„Uur U" over inspraak in gevangenis Berend Bondewijn volgt Lensink op in Hadimassa The Shepherds nieuwe stijl Acteur Hans Tiemeijer morgen weer Hanekam luister Drugs en de bijbel klik Beatlc-hoycot in Z.-Afrika opgeheven Lancaster: Airport mijn rotste film radio televisie PANFLUIT NAAR NEDERLAND Dit is het recept: Kaasfondue van Nederlandse kaas. VRIJDAG 5 MAART 1971 KOOS POSTEMA'S veertiendaags programma „Een klein uur: U" is vanavond gewijd aan inspraak in de Nederlandse gevan genis. Het woord inspraak mag dan wat doodgepraat zijn, het begrip vindt langzamerhand praktische vormen in scholen, bedrijven, allerlei organisaties. Ook de deuren van de Nederland se strafgevangenissen hebben in spraak niet tegengehouden, hoewel er nog lang geen sprake is van een ideale situatie. Gedetineerden ple gen over hun verblijf in de gevan genis steeds meer overleg met dege nen, die hen tijdens de vrijheids straf moeten begeleiden. Een vorm van overleg tussen ge detineerden en gevangenisleiding ziet men in „Een klein uur: U". In een Nederlandse gevangenis werden opnamen gemaakt, waarbij gedeti neerden op de tribune plaatsnamen en hun vragen richtten tot de lei ding van ons gevangeniswezen. Dat panel bestond uit: drs. P. Allewijn (hoofd van het gevangenis wezen) dr. J. van der Grient (zijn plaatsverganger) en dr. D. Mulder (rijkspsychiater). Er wordt vooral gesproken over het ondergaan van de straf, het bezoek van buiten, het werk en de terugkeer in de maat schappij Tegen de achtergrond van die groeiende inspraak ook voor de ge strafte mens zijn de volgende cijfers wellicht interessant. De straffen worden korter in Nederland, aan de therapeutische kant van de zaak wordt nog onvoldoende maar steeds meer aandacht besteed. Er zitten steeds minder mannen in de gevan genis; nu 2600, enkele jaren gele den was dat aantal 4000. Dat cijfer 2600 is zeer laag vergeleken met verreweg de meeste landen in de wereld. In België (9.000.000 inwo ners) is het aantal 6300. JOHN LENNON DE platen van de Beatles mo gen na een boycot van vijf jaar weer voor de Zuidafrikaanse ra dio gedraaid worden. Het verbod had het viertal in Liverpool te wijten aan John Lennon die in 1966 verklaarde populairder te zijn dan Christus. Het besluit om de boycot op te heffen is genomen omdat de Beatles als groep niet meer bestaan. TON LENSINK, sinds jaar en dag aanwezig in de vaste be manning van het programma Hadimassa zal vanavond en de volgende keren niet meer aan wezig zijn. Reden van zijn ver trek is geen ideologisch of dergelijk conflict, maar een gebrek aan tijd door andere en waarschijnlijk meer lucratieve schnabels. De plaats van Tftn Lensink zal ingenomen worden door Berend Boudewijn, een heel wait minder ervaren acteur en eigenlijk een tele visiepersoonlijkheid tegen wil en dank. Boudewijn heeft in Engeland dra maturgie gestudeerd en was enige jaren betrokken bij het Nederlands toneel, onder meer bij De Nieuwe Komedie in Den Haag. Vervolgens kwam hij bij de VARA-televisie en maakte programma's die het midden hielden tussen amusement en repor tage. De humoristische ondertoon in zijn