Jongen (12) bloedt dood na operatie door overspannen arts in Parijs BOTSINGEN IN GENT T erugtocht uit Laos BISSCHOPPEN IN ROME VOOR BLOK GEZET Rijkswacht rijdt in op anti-Progilbetogers SPD verliest circa 6 pet in W.-Berlijn Drie doden bij brand in Groningen WEER 3 POLIO- PATIëNTJES IN STAPHORST GEMEENTEBODES WEKKEN TERNEUZENSE COLLEGA MET SPITWERK IN DE TUIN Ontvoerde Francaise vrij Geen verrassingen bij Franse verkiezingen sc Tapenslachti ng Z.-VIETNAMEZENEIND MAART WEG WEGENS SLECHT WEER TWEE BABY'S IN PARIJS VERBRAND VERGISSING Pastoraal werk gehuwde priesters Kardinaal Alfs ink vóór Pasem weer naar Rome BONN: MEER GOLD DAN AMERIKA Marokkanen in Tholen betrapt: op Directeur: Dr W A. J. M Hark* Hoofdredacteur: L. Leyendekker Redactie en Administratie-adres: Nieuwstraat 9. Terneuzen. tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: f 11,15 per kwartaal; per maand f 3,90 Losse nummers 15 cent, inclusief 4 BTW. Gironummer 1945433 MAANDAG 14 MAART 1971 25e Jaargang No, 6496 Advertentieprijs- per mm 18 cent; minimum per advertentie f 2,40. exclusief 4 B T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels t 1,15 Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bi) vooruitbetaling Vermelding Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m 11 uur. Voor het maanriagnummer: vrijdag tot vjn 11 uur. Uitgeefster N V Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze Pari,(se correspondent) PARIJS In de Parijse voor stad Saint-Denis heeft een zeer overspannen dokter thuis een 12- jarige jongen geopereerd, aan een blinde darm en een slagader door gesneden waardoor de jongen is doodgebloed. De justitie heeft de dokter naar het ziekenhuis van de gevangenis te Fresii->s laten over brengen. Hij was vier dagen uit een psychiatrische inrichting ver trokken. De dokter had aan de moeder vergunning gevraagd de jongen te vens een operatie te laten onder gaan aan zij blinde darm, wat de moeder geweigerd had aangezien de arts geen chirurg is. Nadat de vrouw haar zoon bij de arts had afgeleverd, kreeg zij de boodschap mee dat de dokter de patiënt zelf zou thuis brengen. Toen dat niet gebeurde, ging de vrouw andermaal naar de woning van de dokter, waar de secretaris haar vertelde dat de operatie goed was verlopen en dat zij tegen één uur in de middag terug moest ko men om Didier op te halen. Even later zag zij een ambulance weg rijden en met een voorgevoel dat er iets ernstigs gebeurd moest zijn ging zij terug naar het huis van de dokter, waar noch de dokter noch Didier aanwezig waren. Didier was inmiddels naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij overleed. De secretaris vertelde na afloop het volgende: dokter Peignaux had na de behandeling met de-- steen puist de blindedarmoperatie toch doorgezet, ofschoon in zijn behan delkamer geen bloedplasma, geen narcotische middelen geen zuur- stoffles, geen injectienaalden en geen hechtdraad aanwezig waren. De secretaris zag wat er gebeuren ging en wilde de dokter te lijf. Deze duwde hem met gewald weg en de secretaris verloor bij het zien van zoveel h'oedve- i een o- genblik het bewustzijn. Toen hij bijkwam lag Didier op het bed van de behand-'kamer dood te bloeden, ofschoon de dok ter met behulp van een tang pro beerde de bloeding te stoppen. Met het transport naar het zieken huis ging zoveel tijd verloren dat aan redding niet meer te denken viel. De verontwaardiging in de voor stad is vanzelfsprekend bijzonder groot. Men stelt de vraag hoe het mogelijk is dat een dokter die niet geheel bij zijn verstand is toch nog praktijk mag uitoefenen. Een ver tegenwoordiger van de orde van medici heeft hierop geantwoord dat dokter Peignaux zich geheel vrijwillig in een psychiatrische in richting had laten opnemen en en week geleden vrijwillig deze in richting verliet. Er besfnan geen voorschriften om iemand die zich vrijwillig heeft aangemeld tegen zijn zin vast te houden. Een van de betogers wordt gearresteerd. (Van een onzer verslaggevers) GENT Bij een demonstratie tegen Progil is het afgelopen zater dag in Gent tot harde botsingen gekomen tussen de politie en