CONFESSIONELEN IN TIJDNOOD Eerst gesprek mei VVD WELZIJN Bijverdienste op top-niveau? Ook nog praten met kleine drie SOLLICITANT IS RECHTELOOS RUSTIG LANGS BESTANDSGRENS Rolls-Royce ontslaat 4300 man Moara Shira voor een rijke carrière BERGEN BREESE POSE NAAM VOOR HAAGSE VONDELING Tsjoe en Lai onverwacht in Hanoi \3 Kleedgedrag binnenland buitenland commentaar Boodschappen Evacuatie van buitenlanders in Oost-Pakistan N 7 Pleidooi voor centrale databank SABOTAGE IN PORTUGAL: 11 VLIEGTUIGEN LUCHT IN „Te eng seksueel" DR. VAN USSEL UIT NVSH Verdachten van roofoverval aangehouden I )e^e|yd Bewindsman voor kleinbedrijf geëisl DINSDAG 9 MAART 1971 rp f\/rinister Roolvink heeft er meer kaas van gegeten hoe je je zaak moet verkopen dan hoe je moet inkopen. Natuurlijk was het een aardig idee van de minister om in te gaan op de uitdaging van een Hilversumse weduwe een keer met haar bood schappen te gaan doen. Dat is zater dag dus gebeurd. De pers was uiter aard op de hoogte gesteld, want het ging er niet zozeer om dat minister Roolvink nu eens in de portemonnee van de kleine man (of vrouw) kon kijken, maar om het gebaar van de minister. De verkiezingen naderen immers met rasse schreden. Daarbij kwam echter dat de beurs van de betrokken dame helemaal niet zo smal was. Zij krijgt nl. 900,— per maand schoon in han den en dan is een levensmiddelen- post van tegen de 100,— per week best te betalen. Dat wordt heel wat moeilijker wanneer men minder dan 900,— „vangt" en geen huur van 110,— incl. verwarming, maar een huur van rond de 200,— of meer (vaak nog excl. verwarming) maan delijks moet opbrengen. En dan hoeft men nog niet eens aan de mi nimumloontrekkers te denken, die met niet veel meer dan 600,— „vuil" naar huis komen. Het regeringsbeleid mag dan in de ogen van minister Roolvink goed zijn, het leven is voor zeer velen duurder dan hem zaterdag j.l. is voorgerekend. En de boodschappen in de supermarkt of bij de kruidenier kosten iedereen evenveel, hoe smal de beurs ook is. BEIROET (DPA) Langs de Sy rische, Jordaanse en Libanese be- standsgrenzen met IsraOl was het gisteren, de eerste dag dat er for meel geen wapenstilstand meer van kracht is, erg rustig. In de Arabi sche hoofdsteden heerste echter de overtuiging dat met de rede pan de Egyptische president Sadat een nieuwe periode van onzekerheid en spanning is aangebroken. (Vervolg van pagina 1.) De vakcentrales hebben berekend dat voor de extra uitgaven nodig is een stijging van de belastingdruk over de komende vijf jaar van ruim 214%. Ongeveer 2°lo is te wijten aan de extra uitgaven. Het resteren de percentage komt voor rekening van de autonome stijging van de uitgaven bij ongewijzigd beleid, ten gevolge van inflatie etc. De voorzitters van de vakcentrales willen dd verhoging van de belas tingdruk gelijk verdelen over de directe en indirecte belastingen. Zij denken daarbij aan verhoging van de vermogensbelasting, da vermo genswinstbelasting, successierechten etc., maar ook aan een verhoging van de loon. en inkomstenbelasting. Daarnaast zien de drie vakcentra les financieringsmogelijkheden in een ruimere toepassing van het re tributiestelsel. Dat wil zeggen: kos ten van bepaalde overheidsvoorzie ningen moeten meer ten laste ko men van ben die van die voorzienin gen gebruik maken. NW-voorzitter noemde daarbij met name academi ci, die uit hun hoge inkomen best een gedeelte van de kosten van hun opleiding zouden kunnen terugbeta len. De resultaten van de enquête kun nen als volgt worden samengevat: NVT NKV CNV Alternatief I 66,6 41,2 46,2 Alternatief II 17,4 41,1 44,9 Alternatief III 6,6 11,6 6,0 Geen voorkeur 9,4 6,1 2,9 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De stuurgroep uit KVP, AR en CHU gaat morgen middag om vier uur met de VVD een eerste gesprek houden over de mogelijkheden voor samenwerking in een nieuw kabinet na de ver kiezingen. Het oorspronkelijk voor vandaag geplande gesprek met PvdA, D'66 en PPR zal onvoorziene omstandigheden voorbehouden overmorgen plaatshebben. Vrijdagavond moet dit laatste gesprek dan al tot een afron ding gekomen zijn, omdat dit door „de kleine drie" zo bedongen is. In politieke kringen