presentatie, je ziet aan zijn gezicht dat hij pret heeft in zijn vak, leverde indertijd een goede bij drage aan het succes van de VARA- televisiequiz „Per seconde wijzer". Nu heeft hiij de niet gemakkelijke taak om met spoied op volle toeren mee te draaien in de populaire „Ha- ddmassa"-caprMen. ACTEUR Hans Tiemejjer thuis in Oosterheek lijkt zoals hij daar zit wel op de tierende Ha nekam die morgenavond weer op de televisie is. In die zware fau teuil, een beetje onderuitgezakt Grijzende haard boven een zwar te trui. Draait een zwaar jekkie en rookt het uit een slank pijpje. We praten over zijn rol in „Tot de dood ons scheidt", dat mor genavond voorlopig voor de laat ste keer wordt uitgezonden. Re den onderbreking serie: zendtijd gebrek van KRO. „De producer heeft me al opge beld om weer een serie te maken voor het volgende seizoen, 't Is een leuke rol om te doen. Leuk door de manier waarop die Johnny Speight de boel hekelt." Hij vertelt veel reacties op de rol van de tierende huisvader in „Tot de dood ons scheidt" te ontvangen. „Tot en met liefdesbrieven toe. Ook -veel telefoontjes. Ook boze reacties, natuurlijk. Iemand stuurde mij mijn foto toe en hij had op die .foto ge schreven satansgedachte'. Dat is een bewijs dat die serie toch wat doet. Die grove taal is om te provoceren. Tussen die brei van zoetigheid uit Amerika. Natuurlijk sta ik helemaal niet achter de tekst van Hanekam. Wat ie zegt is ook weer provocerend bedoelcf. Rens van Dordt heeft eens tegen me gezegd: ,Je gokt met je image.' Nou, m'n image kan me ge stolen worden. En bovendien lijdt m'n image helemaal niet onder Ha nekam. Als ik in Arnhem op de markt loop krijg ik paling en bloe men cadeau. „Of Milkana-kaascréme," mompelt uw verslaggever. Een grijns. „Ik zeg nergens dat je die Milkana moet eten. Ik zeg niet eens dat het lekker is. Ik zeg alleen dat ik honger heb. Ik maak de ijs kast open.'Maar dat neemt niet weg dat ik eigenlijk een hekel heb om voor reclameteksten te werken. Ze komen bij je. Zo komt van 't een het ander. Je zou er met gemak f 13.000 tot f 15.000 per jaar mee kun nen bijverdienen. Dat ik het niet doe, is toch een bewijs, dat ik het er eigenlijk niet mee eens ben. Je moet je niet te veel op de teevee laten zien. Ze gaan je zo gauw met een figuur associëren. Aan de andere kant heeft Dimitri Frenkel Frank eens gezegd over Ton van Duinhoven1 Ik kan niet begrijpen, dat Jamin zo yeel betaalt aan iemand om zoveel reclame voor zichzelf te maken." Over televisie nog even. „Teevee kun je alleen doen als je gezelschap toestemming geeft. Met de teevee is overeengekomen dat je wordt afge staan gedurende de tijd, dat je niet voor je gezelschap repeteert. Over de avonden die je speelt wordt niet gerept. Meer dan eens is het gebeurd dat ik hier om negen uur wegga. Van 11 tot 3 heb je teevee-repetitie in Amsterdam. Dan eet je een stuk- kie. Stapt op de trein. Naar En schede of Groningen. Je speelt je rol. 