VOOR 300 GULDEN MINDER NAAR TORREMOLINOS „DRUK UITOEFENEN OP ISRAËL Egypte wil stap van grote vier Britse postbond zwicht voor regering Heath Koomen:Voor mij is het basta Bejaarden tehuis duurder I )e$re|Fd 3K SAMEN BOUWEN CONDOOMS OP STER EEN NIEUWE WERELD Werkgevers willen AKKOORD OVER POSITIE BESTELLERS VOORJAARSBEURS VAKBEURS VOOR RECLAME MACROSHOP binnenland buitenland Sterkeverschillen in aanbiedingen reisbureaus commentaar Kwa jongenswerk Affaire-Koomen Regering wil alsnog geen subsidie geven congres VOORTZETTING Vijf lig gulden voor zoekgeraakt aangetekend stuk Bittere pil Sleepboot-affaire: PTT-salarissen LET OP HET GWK-EMBLEEM DE GRENSWISSELKANTOREN N.V. VRIJDAG 5 MAART 1971 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Voor een vakan tie van 15 dagen in dezelfde hotels worden door de verschillende reis organisaties prijzen berekend die onderlinge verschillen vertonen tot f 300,- en meer. De Consumenten gids van maart bevat een uitvoerig artikel waarin aan de hand van vergelijkende cijfers wordt aange toond dat reisorganisatie A voor een vliegvakantie van 15 dagen totaal andere prijzen berekent dan reisorganisatie B en wel voor pre cies hetzelfde hotel - appartement. Onderzocht zijn de arrangemen ten voor Torremolinos. Benidorm. Mallorca, Canarische Eilanden, Tu nesië, Istirië en Dubrovnik. De Consumentengids ging uit van een vertrek in de eerste helft van juli, een vakantie van 15 dagen, wat de hotels betreft volledig pension in tweepersoonskamers of in apparte menten. Rekening werd gehouden met het feit dat in de prijzen van sommige reisorganisaties reis- en bagageverzekering was inbegrepen, een annuleringsverzekering en luchthavenbelasting. De resultaten waren verbluffend. Enkele voor beelden ter verduidelijking: een verblijf van 15 dagen met volledig pension in een tweepersoonskamer in hotel Aloha in Torremolinos staat genoteerd bij Airtour-Nes panda voor f 643,bij Silverjet Tours voor f 765,-; bij Aviatours voor f 775,-. Een vliegreis plus verblijf (15 dagen) in appartement Alegranza in Torremolinos kost bij Airtour-Nespanda f 399,-, bij Whi te Cars f 430,-. Wat Torremolinos betreft komen Airtour-Nespanda, Marysol en Sporthuis Centrum het beste uit de bus, gevolgd door De Magneet, Flytours, Neckermann en Zonne- tour. Tot de duurdere organisaties voor Torremolinos behoren Silver jet Tours, White Cars en in minde re mate Zuid Europa Stichting. B.B.I. en Aviatours. De onderlinge prijsverschillen bedroegen vaak meer dan f 50,-, vijf keer meer dan f 100.- en eenmaal meer dan f 200,-. Voor de Canarische Eilanden zijn gemiddeld het goedkoopst de aanbiedingen van De Magneet, Sil verjet Tours, Eurotours en St. Christoffel. De Zuid-Europa Stich ting is goedkoop voor Tenerife, maar duur voor Gran Canaria. Duur in beide gevallen zijn Europa Expres, Hotelplan en in mindere mate Airtour-Nespanda en FIT. Twaalf keer moest bij de ene or ganisatie voor dezelfde reis f 100,- meer betaald worden dan bij een andere, tweemaal zelfs f 200 meer, eenmaal f 256 meer. Wat dat laat ste betreft: dit heeft betrekking op hotel Imperial Playa. De goed koopste aanbieding voor dit hotel is van Eurotours, die f 990 bere kent voor 15 dagen. De Zuid Euro pa Stichting berekent voor hetzelf de hotel niet minder dan f 1246. Nog groter is het verschil wat Tunesië betreft. Achttien keer is t' jViA. 