wordt door velen deze termijn van twee dagen veel te kort geacht om tot doordach te beslissingen te komen over zulke ingewikkelde zaken als een rege- ringsprogram en de vaststelling van een lijst van kandidaat-ministers. Als de linkse combinatie het over leg een serieuze zaak vindt dan moet men van die kant bereid zijn om een ruimere termijn voor over leg te nemen, zoals ook de drie christelijke partijen van meet af aan betoogd hebben, aldus een veelge hoorde opvatting in die kringen. Van PvdA-zdjde wil men echter aan de uiterlijke termij-n van vrijdag avond vasthouden in verband met het PvdA-congres op volgende week zaterdag. Het partijbestuur vindt dat men een week over moet houden om de oon-gresdeelnemers schriftelijke informatie te verschaffen over het gesprek met de drie christelijke partijen. De procedure die men nu volgt versterkt de opvatting van degenen, die toch -al van mening waren dat het gesprek alleen moet aantonen dat er geen overeenstemming moge lijk is. Zoals gemeld stellen PvdA, D'66 en PPR dat het gesprek, indien succesvol, moet leiden tot bindende afspraken, terwijl de drie christelij ke partijen dit niet bij voorbaat als enige mogelijkheid willen aanvaar den. Zo nodig moet men. zich ook kunnen beperken tot het uitspreken van een voorkeur of het afleggen vain een intentieverklaring, aldus de confessionelen. Intussen zijn de financiële specia listen uit de diverse fracties naarstig bezig met het bezinning op de nieu- (Van onze redactie buitenland) DERBY-LONDEN De bewind voerder van Rolls-Royce Ltd, Rupert Nicholson, heeft gezegd dat er in Derby, Glasgow en Barnoldswick 4300 werknermers overbodig zijn geworden. De ontslagen hebben voornamelijk betrekking op perso neel in vaste dienst maar ook op enkele uurloners zo zei Nicholson. De werknemers komen binnen drie weken op straat te staan. De leiding van de Britse Labou-r- partij houdt er rekening mee, dat indien de vliegtuigmotor RB-211 voor de Tristar-luohtbus van het Amerikaanse bedrijf Lockheed - zo als algemeen wordt verwacht - niet wordt gebouwd, Rolls Royce 20.000 a 30.000 werknemers zal moeten ontslaan. Onafhankelijk van het RB- 211-project verwacht de partijlei ding, dat de komende dagen reeds 10.000 werknemers van Rolls Royce hun ontslagbrief zullen ontvangen. Indien de Britse regering niets nieuws aanbiedt, zal- het project van fie vliegtuigmotor RB-211 binnen enkele uren tot enkele dagen ten dode opgeschreven zijn. Dat heeft Malcolm Muir, verkoopdirecteur voor lucht- en ruimtevaart van Rolls-Royce in de Verenigde Staten, gisteren meegedeeld bij zijn aan komst in Londen uit de VS. DACCA (Reuter) De toestand in Oost-Pakistan blijft gespannen, al biedt de hoofdstad Dacca na de te rugtrekking van troepen de schijn van een normaal leven. De Oostpa- kistaanse leider, sjeik Moedjiboer Rachman, heeft een staking van een week bij de regeringsbureaus en een belastingboycot afgekondigd. we gegeven-s van minister Witteveen (financiën) over de financierings problemen en mogelijkheden voor de komende kabinetsperiode. Het is hard aangekomen dat deze gegevens de voornemens en becijferingen van de partijprograms op zeer losse schroeven hebben gezet en in feite tot een nieuwe opstelling dwingen. Ofwel men zal een aantal verlan gens moeten inslikken, of men zal bereid moeten zijn om in reeds lo pende begrotingsposten het mes te zetten, c.q. de groei ervan sterk af te remmen. Ook de voornemens op het gebied van de belastingpolitiek moeten in die nieuwe afweging word en betrokken. In de lo-op van deze week zal er meer duidelijkheid moeten komen over de resultaten van deze bezinning, die ook in de besprekingen tussen de partijen van morgen en overmorgen een rol zul len gaan spelen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het Haagse vondelingetje zal wanneer zijn vader of moeder niet bekend worden als Otto van Meppelen door het leven gaan. Deze naam, gekozen door de officier van jus- 'titie mr. E. A. J. Hillen, is een combinatie van mevrouw Tiny Otterspoor die het kind vond en de Meppelweg waarlangs de baby te vondeling werd gelegd. Mevrouw Otterspoor wilde de wolk van een jongen Michel noemen, een naam