Jeugdsoos Xor te Breskens door wethouder geopend H. van de Pol overleden ONGELUKKEN OP ZEEUWSE WEGEN Pro ecclesia voor de heer A. Bracke te Graauw BOOTJE MET DRIE MAN AAN BOORD KAPSEISDE Fabery de Jonge IN VOORMALIG BADHUIS De Negeb gelicht Opslagruimte brandde uit Bejaarden complex wordt vandaag in gebruik genomen Oud-president-directeur ANP Bromfietser in Middelburg kwam ten val Botsingen in en rond Hulst Twee botsingen Eén gewonde bij botsing drie auto's in Grauw VVD-verkiezingsavond te Hulst Bazaar voor jeugdwerk Zaamslag DISCUSSIE TE IJZENDIJKE Op prijsschieting te Hulst 29 schutters Binnenbrandje in Middelburg KLOETINGSE MEISJESCLUB OPGEHEVEN (Van onze correspondent) VEERE Zaterdagmiddag even over enen, is een polyester zeil. bootje, genaamd Middellandse Zeejo, afkomstig uit Vlissingen, met aan boord de 36-jarige uit Vlissingen afkomstige heer J. W. .Davidse, diens 33-jarige echtge note S. P. Davidse-Voogd en hun 13-jarige zoon Jacques, in het Veerse Meer gekapseisd. Alle drie de opvarenden geraakten in het koude water en klampten zich vast aan de boot, die toen onge veer 300 meter van de Veerse- Gatdam was verwijderd. Al zwemmende trachtte men de kust te berediken, steeds het bootje voor zich uilt duwende. Te hulp (Van onze correspondent! STAVENISSE Zaterdagmiddag is men erin geslaagd het 3.000 ton metende Nederlandse bunschip Ne geb, dat donderdagmiddag met zijn kop in het water van Stavenissen verdwenen was en later op de dag was gekapseisd, met de bokken Walcheren van Van den Akker N.V. uit Vlissingen en de Europa van de Graaf en Muller uit Roterdam weer op de juiste wijze in het water te krijgen. (Van onze correspondent) VLISSINGEN Zaterdagavond brak in Vlissingen brand uit in het voor afbraak bestemde pand Noord straat 75, dat gebruikt werd als opslagruimte. Omdat de belendende percelen gevaar liepen rukte de brandweer direct met groot materi eel uit. De brand kon worden beperkt tot de onderverdieping van het pand. Deze brandde echter praktisch ge heel uit. Het vuur ontstond in de gang, waarschijnlijk door een naar binnen geworpen brandend voor werp, waardoor een aantal lege si- naasappelkisten vlam vatten. De schade was gering. Het pand was eigendom van die gemeente en nietl meer tegen brand verzekerd. kwaimen de heren Van de Horst tuit St-Launens en Willeboordse uit Vrouwenpolder. De heer J. W. Da vidse, die hartpatiënt is, ward met de meest mogelijke spoed per ambu lance in zorgwekkende toestand overgebracht naar het gasthuiszie kenhuis te Middelburg, waar thans zijn toestand bevredigend is. Me vrouw Davidse en haar zoon werden per taxi overgebracht naar hun huis aan de Hobeinstraat 39 te Vlissin gen. In de loop van zondag heeft men het zeilscheepje uit het water gehaald en weer naar Vlissingen overgebracht. Hoe het ongeluk ont staan is, blijkt nog niet geheel dui delijk te zijn. De heer Davidse had reeds enige malen eerder met dit bootje gezeild, doch noodt voorheen op het Veerse Meer. Naar men aan neemt, is hij verrast door de harde wind. (ADVERTENTIE) SCHIPPERTJES KLOKKEN Met prachtig handgeschilderds of geëtste ornamenten. 8- Daags belslagwerk. Ook met maanaanwijzing. Diverse for maten. Prijzen vanaf f225.- juweliers - horlogers - sinds 1834 lange kehkstr. 30 -tel-5005 goes (Van onze conrresDondent) NIEUW EN ST-JOOSLAND Zeven gezinnen zullen vandaag de gereedgekomen bejaardenwoningen aan de Hoge Stelle te Nieuw en St.- Joosland betrekken. Deze gezinnen zullen weldra worden gevolgd door nog 13 bewoners. Het prachtige complex bejaardenhuizen werd afge leverd door het uitreiken van de sleutels. De heer K. Sejjbel, verte genwoordiger van de werkgroep Nieuw en St.