'jh>4iÉKi Mli Ifcj er een prijsverschil van meer dan f 100,- eenmaal van f 200, en eenmaal van meer dan f 300,-. Het grootste prijsverschil, dat de Consumentengids voor bestemmin gen in Istirië (Joegoslavië) consta teert bedraagt f 128. Yugotours en FIT zijn goedkoop, Silverjet Tours is duur wat Istirië betreft. lïiftï fifriSfaiM Bar en boos is het gedrag geweest van de z.g. Kabouter-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad Ze heeft er een ordinaire rel getrapt in samenwerking met de publieke tribune waaraan slechts met groot politioneel vertoon een eind gemaakt kon worden. De Amsterdamse raad heeft een kabouter, die een stinkbom had ge gooid, de verdere toegang tot de vergadering ontzegd. Vanwege dit volksvreemd" gedrag heeft opper- kabouter Roel van Duyn nu besloten voor een maand de openbare zit tingen van de gemeenteraad te boy cotten. In die tijd zal er dan misschien constructief gewerkt kunnen wor den. En hopelijk vinden Van Duyn c.s. in die tijd gelegenheid de spel regels der democratie te bestuderen. Die kunnen werkelijk wel ludiek ge ïnterpreteerd worden, maar dat is heel wat anders dan stinkbommen smijten en relletjes uitlokken. Dat is gewoon kwajongenswerk. rPheo Koomen heeft het grootste -1 gelijk van de wereld als hij zijn "vredesacties" om tot een vergelijk te komen met de rijders uit de kern ploeg van de KNSB staakt. Nadat Koomen tot twee keer toe het initia tief heeft genomen om tot een op lossing van het slepende conflict tus sen hem en de schaatsers speciaal de onwillige Verkerk te komen en de schaatsers nog steeds weigeren is dit besluit van Koomen alleen maar verstandig te noemen. De schaatsers hebben de televisie even hard nodig als de televisie de schaat sers. De acties door Koomen in Inzeil en woensdag in Eindhoven onderno men om in een redelijk gesprek tot een vergelijk te komen, zijn te waar deren. Ruzie is nergens goed voor. Koomen ziet zelf alsnog liever een eind aan het conflict. Maar het is juist dat hij niet door de schaatsers belachelijk gemaakt wil worden, door stad en land af te reizen, en maar heeft af te wachten tot de ar rogante rijders iets voelen voor eèn gesprek. Een beetje meer redelijk heid van de schaatsers is toch wel het minste wat verwacht mag wor den. DEN HAAG (ANP). De regering is niet bereid tot een compromis in haar geschil met het N.K.I.J. over de aanvankelijk toegezegde, maar later ingetrokken subsidie van 45.000 gul den voor het dekolonisatiecongres dat 20 maart in Amsterdam wordt gehouden. Minister Luns en dr. Veringa als minister van CRM ad interim ver klaarden gistermiddag dat het Ne derlands Komité voor Internationaal Jeugdwerk de vertrouwensbasis die voor subsidieverlening moet bestaan, zo ernstig heeft geschonden, dat zij geen mogelijkheid zien terug te ko men op hun besluit, de subsidie in te trekken. De Kamercommissies, die eerder deze week het initiatief namen om het bestuur van het NKIJ te horen. (Van onze redactie buitenland) CAIRO De Egyptische rege ring heeft aangedrongen op een definitieve stap van de grote vier de V.S., de Sovjet-Unie, Enge land en Frankrijk om Israël te bewegen de resolutie van de Vei ligheidsraad over het Midden- Oosten ten uitvoer te leggen. Dit meldde gisteren het gezaghebben de Egyptische blad Al Achram. Cairo, aldus Al Achram, zal niet tevreden zijn met een loutere uiteen zetting van de feiten door de ver tegenwoordigers van de grote vier, maar verwacht een positieve en de finitieve standpuntbepaling van deze landen tegenover Israëls weigering te reageren op de voorstellsn van V.N.-bemiddeIaar Gunnar Jarring en zijn troepen volledig uit de bezette Arabische gebieden terug te trekken. Wat Egypte zal doen met het be stand met Israël, dat zondagnacht af loopt, zal worden uitgemaakt op een conferentie tussen president Sadat en zijn militaire en politieke advi seurs, die gisteravond nog gehouden zou worden. Volgens Al Achram zal Sadat in een toespraak tot het Egyp tische volk, te houden vóór zondag, het besluit van zijn regering bekend maken. De nieuwe Egyptische eis is er waarschijnlijk oorzaak van dat de be sprekingen van de „grote vier" over het Midden-Oosten en de publikatie van een rapport van secretaris-gene raal Oe Thant aan de Veiligheidsraad over de kwestie gisteren niet door gingen. Volgens welingelichte kringen duurt het overleg achter de schermen voort en bestaat er hoop dat de V.N.