Als je maarYoortrekker neemt. Voortrekker, de gemakkelijke pijptabak Veerhaven Breskens aanzienlijk groter nieuwe hc WERK VAN ELF MILJOEN MOET VOLGEND NAJAAR KLAAR ZIJN VESTER5CHELDE Schieting te Koewacht FT- [examens Daarvoor zorgt Vitrazette - de buitengewone vitrage. Dat is zo'n gemakkelijke tabak. Gewoon plezierig je pijp stoppen. Trekt lekker licht.Islekke1" zacht. Dat weet iedere Voortrekker-roker, f 1,50 El 1 GEBEDSDAG IN AXEL Vastenactie in Sas van Gent voor Ethiopië Planologische problemen van Z.-Vlaanderen Dubbeldekker Nieuw recreatiestrand I Nagekomen familieberichten Heden overleed, na een langdurig geduldig ge dragen lijden, in het Juliana-ziekehhuis, onze in- niggeliefde man, vader, behuwd- en grootvader KRIJN DE VOS echtgenoot van Adriana de Bruijne, op de leeftijd van 69 jaar. Terneuzen: A. de Vos-de Bruijne Axel: J. C. Borghstijn-de Vos M. G. Borghstijn Theo Terneuzen: C. de Vos K. A. Geluk-De Vos R. A. Geluk. Terneuzen, 3 maart 1971. Axelsestraat 92. De teraardebestelling zal plaats hebben op za terdag 6 maart 1971 op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen om 14.30 uur, na voorafgaande rouwdienst in de aula op de begraafplaats, welke aanvangt om 14.00 uur. Er is gelegenheid de fa milie te condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Tot onze grote droefheid heeft de Heere plotse ling uit ons midden weggenomen, mijn geliefde man, onze lieve vader en behuwdvader WILLEM DE BOKX echtgenoot van Sara Martina Buijze eerder weduwnaar van Johanna de Jonge, op de leeftijd van ruim 74 jaar. Zaamslag: S. M. de Bokx-Buijze Sluiskil: M. C. de Bokx L. de Bokx-Boeye Zaamslag: W. K. de Bokx. Zaamslag, 3 maart 1971. Terneuzensestraat 87. De begrafenis zal D.V. plaatshebben op zaterdag 6 maart a.s. om 14.30 uur, na voorgaande rouw dienst in „De Poort", Terneuzensestraat 4». (Van onze correspondent) KOEWACHT Zondag a.s. organi seert de schuttersvereniging „St.- Sebastiaan" haar eerste schieting op de staande wip bij A. de Schepper, café De Anjer te Koewacht, begin om 14.00 uur. UTRECHT Voor het doctoraal examen Nederlands reoht slaagde aan de rijksunivtrsiteit te Utrecht, mej. J.M. Denie, vroeger woonachtig te Terneuzen. let einde van het alledaagse raam: Vitrazette is niet zómaar 'n vitrage. Vitrazette is buitengewoon mooi. En 't heeft alles wat u van een superieure vitrage verwacht. Zoals duurzame stof, ingenaaidloodkoord, moeiteloos onderhoudookinde wasmaschine. En zelfs een speciale double-finish. Voor alle zekerheid. Alleendeprijs.diesommigeanderevitrages ««fc zo bijzonder maakt, heeft Vitrazette niet. m Ma WantVitrazette.de buitengewone vitrage, MSB'trmE gk &T I is niet duur. Iff f Mm&ËL Bil9 En het fijnste van alles is dat Vitrazette te |f f f UrnjfW 'S3 koopis.Inelkegoedespeciaalzaak.Ookbiju in de buurt. Vraag maar eens na. buitengewone* vitrage Buitengewoon mooi. Buitengewoon duurzaam. Plusbuitengewone prijs. Alle gordijnen (dus ook vitrazette) hangen het mooist als u 2 k 3 maal de raambreedte neemt. (ADVERTENTIE) oken is eenvoudig jüüiüiuimmmiff PIJPTABAK: (Van onze correspondent) AXEL De vrouwen wereld ge bedsdag in Axel zal vandaag wor den gehouden in de r.k. kerk in de Walstraat. Aanvang om 14.30 uur. De liturgie heeft als onderwerp „nieuwe mensen voor een nieuwe tijd" en bet programma zal bij de ingang van de kerk worden bekend gemaakt. Er is een crèche ingericht in het Wit-Gele Kruisgebouw naast de pastorie. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT De in Sas van Gent verspreide vastenofferzak- jes zullen op 17 maart en 7 april huis-aan-huis worden opgehaald. De opbrenst zal bestemd zijn voor een landbouwproject in de laagvlakte van Godsjeb in Ethiopië. De totale kosten van dit project bedragen ruim twee miljoen gulden. De organisators van de vastenactie in Sas van' Gerat hebben zich tot doel gesteld een bedrag van 14.100 gulden in te zamelen. Het thema van de eucharistievie ringen in het weekend van 6 en 7 maart is „ontwikkelingssamenwer king". Ook de jongens van de lagere school houden zich bezig met deze materie. Zij maken een collage die gedurende de actie wordt opgehan gen in de kerk. Godsdienstleraar, kapelaan Erpelink en enkele leer krachten van de beide lagere scho len in Sas van Gent hebben een boekje samengesteld met de titel „Samen bouwen aan een nieuwe wereld". De tekst van het boekje zal op school besproken worden. De orga nisators van de vastenactie probe ren op het moment contacten te leggen om tot een vaste werkgroep in de kanaalzone te komen. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) Ir. Brinkman van Rijkswaterstaat tijdens zijn uiteenzetting. TERNEUZEN Dr. ir. W.H. Ub- bink van de Provinciale Planologi sche Dienst in Zeeland zal op maan dag 8 maart in het Zuidlandtheater te Terneuzen voor de vereniging van Zeeuwsoh-Vlaamse ondernemers een lezing houden over de planologi sche problemen van Zeeuwsch- Vlaanderen. De bijeenkomst begint om 8 uur. De dikke stippellijn op deze kaart geeft de huidige situatie weer. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS De ,beul' jvan aannemer Spaans uit Wer kendam doet zijn plicht gron dig. Met iedere dreunende •klap brokkelt de Westdam van de Breskense veerhaven ver der af. Op de Oostdam zijn dijkwerkers al druk in de weer met het plaatsen van de 130 kilogram zware beton blokken in het talud van de nieuwe waterkering. Over enkele dagen kiezen de eerste rijsmatten zee om op de bodem van de Wester- schelde als zinkstukken voor de nieuwe damfundatie te dienen. In oktober of novem ber van het volgend jaar moet de aanzienlijk vergrote en uit gediepte veerhaven voltooid zijn. Dan zal de Westdam 180 meter en de Oostdam 150 me ter verder in zee uitsteken dan nu het geval is en zal de havenmond van 70 meter breed op 125 meter gebracht zijn. De veerboten van de PSD zullen dan ook een 150 meter langere uit loop krijgen binnen de „vangarmen" van de veerhaven. Kosten van deze, in opdracht van Rijkswaterstaat uit te voeren verbeteringen en vernieu wingen, elf miljoen gulden. De huidige veerhaven in Breskens dateert nog maar uit 1958. „Zij heeft niet helemaal aan de toen gestelde verwachtingen voldaan", zegt ir. J. Zuurdeeg, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Zeeland. „De PSD heeft altijd al geageerd tegen de smalle havenmond, die vooral bij laag water zijn tekortkomingen toont. Ook de havenhoofden zijn te kort gebleken. Het gevolg hiervan is dat er voor de havenmond, maar ook in de veerhaven zelf, veel aanslib binnenkomt, waardoor veelvuldig gebaggerd moest worden". De verbetering van de Breskense veerhaven hangt samen met het eventuele gebruik van dubbeldeks veerboten op de dienst Vlissingen- Breskens, hoewel het definitieve be sluit om hiertoe over te gaan nog niet is genomen. Ir. Zuurdeeg: „Door de verlenging van de havendammen en de verbre ding van de ingang verwachten wij dat er straks minder gebaggerd zal behoeven te worden. Zo lang de dubbeldekkers niet tussen Vlissin- gen en Breskens ingezet kunnen worden, zal de veerdienst onderhou den worden met de enkeldeksveer- boten van de prinsesklasse aange vuld met de koningin Juliana en de Prins Bernhard. De beslissing of de dubbeldekkers in Breskens en Vlis- m i Wj M siragen geregeld dienst zullen doen, houdt ook verband met de uiteinde lijke beslissing van de regering ten aanzien van de vaste oeververbinding tussen Kruiningen en Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. Niettemin zou de dubbeldeksveer boot Prins Alexander met een klei ne aanpassing in de Breskense veer haven kunnen afmeren. In het vernieuwingsplan van de Breskense veerhaven is reeds reke ning gehouden met de mogelijke bouw van een geheel nieuiwe fuik voor dubbeldekkers ten oosten van de huidige aanlegsteiger. Daartoe zal het verkeersplein aan de nieuwe fuik aangepast moeten worden met een eventuele aansluiting op de be staande of een nieuwe verkeers weg". Ir. M. Brinkman van Rijkswater staat arrondissement Terneuzen, die de leiding van het werk in Breskens heeft: „De manoeuvreerruimte in de bestaande havenmond is nogal aan de krappe kant. In de nieuwe situa tie, wanneer met vijf veerboten tus sen Vlissingen en Breskens wordt gevaren, kunnen straks twee sche pen elkaar gemakkelijk in de haven mond passeren. Een andere verbete ring die van groot nautisch belang is bestaat hierin dat de havenmond door de verlenging van de haven- dammen een dieper vaarwater krijgt". Het zand afkomstig uit de nieuwe en uitgediepte veerhaven zal aan de buitenkant van de oostdam tot een hoogte van drie meter worden opge spoten. Daarmee wil men voorko men dat het strand aan deze kamt van het havenhoofd verder terug loopt. Op die mannier wordt een mneuw recreatiesfraind met een leng te van ongeveer een kilometer en een breedte van 250 meter aange legd. Nog dit jaar wordt met het opspuiten van hét zand begonnen. In het badseizoen 1972 kan van dit nieuwe strand in de luwte van de oostelijke veerhiaivendiani gebruik worden gemaakt. «2*» 4»# v 'v f g#J Werkzartrnh»A»*> <v*m,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2