14 70 „Duizend-en-één mogelij'kheden", dat wil zeggen: een enorme ver scheidenheid van functies. Welke opleiding u ook hebt gevolgd, in dit militaire bedrijf ligt er beslist een taak waarin u uw verworven kennis niet alleen produktief kunt maken, maar ook kunt uitbouwen. Een arts bij de Landmacht? Jazeker, velen. Accountants? Administra teurs? Technici? Vanzelfsprekend. Maar ook duikers, parachutisten, tol ken! En natuurlijk lassers, plaatwerkers, chauffeurs, radio-monteurs, bankwerkers, rij-instructeurs, enz. enz. En de jonge vrouw? Óok voor haar bestaan legio mogelijkheden in de Koninklijke Landmacht. Verpleeg ster, telexiste, voedingsadviseuse, secretaresse, röntgenlahorante, dokters assistente. En ook hier: enzovoort enzovoort. Wat zijn nu de belangrijkste mogelijkheden en opleidingen voor hen die bij de Landmacht een carrière willen opbouwen? Over enkele maanden doet weer een. flieuwe groep eerste-jaars zijn intrede op de Koninklijke Militaire Academie, de KMA in Breda. Gedurende vier of vijf jaar volgen zij de colleges in de administratief-economische, de sociaal- economische of een der technische stu dierichtingen. Daarnaast wordt uiter aard veel aandacht besteed aan hun militaire opleiding. De lichamelijke con ditie wordt steeds opgevoerd doordat een ruime plaats is toegemeten aan sport en veldoefeningen. De Konink lijke Landmacht is een grote, dynami sche organisatie, geleid volgens de principes van modern management. De officier heeft daarin een bij uitstek creatieve en leidende taak: enerzijds is hij organisator en „planner", ander zijds commandant bij de uitvoering. Daarbij rust op hem de volle verant woordelijkheid voor het welzijn van het aan zijn zorgen toevertrouwde perso neel en voor het kostbare materieel. De snelle ontwikkelingen op technisch en sociaal gebied doen zich in deze tijd vooral ook in het militaire bedrijf gel den. Vandaar dat de vorming van de officier tot het „allround" leiderschap op een wetenschappelijke ondergrond is gebaseerd. De voor toelating op de KMA ver eiste vooropleiding is: diploma Gymna sium, HBS, Atheneum of HTS. Functies voor onderofficieren zijn er bij tientallen en ze zijn bijzonder geva rieerd. Van de diverse categorieën zijn de technici en de instructeurs wel de belangrijkste. Een leger anno 1971 beschikt over hypermoderne en technisch hoogwaar dige apparatuur. Deze moet altijd tot in de puntjes verzorgd zijn én blijven. Daar zorgen de technici voor, de onder- officieren-tahkmonteurs, -instrument makers, -elektronisch monteurs enz. en zjj hebben daarbij de leiding over gro tere of kleinere groepen vaklieden. Het zijn technici tot in hun vingertoppen, dank zij de grondige (en kosteloze!) opleiding aan de Koninklijke Militaire School, de KMS in Weert. En de instructeurs? Zij zijn het die de dienstplichtigen vormen tot goede teamleden, hun de militaire vakkennis bijbrengen. IJ ziet, hoe uw ambitie of aanleg ook is, bij de Koninklijke Landmacht kunt u zich ten volle ontplooien. Als voor- opleidings-eis geldt minimaal: MAVO-3 of LTS-T-stroom of daaraan gelijk waardig diploma. Voor een aantal tech nische onderofficiers-functies kan men ook worden toegelaten met een getuig schrift LTS-P-stroom (metaal, auto- of elektrotechniek). Wel moet dan eerst gedurende 9 maanden schakelonderwijs worden gevolgd om zo het niveau te hereiken voor de start van de onder officiers opleiding die 27 maanden duurt Dit schakelonderwijs