- gedelegeerden van Amerike, Rus land, Frankrijk en Engeland vandaag bijeen kunnen komen in New York en dan beschikken over Oe Thants rapport. Het gerucht gaat dat een menings verschil tussen de secretaris-generaal en de „grote vier" over de vraag wat eerst moet komen het rapport of de bijeenkomst ook een der oorza ken 'was van het uitstel. Naar ver luidt drong de Amerikaanse gedele geerde George Bush erop aan, dat eerst het rapport zou worden gepu bliceerd zodat de vier daarmee bij het opstellen van hun communiqué rekening zouden kunnen houden. Van hen wordt een oproep tot her nieuwde verlenging van het bestand ere voortzetting van de vredesmissie van V.N.-bemiddelaar Jarring ver wacht. De Russische afgevaardigde zou niet zo zeer de nadruk willen leggen op verlenging van het bestand maar op wat de Russen de Israëlische halsstarrigheid noemen. DEN HAAG (ANP) Het uit te keren bedrag in geval van verlies van een aangetekend stuk zal met ingang van 1 juli 1971 voor het internationale verkeer worden gewijzigd van 30 tot 50 gulden. De Engelsman Tom Tyler uit, omdat zij het huihouden' een hele Burgess Hill doet alle karweitjes week in de steek laat omdat hij een thuis, terwijl zijn vrouw Mabel haarl dag gestaakt heeft op zijn werk in gemak er van neemt. En dit alles,! Brighton. (Van onze redactie buitenland) LONDEN De Britse vakbonds leiders zijn gisteren gezwicht voor de onverzettelijkheid van de conserva tieve regering. De leiders van de Britse bond van PTT-beambten heb ben er bij hun leden op aangedrongen weer aan het werk te gaan. Dit heeft echter veel verzet ontmoet van een aantal militante leden van de bond, die het niet eens zijn met de wijze waarop het geschil, dat 44 dagen ge duurd heeft, zal worden beëindigd. De vakbon laat de eis betreffende een loonsverhoging van 13 tot 15 pro- ment varen en neemt genoegen met een ingewikkelde overeenkomst, die de postbedienden hogere lonen zal toekennen na een onderzoek over de efficiency van het postpersoneel en bestuur. Deze regeling moet nog goedge keurd worden door de plaatselijke af delingen van de postvakbond. Tom Jackson en de andere vakbondslei ders geven hun leden de raad het akkoord te aanvaarden. De stemming kan twee tot drie dagen duren. Over het algemeen wordt verwacht, dat de postbedienden vanaf begin volgende week geleidelijk aan het werk zul len gaan. Ook dan zal het nog ver scheidene dagen duren eer de Britse postdiensten weer normaal zijn. Het postgeschil werd bijgelegd tij dens gezamenlijke besprekingen on der het voorzitterschap van Robert Carr, minister van werkverschaffing. De overeenkomst betekent dat zelfs de oorspronkelijk verhoging van 8 procent, die de postdirectie wou toe kennen, maar die op 20 januari door de vakbond verworpen werd, nog niet in het loonzakje van de post- employés zal terechtkomen. Zij moe ten geduldig wachten op de uitslag van het officiële onderzoek. De vak bond rekent er echter op dat daarna een loonsverhoging met terugwer kende kracht tot 1 januari zal wor den toegekend. Voor vakbondsleider Tom Jackson is de huidige regeling een bittere pil. Hij verklaarde gistermorgen: „Als onze vakvereniging meer geld had zouden we de staking voortzetten. Rekening houdend met de werkelijk heid is deze formule echter de beste uitkomst in een zeer moeilijke toe stand". De staking heeft de Britse PTT bij na 200 miljoen gulden gekost. (Van een onzer verslaggevers) NAARDEN Het conflict tus sen radio, en televisiereporter Theo Koomen met de leden van de schaatskernploeg is opnieuw opgelaaid na de nieuwste weige ring van de schaatsers om de zaak