VAN VEILIG VERKEER SINT JANSTEEN Honderd gulden voor agent die carnavalsverkeer SCHOOL VOOR AANBEVOLEN armbanden met 1» 82 99 409 2P 89 55 $5 79 79 Nieuwe impulsen na zeehavenoverleg in Middelburg Geen verzilting van Reigerbergsepolder I VOORDELIGER!, I VOORLICHTINGSAVOND VOOR OUDERS VAN SCHOOLVERLATERS Ons Belang is gelukkig met nieuw college Axel schoot VRAGEN OVER VEERBOTEN IN WEEKEND SPIKE- BONEN Burgemeester telde volk Aanbesteding Deltadijk in kom Breskens Raadsleden „ongevoelig voor politiek heetman mtmmsmml KOEKEN PRIJS-SIAE stad streek r Opklaringen waterstanden V rouwengebedsdag Speeltuincomité geeft geld aan wijkvereniging hoogwater Op 17 maart MODESHOW IN SAS VAN GENT Nieuw mestvarkensbedrijf Sas van Gent m beter dan Sluis Verkeer en Waterstaat verwacht literblik „GROKD" Wis NOG mm VQOMBLl mayonaise koffiemelk fUS? weense worstjes HONG.60ÜLASH ENG.dACHïSCHÖTEG of H0LL. HACHEE korrels vis sticks ^amandel- broodjes WDFFIE. dubrd hapklare honde" brokjes loouillon cornuco's kiiobaal ook yoor w-tarnetaadiine zeemleer TDIL ET- PAPIER -faschuur- lUSPONSJES VKIJDAG 5 MAART 1971 -v (Van een onzer verslaggevers) SINT-JANSTEEN Het Ver bond voor Veilig Verkeer in Sint- Jansteen heeft met carnaval een beloning uitgeloofd van honderd gulden voor de politieagent, die op basis van vrijwilligheid vol gend jaar tijdens de carnavals optocht de regeling van het ver keer op de kruising van Rijksweg zestig met de Ahsdaalseweg voor zijn rekening wil nemen. Het ver bond is van mening, dat er dit jaar onvoldoende maatregelen waren genomen om tijdens de carnavalsdrukte het verkeer in goede banen te leiden. Zoals bekend ijvert het Verbond voor Veilig Verkeer in Sint Jansteen ook al maanden lang voor een bete re beveiliging van de kruisingen van Rijksweg zestig met de invals wegen van Hulst. Naar aanleiding van deze aoties heeft Rijkswater staat op de rijksweg een aantal voorzieningen getroffen, zoals het instellen van inleidende snelheidsbe perkingen en het trekken van zeer veel strepen. Gevreesd wordt even wel dat deze maatregelen op de rijksweg een avenrechts effect zul len hebben omdat de oorzaak van de meeste ongelukken gezocht moet worden bij het verkeer dat vanaf de invalswegen de rijksweg kruist. En juist aan en op die zijwegen is nog niets gebeurd. Met carnaval heeft het Verbond voor Veilig Verkeer zijn ongenoegen daarover laten blijken door met een carnavalswagen deel te nemen aan verschillende optochten. Op die wa gen werd de situatie op de verschil lende kruisingen voorgesteld. Het toeval wilde, dat de wagen in de prijzen viel, maar op het moment dat die prijs uitgereikt zou worden kwam ook het bericht binnen dat op de gewraakte kruisingen het zoveel ste ongeval was gebeurd. Daarom besloot men spontaan een gedeelte van de geldprijs te reserveren voor de man, die volgend jaar zal zorgen voor een betere beveiliging, vooral tijdens carnaval. Niet alleen over de beveiliging van de rijksweg tijdens de top drukte met carnaval is het verbond ontevreden, ook over de maatregelen rond de verkeersdrukte in het alge meen. De politie van Hulst, die nor maal al kampt met een onder bezet ting, moest tijdens de carnaval nog eens extra personeel afstaan voor het regelen van verkeer in Sas van Gent, terwijl de drukte in Hulst even groot zo niet groter was. Door gebrek aan voldoende mankracht liep het verkeer na afloop van de optocht in Hulst dan ook gedeelte lijk vast. Ook op de plaatsen waar de optocht voorbij trok