Dies Kosten: nu succes in zaken „IN T BEGIN HEB IK HET MOEILIJK GEHAD AFDELING ZEELAND DRAAIT OPTIMAAL Koulen eerste in cross Assenede Gratis weekenHdeeën frip wel, trip Shell Stormvogels tegen Seolto favoriet KIJK VERGELIJK Sporadisch voldoende nachtrust W aarderingsspeld voor De Munck VOLHARDING WACHT AF F.van Lanschot 11 Nederveen ploegleider Trico Noble Terrein De Schelde voor De Uitlaat sport 'Glansrol Met pijn Kiezen Nu even naar een Shell-station. Kaart halen voor het aanvragen van de gratis, kleurrijke brochure „Vaderlandse Trippertjes". Met tai van plezierige, onverwachte,geheel verzorgde weekend uitstapjes in eigen land. Tot in de puntjes perfect. Het Nationaal Bureau voor Toerisme staat er achter. En het begint bij Shell. E. Nachtegaal favoriet voor biljarttitel opzegtermijn direct beschikbaar inleg vanaf rente 55496 55496 654% 7 7)4% 754% 854% VRIJDAG 5 MAART 1971 (Van onze sportmede'werker) KAPELLE. Van de racefiets naar de confectie is een hele over stap. Dies Kosten, succesvol als amateur, maar als professional min der fortuinlijk, verklaart resoluut: „In 't begin heb ik het moeilijk gehad om me aan te passen, eerlijk gezegd heel moeilijk zelfs." Kosten laat er dan snel op volgen: „Maar ik denk dat dit bij elke coureur het geval is die in het burgerleven terugkeert. Het koersen laat je nooit meer los. Het wielermétier met al zijn ups en downs is een circus, een bonte mengeling van variaties. Een hard beroep weliswaar van reizen en trekken en soms onnoemelijk veel afzien tjjdens een wedstrijd, maar ook met perioden waarin je je zo vrij voelt als een vogeltje in de lucht." beroepsrenner geworden, want dat is toch nog wel heel iets anders dan bij de amateurs koersen. Maar dat is allemaal nakaarten wat geen zin meer heeft volgens mij en ik wil me er dan ook niet meer in verdiepen. Miijn werk edst me geheel op en de wilskracht die ik heb opgedaan op de raoe-fiets kornit me daarbij goed van pas". Een zeer grote bewondering koes tert Dies voor Perter Post die na zijn ernstige operatie in het vorige jaar zo'n fraaie oome-back heeft ge maakt. „Het is grandioos op de ma nier waarop Post is terug gekomen. Als er iemiand is die karakter toont dan is dat Peter Post. Ik heb samen met Peter opgetrokken en mag ook wei zeggen dat ik hem als mens heb leren waarderen. Tijdiens de koers geeft hij niks cadeau maar als je het bewijs levert dat je werkelijk wat kunt, dan ben je bij hem geen schooljongen. Dat heb ik persoonlijk ondervonden". En om dicht bij huis te blijven: Diies Kosten meent dat Cees Priem heel veel in zijn bagage heeft om een grote te worden. „Misschien zal hij als klimmer niet uit de verf komen maar voor de rest zie ik voor Priem geen problemen. Het is een coureur met grote klasse en zonder capsones. Een renner die geen publi citeit zoekt maar toch genoeg krijgt om de doodeenvoudige reden dait hij prestaties op niveau levert, dat is wel in grote tegenstelling met offici als en andere personen die hün stempel willen drukken op de Zeeuwse wielersport maar niet ge noeg insider zijn om zich waar te maken!" Met dit „vrije" leven heeft Dies Kosten nu afgedaan. Zijn dames- en herenmodezaak east heel veel van zijp energie evenals van zijn vrouw Allan, want de klantenkring die zich uitstrekt over geheel Zeeland, is bijzonder groort. Dies Kosten: „Het loopt bulten verwachting zo goed in onze zaak, dat ik eigenlijk sporadisch toekom aan voldoende nachtrust. Dat is niet altijd prettig maar aan de andere kant is het toch wel bemoedigend dat het zo florissant gaat. Over mijn eerste acclimatisatie-moeilijkheden ben ik dan ook wel heen. Ik had het altijd al in mijn hoofd