-Jooslaed en bestuurs lid van de wijkraad Nieuwland mocht ze in ontvangst nemen. Bij de uitreiking waren de locoburgemees ter van Middelburg de heer W. P. J. Baars, die ook wethouder van volks huisvesting en gemeentewerken is en de heren ir. J. Mol, voorzitter van de algemene woningbouwvere niging Middelburg, architect J. Job- se, en de directeur van de Walcher- se bouwunie de heer J. Walraven aanwezig. Aan de hoofdinspecteur directeur van de volkshuisvesting en bouwnijverheid in Zeeland, ir. L. Huisman en aan het gemeentebe- stuuur van Middelburg, het architec tenbureau Jobse en de Walcherse Bouwunie werd dank gebracht. De nieuwe bewoners van het bejaarden complex zijn merendeels Nieuwlan- ders, die hun oude woningen moeten verlaten omdat deze gedeeltelijk worden gesaneeerd en herbouwd. De nieuwe bejaardenwoningen zijn in gericht met centrale verwarming en douchegelegenheid. Voor en achter de huizen liggen tuintjes. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG —Op het Oud Arnemuiiüs voetpad is de 47-jarige P.J. van G. uilt Middelburg zondag middag half zes op onverklaarbare wijze met zijn bromfiets komen te vallen. Hij liep hierdoor een rechter onderbeenbreuk, een hersenschud ding en een hoofdwond op, waar voor hij per ambulance moet wor den overgebracht naar het Gasthuis ziekenhuis te Middelburg. (Van onze correspondent! HULST De rijkspolitie uit Hulst en omliggende plaatsen had het zaterdag druk met het behande len van enkele ongelukken. Od de Zoutestraat in Hulst vond een aan rijding plaats tussen twee personen auto's, bestuurd door R. van K. en G.C., beidien uit Hulst. Het ongeluk gebeurde toen C. stopte. Van K. die achter hem reed, bemerkte dit te laat en botste achter op de wagen van C. Er was veel materiële scha de. Het tweede .ongeluk gebeurd op de Gravenstraat te Clinge, waar de autobestuurdster mevr. M. van M. uit De Klinge (België) plotseling moest remmen voor de 12-jarige M. van de V. uit Clinge, die vlak voor haar met zijn fiets de weg overstak. Bij haar poging de jongen te ontwij ken raakte de auto de trottoirband waardoor Van M. de macht over het stuur verloor en tegen een lichtmast botste. Auto en lichtmast werden zwaar beschadigd. Te Kapeüebrug reed E.S. uit Hon- tenisse met zijn auto over Rijksweg 60 richting Belgische grens. De bromfietser J. de H. uit St.-Jansteen reed vanaf een uitrit zonder te kii- ken de rijksweg op en botste tegen de wagen van S. Hij kwam boven op de rijdende auito terecht en viel daarna op de rijweg, toen S. stopte. De H. werd aan de schouder ge wond. Zijn bromfiets en de auto werden zwaar beschadigd. (Van onze correspondent) VLISSINGEN Doordat C.M.C. uit Wissenkerke plotseling onwel werd, reed zijn auto in de Kasteelstraat te Vlis singen tegen de langs de weg gepar keerd staande auto van H.B.S. uit Den Haag. De auto van S. werd geheel vernield. Die van C. liep aanzienlijke materiële schade op. Ook in Vlissingen raakte zaterdaga vond bij het nemen van de bocht Scheldestraat - Aagje Dekenstraat een personenauto, bestuurd door A.M. uit Vlissingen aan het slippen waardoor deze tegen de aan de lin kerzijde van de Scheldestraat gepar keerd staande personenauto van K. uit Vlissingen opreed. De auto van K. werd hierdoor aan de linkerzijde zeer zwaar beschadigd. (Van onze correspondent) GRAAUW Op de Zandbergse- straat bij Graauw vond een aanrij ding plaats, waarbij drie personen auto's waren betrokken. Het onge luk gebeurde toen Van O. uit Kloos- terzande de voor hem rijdende Bel gische personenauto bestuurd door mevrouw G. uit Borgerhout wilde voorbij rijden. Bij de inhaalmanoeu vre kwam hij in aanraking met de Belgische personenauto, waardoor Van O. de macht over het stuur verloor. Zijn auto bostste tegen de geparkeerd staande wagen van C. de M. uit Graauw. Deze kwam in de naast de weg gelegen sloot terecht en werd flink beschadigd. Ook