Annie Kessel: hier heb ik acht jaar op gewacht RAPPORT ROGERS OVER BUITENLANDS BELEID „VS moet actieve rol spelen" Grootste sinds treinroof SPANNING STIJGT WEER IN JORDANIË 1 NT l JP(g) Kloos boosdoener op KVP- partijraad WD WIJST DS'70 AF PARADIJS HANGIJZERS Integriteit Communisten straat op Ymw binnenland buitenland Gevechten in Amman en Irbid: Nixon onderscheidt Samuel Goldwyn Artsen: groter Schiphol volstrekt ongewenst Dreesmann overleden Drie doden bij verkeersongeval WEDIJVER P Begrafenis slachtoffer boerendemonstratie Nieuwe hectometer- borden langs wegen INGANG HAVEN EUROPOORT BIJNA GEREED Stemadvies ESP Maandag 29 maart 1971 (Van onze Haagse redacteur) UTRECHT Achtentwintig april is nog een maand van ons af, maar de leiders zijn al moe. Dat geldt in het bijzonder voor de nieuwe drie: Joop, Hans en Jacques, die in dit af mattende gevecht om de gunst van de kiezer, extra hard moeten aanpezen. Per slot van rekening zijn zij het die in een tot nu toe unieke combinatie van progressieve krachten een andere wereld willen bouwen en daarvoor is heel wat zwaar grondwerk nodig. Het is hen duidelijk in de koude kleren gaan zitten, zo bleek zaterdag op het congres van de PPR, dat diende om in laatste instantie de nieuw gevorm de drie-eenheid als voorloper van een grote progressieve volkspartij te bevestigen. Het alternatieve re geerakkoord behaalde ook bij de ra- dikalen glansrijk de eindstreep, maar zichtbaar ontbrak hier op dit PPR- congres in Utrecht-Noord de frisheid die de congressen van PvdA en D'66 zo gekenmerkt hadden. Hans van Mierlo had verleden week gelijk toen hij zei dat hij alleen al om het afmat tende van deze stembusstrijd, zo graag naar die vooruitstrevende volkspartij toe wilde, waarvoor het akkoord dan nu definitief is bekrach tigd. ANNIE KESSEL Een akkoord waarvan zo merkte Hans van Mierlo op de kracht ligt in het feit dat het uitgaat van de rea liteit en niet van het paradijs of de heilstaat Utopia. Links zijn, zo zei hij ook, is geen kretologie of frasologie, zo moge uit het gesloten akkoord van de nieuwe drie blijken. Het is voor de kiezers niet meer lood om oud ijzer op wie ze stemmen, al zullen ze mis schien in Drees jr. een nieuwe han- delaar in oude metalen vinden. Joop den Uyl sprak vervolgens over een grote vertrouwenscrisis tus sen de werknemers en de regering. Die vertrouwenscrisis profeteerde hij, wordt de grote inzet van de verkie zingen. De confessionele liberale coa litie heeft een breuk in de confessio nele vakbeweging geforceerd. Onze grote uitdaging is een andere rege ring met een progressief beleid. Applaus werd voor deze woorden zijn deel en ook een spontaan weer woord van Annie Kessel. Nog voor dat Jacques Aarden als derde van het driemanschap aan het woord kon komen, greep het Bredase kamerlid de microfoon. „Dit is het moment waarop ik acht jaar heb moeten wachten om samen met de PvdA iets te kunnen doen. In de KVP had ik het nooit kunnen waarmaken". En tot troost van Hans van Mier lo: „Ik ben blij dat ook het jeugdige élan van D'66 erbij is" Dat laatste had Annie niet hoeven zeggen. Haar eigen PPR is nog zo toonde het congres aan jeugdig ge noeg. Er zaten veel, zo niet in hoofd zaak jongeren op dit Utrechtse con gres, waarvan de politieke hangijzers de vredespolitiek en de zedelijkheids wetgeving waren, wat dat laatste be trof vooral de kwestie van de abortus. Moties en resoluties en een aarze lende houding van de afdeling stad Utrecht konden echter niet verhinde ren dat de PPR zich in grote lijnen wel kon vinden in het ontwerp re geringsprogram, dat met applaus werd goedgekeurd aan het eind van een „dagje politiek doen", zoals con gresvoorzitter Van1 Dam het 's och tends had aangekondigd. In dat dagje waren veel minuten ingeruimd voor opwekkende woor den. En die kwamen dan vooral van Tweede-Kamerlid Paul Janssen cn Eric Jurgens. Er