F 1,5 MILJOEN OF 4 MILITAIREN DOOD Gevechten in Laos laaien op SNEEUW-„VAL" OP DE HELLING Polak wil geen democratischer bedrijfsleven Drie ontvoerden Venezuela vrij PRATEN OVER BREDE BASIS Kabouters boycotten raad na incident Turkse ontvoerders stellen ultimatum tot vanmiddag: Meer subsidie voor hulp aan gastarbeiders POLAK WIL Nieuwe poging tot verlaging leeftijd passief kiesrecht Luns vreest ook Chinees ingrijpen bij aanval op N.-Vietnam Telweigeraars berusten niet in ontslag Bij brand twee miljoen schade VOORSTELLEN KAMER AFGEWEZEN Eén patiënt Kamerheer Volgende week: Frazier-Clay rechtstreeks op televisie PART-TIME RECHTERS „Gelovigen zijn gespreksmoe" AMSTERDAM TELT NOG EEN KEER STARFIGHTER NR. l:iü Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Lcijendekker Redactie- en Administratie-adres. Nieuwstraat 9, Terneuzen. tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: f 11,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 VRIJE VRIJDAG 5 MAART 1971 25e Jaargang No. 6488 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40. exclusief 4 B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels f 1,15 Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot vjn. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze redactie buitenland) ANKARA In Turkije zijn gis teren vier Amerikaanse militairen ontvoerd. Een organisatie die zich „het bevrijdingsleger van het Turk se volk" noemt, heeft in boodschap pen aan de nieuwsmedia gewaar schuwd, dat het viertal zal worden gedood als niet voor 17 uur Ned. tijd vandaag een losprijs van 400.000 dollar (ongeveer anderhalf miljoen gulden) is betaald. Voorts eist de organisatie publikatie van een ma nifest van vijf punten, waarin de „zuivering van het land van alle Amerikaanse en andere buitenlnd- se vijanden" wordt bepleit. De ra dio heeft echter zelfs de ontvoering nog niet gemeld. Een der ontvoerders is gearres teerd. Het is een vroegere student, Mete Ertekin, die vertelde dat de operatie is uitgevoerd door een „stadscommando" van de „federatie van revolutionaire jongerengroe pen". De ontvoerders waren met vier man en werden geleid door Deniz Gezmisj, die al twee maanden door de politie wordt gezocht, met name in verband met twee roof overvallen in Ankara. Ertekin was bij zijn arrestatie in het bezit van een pistool. Hij zegt, niet te weten waar de Amerikanen heen zijn ge bracht. De ontvoerde Amerikanen staf- sergeant Jim Sexton en drie man van de luchtmacht: James Gholson, Larry Heavner en Richard Caraszi werkten bij een verbindingscen trum van de NAVO op 15 km van Ankara. Zij werden op korte af stand van de basis in hun auto met een Turkse burgerchauffeur door de ontvoerders tegengehouden en moesten overstappen in een andere gestolen wagen. De chauffeur werd geboeid langs de weg achter gelaten, maar wist zich los te ma ken en alarm te slaan. Ertekin werd gearresteerd, toen hij de auto van de Amerikanen terugreed naar An kara en parkeerde voor de Russi sche ambassade. Er worden de laatste tijd veel bomaanslagen gepleegd op Ameri kaanse bureaus en auto's en vorige maand werd ook al een Amerikaan se sergeant ontvoerd, die enkele uren later ongedeerd werd vrij gelaten. DEN HAAG (ANP) De liberale Kamerleden H. Wiegel en or. A. Geurtsen hebben gisteren een initia tief-wetsontwerp ingediend tot verla ging van de leeftijd voor het passief kiesrecht. Dit ontwerp wil een koppeling tot stand brengen tussen het passief kiesrecht en de burgerrechtelijke meerderjarigheid. Het ontwerp is in de plaats gekomen van het dinsdag j.L door de Eerste Kamer verworpen wetsontwerp tot verlaging van de leeftijdsgrens voor het passief kies recht. (Van onze redactie buitenland) SAIGON Zuidvietnamese