Si REEKVERVOERDERS LEIDEN DE NOODKLOK C ote verwarring door tegenstrijdige berichten li diers willen n eevechten in 0 Dst-Pakistan Veringa: moeilijke kabinetsformatie Vli singen Gordijnen moesten bijna dicht: vraag naar aardgas onverwacht groot Be zine- bij SCHEEL KRIJGT KLAP VAN LANDGENOOT Met herhaling Gulf-brand gedreigd GUINEESE TROEPEN NAAR SIERRA LEONE Groep joden in Moskou gearresteerd OO] Hl M; veron gehikt [oofdplaat BI Y GESTIKT VERSTERKINGEN Nog 10 tot 15 Nederlanders in O.-Pakistan Mevrouw Leman verongelukt op weg naar Amstel-race KVP: DEUR NOG NIET OP DE GPSNDEL TUSSEN KERSTMIS EN 7 JANUARI Dit jaar nieuwe KVP-voorzitter Incident in La Paz Priesterwijding van gehuwde mannen komt in synode Kraak bij juwelier in Eindhoven: 30.000 Anoniem telefoontje: Er Directeur: Hoofdredi Redactie- Nieuwstrc Abonnem' per maai inclusief Gironnmr W. A. J. M. Harloc ur: L. Lejjenoêkker Administratie-adres: 9, Terneuzen, teL (01150)7920 prijs: ƒ11,15 per kwartaal; f 3,90. Losse nummers 15 cent, B.T.W. 1945433 DE VRUE ZEEUW MAANDAG 29 MAART 1971 25e Jaargang No. 6508 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie ƒ2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 11,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot vjn- 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van e onzer verslaggevers) BREDA de BBA heid nie krijgt dai is men gt al te lang te heffen l bestand hebben, mr. D. v. del van bleem door natr nering, oj ÏRNEUZEN Indien 1971 van de rijksover- oeer financiële steun ;t nu geplande bedrag, idzaakt om binnen niet d veertien buslijnen op >k voor het personeels- deze ingreep gevolgen erwacht BBA-direeteur en, dat men door mid- personeelsstop dit pro- ndeels kan opvangen Ijke afvloeiing (pensio- agname). De drie Zeeuwse busmaatschap pijen (AMZ, ZVTM en Streekver voer Walcheren), hebben nog geen concrete reorganisatieplannen. Wel zei men dat ook daar de situatie kri tiek is en dat indien er op korte ter mijn niets gebeurt, men ook maat regelen zal moeten nemen. De veertien BBA-öiensten beho ren, volgens mr. Van Setten, alle tot de z.g. dwarslijnen en zijn voor ons altijd verliesgevend geweest. „Vroeger konden we deze verliezen dekken met onze winstlijnen, maar aangezien deze niet meer bestaan (nagenoeg alle lijnen zijn verliesge vend) moeten deze trajecten, als er geen verandering in de situatie komt, het eerst verdwijnen". De door mr. Van Setten bedoelde verandering' zou er in moeten be staan dat de rijksoverheid alsnog besluit om de bijdrage in de tekor ten voor 1971 op te trekken van 25 miljoen naar 65 miljoen. Dit bedrag is, zo blijkt uit een rapport dat het KNVTÖ (Nederlandse vereniging van transportondernemingen) heeft laten opstellen door het EBW (Eco nomisch Bureau voor Weg- en Wa tervervoer). Naar aanleiding van dit rapport heeft het KNVTO regering en parlement gevraagd met spoed de nodige maatregelen te treffen om het begrotingsbedrag aan te vul len. Als deze maatregelen niet geno men worden, vrezen de vervoers- bonden, zo verklaarde de secretaris van de katholieke bond van ver- voerspersoneel, de heer J. C. van der Doef, zaterdag op een bijeen komst van zijn bond, dat binnen twee weken bij minstens tien streekvervoerondernemingen be sprekingen moeten worden gevoerd over afvloeiing van personeel. PvdA-Tweede-Kamerlid Ed van Thijn, die volgende week in de ka mer over deze kwestie zal interpel leren, had het nodige cijfermate riaal van noodlijdende busonderne mingen verzameld. Hieruit bleek dat ook andere maatschappijen plannen hebben om lijnen op te heffen en dat men b.v. bij is Gel derse Tramweg honderd man wil ontslaan. De heer Van der Doef liet weten dat de vakbonden weigeren over af vloeiingsregelingen te praten, ais de regering de noodzaak van het in standhouden van het