waren ook twee lu dieke momenten: een collecte in ech te hervormde kerkezakken (er is geen antithese onder de christenen tegen de collectezakjes) en de aan bieding van een vlag in de kleuren blauw, rood en groen. Aan de ene kant de afzonderlijke symbolen van de drie partijen, aan de andere kant geen symbolen, als afwezige getui gen van de groeiende, maar nog naamloze vooruitstrevende volkspar tij, die vooral mikt op de werknemers van CNV en NKV. EGBERT ZIJLEMA (Van onze redactie buitenland) AMMAN In de Jordaanse hoofd stad Amman hebben studenten giste ren slag geleverd met regeringstroe pen. Een golf van geweld in Jordanië ging gisteren zijn derde dag in. Be richten over gevechten in Amman en Irbid tussen regeringstroepen en Pa lestijnse guerrilla's hielden gesiter- avond aan. De Palestijnse leider Jasser Arafat deed een beroep op de Arabische staatshoofden, „tussenbeide te komen en een einde te maken aan het af schuwelijke bloedvergieten en de aanhoudende slachting" onder de Pa- lestijnen in Jordanië en de bezette gebieden. Hij beschuldigde de Jor daanse autoriteiten ervan dat ze „een nieuwe slachting" waren begonnen in de noordelijke stad Irbid. Arafat bestempelde de toestand in Jordanië als „gevaarlijk". Volgens de commandobeweging E) Fatair zijn bij de gevechtien in Irbid (vrijdag en zaterdag) ongeveer ze ventig doden en honderden gewonden gevallen. In Amman waren gisteren volgens de laatste berichten vijf mensen gedood en tien gewond. Het centrale comité van de Pales tijnse bevrijdingsorganisatie beschul digde Jordaanse troepen ervan, giste ren in Amman het vuur te hebben ge opend op de betogende scholieren die protesteerden tegen de gebeurtenis sen in Irbid. De betogers waren „helemaal niet door gewapende man nen begeleid", zoals door het Jor daanse leger bekend werd gemaakt. Volgens een woordvoerder van de Palestijnse verzetsbeweging bescho ten Jordaanse troepen gisteren het vluchtelingenkamp in Irbid nog steeds met tanks en artillerie. Rechercheurs bekijken de geld wagen die vrijdagavond in Croydon, een buitenwijk van Londen, geplun derd werd. De overvallers die nog steeds spoorloos zijn, gingen er in et ruim 4 miljoen gulden vandoor. Het was de grootste roof sinds de Britse treinroof van 1963. WASHINGTON (DPA) Presi dent Nixon heeft zaterdag in Holly wood de „Medal of freedom]', de hoogste hui-gelijke onderscheiding van de V.S., uitgereikt aan film producent Samuel Goldwyn. Goldwyn kwam op 11-jarige leef tijd uit Warschau naar Amerika. Hij begon zijn loopbaan als hand schoenenmaker in New York. President Nixon was speciaal uit San Clemente, waar het „westelijke Witte Huis" is gevestigd, naar Holly wood gevlogen om de on - ding aan de 83-jarige filmpionier te over handigen. ZWANENBURG (ANP Het hoofd bestuur van de Koninklijke Neder landse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst heeft de ministers Bakker (Verkeer en Waterstaat) en Roolvink (Sociale Zaken en Volks gezondheid) verzocht om alle maat regelen te nemen om tot een ver- mindering van de lawaai belas ting ite komen in de omgeving van Schip- thol. In een brief aam de bewindslieden zegt het hooédibesteur voorts elke uit breiding vam de luchthaven vol strekt ongewenst te vinden in ver band met de nadelige gevolgen daar- vam voor de volksgezondheid. DEN HAAG (ANP) De heer Willem Johan Ruidlalf Dreesmann eerste man van het warenhuiscon cern Vroom en Dreesmann is gis teren tijdens een bezoek aan Can nes onverwacht overleden. Hij was 57 jaar oud. HOOGEVEEN Op de provinciale weg Hoogeveen - Emmen zijn drie mensen om het leven gekomen en moesten zes anderen in een zieken huis worden opgenomen. Een uit Duitsland afkomstige personenauto, bestuurd door een Nederlandse be roepsmilitair, brandde totaal uit. De militair had zes meisjes in zijn auto, waarvan de 27-jarige Harmina Jan sen uit Emmen op slag gedood