militairen, gedekt door tanks en door de Amerikaanse luchtmacht, hebben gisteren hevige gevechten ge leverd met „geregelde troepen van Noord-Vietnam en de Vietcong" in Zuid-Laos, op ongeveer 15 km ten westen van Lao Bao, de Zuid vietnamese grenspost aan route nr. negen. Volgens een militaire woordvoerder in Saigon is het een van de hevigste gevechten sinds de slag om Heuvel 31 vorige week. (Van onze parlement, redactie DEN HAAG Ook minister Luns (Buitenlandse Zaken) is van oordeel dat de gevaren op een Chinese interventie groter worden als Zuid-Vietnam op Noordvietnamees grondgebied militair zal gaan opereren. Hij heeft die opvatting ook ter ken nis van de Amerikaanse regering gebracht. Dat bleek gisteren uit het ant woord van minister Luns op mondelinge vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Stoel (PvdA). Minister Luns staat nog steeds op het standpunt dat het voor het Vietnamese conflict een po litieke oplossing gevonden moet worden en geen militaire. Hij meent ook dat alleen de terug trekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit Vietnam geen liquidatie van het conflict zal opleveren. Nodig is het vertrek van alle vereende strijdkrachten, ook uit Laos en Cambodja. Minister Luns wilde niet gaan speculeren over eventuele Ame rikaanse steun van luchtstrijd krachten in geval van een Zuid vietnamese aanval op Noord- Vietnam. Hij zei dat de Ameri- Kaanse regering niet minder doordrongen is van de dan drei gende gevaren als de Nederland se regering. DELFT (ANP) De vier Delftse gemeenteambtenaren die zijn ge schorst omdat zij weigerden als volks teller op te treden, zijn niet van plan in hun situatie te berusten. Zij proberen met steun van de Haagse advocaat mr. D. Huisman het voor hen dreigende ontslag te ontlo pen. Nadrukkelijk stellen zij dat hun weigering geen principieel protest be tekent tegen de volkstelling. De vier hebben het besluit genomen omdat ze hun functie als maatschappelijk werker belangrijker vinden dan op treden als volksteller. Naar aanleiding van de schorsing kwam de raadscommissie voor per soneelszaken van Delft gisteravond in spoedvergadering bijeen. Dit op ver zoek van de fractie van D'66. Tenslotte zouden de Noordyietna- mezen zich teruggetrokken hebben Volgens Saigon hebben de Noordviet- namezen 382 man verloren. De Zuid- vietnamezen verliezen waren nog niet bekend. Tegelijkertijd hadden Noord- zietnamese troepen een aanval gelan ceerd op een Zuidvietnamese infante riestelling, 13 km ten zuiden van Lao Bao. Omdat daar van man tot man ge vochten werd, kon de Amerkiaanse luchtmacht geen hulp bieden. Verder zuidelijk hadden Noordviet- namezen een verrassingsaanval gelan ceerd op Zuidvietnamese mariniers, die juist ter versterking naar Laos waren gestuurd. Vijftig Noordvietna- mezen waren gedood. De mariniers hadden vijf man verloren. Vorige week hebben de Zuidvietna- mezen in Laos in totaal 998 man ver loren, het hoogste verliescijfer in een week sinds het TET-offensief van fe bruari 1968. Vorige week zijn voorts 69 Amerikanen gesneuveld. (Van onze redactie binnenland) HELMOND Een brand in het magazijn van de N.V. Leco Confec- tieindustrie in Helmond heeft gister middag voor ruim twee miljoen schade aangericht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. DE APOLLO 16, die volgend jaar een vlucht van twaalf dagen naar de maan maakt, zal onder commando staan van de 40-jarige marine-offi cier John Young. De rest van de bemanning wordt gevormd door de 34-jarige Thomas Mattingly en de 35-jarige Charles Duke. Zo'n onverwachte lointeraanval heeft niet alleen onplezierige kanten. Deze kinderen ergens in het land weten er wel raad mee. DE UNITED STATES Federal Re serve Board meent dat de vooruit