mooie varkenslapjes E. A. IJSEBAERT N V. Roos hoeft niet sebbix MODEHUIS STEBA Witte Week in WILKINC3 Warenhuis - hulst RENAULT 'anslmta i masseegoes Hou Holland Mooi ADJUNCT-COMMIES of ADJUNCT-COMMIES A C A F B E D R IJ F ADVERTEREN doet VERKOPEN de „EVELANDE Kapsalon „J. RISKË" CHAUFFEUR BESTELLER G. CAPPENDIJK ZN. GRIJP UW VOORDEEL Nu500 gram I 5 GEMEENTE VUSS1NGEN plaatsvervangend chef HERHAALDE OPROEP GEMEENTE VL1SS1NGEN TYPISTE BUFFET- BEDIENDE BUFFET JUFFROUW ANTENNES Te huur Fa. K. Wauters en Zn. DAMES!!!! Fa. K. Wauters en Zn. Handdoeken Zakdoeken Baddoeken Tafellakens Bedlakens Slopen enz Ondergoed Vakkleding Molton dekens 2 stuks 2% 4 stuks 4% 6 stuks 6% 8 stuks 8% 12 stuks of meer 10% Coöp. Raiffeisenbank Hulst Aanstaande zaterdag SPECIALE VERKOOPDAG van nieuwe Renault auto mobielen w.o. de RENAULT R12 STATIONCAR AUTOBEDRIJF VRIJDAP 5 MAART 1971 S L A G E R IJ Vlooswijkstraat 57 Terneuzen (Alleen afgehaald in de winkel) X*XX*'XXX%VX*X***X%X*X**X}C%X**X**XVX**XXX%.XX*%*X%%X%%XXX%X%V Bij de gemeentelijke reinigingsdienst, waaronder de markt en havendienst ressorteert, kan een van de reinigingsdienst worden geplaatst. Het personeel van de gemeentelijke reinigingsdienst omvat 50 man, waaronder 10 chauffeurs en 5 monteurs. Vereist wordt het diploma der Middelbare Autotechnische School te Apeldoorn met een tenminste 6-jarige ervaring in een autowerkplaats. Een vooropleiding van Mulo strekt tot aanbeveling. Een goede omgang met het personeel en het publiek is een onmisbare voorwaarde tot een goede vervulling van de functie. Aanstelling kan geschieden in de rang van OPZICHTER A (maximum-salaris 1595,per maand) terwijl een verdere mogelijkheid tot promotie aanwezig is. Boven het salaris wordt een vakantietoelage genoten van 6%. De premie AOW/AWW komt ten laste van de gemeente. Het Verhuiskostenbesluif is van toepassing. Sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders, p/a afdeling onderwijs en personeelszaken. Stadhuisplein 2. Op de afdeling Interne Zaken van de gemeente secretarie kan worden geplaatst een ambtenaar in de rang van Taak: registratuurwerkzaamheden. Eisen: tenminste vergevorderde studie voor het diploma gemeenteadministratie 1. Rang: de toe te kennen rang is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Salarisgrenzen: voor adjunct-commies f 962, tot f 1168,per maand, voor adjunct-commies A f 1099,tot f 1306,per maand. Bij gemis van het diploma G.A.I. vindt een kor ting plaats op het salaris van f 35,per maand. Van toepassing zijn: premiespaarregeling amb tenaren, Interkommunale Ziektekostenregeling Ambtenaren (IZA), Premie A.O.W.: de premie A.O.W. komt voor rekening van de gemeente (op het salaris wordt geen premie voor de A.O.W. ingehouden). Woning: zo nodig wordt bemiddeling verleend bij het verkrijgen van woonruimte. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad inzenden aan burgemeester en wet houders van Middelburg, Lange Noordstraat 1 te Middelburg. In de sollicitatie dient te worden aangegeven iin welk blad men de advertentie heeft gelezen. Bij de gemeentelijke sociale dienst kan worden geplaatst een Vereist wordt het bezit van de diploma's ULO, MAVO, of Handelsavondschool en typen. Ervaring als boekhoud-typiste strekt tot aanbeveling. Bij gebleken geschiktheid is bevordering tot typiste A mogelijk. Salaris: Typiste, minimum f 412,— met vijf éénjaarlijkse verhogingen