ontstonden aanhoudend moeilijkheden. De heer Eeman van het Verbond voor Veilig Verkeer daarover: „Op onze carnavalswagen reed een soherts-politie-agent mee, die even wel verschillende keren daadwerke lijk in touw is moeten komen om een aantal dingen te regelen. De politie kon het echt niet meer aan". Het bestuur van de afdeling van het Verbond voor Veilig Verkeer in Sint Jansteen is niet van plan zijn onge noegen over de gang van zaken officieel bekend te maken. Men heeft gekozen voor deze oarnavalske manier, in de hoop, dat de proble men rond de kruisingen tegen vol gend jaar zijn opgetast gBBjjgg t nffljtfjjtjsro1 Vooruitzichten voor zaterdag en zondag, opgesteld door het KNMI op donderdag om 18.00 uur Voornamelijk droog met opklaringen en in de nacht overwe gend matige vorst. Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 2 tot 7; Min. temp.: 3 tot 8 graden on der normaal; Max. temp.: 4 tot 9 gra den onder normaal; Kans op een dro ge periode van minstens 12 uur: 90 procent; Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. Voor zondag: Aantal uren zon: 3 tot 8; Min. temp.: 3 tot 8 graden onder normaal; Max. temp.: 3 tot 8 graden onder normaal; Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 pro cent; Kans op een geheel droog et maal: 70 procent. Den Haag (ANP) Konstanz 267 (-1); Rheinfelden 175 (pi. 2); Straatsburg 154 (-8); Plittersdorf 293 (-2); Maxau 348 (pl. 1); Plochingen 130 (pl. 3); Mannheim 165 (-2); Steinbach 131 (pl. 1); Maimz 193 (pl. 4); Bingen 116 (-2); Kaub 122 (-2); Trier 261 (-5); Koblenz 158 (-3); Keulen 113 (-10); Ruhrort 293 (-10); Lobith 912 (-13); Pannerdense Kop 882 (-13); IJsselkop 805 (-12); Eefde IJssel 340 (-17); Deventer 234 (-12); Mon- sin 5460 (-16); Borgharen 3920 (- 83); Belfeld 1154 (pl. 4); Grave beneden De Sluis 503 (-5); De minste waterdiepten in de vaargeul, heden vermeld op de waarschuwingsborden, zijn in centi meters: Spijk-St. Andries 330; Driel- -Amerongen 270: IJsselkop-Does- burg 250: Doesburg-Zutphen 260: Zutphen-Deventer 265: Deventer- Windesheim 265. Zo demonstreerde Sint Jansteen vorige week tegen de gevaarlijke situatie rond rijksweg 60. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Binnenkort zal in Terneuzen een voorlichtingsavond worden gehouden voor ouders van kinderen die de school gaan verla ten. De bedoeling is objectieve voor lichting te geven over de mogelijk heden na de schooltijd. Waar en wanneer deze voorlich tingsavond' zal plaatsvinden is nog niet bekend. De voorkeur gaat uit naar het Zuidlandtheater of de MTS, De heer Hoevens, directeur van het gewestelijk arbeidsbureau in Ter- neuzen, zal uitgenodigd worden een algemene inileidiing te houden. Daar na zullen vragen gericht kunnen worden aan een forum bestaande uit vertegenwoordigers van de bijzonde re scholen in de Kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaanderen. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Vanavond om acht uur begint er in de Ned. Herv. Kerk te Sas van Gent een samen komst voor vrouwen die willen deelnemen aan de Wereldgebedsdag. In 160 landen over de hele wereld komen vrouwen bijeen om te bidden voor vrede en recht. (Van onze correspondent) GOES De wijkvereniging Goes- zuid heeft van het voormalige actie comité Speeltuin Goes-oost een bij drage van ruim negenhonderd gul den ontvangen. Het geld was oorspronkelijk be doeld om in de schilderswijk een speeltuin in te richten. Dit streven kon in de jaren 1966-1967 niet wor den