's Nachts kom je met de bus terug. Vorige week speelden we in Mid delburg. Nou mag je van een soort c.a.o. daar overnachten. Maar wij zijn 's nachts nog teruggereden. Kun je nagaan hoe laat je in bed ligt. Vanavond moeit ik spelen in Leiden. Dat hoort nu eenmaal bij het vak. Daarom ook wordt zo'n serie als ,Tot de dood ons scheidt' zomers opgenomen. Dan hebben wij het niet zo druk. Het kost me nog een stuk van m'n vakantie ook. Dat heen-en- weer-hollen van teeveestudio naar theater doe ik niet meer. Dat wordt te gek. Het verschil tussen de teevee en het toneel is, dat je op toneel iets creëert. Je beheerst er de situatie. Als zo'n geval Laos me zwaar op de maag ligt en ik fulmineer vanavond op toneel tegen Laos, dan kan geen mens daar op dat moment wat aan doen. Bij de teevee drukken ze op een andere knop en je bent weg. Je plaats is een andere. Johnny Olden zed: Teevee is niets anders dam betrappen van het leven.' Van daar hebben dingen die life worden opgenomen zo'n dramatische wer king. Vandaar dat je spel een na tuurlijkheid krijgt. Ze zien gewoon dat je bezig bent. In ,Tot de dood ons scheidt' zit gewoon veel impro visatie dat ontstaat bij de repetitie en de opname. Dat is een werkwijze waar het moderne toneel veel van kam leren." HELEN SCHAAP, beter bekend als Helen Hhepherd, heeft haar beide broers, met wie zij samen het trio The Shepherds vormt, voor een keertje overgeleverd aan haar moe der. Moeder Schaap zong laatst een bandje vol met oude volksliedjes. Joost den Draaij er, die het hoorde, vond het zo goed, dat hij moeder Shepherd aanspoorde een langspeel plaat te maken, en dat is gebeurd. De TROS-televisie brengt moeder en haar zoons Nico en John op 24 april in het programma „Op Losse Schroeven". DE Haagse componiste en schil deres Sedje Hemon is deze week in Nederland teruggekeerd van een verblijf van ruim drie maanden in Roemenië. Zij heeft, in het kader van het Roemeens-Nederlands cultu reel akkoord, in Boekarest de ^tech niek en klankmogelijkheden Bestu deerd van de panfluit, een meer dan 2500 jaar oud, uit bamboe gesneden blaasinstrument, dat in het Roe meens „Nai" wordt genoemd. Ondanks het feit dat er in Roeme nië nog slechts een twaalftal mensen te vinden zijn die ddt moeilijke in strument kunnen bespelen, heeft mevr. Hemon, zo vertelde zij na aankomst op Schiphol, drie fluitisten gevonden die in staat waren klassie ke muziek uit te voeren op de panfluit. Op 29 januari is met een van hen als solist de première gege ven van een concert, dat door mevr. Hemon speciaal voor panfluit en or kest ,-is gecomponeerd. Getuige de kranteknipsels heeft dit experiment, dat werd uitgevoerd in de grote zaal van het concertgebouw van Boeka rest, ruime aandacht getrokken in de Roemeense pers. Het ligt in de bedoeling Nicu Pourvu, de solist van die avond, binnenkort naar Nederland uit te nodigen om belangstellenden in staat te stellen kennis te maken met dit instrument. DE Amerikaanse filmacteur Burt Lancaster heeft gezegd, dat „Airport" de „rotste film is die hij ooit heeft gemaakt". Die film, waarin hij een hoofdrol vervult, is te Holly wood uitgeroepen als de groot ste kandidaat voor de Oscar voor de beste Amerikaanse film van 1970. „Waarom zij Airport hebben uitgezocht is mij een levens