Corry heeft haar „special" Shaffy SAMEN BOUWEN 'T OPROER KRAAIT De bevrijding van Ramses EEN NIEUWE WERELD ARAM: Vastenaktie Utrecht Ilgw radio televisie de nieuwe wereld NEDERLAND I: DUITSLAND 1: NEDERLAND II: DUITSLAND II FRANKRIJK (Rijssel) BELGIë (Nederlands): BELGIë (Frans): Giro 5850 Maandag 29 maart 1971 HET LITERAIRE NCRV-program- ma „Voorrang" (Hilv. 1, 22.40 is vanavond gewijd aan de censuur m Nederland en (vooral) in België. Aan het woord komen onder meer de letterkundigen J. B. Charles, Hella Haase, Wim Hazeu en Willie Roggeman. Ook de vorige week weer eens gearresteerde Herman Clayes Vlaaims boek- en tijdschrif tenhandelaar, doet zijn (ongecensu reerde) zegje. JANE BIRKIN en Serge Gains- bourg zuilen over drie maanden, na de geboorte van hiun kind, legaal kunnen hijgen. Het paar heeft aan gekondigd in juli te gaan trouwen. FRED EMMER keert over drie maanden weer terug naar het NOS- journaiail, waar hij zijn oude functie van redacteur-nieuwslezer zal her vatten. Hij is 2% jaar reclame-advi seur -geweest. DE BOKSWEDSTRIJD tussen we reldkampioen Joe Frazier en uitda ger Casius Clay is dinsdagmorgen 9 maant vanaf half 5 vermoedelijk door bijna 29 procent van de bevol king van 15 jaar en ouder op de (AVRO)-teilevisie gevolgd. 72 Pro cent heeft 's avonds de herhaling geheel of gedeeltelijk gezien. Dit blijkt uit een enquête van de afde ling studie en onderzoek van de NOS. eindredactie j hans maas anders over dan het drinkwater te rantsoeneren. Ieder krijgt van nu af 's morgens en 's avonds een halve pint water en behalve de bottelier mag niemand meer het ruim in, waar de watertonnen .staan. Wie dat toch zou willen proberen, wordt zonder pardon gekielhaald!! Jullie zijn dus gewaarschuwd „Waarom gooi je het roer niet om. schipper!!" schreeuwt een der matro zen omhoog. „We zijn misschien al bij de rand van de nieuwe wereld!!" „Wie zegt ons, dat we ooit het land in zicht zullen krijgen?!" schreeuwt een ander. „Dat zeg ik en daarom zal je het moeten doen, Webster!" snauwt Cabot terug. „En nu in de rij voor jullie eerste rantsoen water! Haal de kroezen!!" Mopperend staan de maats even later in de rij te wach ten op hun halve pint drinkwater. En Aram, die bij het watervat staat, ziet nauwlettend toe of de bottelier elke keer wel precies de pinten half vol achwokl (ADVERTENTIE) DE SHORT zal zich volgens het Textilia-Journaal voor het komende winterseizoen ontwikkelen tot «en korte jersey jumpsuit. VANAVOND eindelijk dan een televisie-special van Corry en de Rekels. Negen keer is de Brabantse groep op televisie geweest, maar nog nooit werd er langer dan tien minuten meestal niet meer dan drie, ruimte gegeven aan Nederlands best verkopende artiesten. De reden dat Willebrordse Corry nog nooit het middelpunt van een „echte" televi sieshow is geweest, is niet zozeer gelegen in haar eigen onwil of in een gebrek aan populariteit als wel in commerciële motieven van haar platenbaas. Dureco heeft de carrière van Cor ry en de Rekels nauwkeurig opge bouwd. De maatschappij heeft er voor gezorgd dat er niets overhaast gebeurde en dat die greep op de markt langzaam werd verstevigd. Dat Corry zelf dius weinig