streekvervoer niet erkent. D'66-kamerIid drs. Dijkstra kondigde aan de heer Van Thijn bij diens interpellatie te steu nen en de kamerleden mevrouw A. M. Groensmit (KVP) en C. F. van der Peijl (CHII) achten ook spoe dige hulp geboden. De heer Van Thijn verklaarde voorts dat als de „kleine drie" aan het bewind komen, er driehonderd miljoen gulden extra op basis van de huidige prijzen voor het open baar vervoer zal worden uitgetrok ken. MOSKOU (AFP) In Moskou zijn ongeveer dertig Russen, voor het merendeel joden, aangehouden, zo is van verwanten van de betrokke nen vernomen. Het gebeurde vrijdag, toen zij naar het hooggerechtshof warein gekomen om de procureur-generaal Vassili Roedentoo een petitie te overhandi gen. In dit stuk werd protest aan getekend tegen het stilzwijgen van de autoriteiten over het lot van de joden, die in januari jd. terecht zou den moeten staan in Kisjmev, Riga en Leningrad. NEW van dé gen. D berichi dat he zender] volk Moedjl Majoo: „bevril om erl bureat VLI9 nestatl omgev singen van Al ten zie van d| extra merkld van he De ten d<j en, aa den zi ze berjj en afl wellicl verkoq per li winstif maxin situati| pige (Van HO| plaat: .jarige' lijk vi De richtit verklR tegen fer De a| stond hij uit Groei ambif het braclf De liHI/KARATSJI (Reuter/AFP/AP) Een duidelijk beeld stand in Oost-Pakistan viel gisteravond onmogelijk te krij- erwarriug was compleet vanwege de krachtige censuur op uit Pakistan. Terwijl de Pakistaanse regering meedeelde ger de toestand volkomen meester was, meldde een geheime vorming van een voorlopige regering van het Bengaalse ïajoor Zia Chan aan het hoofd en „onder geleide" van sjeik br Rachman. ia Chan, die tevens bevelhebber wordt genoemd van het igsleger", heeft „alle vrije landen, speciaal de buurstaten" ng en materiële hulp gevraagd. Volgens het Indiase pers- [T zouden vrijdag 10.000 mensen in gevechten zijn gedood. hebben gisteren vertegenwoordigers van bijna alle. grote politieke India er bij premier Indira Gandhi op aangedrongen „niet louter en bij de gebeurtenissen in Oost-Pakistan", maar onmiddellijk „de regering van de republiek Bengalen" te erkennen. In Nieuw-Delhi betoogden zaterdag ongeveer 500 Indiërs voor het Pakis taanse hoge commissariaat om te pro testeren tegen het militaire optreden in Oost-Pakistan. Volgens berichten uit de Indiase staat West-Bengalen zouden 35.000 Indiërs gereed staan om de grens met Oost-Pakistan te over schrijden en zich aan te sluiten bij het „bevrijdingsleger". Sjeik Moedjib, van wie de Pakis taanse autoriteiten nog steeds vol houden dat hjj gearresteerd is, leidt volgens de geheime zender de opera ties van de afscheidingstroepen van uit zijn hoofdkwartier in Tsjittagong. Het „bevrijdingsleger" heeft volgens de door de „Press Trust of India" geciteerde radioberichten zaterdag de belangrijke stad Rangpoer in het noorden na verbitterde strijd op de Westpakistaanse troepen veroverd en zondag zou ook de stad Saidpoer na bloedige gevechten in handen van Moedjiboers troepen zijn gevallen. Volgens het Indiase persbureau rukken eenheden van het „bevrij dingsleger" van Tsjittagong op naar de hoofdstad Dacca. Klandestiene zenders meldden gisteren ook dat de Westpakistaanse militaire gouverneur in Dacca, luitenant-generaal Tikka Chan, ai dood en begraven is, en dat generaal Imzad Chan als zijn opvol ger is aangesteld. West-Pakistan heeft de berichten over de dood van Tikka Chan tegengesproken en gemeld dat hij gisteren in Dacca vergaderd heeft over „bestuurszaken". jJGEN (ANP) Benzi en garagebedrijven in de van de deze week in Vlis- opende Miro-supermarkt j Heyn hebben hun omzet- dalen tot twintig procent |>rmale. Dit kwam door de •dkope verkoop van zgn. benzine bij de pompen permarkt-complex. oitanten voelen zich verla de grote oliemaatschappij - vie ze contractueel gebon- |Zij stellen, dat de merklo- van de oliemaatschappij- Batig is. Deze wordt nu tij wijze van introductie voor een prijs tien cent lager dan de officiële. De ge van de pomphouders is 5 3-4 percent, zodat de nogelijk is, aldus wanho- aineleveranciers in Vlissin- s correspondent) bPLAAT Op de Hoofd tg is zondagavond de 26- Pielaat uit Slijkplaat dode- igelukt. fer Pilaat kwam vanuit de Hoofdplaat, toen hij op on- Jiare wijze op de rechte weg n boom reed. Het slachtof- op slag dood zijn geweest, draaide om zijn as heen en ïer in de richting vanwaar gekomen. Dokter Kalkman vliet en dokter Jansen uit lijn ter plaatse geweest. Per ce werd het slachtoffer naar ënhuis te Oostburg overge- ito was total loss. Op het van het ongeval was er keer op de weg. |an onze correspondent) IOVEN In Eindhoven Is icht van zaterdag op zondag maanden oude baby in zijn itikt. ,_he bijzonderheid is dat de enige tijd geileden ook haar rloor. Deze kwam om bij een Indiase sympathisanten van de Oostpakistaanse leider Sjeik Moedzji- boer fc.i castreerden het afgelopen weekeinde voor de Pakistaanse am bassade in New Delhi. Dat het in Oost-Pakistan niet zo rustig is als de centrale regering pro beert voor te stellen, blijkt uit de mededeling van radio-Dacca dat de militaire autoriteiten daar hebben gevraagd om troepenversterkingen uit het westen. De radio, in handen van het leger, meldde voorts dat en kele duizenden Westpakistaanse mili tairen door de lucht zijn overgebracht naar de havenstad Tsjittagong in ver band met ongeregeldheden daar, en dat ook versterkingen waren ge stuurd naar het gebied van Choelna. In andere steden was het volgens radio-Dacca echter rustig. Om de verwarring over de werke lijke situatie nog te vergroten, mel den sommige correspondenten die uit Dacca zijn uitgewezen (er zijn er za terdag 35 het land uitgezet, ze moch ten zelfs geen aantekeningen meene men), dat er slechts sprake is van schermutselingen en incidenten in de provincie, en dat het aanta] doden niet hoger is dan enige honderden. In andere berichten was melding ge maakt van tienduizend en zelfs meer dan 100.000 doden. India verwierp zondag een Pakis- taans protest tegen „inmenging" in de binnenlandse aangelegenheden van Pakistan. Het sprak verder de Pakistaanse beschuldiging tegen dat een klandestien radiostation was in gericht op een nabij Calcutta gelegen schip. Het station zendt uit onder de naam „de stem van Bangla Desj" (land der Bengali's). (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG Er zijn nog tien tot vijftien Nederlanders in Oost- Pakistan. Het ministerie van Bui tenlandse Zaken had tot gister avond nog niets over hen ge hoord. De Nederlandse consul in West-Pakistan is naar Oost-Pa kistan gevlogen om contact te zoeken met de Nederlanders daar, die voornamelijk in de hoofdstad Dacca verblijven. Vorige maand liep het „con tingent" Nederlanders in Oost- Pakistan nog tegen de honderd. Toen de spanning tussen Oost- Pakistan en West-Pakistan ge vaarlijk opliep, gaf de Neder landse regering de Nederlanders in Oost-Pakistan in overweging dat gebied te verlaten. Degenen, die daar voor ontwikkelingshulp bezig waren, kregen de opdracht uit Oost-Pakistan weg te gaan. (Van onze correspondent) LOKEREN Opnieuw heeft een dodelijk ongeluk de Belgische wie- Ierwereld getroffen. Samen met haar man Eric op weg naar de Amstel- race, is Marie-Louise Leman (24) gis teren dodelijk verongelukt bij een verkeersongeval. Eric Leman zelf, zijn 3-jarig dochtertje en de renners Erik en Roger de Vlaeminck, liepen lichte verwondingen op. Het ongeval gebeurde gisterochtend nabij Lokeren (ten zuiden van Hulst) op de E-3-autoweg. Er hing een bij zonder dichte mist. De auto van de gebroeders De Vlaeminck, bestuurd door him vader, was gestopt op een oprit, waar juist een aanrijding had plaatsgevonden met alleen lichte materiële schade. Op het ogenblik dat de auto van de De Vlaemincks wegreed, kwam Le man aanrijden. Hij botste achterop de auto van de De Vlaemincks. De zwaargewonde mevrouw Leman werd door een automobilist, die niet uit de streek was, naar St.