groot raadsel", ze: Lancaster. A eindredactie V. hans maas DR. ESSER DE inmiddels 60.000 leden tellende Evangelische Omroep gaat vanavond het „Drugsprobleem vanuit een ande re hoek benaderen. Het ligt voor de hand dat die andere hoek de evangeli sche hoek is. In het programma ko men eigenlijk alleen fervente tegen standers o.a. Dr. Esser van het ge bruik van drugs aan het woord. Met de bijbel in de hand wordt een poging ondernomen de gevaren van het ge bruik aan te tonen. De toelichting die een woordvoer der van de EO letterlijk bij het pro gramma geeft luidt: „Het gebruik van verdovende mid delen is bij andere omroepen ook reeds aan de orde gesteld. Meestal werd in de programma's de nadruk gelegd op het feitelijk bestaan van het drugsgebruik en de aanpassing van de gebruiker aan de maatschap pij; zo is ook verschillende malen de legalizering van de zgn. „soft drugs" besproken. De Evangelische Omroep wil In het programma van vandaag de zaak vanuit een andere hoek be naderen, namelijk die van het Evan gelie, dat vrijmaakt van iedere vorm van dwangmatigheid en gebonden heid, In deze uitzending kunt u ken nis maken met een meisje, Els Brau- tigam, dat verdovende middelen heeft gebruikt. Zoals zij zelf zegt, heeft het Evangelie het haar mogelijlk ge maakt radikaal een einde te maken aan haar druggebruik. Zij zal niet alleen over haar evaringen vertellen, maar ook een gesprek voeren met mensen die in nauw verband staan met problemen rond het gebruik van verdovende middelen". NEDERLAND I: NOS 10.45 SCHOOLTELEVISIE 10.45 Beroepen na de L.T.S. (les 4) 11.10 Walter and Connie (les 22) 11.35 Televisie bij het onderwijs (les 2) 12.00 SLUITING 18.45 (kleur) DE FABELTJES KRANT 18.55 (kleur) JOURNAAL EO 19.05 DRUGS Het gebruik van verdovende midde len wordt in dit documentair pro gramma benaderd vanuit het evan gelie. 20.00 (kleur) JOURNAAL VARA 20.21 (kleur) MANNIX 21.10 DE OMBUDSMAN 21.35 (kleur) HADIMASSA 22.15 EEN KLEIN UUR: U Koos Postema presenteert, mensen en hun meningen. 22.55 '(kleur) JOURNAAL 23.00 SLUITING NEDERLAND I!: NOS 18.45 (kleur) DE FABELTJES KRANT 18.55 (kleur) JOURNAAL 19.05 TER VISIE Parlementair en politiek weekover zicht. NCRV 19.30 ZOALS DE OUDEN ZONGEN. Het kinderkoor „De Jonkies" zingt in het Zonnehuis in Tuindorp-Oost- zaan liedjes van vroeger. 20.00 (kleur) JOURNAAL. 20.21 HIER EN NU 21.10 (kleur) PLEASE SIR! Deze aflevering gaat onder de titel: „Miss Ewell verliefd". 21.35 LANG LEVE DE OPERETTE Fragmenten uit operettes van Leo Fall. 22.25 FARCE MAJEURE 22.50 DAGSLUITING Spreker is ds. A. Kik. NOS 22.55 (kleur) JOURNAAL TELEAO 23.00 STUDEREN (les 6 herh.) 23.30 SLUITING. BELGIë (Nederlands): 14.00-15.55 en 17.00 SCHOOLTELE VISIE 18.00 (kleur) DE FABELTJES KRANT 18.05 TECHNISCH EN WETEN SCHAPPELIJK ENGELS Tv-cursius (herh.) 18.40 FILM 18.50 ER ZIJN NOG ECHTE KUN STENAARS Documentaire over het reilen en zei len van een klein Belgisch familie- circus. 