greep op haar eigen loopbaan heeft gehad, is duidelijk. Zoals wel vaker gebeurt is het de werkgever geweest die bepaalde wat wel en niet mocht; welke plaat er uit mocht komen, welk radio- of televisie-optreden er plaats mocht vinden. Voorbeelden: een kenstsingle mocht niet in de handel gebracht worden omdat „Huilen" nog te goed liep, een tele visieshow waarin dat liedje zat kon dus ook niet worden uitgezonden, het nummer „Ik zie de zon" stond als single in die Veronioa-topveertig. maar is nooit op single uitgebracht omdat Dureco op het laatste moment de markt er niet nijp voor achtte Bovendien verklaarde Corry tegeno ver ons diverse malen dat zij bes graag een eigen televisieshow wildi hebben. De bazen wilde echter lie ver nog even wachten. Tot vanavonr dus. Voor het programma werden d". meeste opnamen gemaakt tijden; een optreden in schouwburg De No- belaer in Etten-Leur. NCRV-regis seur Toon Gispen volgde de groep verder bij enkele andere optredens door het land. Na de opening van het programma door de Rekels met „Droomwals" zingt Corry „Aan de Noord-pool", „Ik zie de zon", „Mijn stil verdriet", „Eenmaal ben jij", „Ik heb op jouw gewacht" en „Adio, Adio". Uiteraard worden ook het grote „Huilen"-succes en de nieuw ste single „Rozen, die bloeien voor jou en voor mij" ten gehore ge bracht. Gasten zijn De Kermisklan ten, een accordieonduo uit Amers foort. 2129. Vier weken lang zeilt de vloot van Jean Cabot onder een straf fe wind westwaarts. Het weer blijft best en Aram en Agua, die er geen flauw vermoeden van hebben, dat Presto op het schip van Williams als koksmaat de reis meemaakt, genie ten met volle teugen van de prach tige zeereis. Maar na de vierde week neemt de wind plotseling af tot een flauwe bries, zodat de schepen nau welijks nog vorderingen maken. Drie dagen later kruipt de vloot nog slechts traag over het gladde water, de zeilen hangen slap neer, slechts nu en dan klapperend in een zwakke windvlaog; een brandende zon doet het pek in de deknaden smelten „We zullen het drinkwater moeten rantsoeneren, schipper," zegt Aram, als hij op een middag naast Lodewyk Cabot op de brug staat. „De wind stilte kan nog wel dagen aanhouden en we weten niet hoe lang de tocht nog duurt „Je hebt gelijk, Aram," zucht Jean Cabot's zoon, „maar ik ben bang dat we moeilijk heden met de manschappen zullen krijgen er broeit iets onder de maats zij willen dat mijn vader meer zuidwaarts koerst, op de route van Columbus dan weten ze ten minste zeker, dat er één land in zicht komt 2229. Op bevel van Lodewijk Cabot verzamelen de matrozen zich op het tussendek. „Mannen," zegt de kapitein op vastberaden toon, „wij weten niet hoelang deze windstilte nog aanhoudt. Er blijft mij dus niets Nedertandsche Credietbank Bank Utrecht CHRIS HINZE is vandaag twee keer op de radio te horen. De jazz- fluitist, die zich nog steeds door de klassieke muziek laat inspireren, zij het dat de „eigen sound" steeds sterker wordt, vult twintig minuten met zijn eigen kwartet vanaf 19.00 uur via Hilversum 2. Saunen met het Metropole Orkest onder leiding van Dolf van der Linden is hij te horen van 22.55 tot 23.55 uur, eveneens via Hilversum 