zitten om na het beëindigen van mijn wielerloop- baan een zelfstandige job te kiezen. Een zakelijke inslag heb ik eigenlijk altijd wel gehad en zonder me op de borst te slaan geloof ik ook wel dat ik er feeling voor heb. Maar je moet natuurlijk wel veel ambitie hebben, want je hebt veel beslommeringen aan je hoofd. Ik in ieder geval veel meer dan in de tijd dat ik coureur was. Als zakenman moet je volgens mij nog meêr completer zijn dan als wielrenner, vooral in de omgang met mensen, een factor die van doorslaggevende betekenis is om te slagen". Dies Kosten die in zijn profloop baan steeds meer ging sukkelen met zijn gezondheid em in juli 1969 op doktersadvies voorgoed afstapte (hij was toen nog maar 24) kijkt toch met voldoening terug op zijn wieier- carrière. Dies Kosten met zijn vrouw Arian in hun modezaak. Een glansrol vertolkte hij vooral als amateur in 1965 toen hjj de Omloop van het Volk en de Ronde van Midden-Zeeland won, tweede werd in Olympia's Tour en in de Ronde van Overijssel en derde in de Ronde van Gelderland. „Ik reed in dat jaar 57 keer bij de eerste vijf en werd in het Nederlandse punten klassement derde achter Steevens en Dolman". In de eerste jaren als prof deed Kosten het ook niet onaardig. Als debutant bij de beroepsrenners in 1966 won Dies in Bavikhove en kon daarna vrij regelmatig een goede prijs wegkapen. Een jaar later ein digde hij 50 keer bij de eerste 10. Maar in 1968 werd het voor de fanatieke, eerzuchtige Zeeuw steeds moeilijker om zich gunstig te klas seren. Kosten: „Lichamelijk voelde iki me niet fit en dit bleef ook zo toen ik het in 1969 nogmaals probeerde. Uiteindelijk heb ik toen met pijn afscheid genomen van het métier". Een volledige uitlag van het feit waarom Dies Kosten bij de profs niet tot een doorbraak kwam. kan hij niet geven. „Misschien was miin mentale instelling niet de juiste. Ik kon het bijvoorbeeld moeilijk ver dragen dait ik werd geklopt. Mis schien ben ik ook wel te vroeg AARDENBURG Frans van Tu- renhout heeft Cor Nederveen, de soigneur van de Nederlandse schatas- kernploeg, aangesteld als ploeglei der van zijn Trico-Noble-formatie. Nederveen volgt hiermee Jo de Roo op, die geen kans meer zag die func tie te combineren met zijn dagelijkse bezigheden. Cor Nederveen (43 jaar) is geen onibekenide in de wielrennerij, al was hij tot nu toe nooit zelfstandig ploeg leider. In het verleden heeft hij wel „gediend" alls assistent ploegleider van Thijs Verveer voor grote ritten koersen, zoals de Ronde van Joego slavië. Vorig jaar was Cor Nederveen assistent-ploegleider van de Skoll- fonm-atie, onder Jan van Vliet. Neder veen was tevens soigneur van die ploeg. De uit Rotterdam afkomstige Nederveen heeft zelf vroeger gefietst in de Rotterdamse Leeuw samen met Jaaius van Herpen en Piet Zwanen burg. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Het district west 2 van de Kon. Ned. Atlethiek Unie, dat ruim een kwart van het aantal leden van de KNAU herbergt, heeft op felle toon kritiek geleverd op de organisatie. Die kritiek is neerge legd in het tijdens de algemene dis trictsvergadering ein De Doelen t Rotterdam besproken jaarverslag dat begint met de zinsnede: „Het is hard om te zeggen, maar relatief wordt onze KNAU met het jaar onbedui dender". Het district grondt deze uit spraak op de wijze waarop de KNAU probeert het aantal leden op peil te houden door welpen, pupillen en trimmers aan te trekken maar van de veelbesproken verdubbeling komt niets terecht. Indien deze groepen niet worden meegeteld, blijft het le denbestand nauwelijks op peil. Bo vendien acht het district het reële wedstrijdpotenticel „ijselijk dun". Deze