die zij aan haar eventueel eerstvolgende zoon wilde geven. Formeel moet de naam Otto van Meppelen overigens een zeer exclusieve in Den Haag, waar niemand zo heet nog bij Koninklijk Besluit worden be krachtigd. Het onderzoek van de Haagse kinder- en zedenpolitie heeft nog niets concreets opgeleverd. )vau onze redactie buitenland). LONDEN Bepakt en bela den alsof het de kersttijd betrof zijn gisteren de postbeambten in Groot-Brittannië na een staking van bijna zeven weken weer met de besteldienst begonnen. Ze zul len voorlopig duchtig moeten aanpakken want in de sorteeraf- ielingen liggen zo'n elf miljoen poststukken op hen te wachten. Bovendien rekent met de komen de dagen vanuit het buitenland met een kleine 60 miljoen brie ven, drukwerken en pakketten die vanaf het begin van de staking op 19 januari zijn „opgeslagen". Men verwacht dat alles pas na vijf, zes weken weer normaal zal draaien. De postboden brachten vele Engelsen gisteren al slechte ver rassingen: in de bus vielen re keningen en nog eens rekenin gen, aanmaningen en dwangbeve len. IN ROME zijn 19 overheidspersonen en theaterimpresario's beschuldigd van fraude en van misbruik van overheidssubsidies voor opera's en to neelvoorstellingen die nooit opge voerd werden. DE REGERING wil het mogelijk ma ken eigendommen te laten onteige nen "wanneer dat nodig is voor re constructie van bebouwde kommen. ?5 5? UTRECHT (ANP) Prof. dr. W. K. B. Hofstee, hoogleraar in de psychologie in Groningen, heeft in Ruim Zicht van het Nederlands Ka tholiek Vakverbond gepleit voor een nationaal bureau voor tests en selectieprocedures waarin alle hui dige bureaus voor personeelsselec- tie zouden moeten opgaan. Dit bureau zou onafhankelijk moeten zijn en onder democratische controle moeten staan, het kan wor den beheerd door de overheid. Prof. Hofstee stelt, dat de tientallen bu reaus die ons land nu telt, niet be schikken over de research-afdeling die nodig is voor een betere perso- neelsselectie. Door samenvoeging tot één bureau zijn kwaliteitsverbe teringen mogelijk en kan men nieu we ontwikkelingen (veranderingen in maatschappij en beroepenpa- troon) aanpakken. Het voordeel voor de sollicitant zou volgens prof. Hofstee zijn, dat liet selecterende bureau een onaf hankelijke positie inneemt en niet meer opereert als verlengstuk van de werkgever. De regels van de se lectie zijn een openbare zaak en ook achteraf kan het bureau aan de sol licitant verantwoording afleggen over de genomen beslissing. Omdat de sollicitanten nu vrijwel geen rechten hebben, meent prof. Hofstee, dat er een beroepsrecht moet komen. Hoe rechteloos de sol licitant is, blijkt volgens prof. Hof stee uit veel sollicitatieformulieren. De werkgever vraagt soms allerlei informatie over iemands persoonlij ke leven die niets met de uit te oe fenen functie te maken heeft. De vraag naar iemands politieke over tuiging vindt prof. Hofstee in de meeste gevallen onbehoorlijk en die naar de godsdienst is volgens hem alleen geoorloofd als het bedrijf of de instelling zelf een bepaalde godsdienstige richting heeft. Meer rechtsbescherming acht prof. Hofstee ook nodig op het punt van de vertrouwelijkheid. Het doorge ven van gegevens over sollicitanten lan de anderen komt een onbeken de schaal voor. Het zou volgens de hoogleraar beter zijn als er een centrale databank komt waar gege vens van de sollicitant worden be waard met zijn toestemming. Het nationale bureau zou van deze ge gevens alleen gebruik mogen ma ken als de sollicitant dat goed vindt. Het uitladen van de post bij het kantoor Bouverie Street in Lon den, waar al gigantische hoeveel heden post liggen te wachten. DE RUSSISCHE kerngeleerde Victor Wagin, die midden februari in Ge- nève met vrouw en twee kinderen verdween, is waarschijnlijk overgelo pen. DE BRITSE militaire rechtbank in Berlijn heeft gisteren de 22-jarige Ekkehard Weil tot zes jaar gevange nisstraf veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan het plegen van een aanslag op het Russische gedenkteken in West-Berlijn. HET EXPLOITATIETEKORT van de stichtingen die ten bate van de bui tenlandse arbeiders werken, beloopt, volgens de ingediende begrotingen