2. VANAVOND en op maandaga vond 26 april toetst de NOS via enkele deskundigen de waarachtig heid van de partijprogramma's die ons aan de vooravond van de ver kiezingen worden voorgeschoteld. Vanavond een doorlichting van het programma van de confessionele partijen. Het KVP - ARP -CHU- akkoord. Bekeken zal worden in hoeverre hetgeen in het programma is opgenomen ook werkelijk te rea liseren is. Op 26 april wordt vervol gens de progressieve concentratie PvdA, D'66, PPR onder de loep gehomen. (Hilv. 2, 21.10) plaat nu weer gewone huds-tuin-en- keuikien-teal gebruikt". Wat dait onverwachte huis-tuin-en- keuken-compliment in feite inhoudt, maakt Ramses Shaffy overduidelijk in die dertien liedjes, die „Zonder Bagage" vullen. Niet langer is hij de flierefluiter van Shaffy Cbantant die jarenlang met schuimende cantates de dorpshallen der lage landen over stemde. Zijn boodschappen zijn ook niet meer vrijblijvend en ongefnan- keerd, zijn stijl niet langer brutali serend en zorgeloos. „De onvol maaktheid van mijn daden", zingt hij nu, „de onvolmaaktheid van mijn taal, kan mij niet meer veront rusten, ik neem het aan, ik betaal met vrede", In een andier lied rekent hij af met de seizoenen waarin hij „de tijd naar de hel verwenste en verliefd was op zichzelf". Zijn dagtaak was de nacht, heit feest had alltijd de overhand, maar de tijd bereidt aan de ladhrimpels zorgelijke rimpels bij. De jaren gaan niet meer opzij en de nacht is niet meer van dezelf de kracht. Hij blijft achter en is niet meer vrij". Was niet vrij. Naar zijn zeggen (zingen) is hij dat nu wél. „OP de hoek van de straat" is vanavond de titel van „Het oproer kraait". Deze woorden zullen velen hekend in de oren klinken, want tussen '40 en '45 werd het vaak voor Radio Oranje gezongen door Jetty Pearl. Vanavond zingt ze het weer. Andere melodieën en deunen die voorgoed verbonden zijn met de oorlogs jaren worden gezongen door Hetty Blok, Frans Vrolijk, Gerard Cox en (foto) Ton van Duinhoven (Ned. I, 22.00) IN een bruin, troostend keldercafé aan de Amsterdamse Prinsengracht heeft Ramses Shaffy eind vorige week zijn terugkeer in de rijen der getrouwen bezegeld, met een nieu we, kapitale langspeelplaat, die hij met bijbelse weemoedigheid de titel „Zonder bagage" heeft meegege ven. Daiammee ziijn die zeurende tranen -gedroogd en is de lach van vroeger voorgoed op zijn samengeknepen lippen gestorven. Sammy de siemiel, weet nu voor eens en voor altijd dat ze hem niet mogen en Marije, ach gut, de gulzige Marije, zal nimmer met hem vrijen in de meiie. Dat is geweest en komt niet terug. Ramses heeft zijn hellevaart ogenschijnlijk voltooid en getuigt van zijn herrij zenis in bijna elk lied, dat hij in zijn lege rugzak meedraagt. „De we reld heeft mij failliet verklaard", zegt hij, „ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met die kroe gen weg gezuip, weg met katers, dronken flaters, glazige morgens en hun zorgen niet te betalen. Geen parasieten, geen gevlij, geen stroop meer, geen gevrij, geen gelik meer, het is voorbij, niet meer te halen. Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei: je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen, je moet weer spelen, je moet weer geven en beleven, je moet weer stralen, de weg is vrij, die weg iö open, de weg is mateloos van mij, zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vogelvrij". Het was in diat café een van trots blakende Phonogram-perschef Rolf ten Kate die als evangelist die blij de boodschap doorgaf aan het gelo vige, in de heetste pants en het smeuigste ribfluweel gestoken volk je, dat was samengestroomd om het wonder .van Sammie's nederdaling te aanschouwen. Al eerder had Ten Kate zich in een brief omstandig verontschuldigd voor het lange uit blijven van de nieuwe plaat van Shaffy „veroorzaakt door de u be kende ongedisponeerdheid van de artiest". „Daarom", riep hij met be wogen stem, „ben ik blij, dat Ram ses, na zijn vorige slechtverkochte NOS 10.45 SCHOOLTELEVISIE Met om 10.45 uur Mensen Onderweg afl. 3, en om 11.10 uur Woelige wereld. 11.35 SLUITING 18.45 (kleur) DE FABELTJES KRANT 18.55 JOURNAAL VARA 19.05 (kleur) PIPO OP BIZARRA Deel 1 Een gevaarlijk ei 19.30 CORONATION STREET 20.00 (kleur) JOURNAAL NOS 20.21 (kleur) KLATERGOUD '69 Deel 7: Verraden en verkocht. 20.45 ACHTER HET NIEUWS 21.10 IRONSIDE Raymond Burr als Robert T. Ironsi de, de man voor moeilijke klus sen. Vanavond Twijfels voor detective Brown. 22.00 (kleur) HET OPROER KRAAIT Deel vier: Op de hoek van de straat— NOS 22.30 UITZENDING VAN DE STICHTING SOCUTERA 22.45 (kleur) JOURNAAL 22.50 WERELDKAMPIOENSCHAP PEN IJSHOCKEY Tsjechoslowakeije-Z weden. 23.20 STERRENKUNDE (TELE- AC) 23.50 SLUITING driet", „Ik zie de zon", „Eenmaal ben jij", „Ik heb op jou gewacht", en „Adio, Adio". Gasten in hun show zijn De Kermisklanten. 21.50 (kleur) HET BLIJFT ZOEKEN 22.15 HIER EN NU actualiteitenrubriek 22.40 IN HET VOORBIJGAAN 22.50 (kleur) JOURNAAL NOS 22.55 EHBO (TELEAC) (Les 9) 23.25 SLUITING NOS 18.45 (kleur) DE FABELTJES KRANT 18.55 (kleur) JOURNAAL 19.05 KIJKEN NAAR KINDEREN NCRV 19.30 ZO VADER, ZO ZOON Spelleider Gerard van den Berg vraagt aan Jaap Molenaar, Aart Staartjes, Marion Broekhuizen en gast-pannellid Bojoura„Welke van de vier vaders hoort bij deze zoon?" 20.00 (kleur) JOURNAAL NOS 20.21 MEMORANDUM VAN EEN DOKTER Tv-serie naar het boek dr. Fimlay's Casebook van AJ. Cronin, all Gele genheid tot genegenheid. 21.10 CORRIE EN DE REKELS De NCRV maakte opnamen van Corrie en de rekels van hun optre den in eigen geboortestreek in DE NOBELAER te Etten-Leur. Carry zingt nadat de Rekels geopend heb ben met „Droomwals" de nummers „Aan de Noordpool", „Mijn stil ver- 20.00 (kleur) JOURNAAL EN WEERBERICHT 20.15 (kleur) REPORT 21.00 (kleur) BAFF 21.30 (kleur) VOETBAL ALS NOOIT TEVOREN Film van Helmuth Costard met Ge orge Best in de rol van zijn leven. 23.15 (kleur) JOURNAAL, KOM MENTAAR EN WEERBERICHT 23.25 SLUITING 19.45 (kleur) HEUTE 20.15 (kleur) ZWART MET HUID EN HAAR 21.00 JUGENDSCHAFT UND SCHWEDISCHE GARDINEN Tsjechische speelfilm uit 1969. 22.25 (kleur) JOURNAAL EN WEERBERICHT 22.40 (kleur) WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN IJSHOCKEY Verslag van de wedstrijd Tsjecho- slowakije - Zweden 23.40 SLUITING 10.23 - 11.00 SCHOOLTELEVISIE 12.30 MIDI-MAGAZINE 13.00 JOURNAAL 13.30 BEURSBERICHTEN 13.35 - 13.45 JE VOUDRAIS SA- VOIR Rode hond. 14.05 SCHOOLTELEVISIE 14.25 - 16.05 MIQUETTE ET SA MèRE Film van Henri-Georges Clouzot. 