niet bijster prettige kriti sche woorden dienen te worden aan gevuld met de pertinente afwijzing van het nog steeds spelende pro bleem van opheffing van de distric ten. Voorzitter A. Nieuwenhuis, die na 4 jaar zijn taak wegens drukke werkzaamheden neerlegde, zei hierover: „Als de districten zouden verdwijnen, is er geen spreekbuis meen- want de Unieraadsleden hebben veel, vrijwel alles te zeggen. Distrie ten en districtsbestuurders moeten be slist blijven bestaan en een sterkere stem laten horen dain in het afge lopen jaar is gebeurd". De heer- Nieu wenhuis, en m>et hem de vergade ring, verhief zijn stem eveneens te gen eventueel verlagen van de af dracht aan de distrieten. „De begro ting van alle districten te zamen be draagt een halve ton. De begroting van de KNAU beloopt een half mil joen. Als wij onze taken beëindigen, zal het werk door anderen, beroeps krachten, gedaan moeten worden. Wij zijn van mening dait het geld dat aan d-e districten toevloeit, althans in west 2 uitermate goed is besteed". Het betoog kwam hierop neer: „De top, de (part time) trainers en het ophouden van de image van de KNAU zijn te duur". Harde woorden die door een klein deel van de ver gadering werden afgezwakt, door een groter deel werden onderstreept. De secretaris van de KNAU, de heer Oskam, trachtte olie op de soms hoogopspattende golven te wer pen door reëel te stellen: „Waar moet het geld vandaan komen want ook in de KNAU wordt alles duur der. Zijn de verenigingen dan bereid de contributie, te verhogen? Het ant woord luidde: „De KNAU zou de be groting kunnen wijzigen, kunnen be snoeien". Het knelpunt was dat men die begroting niet bent. Zij wordt zelfs pas in juni definitief goedge keurd wat men ter vergadering een onverteerbare zaak vond, omdat dan al maanden ermee gewerkt is. Na langdurige discussies was men het erover eens, dat beslist niet min der geld aan de districten mag toe vloeien. Een belangrijk punt ter vergade ring was ook de behandeling van het rapport betreffende de structuur van de afdelingen in west 2. De afdeling Leiden werd opgeheven, voor de af deling Den Haag wordt nog een be slissing genomen. Rotterdam en Dor drecht zijn inmobiel en in feite draai en alleen de afdelingen Gouda en Zeeland optimaal. De verenigingen van de opgeheven afdelingen zullen zelf mogen kiezen tot welke afdeling zij willen behoren. Verenigingen die nergens kunnen worden onderge bracht zullen de afdracht van het hondsbestuur rechtstreeks via het dis trict gaan ontvangen. De gebruikelijke agendapunten hadden tot gevolg dat de districts- technische commissie zal bestaan uit de heren J. Koumans (voorzitter), R. Verhaar (secretaris), F. Vervoort, R, Weelinck en M. Vrenoken leden. De districtcommissie voor bet jurywezen, die in verband met te geringe mede werking had besloten af te treden, bleef op voorwaarde dat het contact met de afdelingen wordt verstevigd. Ook de distr. accommodatiecommis sie werd herkozen. Door het aftreden van voorzitter Nieuwemhui-s werd het bestuur als volgt samengesteld: H. Heijneman, voorzitter, L, Simpe laar vice-voorzitter, A. Goedhart se cretaris, J. Schikhof penningmeester, A. de Munck, P. Piefers en J. Knjjff leden. De „Vlug en Lenig-wisselbeker" voor d-e beste seizoen-prestatie werd toegekend aan Mieke van Doorn (De Spartaan), de Jan Kleyn-wisselbe- ker voor degene die zich het meest verdienstelijk had gemaakt voor de atlethiek aa.n J. Schikhof, de KNAU- waarderingsspeld aan A. de Munck (Goes) die sinds 1956 actief is in het kaderwerk, de districtsonderseheiding aan J. Koumans, veertig jaar werk zaam ten bate van de atlethiek en zeer actief voor de jeugd. (Van