de wagen van Van O. werd liep ernsti ge schade op. Mevrouw Van O. liep verwondingen op aan het hoofd. (Vam ortze correspondent) HULST Donderdag 1 april spreekt in „De Koning van Enge land" de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer mr. W, J. Geertee- ma. VVD-leden van de provinciale staten van Zeeland zijn eveneens op deze bijeenkomst, dole 's avonds om acht uur begint aanwezig. Opgewekt stapte wethouder Vergouwe door een deur, die met krantepapier was dicht gemaakt. (Van onze correspondent) ZAAMSLAG In het verenigingsge bouw „De Poort" in Zaamslag werd dit weekend een bazar gehouden ten bate van het werk van de werkeen heid Zaamslag van de centrale stich ting voor sociaal en cultureel werk ie de gemeente Terneuzen. Zowel die belangstelling als de uiteindelijke opbrengst bleef beneden de ver wachting van de organisators. Wel succesvol verliep in de morgenuren van zaterdag een oliebollenactie, die in dit kader werd gehouden. (Van onze correspondent) IJZENDIJKE ïn het Jeugdgè- bouw te IJzendijke had een discus sieavond plaats van jongeren en ou deren, waarvoor een goede belang stelling bestond. Leider van deze avond was de heer Wielakker, leider van de streekcentrale. Het gesprek liep in hoofdzaak over de onderwer pen drugs en sex. Het is deze avond zeker tot een vruchtbare gedachten- wisseling tussen jong en ouderen, gekomen. Het ligt in de bedoeling om nog eens op deze onderwerpen op een aparte avond terug te komen, dan met behulp van een deskundige op dit glebied. DEN HAAG (ANP) In Epe ii zaterdagmorgen op 76-jarige leeftijc overleden de oud-president-directeui van het Algemeen Nederlands Pers bureau (ANP), de heer H. H. J. van de Pol. Hij was de eerste directeur van het ANP. De heer Van de Pol bleef aan het bedrijf verbonden tot zijn pensionering in 1960. Toen in 1934 het vraagstuk van de oprichting vain een nationaal Ne derlands persbureau door de dag bladdirecteuren aan de orde werd gesteld, werd de heer Van de Pol belast met het secretariaat van de studiecommissie. Nadait op grond van het door deze commissie uitgebrachte rapport de stichting van het ANP tot stand was gekomen werd de heer Van de Pol als lid tot secretaris van de raad van beiheer benoemd. Ver volgens in 1935 tot president-direc teur van het ANP. De heer Van de Pol is bestuurslid geweest van verscheidene nationale en internationale organisaties op het gebied van de journalistiek. (Van onze correspondent) HULST In café P. Leeraert' Nijs werd een prijsschieting gehou den op de liggende wip. waaraan 29 schutters deelnamen. Er werd ge schoten op één wip. De uitslag luidt als volgt: hoogvogel W. Brand te Hulst, eerste zij vogel J. Davoc te Rotterdam, tweede zij vogel A. Ro- meyn te Ossenisse. De meeste kleine vogels, vijf stuks, werden geschoten dioor H. van Hecke te Terneuzen. (Van onze correspondent) HULST Tijdens een plechtige eucharistieviering ie Graauw heeft de heer Aloys Bracke de ere-teke- nen met oorkonde ontvangen van de pauselijke onderscheiding Pro Eccle sia et Pontifice. Het gemengd zangkoor St. Caeci- lia uit St. Jansteen, onder leiding van W. Bartz, verzorgde de eucha ristische gezangen. Celebrant pastoor Michielsen prees de jubilaris voor de vele diensten die hij voor de kerk verricht had. Gedurende ze ventig jaar had hij het plaatsengeld opgehaald, welke functie hij van zijn vader, en die op zijnbeurt weer van zijn grootvader, had over genomen. In totaal had de heer Bracke zijn functie bekleed onder het pastoraat van een achttal pastoors. Een groot gedeelte van de familie Bracke was steeds aan de kerk verbonden ge weest. o.a. als koster-organist, graf delver en huishoudster. De vele aanwezigen verheugden zich ten zeerste over deze pauselijke (Van onze correspondent) MIDDELBURG Aan