17.00 SCHOOLTELEVISIE 18.30 NIEUWS 18.35 VTVEE AU PRESENT Programma van Claude-Henid Saler- ne. 18.45 VOOR DE KLEUTERS 19.00 REGIONAAL NIEUWS 19.20 MEDEDELINGEN EN WEER BERICHT 19.25 RIN QUE LA VélUTé Spelprogramma van Pierre Bellema- 19.40 MEDEDELINGEN 19.45 JOURNAAL 20.10 MEDEDELINGEN 20.15 FRANCE-INTER MAGAZI NE Programma van Monique Assouli- 2(130 PROCèSLES JEUX OLYM- 22J2O' WERELDKAMPIOENSCHAP PEN IJSHOCKEY Tsj echoslo wakij e-Zweden. 23.10 - 23.25 JOURNAAL 18.00 (kleur) DE FABELTJES- KRANT 18.05 (kleur) DE CLUB VAN DE DUBBELDEKKERS (13) Feuilleton voor de jeugd. 18.25 FILM 18.35 VERGADERTECHNIEK EN GROEPSGESPREK (Herh.). 19.05 SPORTTRXBUNE 19.33 FRANSE TAALWENKEN EN KULTUREEL NIEUWS 19.39 MEDEDELINGEN EN WEER BERICHT 19.45 NIEUWS 20.10 LAWINES Dokumentaire over het groter wor dende lawinegevaar door het toene mende wintersportverkeer. 21.00 BRAVE BILLY BARON Tv-spel van Alan Fry-Pearce. 22.05 (kleur) EUROVISIE: EURO PESE EN WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN IJSHOCKEY TE GE- NèVE Gedeeltelijke reportage van de wed strijd Tsjechoslowakije-Zweden. Verslaggever: Hugo Symons. 22.50 NIEUWS 18.05 KORT NIEUWS 18.10 (kleur) HISTOIRE DE TOUS LES PAYS Voor de kleuters. 18.25 (kleur) LE JARDIN EXTRA ORDINAIRE „Het jaargetijde van de liefde". 18.55 PLUM PLUM Voor de kleuters. 19.00 R.K. GODSDIENSTGE UIT ZENDING 19.30 SPORTUITZENDING 19.45 JOURNAAL 20.10 (kleur) ArséNE LUPIN Tv-serie naar Maurice Leblanc, met Georges Descrières in de titelrol. Afl. 6: „La femme aux deux souri- res". 21.05 SITUATION 71 21.45 LA MéTHODE KODALY Reportage over de verschillende Hongaarse scholen 22.45 JOURNAAL Maandag 29 maart HILVERSUM 1 402 M EN FM NCRV: 12.00 Los-Vast: gevar. progr. (12.21 voor boer en tuinder; 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuin bouw; 12.30 Nws.; 12.41 Hier en Nu: act.; 12.58 Rebus) 14.05 Schoolradio 14.30 (S) Viool en piano: oude- en mod. muz. 15.00 Herv. jmiddagdienst NOS: 15.30 Zoeklicht Op Nederland: reportages en commentaren uit alle delen van het land en veel muz. (16.00-16.02 Nws.) Overheidsvoor lichting: 17.20 Suriname-journaal. Spreker: dr. E. Th. Waaldijk NCRV: 17.30 NCRV en Bloc: act. progr. met muzikale illustratie (18.19-18.29 Veririezings-uiz.; 18.30- 18.41 Nws.) E.O.: 19.00 wij hebben een woord voor de wereld: veelgevraagde gees telijke muz. 19.25 Reformatie en re veil, lezing 19.35 Muzikaal intermez zo 19.40 Geloven vandaag, lezing NCRV: 20.00 Bij de tijd: actuele in formaties over ontwikkeling in de samenleving. 20.20 (S): De Profundis Johannes Driessier, uitgevoerd door leden van de Koninklijke Militaire Kapel, koren en solisten 21.45 De kerk vandaag, documentair progr. 22.00 (S) Meisjeskoor met instru mentaal sextet 22.20 Avondoverden king 22.30 Nws. 22.40 Vrijheid Blij heid in de Nederlanden: Voorrang- produktie over censuur en vrijheid in Nederl. en België 23.30 (S) Deze tijd, deze muziek: accordeon, gitaar en slagwerk: mod. muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM H 298 M EN FM 12.00 en 14.00 uur nws. en Infor matie over muz.; tussen 14.00 en 14.30 uur liedjesprogr. 