zichten voor een herstel van de Ameriktanse economie dit jaar goed zijn. DE NEDERLANDSE Stichting Ge luidshinder heeft de minister van Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting verzocht de controle op de geluidswering van woningbouwpro jecten voor en na de bouw als routine in te voeren. SERGEI VARENTSOV, een Russi sche maarschalk die tot generaal-ma- joor werd gedegradeerd in vei-band met de zaak tegen de spion Pen- kovsky, is op 70-jarige leeftijd over leden. CLASC NEDERLAND, de Neder landse afdeling van het christelijk vakverbond voor Latijns-Ainerika, heeft bij de president van Guatema la geprotesteerd tegen „het stelsel matig vermoorden door terreurgroe pen". DE VLAARDINGSE politie heeft twee mannen in arrest die worden verdacht van brandkastkraken in twee supermarkten in Vlaairdingen. IN BAYONNE (Frankrijk) zijn woensdag drie schilderijen van Rembrandt gestolen. De enige be- ke dader, is spoorloos, zoeker van die dag, de vermoedelijv (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Polak (Justitie) voelt weinig voor voor stellen uit de Tweede Kamer om het bedrijfsleven verder te demo cratiseren dan in het wetsontwerp vennootschapsrecht is neergelegd. In zijn antwoord op de beschouwingen in de Tweede Kamer wees hij gis teren met name enkele voorstellen van de oppositie af. Minister Polak vond het jammer dat de Tweede Kamer niet zo'n eens gezindheid had opgebracht als de werkgevers en werknemers in de Sociaal Economische Braad. Hij ver dedigde het wetsontwerp door te zeggen dat dit nu typisch een pro- dukt van Nederlands fabrikaat is. Hij noemde het gezond dat de de mocratisering aan de voet begint en geleidelijk uitgroeit tot democratise ring aan de top van het bedrijfsleven. Onjuist vond hij het, als gepro beerd zou worden de raad van com missarissen in twee blokken te delen door de benoeming van commissa rissen door enerzijds aandeelhouders en anderzijds werknemers. De raad CONNY BOS AMSTERDAM (ANP) Roel van Duijn en Guy Kilian, fractieleden van de Amsterdamse kabouters in de ge meenteraad, hebben na beraad over de gebeurtenissen woensdagavond in de raad, besloten een maand lang de openbare zittingen van de gemeente- raak te boycotten „uit afschuw over het volksvreemde van de gemeente raad en uit solidariteit met de be trokken buurtbevolking". Kilian en hij blijven wel lid van de raad, dit in tegenstelling tot het ka- bonterraadslid Conny Bos die voor haar lidmaatschap bedankte. Burgemeester Samkalden had woensdagavond na een reeks van ern stige incidenten in de gemeenteraad, w.o. vechtpartijen op de publieke tri bune, het kabouterraadslid Frans van Bommel de verdere toegang tot de raadsvergaderingen ontzegd, omdat hij een stinkbom voor de tafel van b. en w. had gegooid tijdens de schor- sing. Aanleiding tot de incidenten was de behandeling van de nota van b. en w. over de bouw van een nieuw kantoor op het Bickerseiland. FRANS VAN BOMMEL van commissarissen behoeft het ver- tx-ouwen van alle belanghebbenden in de onderneming, aandeelhouders en werknemers. De raad houdt toe zicht en geeft advies, hij is geen vei'tegenwoordigemd college. De on derneming is niet met de staat te vergelijken en het gaat dan ook niet op vergelijkingen met de democratie te trekken. Onaanvaardbaar noemde de minis ter het, als aan het aantal commis sariaten per persoon beperkingen zouden worden gesteld. Als je een dokter zoekt, ga je ook niet naar een man met. één patiënt, zei hij. Aandeelhouders en ondernemings raad kunnen wat het aantal commis sariaten per persoon betreft een cor rigerende roj vervullen. De commissarissen ïiebben overi gens een bepei-kte invloed. In 200 man die in ons land de macht heb ben, de lakens uitdelen, geloof