beto gers. In de binnenstad ontstonden vechtpartijen, nadat demonstranten ongeveer een half uur een van de belangrijkste en drukste winke stra ten hadden geblokkeerd. Toen de stoet uiteindelijk verder wilde trek ken reed op een kruising een over valwagen van de rijkswacht op de demonstranten in. Bij de charge werden zowel dooi de politiemannen als door betogers rake klappen uitgedeeld. Drie beto gers werden gearresteerd, maar zijn volgens de politie later weer vrii gelaten. „De moeilijkheden ontstonden na dat de officiële demonstratie, waar voor vergunning werd verleend, was afgelopen. Over het verloop daarvan waren de organisators allesbehalve tevreden, omdat het stadsbestuur van Gent een route vain ongeveer anderhalve kilometer had uitgestip peld in een van de buitenwijken van de stad. Het onbehagen over deze behan delingswijze groeide zaterdagmiddag naar mate de stoet vorderde. Tot het eindpunt de St.-Michelskerk op het gelijknamige plein, deden zich geen incidenten voor: er werd nauwelijks gesproken, s1 echts één geluidswagen was ingeschakeld en het gooien van bommen bleef uit. De Gentse politie zag er te zamen met een ordedienst van de organisators op toe. dat de betoging ordelijk verliep, zoals het stadsbestuur dat wilde Twee geüni formeerde rijkswachters aan de kop van de stoet stonden er borg voor, dat de voorgeschreven route inder daad werd gevolgd. Voor de ?t. Mi-h-'skerk werden de betogers tot slot toeg.sproken door de ecoloog professor Ph. Polk van de vrije universiteit in Brussel. Hij trok fel van leer tegen de onge breidelde expansie-zucht van de Belgische overheid. Professor Polk noemde het Belgi sche indoistrialisatie-beleid „slechts positief voor kleine groepen". (Vervolg op pag. Stad-Streek 3) (Van onze redactie buitenland) KHE SANH (Zuid-Vietnam) De Zuidvietnamese troepen in Laos zullen zich voor het eind van deze maand terugtrekken op buitenpos ten nabij de Vietnamese grens. Dit is zaterdag van Zuidvietnamese militaire ziide in Khe Sann meegedeeld. Tegen lit^elnue van maart zouden de Z.-Vletnamezen een reeks buiten posten bezetten aan beide zijden van de grens. Tegen die tijd zou het door ongunstig weer moeilijk zijn voor de Amerikaanse helicopters om de Zuidvietnamezen te bevoorraden. Een Zuidvietnamese woordvoerder vergeleek de terugtrekking uit Laos BERLIJN In de senaats- en gemeenteraads, «rkiezingen van West-Berlijn hebben de sociaal-de mocraten (SPD) van burgemeester Klaus Schütz gisteren verliezen ge leden, maar het zag er naar uit dat zij de absolute meerderheid zouden behoud en. De christen-democraten gingen circa vijf procent vooruit, terwijl de liberalen een geringe winst boekten. De prognose, opgemaakt om 19.08 uur, zag er als volgt uit: sociaal democraten 50.5 procent (in 1967 56.9), Christen-democraten 38,3 pro cent (32,9), liberalen 8,1 procent (7,1) socialistische eenheidspartij West-Berlijn (oommunisten) 2.4 procent (2.-). De opkomst bij de verkiezingen ,vas gieter dan m 1967. GRONINGEN De lijken van drie mensen zijn zaterdagmiddag aangetroffen in de puinhopen van de die ochtend uitgebrande woning aan de Vansijsenstraat in Groningen. De slachtoffers zijn de 53-jairige handelaar in olie en gas. B. Borg man, zijin evenoude echtgenote A. Borgman-Hooijer, en him 11-jarige kleindochter Annegden Borgman. De oorzaak van de brand is nog steeds onbekend. (Zie ook pag. binnen-buitenland) Twee pasgeboren baby's zijn omge komen en tien gewond bij een brand in de couveusekamer van een kliniek in Sarcelles bij Parijs. Enke le van de gewonde baby's zijn er ernstig aan toe. De brand brak zaterdagavond laat door tot -nog toe onbekenide oorzaak uit. Gevoed door het plastic en de zuurstof van de couveuses, ver spreidde het vuur zich snel. De brandweer had het binnen enkele minuten na aankomst bedwongen, maar kon niet verhinderen dat twee baby's In de vlammen omkwamen. Bij een brand in een pension in New Ross, in het Ierse graafschap Wexford, zijn zaterdagochtend vroeg vijf mensen omgekomen en drie an deren ernstig gewond geraakt. STAPHORTS (ANP) Dit week einde zijn in Staphorst weer drie kinderen