verwezenlijkt om financiële re denen. Het voormalige actie-comitè is van mening dat nu Goes-zuid groter is geworden, dit geld naar wens besteed kan worden door de wijkvereniging en heeft daarom het totale bedrag aan he,t bestuur daar van overgedragen. Voor het bedrag zijn inmiddels twee tafelvoetbalspe len, één tafeltennistafel en materia len voor de hobbyclub aangeschaft. Morgen, vrijdag 5 maart. Bergen op Zoom: 9.41 en 22.25, Hansweert: 9.02 en 21.46, Terneuzen: 8.29 en 21.14. Vlissingen: 8.01 en 20.50, We- meldinige: 9.31 en 22.15. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De provinciale onderwijscommissie acht het zeer gewenst, dat in het rijksscholenplan 19731975 een provinciale school voor kunstonderwijs wordt opgenomen. Deze inrichting zal vermoedelijk in Middelburg worden gevestigd. De stichting Zeeuwse School voor Kunstonderwijs te Middelburg is enige tijd geleden met het initiatief tot stichting van een soort kunstacademie voor Zeeland gekomen. De provinciale onderwijscommissie heeft er bij het provinciaal bestuur op aangedrongen het initiatief te ondersteunen. De onderwijscommissie heeft ook nader nieuws vernomen over de mo gelijkheid om ion Middelburg een lerarenopleiding te vestigen. De staatssecretaris van onderwijs, dr. Grosheide, heeft de commissie na melijk meegedeeld, dat deze oplei ding niet een provinciale, maar een landelijke betekenis zou kunnen hebben, te vergelijken met die aan de Zeevaartschool te Vlissingen. Concrete besluiten over vestiging van een landelijke opleiding zijn er echter nog niet genomen. In een dezer dagen gehouden ver gadering, waar het voorgaande be kend werd gemaakt, heeft de pro vinciale onderwijscommissie een werkgroep vervolg-onderwijs wer kende jeugd in het leven geroepen. Mr. H. F. M. van der Heyden is tot voorzitter van deze werkgroep be- (Van een onzer verslaggevers) SINT-JANSTEEN Mr. J. I. M. Reuser, de voormalig eburgemeester van Sint-Jansteen, heeft in zijn nieuwe standplaats, het Limburgse Sevenum, opzien gebaard door zelf aan de volkstelling deel te nemen: als teller wel te verstaan. De burge meester heeft met de onmisbare steun van zijn fiets de afgelopen dagen het vereiste aantal adressen zonder moeite afgewerkt. noemd. Tal van onderwijsinstanties en vakorganisaties zijn in de werk groep vertegenwoordigd. Met ingang van het schooljaar 1971-1972 zal er op de scholen in Zeeland wellicht meer aandacht wor den besteed aan het vraagstuk van verantwoord milieubeheer. De on derwijscommissie beeft bet college van G.S. namelijk vooresteld via het bureau voorlichting "van de pro vincie documentatiemateriaal over deze zaak aan de scholen ter be schikking te stellen. Milieubeheer kan, zo meent de commissie, heel goed als onderdeel van een bepaald lesvak - gedacht wordt aan maat schappijleer - in discussievorm op de scheien behandeld worden. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS Op donderdag 17 maart om 11 uur wordt in het kan toor van Rijkswaterstaat te Middel burg de bouw van de waterkering (op deltahoogte) in de kom van Breskens aanbesteed. Rijkswaterstaat hoopt nog voor het eind van dit jaar de verhoging van de Scheldekade, eveneens op deltaniveau, in Terneu zen besteksklaar te hebben. (Van onze correspondent) OOSTBURG De voorzitter van de middenstandsvereniging „Ons Belang" in Oostburg, de heer C. Marteijn, heeft tijdens de jaarverga dering zijn vertrouwen uitgesproken in het beleid van het bestuur van de nieuwe gemeente Groot