voor dit jaar, tussen de 3 en 3,5 mil joen gulden. PREMIER SIRIMAVO Bandaranaike van Ceylon heeft de strijdkrachten onmiddellijk in paraatheid gebracht om recht en orde in het land te hand haven. Ze nam dit besluit naar aan leiding van recente uitbarstingen van geweld. LISSABON (RTR-AFP) Bij een brand op de Portugese lucht machtbasis in Tancos, 130 km ten noordoosten van Lissabon, zijn elf vliegtuigen en helikopters zwaar be schadigd. Volgens berichten die Lissabon bereikten, zijn verscheidene militai' ren bij de bestrijding van het vuur, die vijf uur in beslag nam, gewond. Kortsluiting zou volgens deze be richten de oorzaak van de brand zijn. Het Franse persbureau AFP maakte melding van een geheimzin nig telefoontje. Een onbekende man belde het AFP-bureau op en zei: „De derde is gesprongen". Daarna hin,g hij op. Het Portugese ministerie van voorlichting heeft bekendgemaakt dat de brand te wijten was aan sabotage. (Van onze redacteur buitenland) HANOI - SAIGON De Chinese premier, Tsjoe en Lai, is gisteren naar zijn land teruggekeerd van een bezoek van vier dagen aan Noord- Vietnam. Hij leidde een delegatie van hoge partij- en regeringsfunctio narissen. standsgrenzen met Israël was het een ernstige waarschuwing aan de Amerikaanse agressors", zo ver klaarde de Noordvietnamese pre mier Pham van Dong. Hij zei dat over alle besproken kwesties volle dige overeenstemming was bereikt. Heit Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken wilde gisteren geen commentaar geven o.p het ver rassende bezoek van de Chinese premier aan Hanoi. ROTTERDAM De Belgische mo raalfilosoof en medewerker van de medische faculteit in Rotterdam, dr. J. W. van Ussei, is uit het hoofdbe stuur van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) getreden. Aanleiding hiertoe vormt een ver schil van inzicht over het beleid van de vereniging „ite enig seksueel" zegt dr. Van Ussel en een persoon lijke tegenstelling met de NVSH- journalist Hans Baay. Om die reden was hij eerder uit de redactie van het verenigingsblad Sex tant getreden. In zijn het vorige jaar verschenen boek „Afscheid van de seksualiteit" heeft dr. Van yissel al betoogd dat het in de moderne maat schappij moet gaan om een vrijma king van de mens, waarbij d!e seksu aliteit inbegrepen. De NVSH, meent dr. Van Ussel, richt zich te eenzijdig op de emanci patie van de seksualiteit. Het oongres van de NVSH is dr. Van Ussel in die mening wel bijgevallen, maar de Bel gische geleerde vindt dat in de prak tijk daar weinig van te merken valt. (ADVERTENTIE) (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - ZAANDAM (ANP) De Haagse politie heeft drie mannen aangehouden, die zij voor de daders houdt van de gewapende overval op een Haags postagent schap op 1 maart. Bij de overval werd ruim 13.000,- buitgemaakt. De drie mannen, de 23-jarige D.D., zonder beroep, de 19-jarige loswerk- man R.K. en de 27-jarige straatma ker A. G., allen uit Den Haag, ont kennen de daders te zijn. De politie vond in het huis van de taxichauffeur een bankbiljet met een nummer, dat bij de overval meegenomen was. De politie kwam de man op het spoor, doordat zij over een signale ment beschikte. De arrestant heeft niet bekend. Dat kan, mevrouw. Ook U kunt zich die luxe veroorloven waar kennissen van U allang aan toe zijn. Het befaamde Cosmeticahuis Moara Shira biedt U die kans. Moara Shira wil U graag aanstellen als haar Consulente. Wat is een Moara Shira Consulente? Dat is een vrouw die gezellig en stijlvol werk op prijs stelt. Een vrouw die belangstelling heeft voor Cosmetica. Een vrouw die zakelijk genoeg is om haar eigen hobby te verkopen. Op tijden die haar schikken. Een wereldmerk staat u terzijde. Een groot bedrijf als Moara Shira leidt haar Consulentes met zorg op. U kunt zich gesteund weten door vriendelijke en bekwame inspectrices. Vóór U begint wordt U terdege ingewijd in de betoverende wereld van de Moara Shira produkten. Bovendien wordt U daarna regelmatig op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen hij Moara Shira. Extra plusverdiensten. Naast uw aantrekkelijke verdiensten als Consulente kunt U ook nog een rijke oogst aan gouden sieraden