werd. In het ziekenhuis is later nog de 25- jarige Jantje Helling uit Gees over leden. De 21-jarige bestuurder van de andere bij het ongeval betrokken auto. Arend Kleiman uit Hoogeveen, is gisterochtend in het ziekenhuis overleden. Over de juiste toedracht van het ongeval is nog niets bekend. In Rotterdam heeft zaterdagoch tend een 25-jarige pijpfitter een ver keersongeluk veroorzaakt, waarbij een bejaard echtpaar om het leven kwam. In Amsterdam is een zesjarig jon getje om het leven gekomen. Hij stak vlak achter een wegrijdende tram de straat over. Een tegemoetkomende auto kon de jongen niet meer ont wijken. In Grootegast is een auto op onver klaarbare wijze van de weg afgere den en tegen een op de parkeerstrook geparkeerde aanhangwagen gebotst. De bestuurder overleed ter plaatse. Bij een verkeersongeluk op rijks weg 41 bij Garrelsweer hebben drie mensen het leven verloren. Drie an dere betrokkenen werden zwaar ge wond. Bij een verkeersongeval in Deurne is de 78-jarige mevrouw P. Muyen om het leven gekomen. Zij zat in een auto die geen voorrang verleende aan een bestelauto. De bestuurder en een andere inzittende werden zwaar ge wond. Een 3-jarig Portugees jongetje kwam zaterdagavond in de gemeente Heel om het leven. Hij was een van de inzittenden van een personenauto die bij een inhaalmanoeuvre in volle vaart op een tegemoetkomende auto inreed. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/MOSKOU „De VS moeten een belangrijke en actieve rol in de wereldaangelegenheden spelen, maar zij moeten niet streven naar een overheersende rol", zo verklaarde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, William Rogers, hij zijn rapport over het buitenlandse beleid van de VS over de jaren 1969 en 1970, dat zijn ministerie zaterdag heeft gepubliceerd. In dit verslag van 600 bladzijden, waarin uitvoerig de betrekkingen van de VS met alle landen ter we reld behandeld worden, wordt een traditie hervat, die 75 jaar geleden werd prijsgegeven. Het document van Rogers ver schijnt een maand later dan het over zicht van de „toestand in de wereld", dat de Amerikaanse president aan het congres heeft gegeven. Over Indo-China zegt Rogers, dat de VS daar een wqg volgen, die hem uit de oorlog moeten voeren, en niet zozeer een eind aan die oorlog -zelf moet maken. Volgens Rogers behoe ven de VS niet tot in lengte van da gen dé veiligheid van Zuid-Vietnam te verdedigen. Aangaande hét Midden-Oosten weerspiegelt het rapport van Rogers de nieuwe positie, die de VS tussen Israël en de aangrenzende Arabische buurlanden hebben ingenomen. Jeruzalem moet volgens het rap port-Rogei's „een verenigde stad zijn met vrije toegang vo/r personen van alle gezindten en van alle nationali teiten." In het hoofdstuk over de betrek kingen met de Sovjet-Unie, wordt de aandacht gevestigd op de „teleurstel lende houding van de SoVjet-Unie" bij de besprekingen over Berlijn en bij die over het Midden-Oosten. „De Amerikaanse regering is waak zaam ten aanzien van de uitbreiding van de Russische macht, in het bij zonder wat de recente uitbreiding aangaat van de strategische wapenen en de uitspreiding van de Russische marine over de gehele wereld. Maar •wij zijn ons ook bewust van de we derzijdse noodzaak, een wedijver te voorkomen en een nucleaire confron tatie." Over China wordt gezegd, dat een nieuwe studie inzake de houding van de VS ten aanzien van de toelating van de volksrepubliek tot de Verenig, de Naties „over enkele maanden" zal zijn voltooid. Het rapport van Rogers bevat niets nieuws en bevestigt slechts de agres sieve koers waaronder de imperialis tische politiek in Indo-China. ïn deze bewoordingen reageerde het Sovjet persbureau Tass gisteren op Ameri kaanse rapport. ROGERS BIJ EEN TREINONGELUK nabij de Syrisch-Libanese grens zijn twintig personen om het leven gekomen. De trein, die op weg was van Istanbul