ik niet, zei de minister. Hij wees een amendement van drs. Boersma (AR) van de hand waarin alsnog wordt geprobeei-d de ondernemings raden te laten raadplegen in belang rijke bedrijfsbesluiten als fusies, in krimping produktie en massaal ont slag. Op formele gronden had de minister hiertegen bezwaar. Minister Polak wees ook voorstel len af om bij grote ondernemingen een sooi-t regeringscommissaris te benoemen, waarom de PvdA had gevraagd. Zo'n „tweede kamerheer in buitengewone dienst" vond de minister geen juiste figuur. De minister handhaafde de leef tijdsgrens van 72 jaar voor commis sarissen. Een voorstel van de demo craat Nypels om de leeftijdsgrens voor commissarissen op 70 jaar te stellen en ieder jaar te bekijken of de betrokken commissaris via ont heffing nog een jaartje mee kan, kon bij de minister ook geen genade vinden. Mr. Rietkerk (WD) handhaafde tegen de zin van de minister in zijn voorstel tot instelling van aan deelhouderscommissies. Drs. Neder- horst (PvdA) steunde dit. De kans is groot dat dit voorstel zal worden aangenomen, als woensdag over de vele voorgestelde wijzigingen en het wetsontwerp zelf zal worden ge stemd. (Van onze redactie buitenland) CARACAS. Naar mededeling van de Venezolaanse politie hebben ont voerders gisteren de 13-jarige Leon Taurel, zoon van een rijke zakenman, vrijgelaten. De vader van Leon heeft een losgeld van 900.000 dollar gestort. Een rijke paardenfokker in Venezuela is erin geslaagd te ontkomen aan een groep gewapende mannen, die hem hadden ontvoerd en een losgeld vroegen van 2,5 miljoen bolicar (bijna twee miljoen gulden). De bankier Enrico Dao, die drie weken geleden ontvoerd werd en voor wie een losgeld van ca 1,6 miljoen gulden werd betaald, is in vrijheid gesteld. Twee ontvoeringen en de ontdekking van een arsenaal wapens hebben in Caracas de vrees gewekt, dat de resten van de Venezolaanse guerrillabewe ging zich aan het hergroeperen is naar voorbeeld van de Uruguayaanse Tupamaros. De regering van president Caldera ontkent dit, maar in politieke kringen gelooft men dat er nieuwe pogingen warden gedaan een guerrilla-organisatie op te bouwen. Het ontvoeren van de 13-jarige multimiljonairs zoon Leon Jacobo Taurel vormt voorlopig het sluitstuk van de acties, die gezien worden als een poging om een stads-guerrilla-organisatie te kunnen financieren. Het is al de tweede maal dat de jongen ontvoerd is. Ruim een jaar geleden hebben zijn ouders hem al een keer "teruggekocht" voor ongeveer 400.000 gulden. De leiders van de Venezolaanse politieke partijen hebben het optreden van de opstandelingen veroordeeld en opgeroepen de regering unaniem te steunen in haar pogingen de recente rust in het land te bewaren. (Van onze parlementaire redactie) BEN IIAAG De stuurgroep van KVP, AR en CHU heeft gisteravond besloten te gaan praten met PvdA, D'66 en PPR. Wat de stuurgroep be treft kan het gesprek begin of mid den volgende week beginnen. De beslissing van de stuurgroep volgde op een brief van PvdA, D'66 en PPR, waarin deze partijen nog eens duidelijk hun voorwaarden voor het overleg hadden gesteld. Die voor waarden houden in dat doel van het gesprek moet zijn tot bindende af spraken te komen over een toekom stig regeringsprogram en over de sa menstelling van het nieuwe kabinet. Het gesprek zou uiterlijk 12 maart a.s. afgerond moeten worden. KVP-voorzitter Van der Stee en zijn partijgenoot prof. Steenkamp (lid van de stuurgroep) hebben deze voorwaarden als ultimatief gekarak teriseerd en zich daar niet gelukkig over getoond. Zij zijn met AR-voor- zitter Veerman van oordeel dat met name de termijn van 12 maart te kort is om tot een hecht en door dacht akkoord te komen. Toch wil men het gesprek niet