en waardevolle gebruiksvoorwerpen binnenhalen met de Moara Shira prijzenspelen. Hoe wordt U Moara Shira Consulente? Door te schrijven naar: Moara Shira Nederland N.V., Buurserstraat 232-244, Enschede, of bellen voor inlichtingen: (040)512896 Cosmetics Perfumes Om de AVRO niet teleur te stellen zal ik er maar vanuit gaan dat velen uwer hedenochtend zo vroeg als nim mer uit de veren zijn gestrompeld, teneinde de match van de eeuw met eigen ogen rechtstreeks te aanschou wen. Een buurman van mij kondigde gisteren aan dat hij vanmorgen om half vijf in ieder geval zou opstaan, al was het alleen maar om te kijken, of het de moeite waard was om van avond te kijken. O.K.: K.O.! Overigens is dit wel een dag waarop je met geweld opstaat en met geweld naar bed gaat. En dat is een denker tje. Zéér merkwaardig, moet ik zeggen, vind ik het dat de leden van het Ne derlands Katholiek Vakverbond het minst bereid waren grotere offers te brengen voor meer z.g. collectieve voorzieningen. En dat in de vasten, foei'. Heineken neemt Bokma over, zo verneem ik. Dat wordt een pot nat. De Gorkumse ridder van Rappard is weer op kruistocht, vrienden. Zo als u al eerder hebt kunnen lezen gaat hij aan de Kamerverkiezingen meedoen met de partij „Nederlands Appel',' dewelke gericht heet te zijn „op Nederlands behoud". De ridder trok dezer dagen ten strijde richting stembus tegen het communisme, dat probeert het Westen zonder oorlog als een rijpe appel in de schoot geworpen te krij gen, „het Westen," zo zei hij, „dat de meest subtiele menselijke boodschap draagt, gerijpt in vijf eeuwen ellen de." En die overrijpe Nederlandse appel probeert de ridder zonder oorlog maar met verkiezingen in de schoot geworpen te krijgen. In de schoot van de confessionele drie, zoals bekend KVP, AR en CHU. worden nu ook niet bepaald vleiende dingen gezegd over hun gespreks partner, de progressieve drie, zoals eveneens bekend PvdA, D'66 en PPR. Biesheuvel sprak afgelopen weekein de van „de kleine drie", en Veringa had het over „de haastige drie". Zo gaat dat in de politiek: drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied. Uit Brussel is een zeldzaam geval van (hogere dienst) weigering ge meld. Een kolonel van het leger heeft daar nl. zijn bevordering tot generaal niet geaccepteerd. Hij wilde, naar hij zei, „niet in zekere officiers kringen dienen". En die kolonelskringen dan? De vroegoppers zij sterkte gewenst voor de rest van de dag. MERIJN. (vervolg van pagina 1) Uit het onderzoek is gebleken dat jongere vrouwen modieuzer zijn in hun kleedgedrag dan oudere vrou wen. Vrouwen van 18—24 jaar kle den zich van alle vrouwen het meest-avant-gardistisch modebewust en wat dies meer zij. Wat de plaats van de kleding in het uitgaven budget van een vrouw betreft, is 75 procent van oordeel dat ze te "weinig kleedgeld heeft; 56 procent blijkt regelmatig kleding te kopen enkel omdat ze iets moois ziet liggen en 35 procent geeft re gelmatig geld dat voor andere zaken bestemd was uit aan kleding als een vrouw de beschikking zou heb ben over 1000 gulden, zou ze er 170 uitgeven aan kleding. Ruim de helft van de vrouwen blijkt op de hoogte te zijn van begrippen als total look, nude-look, coordinate, complete outfit, lounge wear, way out-kleddng, unisex mode, terwijl ruim tweederde van de vrouwen (moderne) kleding ais tu- niekpakken, lange smalle shawls, jumpsuit, zigeuner-indianenhoofd- band, battle-dress spencers en ber muda's goedkeurt. (Van onze redactie binnenland) VENLO In de komende kabi netsperiode zal het algemeen sociaal- economisch en financieel beleid steeds gericht moeten zijn op het midden- en kleinbedrijf. Een be windsman voor het midden- en klein bedrijf die van wanten weet cn in het kabinet ook iets te vertellen heeft ,moet een integratieopdracht hebben, zodat hij voortdurend liet belang van het midden- en kleinbe drijf tot gelding kan brengen. Dit zijn twee van de desiderata die de voorzitter van het Nederlands Ka tholiek Ondernemersverbond, de heer W. Perquin, gisteravond op een in Venlo gehouden regionale bijeen komst van dat verbond aan de orde heeft gesteld. I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 6