naar Tripolo in Libanon, liep uit de rails. IN BUENOS AIRES is vrijdagavond generaal Alejandro Lanusse beëdigd als de nieuwe president van Argen tinië. Hij volgt Robert Levingston op, die vorige week door een mili taire junta werd afgezet. Lanusse is de derde president binnen een jaar- IN BELFAST moesten de Noord- Ierse politie en het Britse leger gis termorgen tweemaal ingrijpen bij ge vechten in de protestantse en katho lieke wijken. Twee mensen werden gearresteerd. IN RIJNLAND-PALTS hebben de liberalen zaterdag besloten hun co alitie met de christen-democraten niet voort te zetten. De liberalen heb ben bij de vorige week gehouden verkiezingen vijf zetels verloren. BRUSSEL (ANP) In het Bel gische plaatsje Mesnil St. Blaise is zaterdag het stoffelijk overschot van de 38-jarige landbouwer Adelin Po- rignaux, die dinsdag in Brussel bij de boerendemonstratie om het le ven kwam, bijgezet in de familie grafkelder. Bij de uitvaart waren ongeveer 4000 mensen, merendeels boeren, aanwezig. Tjjdens de kerkdienst, die gehou den werd in de plaatselijke keijk, werden acht studenten van de vrije universiteit van Brussel door de rijjkswacht aangehouden en opge bracht voor een identiteitscontrole. DEN HAAG (ANP) Langs de autowegen die bij het rijk in beheer zijn, moeten voor I januari 1973 nieuwe hectometerborden zijn ge plaatst. Voor de overige wegen is deze datum bepaald op 1 januari 1976, zo deelde het ministerie vah verkeêi en waterstaat mee. Het zijn groene, aluminium plaat jes geworden, waarop de cijfers in nauwkeurig omschreven afmetingen voorkomen. DEN HAAG (ANP) De defini tieve toegang voor zeeschepen tot de Rotterdamse haven Europoort is op 1 april over een breedte van 200 meter gereed, aldus het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de loop van dit jaar zal de toegang ver der worden verwijd tot 350 meter. De officiële openingsplechtigheid van deae toegang heeft overigens plaats in juni. In de loop van april zal de scheepvaart al gebruik ma ken van de niieuwe toegang. Voor het matoen van de definitieve toegang moesten het oude Zuider- hoofd met lage dam en afsluiter op geruimd worden. Een splitskigsdam soheidlt de definitieve toegang van de Rotterdamse Waterweg. Men heeft de mogelijkheid om in de toekomst de toegang te verbreden tot 500 meter. (Van onze speciale verslaggever) BREDA. „En wij zijn van me ning dat er maar eens een einde moet komen aan die partijraden waarvan de kranten sc„. ven dal er alleen maar vergrijsde lieren komen", schreef Jos Huynen, campagneleider van de KVP-jongeren op 23 maart per stencil tot zijn discipelen. En om de Bredase partijraad nu eindelijk het fel begeerde jeugdig elan te ge ven, riep hij zijn mannetjes op te verschijnen in Het Turfschip. VERINGA Jos Huynen had dit niet allemaal zwart op wit moeten zetten. Want onvermijdelijk komt zo'n stencil in handen van onbevoegden en die kun nen het dan niet meer laten de ver zamelde dames en heren nogeens nauwkeurig te bekijken. En zonder nu te willen zeggen dat het inderdaad een vergrijzend en kalend gezelschap was, erg jong was het ook niet. Een KVP-partijraad is een ernstige aangelegenheid, waarvoor je je goeie goed uit de kast haalt. Routiniers in de politiek weten dat de partijraden van de KVP tot de saaiste politieke bijeenkomsten horen. Dat was ook zaterdag weer het geval in Het Turf schip. Het leek een goed geregisseer de reünie van oud-leerlingen van het een of ander jezuïeten-college. Het hoogtepunt van amusement (en ook het enige moment waarop gelachen werd) werd bereikt toen de KVP-er Boersma van de podiumtrap strui kelde nadat hij de (bijna „last fa mous") woorden „Boersma van de KVP blijftde zaal had ingebulderd. een grote rol in het geheel, want had Kh-as niet de euvele moed gehad „on ze christelijke arbeiders" een gewe tensconflict aan te praten waarvoor alleen maar