onze sportmedewerker) ASSENEDE De Bruin uit Ter- neuzen, aangesloten bij .de atietiek- club Schelde Sport, behaalde in het Belgische Assenede tijdens interna tionale crosswedstrijden een zestien de plaats. Zijn landgenoot Koek kwam als twintigste over dé lijn. Winnaar werd de Belg Thijs, die zijn landgenoot Allonsius klopte. In het ploegenklassement bij de senio ren behaalde de atietiekclub Schelde Sport een fraaie vijfde plaats mei een totaal van zestig punten. Bij de junioren ging de Belg Smet als eerste over de finish. Hazevoet en Kroes, beiden van RKHAV, wer den hier respectievelijk zesde en zevende. Bij de categorie schollieren was het bijna een volledig succes voor de atleten van de RKHAV. Hier werd H. van Duyse op de meet geklopt door Claeys van St. Gent. Jo Vonck werd hier vierde, terwijl Van Bunder de achtste plaats voor -zich opeiste. W. Scheerders en F. Scheer ders en W. van Duyse werden res pectievelijk elfde, twaalfde en der tiende. Het ploegenklassement was hier voor RKHAV, dat totaal veer tien punten behaalde. De atietiek club AS Rieme eiste de tweede plaats voor zich op met 23 punten. Bij de categorie cadetten behaalde Moelker van Schelde Sport uit Ter- neuzen de negende plaats. Mangnus van RKHAV ging als twaalf-de door de finish. Espkamp van Schelde Sport en Schoenmaker van RKHAV werden respectievelijk dertiende en veertiende. Kolen van Schelde Sport was niet te kloppen. Hij kwam met een grote voorsprong aan de eind streep. Zijn clubgenoot De Coco moest genoegen nemen met een tiende plaats. Bij de pupillen liepen De Bruin en Pali-nck, beiden van RKHAV, een uitstekende wedstrijd. Zij werden respectievelijk vierde en vijfde.-' (ADVERTENTIE) [SHElll mN'^ÉÊ (Van onze medewerker) TERNEUZEN In de Zeeuwse micro-korfbalcompetitie wordt in af deling 2A de laatste wedstrijd ge speeld. De twee koplopers, Seolto 1 en Stormvogels 1 hebben evenveel punten. De ploeg die het onderlinge duel wint, is dus kampioen en pro moveert naar de eerste klas. De twee teams kennen elkaar door en door, dus hert zal een verwoed ge vecht om de punten worden. Vooral de zenuwen kunnen een belangrijke rol spelen, maar indien Stormvogels 1 zijn zenuwen in bedwang kan houden, heeft het toch wel de mees te kans op de zege. Het meespelen van enkele ook regionaal ge routineerde spelers kan de doorslag geven. In 3C is er bij-na net zo'n duel Alleen gaat hert hier om de tweede plaats achter l-eider Volharding. Tjo- ba 4 en Zaamslag gaan uitmaken welk team op gelijke hoogte komt met volharding .waarna een besüs- sdnigswedstnijd nodig zal zijn om de kampioen aan te wijzen. Voor Vol harding is het het beste, dat de beide kemphanen gelijk spelen, want dan is het automatisch kampi oen. Zover zal het wel niet komen, want Tjoba 4 is toch wel licht favoriet in deze wedstrijd. Zaamslag zou bij verlies dus uitgeschakeld zijn, maar toch kan het terugzien op een geslaagde micro-competitie, want na een minder geslaagde start is het op uitstekende wijze terugge komen, onder andere tegen leider Volhaaxlinig, dat rechtstreeks op de titel leek af te stevenen. Dank zij de zege van Zaamslag is dat mis lukt. Bij de junioren is in IA de laatste wedstrijd tussen Stormvogels 2 en Swift 2 nog slechts van belang voor de bezetting van de laatste plaats. Momenteel bezet Stormvogels 2 deze en hert kan slechts door een over winning op gelijke hoogte met Swift 1 komen. Zover zal het echter waar schijnlijk niet komen. In 1B zal Togo zich met alle macht tegen Tjoba 1 verzetten. Ook Togo staat onderaan, maar het heeft nog twee kansen. Tegen Tjoba 1 wordt het wel moeilijk. Een over winning lijkt er niet in te zitten, zodat