met Koomen uit te praten in Eind hoven. De KRO-reporter is woedend hierover: „Voor mü is het basta. Ik blijf niet als een gek achter hun broek aanrennen. Ik wacht nu ge woon af. Als men het conflict de wereld uit wil helpen, zoekt men nu maar eerst contact met mi] of met de NOS. Ik ben er van over tuigd alles te hebben gedaan om tot overeenstemming te komen. Ik heb in Inzeil geprobeerd met de kernploeg te praten om de moeilijkheden uit de wereld te hel pen, maar daar kon toen niets van THEO KOOMEN komen, omdat volgens de rijders eerst Kees Verkerk erbij moest zijn. Nu ben ik dan speciaal naar Eindhoven gegaan en schuift men de zaak weer op tot na het seizoen. Voor mij is het nu welletjes", al dus Theo Koomen. UTRECHT De bisschoppe lijke Vastenactie '71 is dit jaar voor de elfde maal weer groot scheeps begonnen. De Vasten actie houdt zich bezig met de problematiek van de derde we reld. In de jaarlijkse veertig-da- gen-tijd zamelen de Nederlandse bisschoppen door middel van de Vastenactie geld in, dat bestemd is om kleine sociaal-economische projecten in ontwikkelingslan den te steunen. Omdat de Vastenactie niet het geld heeft voor grote en dure projecten en omdat zij zoveel mogelijk gewone mensen aan de basis wil steunen aanvaardt zij alleen maar kleine projekten van duizend tot dertig- a veertigdui zend gulden. De steun voor zul ke projekten wordt aangevraagd door lokale kerken, missionaris sen, coöperaties en sociale orga nisaties. In het bisdom Breda wil men nog meer dan bij vorige Vastenacties de nadruk leggen op de mentaliteitsverandering t.a.v. de derde wereld. In zoveel mogelijk plaatsen zijn werk groepjes opgericht of in oprich ting, die zich naast de geldinza meling hiermee (de bedoeling is: permanent) bezig zullen houden. DEN HAAG (ANP). De minis ters van Economische Zaken, van Binnenlandse Zaken en van Finan ciën en de staatssecretarissen van So ciale Zaken en Volksgezondheid en van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk werk, zijn ermee akkoord gegaan, dat de per 3 november 1970 hoogst toelaatbare verzovgingsprijzen in bejaardenoorden binnen bepaalde grenzen een verhoging ondergaan. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Een staking on der de stadssleepboten in de Rotter damse haven lijkt onafwendbaar door een voorstel van de zijde der werk gevers om een arbitragecommissie in het leven te roepen. De vakbonden staan op het standpunt dat het conflict dan opnieuw op de lange baan wordt geschoven. De Rotterdamse gemeenteraad heeft gisteravond na een moeizaam debat wethouder Viersen verzocht als bemiddelaar in het conflict op te treden. Een motie daartoe (van D'66) werd met 21 tegen 17 stemmen aanvaard. De wethouder is meteen na de raadsvergadering aan de be middeling begonnen. De eerste met wie hij sprak was vakbondsvoorman Hulsker. Tijdens het debat had wet houder Viersen opgemerkt dat beide partijen „nog maar enkele pakjes sigaretten" van elkaar afstonden. Die moeten volgens hem vóór maandag, wanneer de afkoelingsperiode af loopt, te overbruggen zijn. (Van een onzer verslaggevers) LEERDAM Als alle instanties van de STER er mee akkoord gaan, krijgt Nederland na 1 juni van dit jaar reclame voor Durex-condooms op de beeldbuis. De fabrikant van de condooms, de London Rubber Company Nederland in Leerdam, heeft al een contract met de STER getekend. De STER heeft de London Rubber Company wel een aantal extra voorwaarden voorgelegd. Uiteraard moeten de televisiespots voldoen aan de normale strenge eisen, maar er is ook nog vastgesteld dat de spots pas na acht uur mogen worden uitgezonden. Daarnaast is afgesproken dat het condoom zelf. noch het gebruik ervan op de tele visie zal worden getoond. De filmpjes moeten, zoals alle andere tele visiespots, ongeveer anderhalve