biedt ook degenen die ten minste 2 klassen MAVO hebben doorlopen de mogelijkheid om tot de onderofficiers-opleiding te worden toe gelaten. Voor uitblinkers zijn er kansen om op rijkskosten een HTS- of Athe neum- resp. HAVO-opleiding te volgen en daarna te worden benoemd tot of ficier voor speciale diensten. Behalve beroepsofficieren en onder officieren kent de Koninklijke Land macht ook beroepskorporaals. Omdat het materieelpaxk grote aantallen en Voor jongens die er niet (of misschien nóg niet) voor voelen hun carrière in het militaire vlak te zoeken, zijn er mogelijkheden voor tijdelijke verbintenissen on der bijzonder voordelige voor waarden: als Korlverband-Vrijwil- liger of als Technisch Specialist. U kunt - afhankelijk van vooroplei ding en geschiktheid - in de rang van officier, onderofficier of korporaal KW'er worden. U sluit dan voor 4 of 6 jaar een verbintenis, waarbij de dienstplichttijd is inbegrepen. De voordelen? Direct al een goede salariëring. Op rijkskosten je vrije uren produk tief maken met zelfstudie (ook na afloop van de verbintenis). Desgewenst al vanaf 17 jaar (bij uitz. 16 jaar) - dus vervroegd - in dienst. 4. Aan het einde van de verbintenis een premie van vele duizenden gul dens (afhankelijk van de rang en de duur der verbintenis). 1. 2. 3. De Koninklijke Landmacht heeft - in samenwerking met het Ne derlandse bedrijfsleven - een aan trekkelijke mogelijkheid geopend om in de diensttijd te worden op geleid voor één van de vele bur ger vakdiploma'sautorijschool instructeur (VAMOR), monteur VAM, diverse chauffeursdiplo ma's CCV, beroepsgoederenver- voer, EVO testimonia, machinist grond-, water- en wegenbouwbe drijf, schademonteur VAM, lasser Smecoma, monteur wegenb.-ma- chines, vakman landbouwmecha nisatie, radiomonteur VEV, prak tijkdiploma Boekhouden, diploma Ned. Handelscorrespondentie, ma gazijnmeester. Een verbintenis als Technisch Specialist wordt aangegaan voor 4, 5 of meer jaren (de normale dienstplichttijd inbegrepen). In die jaren doet de TS in zijn militaire functie een schat aan praktijker varing op die hem in de burger maatschappij goed van pas komt. De TS bereikt de rang van Korpo raal I. Evenals de KVV'er profi teert de TS van een aantrekkelijke premieregeling aan het eind van de verbintenis. Als minimum-voor opleidingseis geldt: lager onder wijs, bij voorkeur echter getuig schrift LTS. vele soorten voertuigen omvat, is er voor de opleid' ng van chauffeurs een grote behoefte aan korporaals-rij-in- structeur. In de moderne keukens van de Koninklijke Landmacht verspreid over het gehele land en West-Duitsland zijn korporaals-kok nodig die dagelijks maaltijden in grote hoeveelheden be reiden. Kandidaten voor zo'n verbintenis (van tenminste 6 jaar) moeten mini maal 19 en maximaal 30 jaar zijn. Voor rij-instructeur wordt vereist tenminste 1 jaar het burgerrijbewijs BE te bezit ten. Koks dienen in het bezit te zijn van het erkende LTS-diploma voor kok. Kij gebleken geschiktheid kan men na een aantal jaren in de gelegenheid wor den gesteld een opleiding tot een ho gere rang te volgen. Het moderne meisje wil een baan, waarin ze „meetelt" en verantwoor delijkheid draagt. En de Koninklijke Landmacht zou geen modern bedrijf z(jn als ook 'daar niet mogelijkheden voor jonge vrouwen te over waren. De vrouwelijke militairen vormen een com plete afdeling bij de Landmacht, de MILVA. De Milva's hebben evenwel zeer uiteenlopende