19.20 OVERZICHT VAN DE PRO GRAMMA'S VOOR DE KOMENDE WEEK 19.33 FRANSE TAALWENKEN EN CULTUREEL NIEUWS 19.39 MEDEDELINGEN EN WEER BERICHT 19.45 JOURNAAL 20.10 PANORAMA 20.55 (kleur) OP EEN MOOIE DAG Psychologische film 22.40 NIEUWS BELGIë (Frans): 14.00, 14.30 en 15.00 SCHOOLTELI VISIE 17.35 NIEUWS 17.40 SCHOOLTELEVISIE 18.10 LES DEAHO'S Voor de kleuters 18.25 AFFICHES Gesprekken met mensen uit de g- te en de kleine kunst 18.55 PLUM PLUM Voor de kleuters 19.00 SEULE a PARIS Feuilleton met Sophie Agacinsky 19.30 ANTENNE-SOIR Gewestelijke Waalse actualiteiten 19.45 JOURNAAL 20.10 R1EN NE VA PLUS Spelprogramma van Georges Du- mortiej- en Georges Renoy 20.50 AUJOURD'HUI Actueel programma Aansl.: Journaa FRANKRIJK (Rijssel): 19.45 JOURNAAL 20.10 MEDEDELINGEN 20.15 UNE AUTRE VIE Feuilleton 20.30 LES SAINTES CHèRIES Tv-serie <van Nicole de Buron. Af 11: „Eve tourne un film" 21.00 LE CLUB DE LA PRESSE 22.00 SèRIEUX S'ABSTENIR Amusementsprogramma 22.50 JOURNAAL DUITSLAND I: 20.00 JOURNAAL (kleur) Aansluitend: weerbericht. 20.15 FRIEDRICH EN JOHN OF HET AVONTUUR VAN DE HEL PERS Film van Margit Wagner 21.00 (kleur) REPORTAGE UIT BONN 21.25 (kleur) DE POLITIE GEEFT RAAD 21.30 (kleur) THE OUTSIDER Afl.: „Het spoor van de lucifer" 22.15 JOURNAAL (kleur) Aansluitend: weerbericht en wiiiter- sportberichten 22.30 UIT HET DAGBOEK VAN EEN VROUWENMOORDENAAR 0.15 (kleur) JOURNAAL DUITSLAND II: 19.45 HEUTE (kleur) Journaal, actualiteiten en weerbe richt 20.15 AKTENZEICHEN XY ONOPGELOST De politie vraagt de medewerking van de kijkers voor enkele onopge loste misdaden. 21.15 ROLF HARRIS-SHOW (kleur) 22.05 AKTENZEtCHEN XY ONOPGELOST Bekendmaking van de voorlopige resultaten 22.15 (kleur) DAGBOEK UIT DE EVANGELISCHE WERELD 22.30 JOURNAAL (kleur) Aansluitend: weerbericht, commen taar en wintersportberichten 22.50 FILMNIEUWS (kleur) 23.35 SLUITING Vrijdag 5 maart HILVERSUM I 402 M EN FM KRO: 12.00 (S) Van twaalf tot twee: gevar. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Meded. t.b.v. land en tuinb. 12.30 Nws. 12.41 Actual. 13.00-13.05 Raden maar.,.). 14.05 Schoolradio. 14.30 (S) Musiësta: 1. muz.progr. (opn). TROS: 14.55 Con cert a la Carte: verz.progr. van ope- ramuz. 16.00 Nws. 16.03 (S) Disco- Drive-In: de showbusiness op de korrel genomen. 17.00 Aktua-Sport- kompas: (Sport)nieuws, report, com ment. en muz. NCRV: 18.00 NCRV en Bloc: act. progr. met muz. illus tratie. (18.19-18.29 Politieke Partij en: Uitz. van de Boeren Partij. 18.30-18.41 Nws. 19.00-19.10 Wereld panorama). 19.30 Kerkorgelconc.: mod. en klassieke muz. 20.00 (S) Metropole-ork. en zangsol.: amuse- mentsmuz. 21.00 Kunst- en vliegw.: inform, over act. tentoonst. 21.05 Het Ultimatum, hoorspel. 21.25 (S) Lich te grammofoonmuz. TROS: 22.00 Waddenzee, wat doen wij ermee, klankbeeld. 22.30 Nws. 22.40 Huilen op de trap: muz. geïllustreerd radio- feuilleton. 23.05 Apollo XXI: ruimte vaart mysterie. 23.30 (S) Toontje later: licht muz.progr. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM n 298 M EN FM NOS: 12.00 Blik op de wereld een inform, progr. 12.30 Overheids- uitz.: uitz voor de landbouw 12.40 Lichte grammofoonmuz. 12.50 Recht en slecht, praatje. 13.00 Nws VA RA: 13.11 Actualiteiten. 