maand van te voren voor voorverto ning bij de STER worden aangeboden. Een woordvoerder van de London Rubber Company verklaarde dat hij in de televisiespot een middel zag om het condoom uit de „vieze hoek te halen". „Ik zie geen enkel probleem, als we op een normale, eerlijke manier reclame maken voor deze „family-planning-produkten". DEN HAAG (ANP). In de giste ren gehouden vergadering van de be drijfsleiding van de PTT met de bij zondere commissie van overleg, is overeenstemming bereikt over de sa larispositie van het bestellend perso neel. In de vergadering is bijzondere aandacht geschonken aan een verbe tering van de bestellerssalarissen over de periode voorafgaand aan 1 juli 1971, de datum waarop de her ziening van het bezoldigingsbesluit voor het rijkspersoneel zal ingaan. 1 15 Rillende medehunkeraars naar zonnezaligheid, al of (nog) niet ver kouden, nog even doorzetten. De lente staat te dringen. Of om het met een foto in de krant van giste ren te zeggen: de geitemelk klotst onrustig in de uiers. Toch ik wil het u niet ontveinzen, wordt het een zorgelijk voorjaar dit maal. Met rimpels in het voorfront. De politiek, weet u. Die wordt weer met de dag ingewikkelder. Ik voor spel dat we tot eind april, als ONS, ofwel der kiezers, verlossend woord in de stembus valt, geen rust zullen hebben. Eerlijk gezegd, zie ik een politie ke zesmaster nog niet zitten. Zo'n ding wordt wat groot ook, moeilijk mee te manoeuvreren. Maar het zonnelicht, en deszelfs warmte, zal hoop ik, doorbreken, al kost het ons een lentelange verkie zingsstrijd. Nu de Britse PTT-ers na weken lang staken tenslotte weer aan wer ken lopen te denken, dreigt in ons eigen zuiden des lands PTT-onrust. Post-hume staking. Intussen is het centrum van onze constitutionele monarchie verLechd. En daar stijgt plots Biesheuvels ster tot op grote hoogten boven het politieke Biesbosch. Biesberg. Maar de weg naar de top is nor een Bar-end. Eindhoven: Van een koude kermis thuisKoomen. Is dat niet toevallig? Na al die bankovervallen overvallen die ban ken ons met hogere tarieven. Ja, dat is toevallig. Als het bij zulke kleine buitjes blijft, zal er overigens geen bank over vallen. Wat er met dat songfestival ook mag gebeuren, Saskia en Serge ho pen nu alleen nog maar op Tijd winst. Is het u de laatste dagen ook opgevallen dat het echte, onverval ste, oude ambacht bij alle technische verworvenheden nog niets aan waarde heeft ingeboet? Neem nu die professor, die de meest moeilijke formules in kernenergie weet om te smelten, die man heeft een naam, waar dat eerbiedwaardige, tot mid deleeuwse ambacht nog helemaal af druipt: Kistemaker! En zo weten wij, zelfs in deze kolom, de beste tradities toch steeds weer op hun waarde te schatten. Waarvan acte. Gegroet. MERIJN BIJ EEN BRAND in een woning in Dordrecht is de 11-jarige aKrin van den Berg omgekomen. Haar twee broertjes, zusje en ouders konden aan de vuurzee ontsnappen. (ADVERTENTIES) Aan- en verkoop van alle vreemde valuta tegen de officiële, dagelijks in de grote dagbladen gepubliceerde koersen ook voor cheques, reisver zekeringen spaar-, salaris- en depositorekeningen goud en zilver. Station N.S. Roosendaal Station N.S. Vlissingen - Douanepost Nispen Douanepost Putte Douanepost Wernhout ma. t/m za. van 7.45 tot 20.30 u; zo. van 8.30 tot 20 u. ma. t/m za.van 8.30 tot 18.30 u; zo. van 9 tot 15 u. ma. t/m za. van 8.45 tot 17.45 u. ma. t/m za. van 8 tot 19 u; di. van 8 tot 18 u: zo. van 9 tot 17 u. ma. t/m za. van 7.45 tot 20.30 u; zo. van 8.30 tot 17.30 u. KON. NED. JAARBEURS UTRECHT OPENINGSTIJDEN ALLE BEURZEN'. werkdagen,van 9-18 uur, zondag 28 februari van 10-18 uur ff- voordelige trefn-toegangsbiljetten op ca. 170 stations verkrijgbaar

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 11