functies. In de on derafdeling Algemene Dienst werken zij in administratieve functies op de militaire bureaus of bij de verbindings dienst. In de onderafdeling Geneeskun dige Dienst zijn het de verpleegsters en de röntgenhulplaborantes, om maar enkele van de vele paramedische func ties te noemen. Belangrijk is ook dat in de MILVA-GD de verpleegstersoplei ding kan worden gevolgd, nl. in het militair hospitaal „Dr. A. Mathijsen" in Utrecht. Voor MILVA-officiersfuncties is een diploma van een middelbare school vereist, voor de onderofficiersfüncties een MULO- of daarmee gelijk te stellen diploma. Voor de overige functies enige jaren voortgezet onderwijs. loop eens binnen bjj een Regionaal Informatie Centrum Koninklijke Landmacht op een van de onder staande adressen of bel op (beide mogelijk van maan dag t/m vrijdag tussen 9 en 16 uur) of stuur nevenstaande coupon, dui delijk en volledig ingevuld en als ongefrankeerde brief aan de afde ling Personeelsvoorziening KL, Ant woordnummer 35, Den Haag. RIC - Amsterdam Sarphatistraat 110b tel. 020-240300 RIC - Arnhem Apeldoornseweg 40 tel. 085-427297 RIC-Breda Halstraat 29 tel. 01600-40571 RIC-Groningen Rijksstraatweg 18, Haren, tel. 050-47710 RIC - Roermond Godsweerdersingel 41 tel. 04750-3773 RIC Utrecht Lucas Bolwerk 12 tel. 030-27753 RIG - Zwolle Jupiterstraat 8 tel. 05200-32069 De salarissen van de beroepsmilitairen Hunnen een vergelijking met die in de bur germaatschappij glansrijk doorstaan. Dat zult u beamen als u een der4 brochures ge lenen hebtdie wij op verzoek gaarne toe zendenof wanneer u een gesprek hebt met een van de voorlichters van de afdeling Personeelsvoorziening KL. Bij dat salaris in guldens komt dan nog het onzichtbare salaris: uniformkleding, gratis geneeskun dige en tandheelkundige verzorging en an* dere uitstekende sociale voorzieningen* '4 2b 197«* ■rrO toezending? van brochure overt i verzoeKt LTz hoopt het te behalen. O thuis te worden ingelicht over; O Koninklijke Militaire Academie v Koninklijke Militaire School', Weert O Korporaal-rij-instructeur/Korporaal-kok. O Milva Algemene Dienst O Milva Geneeskundige Dienst O Kortverband-Vrijwilliger O Technisch Specialist O (vakjes voor het gewenste invuMeu}I# sterk, weerbestendig plastic. Het deksel sluit „luchtjesvrij" af. De bak heeft geen bodem zodat de volle zak na het losmaken van de klemring moeiteloos wordt verwijderd. Handig en niet duur uitstekende kwaliteit spiegel glas, gemonteerd op een hputen frame. Met ophang-oog. Simpel en niet duur18 x 24 -1.95 20x30-2.50; 24x35- 2*95 uit zware, sterke kunststof. Doorlopende rits sluiting voor makkelijk ophangen en uitnemen van kleding. Kapaciteit ca. 12 kledingstukken. Fleurig roos decor op zwart fond en witte versterkingsbies. Heel praktisch, klein, maar schept een maximum aan bergruimte in een verloren hoek voor 1001 losse spulletjes. Van make-up-artikelen tot verfbusjes. Slim kastje, toch niet van sterk plastic. Aan drie zijden gecapitonneerd. Zeer stabiel metalen frame, dat helemaal uit elkaar kan. Ideaal niet alleen thuis, maar ook op de camping. Afm. 150 x 80 x 50 cm. Biedt ongelooflijk veel ruimte voor erg weinig geld zelfde sterke kwaliteit kunststof. Zelfde motief. Uitermate handige opbergruimte voor 6 paar dames- of heren schoenen. Ophang-ogen voor eenvoudige bevestiging. IJzersterk idee. niet duur ADVERTEREN DOET VERKOPE

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 8