de Nieuwe Vlissingseweg 54 bij Van R. is za terdagmiddag om drie uur brand uitgebroken in de keuken. De brandweer, die snel ter plaatse was, behoefde niet meer te blussen daar de bewoner van het pand dit met behulp van emmers water zelf al had gedaan. De keuken werd poor de helft geblakerd, terwijl de elek trische bedrading eveneens werd aangetast. De schade bedraagt onge veer f. 800,-. De eigenaar is tegen brand verzekerd. De brand ontstond doordat de vrouw des huizes de vloerbedekking met aceton gerei nigd had. De daardoor vrijgekomen gassen ontvlamden door de branden de kachel. (Van onze correspondent) BRESKENS Zaterdagmiddag heeft wethouder J. Vergouwe de jeugdsoo. in het voormalige bad huis geopend door zich door een met kranten dichtgemaakte deur te werken. De heer G. Vesprille, voorziter van het voorbereidend comité, heet te onder de aanwezigen onder meer wolkom J. Vergouwe - wethouder, G. v. Schaick, raadslid, J. Meijaard, gemeenteopzichtsr, J. Weelakker, streek werkj eugdleider, enkele ge meentewerken, en A. Millenaar, opperwachtmeester v.d. rijkspolitie. Wethouder Vergouwe zei in zijn toespraak gelukkig te zijn met deze soos. Het gemeentebestuur staait ook positief tegenover het jeugdwerk. Bijzonder fraai vond hij de presta ties om de aankleding in drie weken voor elkaar te brengen. Opperwachtmeester diuiildde in zijn toespraak nog eens op die functie van Breskens in de grote combinatie van Oostbuirg, waarin het zeker niet vergeten zou worden. Dat de jeugd attendeert op het van Breskens achtte hij goed, doch het moet op een reële manier ge beuren, hierbij doelend op de bor- denHaddars van vorige week. Hij zegde een goede samenwerking toe en hoopte dat er een goede geest zal heersen om iets op te bouwen. De soos Xor is geheel geverfd in zwart met groene en rode lichtgevende verf. In een hoek staait een bar en langs de kant zijn gemetselde ban ken. De soos is voor de jeugd boven de 15 japr en gieopend op vrijdag, zaterdag- zondagavond. Een groot aantal ouderen bracht 's middags een bezoek. (Van onze correspondent) KLOETINGE De meisjesclub „Het Mosterdzaadje" dat in de derti ger jaren op initiatief van de toen malige predikant in Kloetinge, ds. Joh. A. Raams werd opgericht is opgeheven. Doordat het ledental van de club in de laatste tien jaar sterk daalde werd besloten om er defini tief mee op te houden. Leidsters van de vereniging waren in de laatste periode mejuffrouw M. van Liere en mejuffrouw D. Dekker. Mejuffrouw Van Liere was vanaf de oprichting leidster van de eens zo bloeiende vereniging die voor de jaarlijkse uitvoering steeds twee avonden ach tereen een volle zaal trok. (Van onze correspondent) In zijn woonplaats Epe is zaterdag op 76-jarige leeftijd overleden de oud-president van het Algemeen Ne derlands Persbureau ANP, de heer H. H. J. van de Pol. Pastoor Michielsen en alle kerk gangers klapten in hun handen, toen Aloys Bracke '(links) een leven in dienst van de kerk beloond zag met de onderscheiding pro ecclesia et pontifice. onderscheiding. Zij gaven hieraan uiting door een daverend applaus toen de pastoor de iubilaris de ere tekenen opspeldde. Tenslotte was er nog gelegenheid om de heer Bracke te feliciteren met zijn onderschei ding. Velen maakten hiervan ge bruik. GENT Koninklijke Opera: 20.00 uur: Ga las Karsenty. ANTWERPEN Kon. Ned. Schouwburg: 20.00 uur: De Spaanse Hoer. TERNEUZEN Luxor Theater: 20.00 uur: De non van Monza. ROTTERDAM De Doelen: grote zaal: 20.15 uur: „Knaak-concert"' door het Neder lands Blazers-ensemble. OOSTBURG Ledel Theater: 20.00 uur: De weg naar de hel 14 jr. MIDDELBURG City Theater: 20.00 uur: Fantomas slaay weer toe a.l. HULST Bioscoop: 20.00 uur: Bezeten- Het gat in de muur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2