13.25 Radio koor: klassieke muz. 13.35 (S) Pia norecital: Klassieke en mod. muz. EO: 14.00 Ruimte: radiomagazine met gew. muz., lez. en een korte overdenking. NOS: 15.00 (S) Aspek- ten van de kamermuz.: grepen uit de jongere liedkunst (I) 15.40: Toe- rismo: een progr. met toeristische inform, uit binnen- en buitenl. VPRO: 16.00 VPRO-Vrijdag: muz. commentaren, reportages, inter views, ber. en telefonische reakties. (16.00 Nws. 17.55 Meded 18.00 Nws. 18.20-18.30 De Vrije Gedachte: Hu manisme en christendom, lezing. 19.30 Nws). VARA: 21.00 (S) Con certgebouworkest en solisten: klas sieke en mod. muz. 22.30 Nws. 22.40 Meded. 22.45 Actualiteiten 22.55 (S) Prettig weekend: muz. voor de vrij dagavond. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM in 240 M EN FM NCRV: 12.00 Nws. 12.03 Pers Vers: nieuwe platen. NOS: 13.00 Nws. 13.03 Jan Corduwener Show met o.a. Europees Popparlement 14.00 Nws. 14.03 De Felix Meurders Show. (15.00 Nws). 16.00 Nws. 16.03-18.00 Top-30: Licht platenpro- graimma (17.00 Nws). BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nws, meded. en SOS-ber 12.08 Intermezzo. 12.15 Vrijdagboek 12.55 Buitenl. persoverz. 13.00 Nws. en sehouwburgprogr. 13.20 Dansmuz. 14.00 Nws. 14.03 Schoolradio. (15,00 Nws.). 15.25 Grammofoonplatenpro- gramma. (16.00 Nws.). 17.00 Nws. en meded. 17.15 Muz.progr. 17.55 Weegsch. 18.00 Nws. 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paardesportuitsl. 18.30 Verkeersinform. 18.45 Sport. 18.55 Taalwenken. 19.00 Nws. en actualiteiten. 19.40 Franse taalwen ken. 19.45 Boekbespr. 20.00 Concert- muz. 22.00 Nws en De Zeven Kun sten. 22.20 Liederenrecital. 23.00 Nws. 23.05 Muz.progr. 23.40-23 45 Nws. Zaterdag 6 maart HILVERSUM I 402 M EN FM NCRV: 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord. 7.16 (S) Op het eerste ge hoor: klassieke muz. (gr). (7.25 Ho ren en zien. 7.30 Nws, 7.32-7.50 Hier en Nu: actualiteiten). 8.00 Nws. 8.11 Te Deum Laudamus: muz. van Het Leger des Heils. 8.30 Nws. 8.32 (S) Voor de huisvrouw. 9.00 Theologi sche etherleergang. 9.35 Gymnastiek voor de huisvrouw. 9.45 (S) Tijd vrij voor muz. in vrije tijd: A. NCRV-Jeugdkoor. B. Jeugdorkest Amersfoort: klassieke muz. 10.15 (S) Cleveland Orkest: mod. muz. 11.00 Nws. 11.03 Van pop tot vlin der, lezing. 11.15 Solarium: hoogte- zonprogr. voor iedereen. 11.55 Me ded. HILVERSUM n 298 M EN FM VARA: 7.00 Nws. 7 11 Ochtend gymnastiek. 7.20 (S) Z.O., gevar. progr. met om 7.33 Van de voorpagi na, om 7.54 VPRO: Deze dag, om 8.00 Nws, om 8.13 Actualiteiten, 9.35 Waterstanden. 10.20 Belasting beta len maar niet te veel, lezing. 10.35 (S) Zaterdag inform.: Vara's muz. en inform.show. (11.00 Nws). HILVERSUM in 240 M EN FM. NOS: 9.00 Nws, 9.03 Gevolmach tigd: verz.platenprogr. 10.00 Nws. KRO: 10.02 Dj inn: gevar. progr. (11.00 en 12.00 Nws). (ADVERTENTIE) Caquelon inwrijven met knoflook. Dan 4 dl halfdroge witte wijn ln de pan verwarmen tot de wijn gaat bruisen. Vervolgens 500 gr fijngesneden jong belegen Goudse toevoegen, goed roeren en weer aan de kook brengen. Binden met maïzena, op smaak afmaken met zout, peper, nootmuskaat en wat kirsch

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 15