door polio aangetast: twee jongetjes van twee en een jongetje van drie jaar. Bij twee van hen zijn verlammingsverschijnselen geconsta teerd. Ze zijn alle drie in een zie kenhuis opgenomen. Het totale aan tal gevallen in Staphorst en Meppel is nu, de twee ovrl-den patiëntjes meegerekend, toi 25 gestegen. met de verkleining van geveehisac- tiviteit in Cambodja, eind juni vorig jaar, toen de regentijd daar begon. Waarnemers zien echter met d'ze terugtrekking bewezen hoe zwak de posities van de Zuidvietnamezen en Amerikanen in Laos zijn. De Verenigde Staten en Zuid- Vietnam hebben een hoge prijs moe ten betalen voor hun inval in Zuid Laos. Dit zegt het Noordvietnamese persbureau in een overzicht van de militaire activiteit in Zuid Laos en de Zuidvietnamese grensprovincie Quang Tri gedurende het tijdvak van 30 januari tot 8 maart. I-n die periode zouden bijna 10.000 tegenstanders, onder wie ongeveer 2.000 Amerikaanse militairen ziin gedood, gewond of gevangen geno men. Een Amerikaanse j-achtbommen werper heeft gisterochtend bij ver gissing een bom gegooid op een Zuidvietnamese stelling in Laos. waardoor tien militairen werden ge dood en twaalf gewond. Dir is de vijfde maal sinds het begin van de operatie in Laos dat Amerikaanse toentellen bij vergis sing Zuidvietnamese stellingen heb ben aangevallen. Woensdag j.l. wer den vier Zuidvietnamese mariniers gedood en 35 gewond door een be schieting uit Amerikaanse gevechts- helicopters. TERNEUZEN Zeven Zeeuwsch-Vlaamse gemeentebodes zijn zaterdagmorgen om negen uur, gewapend met een schop, op bezoek geweest bij hun Terneuzense collega J. van der Wege. Niet op de eerste plaats voor een gezellig babbeltje, maar meer om de handen eens flink uit de mouwen te steken. En dat gebeurde niet op een manier, zoals een gemeentebode van een Zeeuwsch-Vlaamse gemeente dit over het algemeen gewend is. Om wat duidelijker te zijn: afge lopen donderdag is de heer Van d-er Wege in Terneuzen naar een andere woning verhuisd. Elke verhuis brengt een hoop werk mee, zo ook die van de Terneuzense gemeente bode. Nu zijn de Zeeuwsch-Vlaamse gemeentebodes s nds vorig jaar ver enigd in een regionale „or&misa-: De verhuis van collega Van d-er Wege was voor de vereniging het sein tot actie. Aanvankelijk bood men de Ter neuzense collega hulp aan bij het verhuizen: dat was niet nodig, zo verzekerde hij. Via, via kwam de collega's ter ore, dat er aan d-e tuin achter de nieuwe woning nogal wat gedaan moest worden. Dus besloot men de handen ineen te slaan en zaterdagmorgen om negen uur bij collega Van der Wege bij elkaar te komen. Bode Van der Wege lag op dat moment nog op bed. Zeven van de tien aangesloten bodes gaven acte d-e presence. Drie bodes uit Hulst, A-ardenburg en de heer Maas uit Oostburg moesten, tegen hun zin in, noodgedwongen verstek laten gaan. De anderen stonden in de tuin te zwoegen, nog voordat de heer Van der Wege daar erg in had. Van negen tot twaalf is er keihard gewerkt onder supervisie van een collega-gemeentebode met rugklach ten, die zijn diensten als opzichter aanbood en als zodanig, volgens de reacties, geweldig werk heeft ver richt Om kwart over twaalf was de klus geklaard: de tuin lag er netjes omgespit bij. Enkele zakken met stenen was de oogst van deze paar uren noeste arbe'd. Voor de heer Van der Wege was h-et gereedkomen van de tuin het sein om zijn collega's uit te nodigen voor een borrel: en d e ging er na al dat zware werk vlot in. De vereniging van gemeentebodes zaterdagmorgen jl. aan het werk... Het 20-jarige meisje dat vorige week in Parijs was ontvoerd, is vrijdagnacht vrij gelaten nadat haar vader, president directeur van het Franse filiaal van British Petroleum een losprijs van een half miljoen franc ca. 330.000 gulden) had be taald. Ongedeerd maar tamelijk vermoeid arri veert Elisabeth Chenevier hier bij de riante woning van haar ouders in de Parijse voor stad Chatou,waar zich al een leger van verslaggevers en persfotografen had verzameld. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM „Hoe is het in Godsnaam mogelijk". Dit moet kar dinaal Alfrink in januari hebben uitgeroepen tijdens het slotgesprek in Rome over de mogelijkheden van pastoraal werk voor de gehuwde priesters. Tijdens dat slotgesprek werden kardinaal Alfrink en de bis schoppen Zwartkruis (Haarlem) en Moller (Groningen) eenvoudig voor voldongen feiten geplaatst door de gesprekspartners van de Congregatie voor de geloofsleer. De delegatie van het Nederlands episcopaat kreeg na een week inten sief overleg plotseling e.en kant en klaar stuk aangeboden, waaruit bleek dat van tevoren alles over de pastorale arbeid van d-e gehuwde priester was vastgelegd, de beper kingen inbegrepen. De Nederlandse bisschoppen wa ren zeer verbaasd en toonden duide lijk hun ergernis. Op uitdrukkelijk verzoek is de kardinaal de volgende dag nogmaals door de paus ontvan gen. Na zijn protest werd toegezegd dat het stuk voor wat Nederland betreft met enige soepelheid zou worden toegepast „Van dit laatste is nog niets gebleken", aldus Harry (Van onze redactie buitenland) PARIJS De eerste ronde in de Franse gemeentsraadsverkiizii en heeft afgaande op de eerste resulta ten, weinig veranderingen in de be staande verhoudingen gebracht. Pre mier Jacques Chaban-Delmas, minis ter "an Binnen'andse Zaken, Ray mond Marcellin, en zijn collega van financiën. Valery Giscard D'Estaing, behoorden tot degenen die werden herkozen als burgemeester, evenals de linkse leider Francois Mitteiand en de Centrumleider Jean Lecanuet. De opkomst van de kiezers, was ongeveer 60 proent, of vier procent minder dan zes jaar geieden. De stemming verliep over het algemeen zonder incidenten. BONN (AFP) Bonn heeft een voorraad goud en deviezen die gro ter is dan die van welk ander land ook, de VS inbegrepen. De waarde van deze voorraad is 14,5 miljard dollar, aldius is in Bonn vernomen. Mourits in de KRO-radiorubriek „Kruisjpunt", waarin gisteravond een en ander werd verklaard. Deze ge gevens werden ons later van be voegde zijde bevestigd. De kardinaal en de bisschoppen vertrokken 18 januari naar Rome voor het gesprek over het pastoraal werk voor de gehuwde priesters. Het stuk, 'dat na een week debatte ren door de Romeinse deelnemers aan het gesprek, de kardinalen Se- per, Wright en Garrone, op tafel werd gelegd, was gedateerd op 13 januari. De Nederlandse bisscbopper hebben gepraat als Brugman om d-e opgelegde instructie gewijzigd te krijgen. Dat is n-iet gelukt. Volgens onze inlichtingen zal kar dinaal Alfrink spoedig, nog voor Pa sen, opnieuw naar Rome gaan voor nader beraad. Tijdens de uitzending van „Kruis punt" w-erd overigens gediscussieerd over de informatie in de kerk van Nederland. Deelnemers aan het ge sprek waren prof. dr. F. Haarsma uit Nijmegen, dr. W. Harkx, direc teur van De Stem, in zijn functie van bestuurslid van het Kardinaal Alfrink Fonds (dat een bisschoppe lijk publiciteitsoentrum wil mogelij!' maken) en dr. L. ter Steeg, secreta ris van de Nederlandse bisschoppen conferentie. (Vervolg op pag. Binnen-Buiten land). (Van onze correspondent) THOLEN Het vermoeden dat a lange tijd bestond bij de politie c-i- de Keuringsdienst van Waren, dat door in Tholen woonachtige Marok kanen schapen werden aangekocht en aldaar frauduleus geslacht is be vestigd. Zaterdagmiddag heeft d politie in samenwerking met d Keuringsdienst van Waren, een in val gedaan in de voormalige bakkf rij waar de Marokkanen wonen. Zi zijn praktisch op heterdaad betra bij het slachten van een schaa volgens ritueel gebruik van de Is lam. Dit betekent d-af het schaap nif bedwelmd mag worden voor he slachten," doch dat het bloed mc volle bewustzijn uit het schaap moe. stromen zodat de geest vrij het li chaam van hef schaap kan ontvlie den. Gebeurt dit niet, dan is de- slachting onrein. Van Nederlandse zijde heeft men getracht aan deze rituele slachtingen van schapen voor d-e mohammedanen tegemoet te ko men. Er zijn hiervoor enkele slacht plaatsen in het land. o.a. in Rotter dam. Het is bij de wet voorgeschre- slachting alleen kan plaats hebben indien he,t dier tevoren en na het slachten het ilees wor gek urd "ngevolge de Keuringsw v-an Wauon.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1