soelaas zou bestaan bij het "haastig opgetrokken bouwsel" van de "kleine drie"? Kloos moest het ontgelden. Elke aanval op hem bracht de handen op elkaar, behalve links achterin, waar de NKV-ers zaten. De KVP blijkt toch echt wel be zorgd te zijn over de splütacties van Kloos. Den Uyl en de NKV-afdeling in Breda. En verder was de KVP zaterdag precies ais die jonge minnaar, die op nieuw werd afgewezen door zijn vroegere geliefde, zijn verdriet over stemde door rond te roepen dat de wereld potverdomme vol met mooie meiden zit. Die gemene, „onvolwas sen", „onverantwoordelijke", „onzin delijke" Partij van de Arbeid Die PPR, dat betekende niks; de spring- ploeg van Van Mierlo evenmin. Maar de Partij van de Arbeid, "de enige grote partij waarmee de christelijke drie hun urgentieprogramma (en de KVP zijn kernprogramma, niet te vergeten optimaal waar kan ma ken". Verreweg de meeste sprekers treurden over de ondoordachte le venswandel van dat lieve, roodhari ge en lellebellerige volksmeisje. Mocht bij Van der Stee die droefenis niet zo diep lijken te zitten, een man als de Brabander Van Amersfoort meende wat hij zei. Veringa echter was het stadium verdriet al te boven. Hij was kwaad en „moet van al dat gehakketak". Links achter in de zaal zat een blok NKV-ers. Hun handen zaten aanmerkelijk minder los dan die van de andere KVP-ers die na elk cliché of denkbeeldig uitroepteken in ap plaus uitbarstten. Het NKV speelde Veringa was overal. Achter de mi crofoon, in achtvoud langs de wan den. op bierviltjes, op luciferboekjes, op de revers van de meeste afgevaar digden en zelfs op de rug van minis ter Nelissen (die dat overigens niet leuk vond en het plakkertje haastig verwijderde). Maar Veringa was vooral achter de microfoon. Hij had een pracht van een toespraak vol ingebouwde ap- plauslokkertjes. Maar dat hebben de meeste van zijn collega-lijsttrekkers. Wat Veringa zaterdag echter vooral een staande ovatie opleverde waren de eerlijkheid en integriteit die van hem afstraalden. Met het kernprogram en met Ve ringa zal het dan ook wel gaan. Maar jaevenmin als „meneer Den Uyl -alleen de dienst uitmaakt in de PvdA", vormen Veringa en het kern- program enkei de hele KVP. Daarom waarschijnlijk, omdat ze dat ook wel wisten, waren de NKV- ers links achter in de zaal zo zuinig met hun applaus. W. KOCK (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De liberale lijst trekker mr. Geertsema heeft zaterdag op de tweede dag van de algemene ledenvergadering van de VVD in de Amsterdamse RAI opnieuw gezegd geen behoefte te hebben aan een ge sprek met DS'70. Hij zei: „Ik betreur het uitermate dat DS'70 zich opstelt als de partij (ADVERTENTIE) PT die alle kanten uit wil kunnen gaan. Al hun verhalen over overheidsuit gaven, al hun verhalen over belas tingverlaging kunnen ze vergeten. Zolang ze alle wegen naar de Partij van de Arbeid openhouden, heb ik geen behoefte aan besprekingen." De partijraad van de Evangelische Solidariteitspartij (ESP) heeft zater dag een stemadvies uitgebracht,, waarin de kiezer wordt geadviseerd bij de komende verkiezingen zijn stem uit te brengen op de PvdA. PSP, PPR of D'66. De ESP neemt zelf niet aan de verkiezingen deel. De partijraad van DS'70 stelde za terdag het hoofdstuk buitenland van het program vast, waarin „ontwijfel baar loyaliteit tegenover de NAVO" wordt uitgesproken. AR-lijsttrekker Biesheuvel ver klaarde in Assen dat de stellingname van de WD „op de belangrijkste punten niet veel van de confessionele partijen verschilt". De WD geeft er evenwei geen financiële afrekening bij", zei mr. Biesheuvel. Tijdens een grote landelijke mani- festatie van de CPN (zie foto) in Amsterdam werd de NAVO-politiek van het kabinet-De Jong veroordeeld. CPN-voorzitter Hoekstra riep op tot een volksfront van socialisten en communisten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 5