uit de weg gaan, al was het alleen maar om de bereidheid tot overleg duidelijk te laten blijken. De stuurgroep hoopt vandaag nog de kwestie van de bindende voor waarden en het datumprobleem na der aan de orde te stellen. Wordt men het over de doelstelling van het overleg eens, dan zou men volgende week vijf dagen de tijd hebben om over concrete programmapunten te discussiëren. (Van onze rtv-redacteur) HILVERSUM. De AVRO zal de bokswedstrijd om de wereldtitel tus sen Joe Frazier en Cassius Clay rechtstreeks uitzenden. Maandag nacht om 05.00 uur zal de "match van de eeuw" via Nederland 1 op het scherm komen. Dinsdagavond wordt de wedstrijd, die in New Yorks Madison Square Garden gebakst wordt, herhaald (Ned. 2, 21.10). Hierdoor komt de aangekondigde Dusty Springfield- show te vervallen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voor hulp aan bui tenlandse werknemers zal dit jaar waarschijnlijk toch nog voldoende subsidie beschikbaar zijn. Op de CRM-begroting was hiervoor 4,5 mil joen gulden gereserveerd. Men re kende voor dit jaar op 80 duizend buitenlandse arbeiders. Maar het zijn er nu al 100 duizend. De instellingen die zorgen voor opvang en begelei ding van de buitenlanders, hebben 7,9 miljoen gevraagd en CRM vindt dit bedrag redelijk. Minister Klompe heeft nu met minister Witteveen (Financiën) af gesproken dat in de rijksbegroting een gaatje gezocht zal worden om het tekort van bijna 3,5 miljoen zoveel mogelijk in te vullen. De onvei-wacht sterke toename van het aantal buitenlandse arbeiders is een gevolg van de gespannen arbeids markt. Daardoor zijn de Nederlandse ondernemingen volop buitenlanders gaan werven. De stichtingen voor steun aan buitenlandse werknemers moeten maar zien hoe ze deze toe name verwerken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Polak (justitie) is bereid zich in te zetten voor de benoeming van part-time rechters. Hij dacht hierbij aan gehuw de vrouwen. Hij deelde dit gisteren mee aan de Tweede Kamer, waar een wetsont werp van hem ligt tot herziening van de rechterlijke organisatie. Ook zullen in de toekomst de griffiers van de rechtbanken in ieder geval een vorm van juridische opleiding genoten moeten hebben. DEN BOSCH (KNP) Vergele- lijkt de belangstelling voor kerkelij- ken met drie tot vijf jaar geleden ke gespreksgroepen minder groot geworden te zijn. Deze conclusie is afkomstig van drs. J. Dukker, die al jarenlang in het bisdom Den Bosch het kerkelijk gespreksgroepen-werk coördineert. De hausse van gespreksgroepen is voorbij, de mensen zijn gesprelcsmoe geworden, aldus drs. Dukker. De oorzaken hiervan zoekt hij in een algemene moeheid ten opzichte van wat er in de kerk gebeurt, nu ker kelijke inspraak ten dele is gereali seerd en ten dele gefrustreerd. Drs. Dukker ziet voor de toekomst nog wel mogelijkheden voor meer informele groepjes van mensen, „die zomaar bijeen komen, een beetje geladen door wat hen bezag houdt, zeggen wat hun op het hart ligt en wel zien waar ze uitkomen". (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM B. en w. van Am sterdam hebben besloten van 24 tot 31 maart een tweede volkstellings ronde te houden. De 300.000 Amsterdammers die nog geen vragenlijst onder ogen hebben gehad, zullen dan bezocht worden Een tekort van 680 tellers is de voor naamste oorzaak van de noodzaak tot een tweede telling. Gistermiddag hadden 178 gemeen ten alle vragenlijsten bij de ingezete nen opgehaald. Het percentage weige raars is tot nu toe 0,15 procent. BONN (AP). De Westduitsp luchtmacht heeft gisteren bijlen geluk in Beieren zijn 130ste Fl«4 Starfighter verloren. De piloot wist met zijn schietatoél veilig te ontsnappen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1