Oostburg ten aanzien van middenstandszaken. Een onderhoud met de wethouder onder wiens portefeuille de belan gen van de middenstand vallen, had hem, zo zei de voorzitter, de over tuiging gegeven dat Ons Belang ook bij het nieuwe gemeentebestuur op alle medewerking zal kunnen reke nen. Op de agenda voor de jaarverga dering stond een bestuursverkiezing en uitbreiding. De aftredende be stuursleden C. Marteijn en Ch. Im- pens werden herkozen. Het bestuur werd met de heren C. Verstraaten en W. de Looze uitgebreid tot zeven personen. Tijdens de vergadering werd besta ten bij voldoende belang stelling van de leden dit jaar een feestelijke bijeenkomst te houden. (Van onze correspondente) SAS VAN GENT Vanavond houdt: Fashionelub Maas en Shoetiek Berkhout een modeshow in cultureel centrum De Speye te Sas van Gent. Aanvang half acht. Muzikale mede werking verlenen Cuby and the Blizzards. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT Burgemeester R.A.J, den Boer van Sas van Gent zal op woensdag 10 maart het nieu we mestvarkensbedrijf van N. Rie- mens en Zoon aan de Zandstraat officieel openen. Aanvang 14 uurm (Va-n onze correspondent) AXEL Voor de competitie wan het Zeeuwseh-VLaams sehuittersver- bond kwamen in café Sol in Axel „Het Gulden Schot" en „Het Zwin" uit Sluis tegen elkaar uit. De Axe laars, die op revanche waren belust voor de geleden nederlaag in Sluis, wonnen de tweede slag met 29 pun ten verschil. Axel behaalde 865 pun ten en Sluis 836. (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Het zeehaven- gesprek, dat komende maandag in Middelburg wordt gehouden tus sen de minister van Verkeer en Waterstaat, drs. J. A. Bakker en diens Belgische collega J. de Sae- ger, wordt in Den Haag van groot belang geacht. Men heeft hier de hoop, dat het gesprek de aanloop zal zijn tot regelmatige contacten tussen de havenbeheerders in de „Gouden Gelta". Een woordvoèrder van het mini sterie van Verkeer en Waterstaat gaf gisteren desgevraagd toe, dat een goede samenwerking tussen de ha venbeheerders in het Nederlandse deel van de delta, nog steeds niet op gang is gekomen na de zeehaven dag, vier jaar geleden in Middelburg. Volgens de woordvoerder moet er nu maar eens een eind komen aan wat hij noemde „al die tegenstellingen'. Die situatie is toch eigenlijk te zot, zo meent men op het ministerie, reden waarom men thans opnieuw wil trachten een regelmatig contact tussen de Nederlandse havenbeheer ders onderling en tussen de Neder landse en Belgische tot stand te brengen. Het gesprek in Middelburg moet nadrukkelijk niet worden gezien als een bijeenkomst, waarbinnen de be sluiten zullen vallen. Dat kan alleen al niet omdat het Nederlandse kabi net aan het einde van zijn 4-jarige rit staat. De belangrijkste bedoeling van het gesprek is een gunstige atmosfeer te kweken voor verder overleg tus sen de zeehavenbeheerders. Vooruitlopend öp het gesprek tus sen de beide ministers kon men op het ministerie weinig verdere mede delingen doen. Het is de bedoeling, 5? (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Uitnodi gingen van de Partij van de Arbeid en D 66 om verkiezingsbijeenkom sten bij te wonen in Terneuzen. worden door de gemeenteraad van Hontenisse niet op prijs gesteld. Daarover heeft miet name het Honteniisse gemeenteraadslid Coltat d'Escury geen enkele twijfel laten bestaan. Hij toonde zich na afloop wan de jongste raadsvergadering min of meer ontdaan over een der gelijke uitnodiging, die de raadsle