hert dan op twee punten van Volharding blijft staan. Deze laatste ploeg moet het nog bestrijden, zodat er nog een kans is om de dans te ontspringen. In 2B krijgt Volharding de kans op revanche tegen leider Luctor 2. Indien dat lukt ,komt het weer o-p gelijke hoogte of zelfs op kop, want Luctor is de vorige week niet ko men opdagen en dat kan in minde ring brengen van twee winstpunten tot gevolg hebben. Volharding 2 speelt ook nog tegen Blauw Wit 2 en dat mag voor Volharding 2 geen problemen opleveren. De eerste wedstrijd is de belangrijkste die, indien Luctor wint, deze ploeg in een bijna niet meer te bedreigen positie brengt. Olympia heeft weinig kans tegen Tjoba 2. Ook tegen Blauw Wit wordt het voor Olympia (Van onze sportmedewerker) VLISSINGEN De Motorsport- verenigin De Uitlaat uit Vlissingen die wegens vestiging van industrie geen gebruik meer kon maken van zijn crossterrein op het Havendorp zit voor het komende seizoen toch niet met de handen in het haar. De Uitlaat heeft n>u in 't Sloe de beschikking gekregen over een ter rein van De Schelde, dat groot ge noeg is om een parcours uit t-e zetten dat 1600 meter lang is. Hier voor wordt geen vergoeding ge vraagd. (ADVERTENTIE) zeer moeilijk om nog punten te verzamelen, zodat ze de oompetitie waarschijnlijk zullen beëindigen met één punt. (Van onze biljartmedewerker) HULST Na vijf gespeelde par tijen staat E. Nachtegaal van de biljartvereniging De Kroon uit Hulst, dank zij een beter algemeen gemiddelde dan J. Leeraert van HBC uit Hulst, op de eerste plaats in de strijd om het districtskampi oenschap Zeeuwsch-VIaanderen van de KNBB eerste klasse driebanden. Voor dit kampioenschap, dat wordt gespeeld in De Bruyns res taurant te Hulst, bestond grote be langstelling. De talrijke biljartlief hebbers hebben van verschillende spannende partijen kunnen genieten. De hoogste serie werd gemaakt door J. van Kerkhoven uit Hulst met 6 caramboles, terwijl de kortste partij voor E. Nachtegaal was met 31 beurten. Morgen (zaterdag) worden de laatste partijen gespeeld. Om vier uur speelt A. Lampo tegen Fr. de Rijk, om vijf uur. I, Leeraert tegen G. van Dorsselaer en om 6 uur A. Lampo tegen J. van Kerkhoven. De finale-partij tussen E. Nachtegael en J. van Heeze uit Axel, begint om 8 uur. De stand (gespeeld, h.s., alg. gem. en matchp.).:l E. Nachtegael, Hulst, 5 4 0,681 8, 2 J. Leeraert, Hulst, 5 5 0,591 8, 3 J. van Heeze, Axel, 5 4 0,617 6 4 Fr. de Rijk Hulst, 5 4 0,474 6, 5 J. van Kerkhoven, Hulst, 5 6 0,524 4, 6 G. van Dorsselaer, Hulst, 5 4 0,393 2, 7 A. Lampo, Hulst, 4 3 0,333 0. Kijk eens wat Van Lanschot u biedt bij bet sparen! U zult zien, bij Van Lanschot behoudt u een zeer grote vrijheid over uw geld terwijl u toch een hoge rente maakt. Ook u kunt daarvan profiteren! Waar u ook woont. Want storten en opnemen kunt u aan de kas van onze kantoren en spaaragentschappen, maar gaat ook héél eenvoudig per giro. 2 weken f 1.000,— f 100,— 3 maanden f 1.000,— f 100,— 6 maanden f 1.000,— f 250,— 1 jaar vast rente jaarlijks f 1.000,— - 2 jaar vast rente jaarlijks f 1.000,— 3 jaar vast rente jaarlijks f 1.000,— 5 jaar vast rente jaarlijks f 1.000,— Voor méér rente van uw geld 's-HERTOGENBOSCH, Hoge Steenweg 27-31, Tel. (04100) 22321. Postgiro 1117570. EINDHOVEN, Keizersgracht 17, Limburglaan 20A, Tel. (040) 27442, Postgiro 1130570. TILBURG, Stationsstraat 17, Tel. (04250) 38745, Postgiro 1140570. VUGHT, Van Voorst tot Voorststraat 1, Tel. (04100) 34775, Postgiro 1104500. Affiliaties Amsterdam: Vermeer Co Den Haag: Staal Co Roosendaal: J. Luykx ZOMEDE MÉÉR DAN 40 SPAARAGENTSCHAPPEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 7