-Niklaas gereden, 14 km ver, terwijl vlabij in Lokeren een ziekenhuis was. Even nadat de vrouw arriveerde ir, St.-Ni klaas. overleed zij. Erik Leman en de r-broeders De Vlaeminck waren de beste vrienden van wereldkampioen Monseré, die veertien dagen geleden tijdens een wielerwedstrijd dodelijk verongeluk te. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het afgelopen weekeinde was vol drukke partijpo litieke activiteiten. Zaterdag hebben de partijraad van de KVP, de alge mene vergadering van de VVD en het congres van de PPR vergaderd. De lijsttrekker van de KVP, dr. Ve ringa, voorspelde „hard en moeilijk overleg" bij de kabinetsformatie. De partijraad verklaarde zonder bindin gen met andere partijen dan AR en CHU de verkiezingen in te gaan, maar blijft daarna bereid tot open gesprekken met alle constructieve partijen. „Het is onbegrijpelijk dat de pro gressieve concentratie de deur voor cmze neus heeft dichtgegooid. Maar daarom hoeven wij die deux nog niet op een grendel te doen". Daarmee ty peerde de heer P. van Zeil, kandi daat-kamerlid en kandidaat-partij voorzitter, de stemming op de verga dering van de partijraad. Op een verkiezingsbijeenkomst in Bergen op Zoom herhaalde drs. Den Uyl (PvdA) zaterdag echter, dat de progressieven na de verkiezingen niet met de confessionele partijen willen praten. De liberale lijsttrekker Geertsema verklaarde geen behoefte te hebben aan een gesprek met DS'70. Naar zijn mening heeft de WD voor alle mi nisteries geschikte kandidaten voor handen. De PPR aanvaardde op haar con gres het samenwerkingsakkoord met PvdA en D',66. Het progressieve re- geerprogram kreeg eveneens het fiat. Op dit congres spraken onder ande ren drs. Den Uyl en mr. Van Mierlo (D'66). Den Uyl kraakte het sociaal- economisch beleid van het kabinet De Jong en gewaagde van een vertrou wenscrisis tussen de regering en de georganiseerde werknemers. Van Mierlo zei o.m.: „Wij progressieven laten ons niet meer gebruiken als schroothoop van de confessionale par tijen". Zie ook pag. bin./buitenland 1 (Van een onzer verslaggevers) GRONINGEN De Neder landse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de afgelopen win ter maar net kunnen voldoen aan de onverwacht grote vraag naar aardgas. Om soortgelijke moei lijkheden in de komende winter te voorkomen, zal de produktie van aardgas in de komende maanden belangrijk worden ver groot. Het heeft een haar gescheeld of de NAM had de Nederlanders, die him huis met aardgas ver warmen, via pers, radio en t.v., moeten vragen de gordijnen in hun huizen te sluiten. De tempe ratuur binnenshuis zou daardoor twee graden zijn gestegen. De NAM zou minder hebben hoeven produceren. De verrassend grote afname van aardgas in Nederland is vooral een gevolg van het feit dat steeds meer mensen hun huis met aardgas gaan verwarmen. De Gasunie, die het gas vervoert en verkoopt, heeft in 1970 voor binnenlands verbruik en voor export 31,4 miljard kubieke me ter aardgas geleverd. Voor dit jaar wordt het verbruik in bin nen. en buitenland geschat op 40 miljard kubieke meter. De voorlichtingsdienst van de NAM deelde gisteravond mede, dat het eigenlijk geen enkel pro bleem is om voldoende gas uit de aardgasbel in Groningen te ha len. Er zijn momenteel 15 zoge naamde puttengroepen op de aardgasbel aangesloten. Vrij snel kunnen nieuwe groepen worden aangebracht. Dat zal ook gebeu ren om te voorkomen dat de le verantie van aardgas andermaal in gevaar wordt gebracht. De Gasunie heeft op 6 januari j.l. 168 miljoen kubieke meter aardgas geleverd. Dat was een record. De kritieke periode voor de NAM in de afgelopen winter liep van Kerstmis tot 7 januari. Om de produktiemoeilijkheden te verlichten heeft de NAM ver schillende elektrische centrales in Zuid-Holland op 4 januari verzocht van aardgas- op olie- stook over te gaan. Minister-president De Jong wordt op zijn wenken bediend door de heer Schmelzer tijdens de partijraadvergadering van de KVP zaterdag in Breda. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Mr. A. van der Stee zal uiterlijk in het najaar terug treden als voorzitter van de Katho lieke Volkspartij. Verwacht wordt dat hij zal worden opgevolgd door de heer P. van Zeil uit Utrecht, kan didaat voor de Tweede Kamer. De heer Van Zeil is vice-voorzitter van de katholieke bond van ver- voerspersoneel en voorzitter van de bedrijfsgroep luchtvaart van deze bond. LA PAZ (Reuter) De Westduit- se minister van buitenlandse zaken, Walter Scheel, heeft gisteren tijdens een kranslegging in de Boliviaanse hoofdstad La Paz, een stomp tegen de borst gekregen van een 69-jarige Duitser, Hugo Feiger, die zich door de menigte had geworsteld, terwijl het Westduitse volkslied werd ge speeld. Minister Scheel greep zijn aanval ler bij de schouders, schudde hem heen en weer en sprak enkele woor den tot hem voordat agenten in bur ger zich op de man stortten. Volgens een Boliviaanse politie functionaris had Feiger de stomp uit gedeeld, omdat hij het niet eens was met Scheels politiek ten aanzien van Oost-Duitsland. Feiger was vier jaar geleden als bosbouwkundige naar Bolivia gekomen. ROME (KNP) De katholieke kerk zal waarschijnlijk nog dit na jaar gehuwde mannen van gevorder de leeftijd tot het priesterambt toe laten, overigens zonder dat het celi- baatsprincipe opgegeven wordt. Dit is een van de voorstellen die ter sprake zullen worden gebracht op de komende bisschoppensynode in september. (Van onze correspondent) EINDHOVEN Sieraden ter waarde van f 30.000,vormden de buit van een inbraak bij een Eind- hovense juwelier in de nacht van za terdag op zondag. Hoewel het alairm was ingescha keld. gebeurde er niets. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de af stelling niet goed was. (Van onze correspcndent) ROTTERDAM De politiekorp sen in het Botlek- en Europoortge- bied zijn sinds vrijdag in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Aan leiding hiertoe was een anoniem te lefoontje vrijdag aan de redactie van De Nieuwe Brielsche Courant in Den Briel: „Vanavond brandt het weer in de Botlek". Sinds de brand die twee weken geleden voor miljoenen guldens schade aanrichtte op de Gulf Raffi naderij stonden alle raffinaderijen in de Botlek- en Europoortgebied al onder verscherpte politiebewaking. Gebleken was dat deze brand door sabotage ontstaan moet zijn. Het onderzoek dat naar de oor zaak van de brand bij Gulf is inge steld, heeft tot op heden nog slechts weinig opgeleverd. Zeker is wel dal bij het stichten van de brand explo sieven zijn gebruikt. FREETOWN (Rtr) Premier dr. Siaka Stevens van Sierra Leone heeft gisteren in een radio-uitzen ding meegedeeld dat hij president Sekou Toure van Guinea heeft ge vraagd troepen naar zijn land te sturen. In een tweede radio-uitzending verklaarde premier Stevens dat de legers van Sierra Leone en Guinea „een zijn geworden" om te voorko men dat „gevaarlijke elementen" in het leger de regering ten val bren gen. De eerste groep Guinese militai ren die in Freetown aankwam, heeft stellingen betrokken rond de ambts woning van premier Stevens. IN DE WAAL zijn zaterdagmiddag twee met zand geladen schepen ge zonken. De beide schepen liggen dwars over het vaarwater zodat de vaarbreedte erg gekrompen is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1