14.30 School radio NOS: 14.50 Tobben met tape: wedstrijd tussen Belgische en Ne derlandse teams van geluidsjagers 15.20 (S) Eurojazz: licht muz.ensen- ble 16.00 Nws. AVRO: 16.03 Brazili- ana: lichte Zuidamerikaanse muziek 16.30 Mikadoo: progr. voor de kin deren 17.30 Brabant Journaal 17.55 Meded. 18.00 Nws. 18.11 Radiojourn. 18.25 Ik verbind u door. praatje 18.30 Licht muz.progr. 19.0i0 (S) Licht instrumentaal kwartet 19.20 Lichte grammofoonmuz. 19.30 Nws. RVU: 19.35 Nws. uit de aardweten schappen: over glaciaties en de toe komst. Spreker', drs. O. K. Hulshof NOS: 20.05 Gamma van alpha en bèta: een progr. over recente vor deringen in de wetenschap 20.30 Weer es wat anders: minder bekend buitenlands repertoire 21.10 Toetsing op waarachtigheid (I), gesprekken over verkiezingsprogr.'s NVSH: 22.10 Sextant, radiomagazine van de NVSH NOS: 22.30 Nws. 22.40 Me ded. AVRO: 22.45 Radiojourn. NOS: 22.55 (S) Metro's Midnight Music: Metropole orkest, licht instrumentaal trio en solisten 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM Hl 240 M EN FM 12.00 Nws. 12.03 Jam-on-Radio: Poptoppers KRO: 13.00 Nws. 13.03- 18.00 KRO-op-Drie: popmixture (14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 Nws.) BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nws., meded, en SOS-ber. 12.08 Landbouwkroniek 12.15 Sati risch progr. 12.55 Buitenl. persoverz. 13.00 Nws. en schouwburgprogr.'s 13.20 Dansmuz. 14.00 Nws. 14.03 Lichte muz. (15.00 en 16.00 Nws.) 17.00 Nws. 17.15 Amusementemuz. 17.55 Weegschaal 18.00 Nws. 18.03 Verz.platen 18.28 Paardesportuitsl. 18.30 Protestant-godsdienstige uitz. 18.45 Sport 18.55 Taalwenken 19 00 Nws. en act. 19.40 Franse taalwen ken 19.43 Intermezzo 19.45 Open baar Kunstbezit 19.55 Inermezzo 20.00 Operakroniek 22.00 Nws. en De Zeven Kunsten 22.20 Muz.progr. 23.00 Nws. 23.05 Muz,progr. (verv.) 23.40-23.45 Nws. Dinsdag 30 maart HILVERSUM I 402 M EN FM NCRV: 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord 7.16 (S) op het eerste gehoor: klas. muz. (gr.) (7.25 Horen en zien; 7.30 Nws.: 7.32-7.50 Hier en Nu: act.) 8.00 Nws. 8.11 Te Deum Lau- damus: gewijde muz. 8.30 Nws. 8.32 Voor de huisvrouw (9.00-9.10 Gymn. voor de huisvrouw) 9.40 Schoolradio 10.00 Bijbelse verkenningen 10.15 (S) Operamuz. (gr.) 11.00 Nws. 11.03 (S) Aria's uit de Barok (gr.) 11.15 Voor de zieken 11.55 Meded. HILVERSUM n 298 M EN FM Avro: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym nastiek 7.20 (S) Dag met een plaat je (gr.) 8.00 Nws. 8.11 Radiojourn. 8.20 (S) Dag met een plaatje (verv.) (Om 8.30-8.33 De groente man) 8.50 Morgenwijding NOS: 9.00 Uitgebreide reportage of herh. NOS- progr. 9.35 Waterstanden 9.40 Muz. uit de Middeleeuwen en Renaissance (opn.) AVRO: 10.00 Voorde kleu ters 10.10 Arbeidsvitaminen: popu lair verz.platenprogr. (11.00 Nws.) 11.30 Rondom 12: Progr. voor de vrouw (Om 11.55 Beursber.). HILVERSUM ra 240 M EN FM VARA: 9.00 Nws. 9.03 Plaatjes voor de pep 10.00 Nws. 10.03 Ek- spres: platenprogr. 11.00 Nws. 11.02 Een opvallend vrolijke gevarieerde visite.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 7