den via de gemeente ter hand was gesteld. (Van een onzer verslaggevers) WALSOORDEN Het lid van provinciale staten, de heer P. Ever- aert, heeft gedeputeerde staten schriftelijk vragen gesteld met be trekking tot de dienstregeling voor de veerboten in de weekends. De heer Everaea-t heeft de vragen gesteld naar aanleiding van recente publicaties, waarin melding wordt gemaakt van het feit, dat het onder houden van de veerdienst in het weekend met slechts een boot on voldoende moet worden geacht. (ADVERTENTIE) I 1T I I TlJ Een brillanten armband is een *^*J-l_J-VUiterst persoonlijk geschenk. En een waardevaste belegging. Kies hem daarom met zorg. Kijk, alvorens u besluit, ook bij Heetman. De brillantexperts met een unieke collectie en een-al even uniek Certificaat, dat elk risico uitsluit. De prijzen beginnen bij 565.-. edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. lijnbaan 92 tel. 116670 oostzeedijk 155 rotterdam (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG In verband met de aanleg van een nieuw wegvak van rijksweg 58 in oostelijk Zuid- Beveland worden grote hoeveelhe den zand getransporteerd. Dit zand wordt, vergzegeld van enorme stro men zout water, naar de bouwplaat- sengehracht. Deze grote hoevelheden zout die op deze manier landin waarts worden vervoerd, vormen - zo menen bijna alle natuur- en land- schapsbeschenners - een gevaar voor verzilting van mihstens een uniek natuurbeleid, namelijk de Vinkenisse Kreek, gelegen in de in 1773 ingedijkte Reigerbergsepolders. Niet alleen de natuurbeschermers, maar ook een groot aantal particulie ren is wan oordeel dat vele zeldzame weidevogels, die niet in efen zout milieu kunnen leven, de Vinkenisse Kreek zullen aan mijden en dat de zoetwatervissen die er nu leven, zul len uitsterven. Na een snelle actie van deze ongeruste mensen, o.a. door middel van een open brief aan het gemeentebestuur van Reimera- waal, heeft rijkswaterstaat een on derzoek ingesteld maar de ernst van de situatie. Dit onderzoek is intus sen afgesloten. „Met uitzondering wan enig kwel water", aldus de hoofdingenieur-di recteur wan rijkswaterstaat in Zee land, ir. J. Zuurdeeg, „is er geen zout water in de poldersloten of de Vinkenisse Kreek terecht gekomen. Voor schade aan de vogel- en vis stand, en voor landbouwschade als gevolg van de opspuitingswerkzaam- heden, behoeft dan ook geen enkele vrees te bestaan". Volgens ir. Zuurdeeg en zijn rap porteurs wordt het zand voor de onderbouw van rijksweg 58 gewon nen op een plaats in de Westerschel- de, ter hoogte van Bath, waar het zoutgehalte van het water vrij ge ring. Het onderzoek van het water in de buurt wan het werk heeft als resultaat gehad, dat het zoutgehalte zo laag is, dat het water nog zonder meer bruikbaar is als drinkwater voor het vee. De visstand kan zelfs bij een hoger zoutpercentage dan in de Vinkenisse Kreek gemeten werd in tact blijven aldus rijkswaterstaat. dat de bewindslieden na afloop van het overleg in het openbaar verkla ringen zullen afleggen. (ADVERTENTIE) grote tubs ZAANSE grate fles „GOUDEN KAN famTliebaal „GOLDEN WONDER" blik „UNOX" HANDl© iN HET WEEKEND blikken jSTRUIK" lefopi KmsKlAAR 45ogtamsbaal BOTERHAM melk. of puu- .ESKIMO" 24 BASTÖGNE van.FkRHN" M rykgevubie pondsbaai SUPER heerlyk pittig dubbelflrocn AFWASMIPDEL' blik „FLORA" grote baal voor bcj öle borrel héfwóM JDOEL vit één sfuk ca. 30x35 cm. 4rol„SUZy- mef zeep JAC. HERMANS

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 3