tot maximum 635,per maand; Typiste A, minimum 452,met acht éénjaarlijkse ver hogingen tot maximum 779,per maand. Voor hen, die jonger zijn dan 21 jaar geldt een jeugdaftrek* regeling. Boven het salaris wordt eèn vakantietoelage van 6% genoten. De premie AOW/AWW komt voor rekening van de gemeente. De gemeente Vlissingen is aangesloten bij het IZA-Zeeland. Sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders, p/a afdeling onderwijs en personeelszaken, Stadhuisplein 2. Sebbix medicinale shampoo heeft een dubbele werking: hooggezuiverde koolteerfracties maken een eind aan roos en de ontsmettende stof hexachlorofeen gaat nieuwe roosvorming tegen. Wetenschappelijke Sebbix dringt diep in de hoofdhuid en bestrijdt roos radicaal. Reeds na korte tijd wassen merkt u bet al: roos ver dwijnt! En roos komt ook niet terug als u voortaan elke week nw baar wast met werk zame, geurig schuimende Sebbix. Voor door-en-door gezond, glanzend haar. it terugalsuvoortaan elke garantie bij elke flacon Voorlopig kosteloos Bij vonnis van1 de Recht bank te Breda van 26 fe bruari 1971 is in staat van faillissement verklaard de Naamloze Vennootschap Brabantse Bouwelementen- Industrie N.V., Kanaal straat 100, Dongen. Tot Rechter-Commissaris is benoemd Mr. A. A. S. M. Aerden, Rechter in voor melde rechtbank. Tot cu rator is aangesteld de on dergetekende. Door de Rechter-Commis saris is bepaald, dat de schuldvorderingen uiterlijk op 15 april 1971 bij de on dergetekende moeten wor den ingediend en dat de verificatievergadering zal worden gehouden op dins dag 18 mei 1971 om 11.45 uur in het Gerechtsgebouw aan de Kloosterlaan 46 te Breda. Breda, Parkstraat 8. Mr. L. G. M. van Buchem, curator. HOTEL MASTBOSCH BREDA Tel. 5 00 50 Vraagt voor direct boven 18 jaar of boven 18 jaar Burg. Kerstenslaan 20 BREDA Speciaal bedrijf voor het plaatsen van T.V. en F.M.-Stereo antennes. Voor reparaties kunt u ons ook bellen. Wij bouwen installa ties voor de Duitse zenders op construc tie-masten en met versterkers. Prijsopgave vooraf. OUDENHUIJSEN Tulpenstraat 73 - 73a Breda - Tel. 3 13 67 b.g.g. 44764 of 38005 Kleurrijk, speels en.hyper- vrouwelijk. Jonge mode in een eeuwenoud materiaal zuiver scheerwol. Modieuze lichtpuntjes in een vervuilende wereld. AARDENBURG HULST SLUIS in centrum Westdorpe Te bevragen: Gentsestraat 50 - Tel. 01140 3933. Beneluxweg - Tel. 01140 3073 - HULST Steun brouwerij indien gewenst. De nieuwe modelijn voorjaar 1971 is weer uit Hiervoor leggen wij voor U (geheel nieuw) 't Is een houdbare golf, die Uw kapsel geheel in model houdt. DE EERSTE SENSATIONELE PERMANENT ZONDER AMMONIAK, dus geheel schadevrij voor huid en haar. Komt U hiervoor naar Dubbele Poort 9 HULST Tel. 01140 - 2421 Beneluxweg - Tel. '01140 3073; Gentsestraat - Tel. 01140 3933, HULST Voor direct gevraagd VOOR VRACHTWAGEN Inlichtingen: FA. WAUTERS EN ZN. - HULST. BIJ Extra korting van 5 tot 15 maart a.s. NIEUWE DESSINS NIEUWE KLEUREN OUDE, LAGE PRIJZEN IN EEN NIEUWE GEZELLIGF ZAAK Oproeping tot bijwoning van een ALGEMENE VERGADERING van de Coöp. Raiffeisenbank Hulst op dinsdag 23 maart 1971 's avonds om half acht in Café De Ster, Overdamstraat te Hulst. Agenda met de bijlagen liggen op het kantoor ter inzage. HET BESTUUR TECHNISCHE SCHOOL - OOSTBURG De aangifte van leerlingen kan plaatshebben tot 1 april a.s. Aanmelding kan geschieden via de hoofden van de lagere scholen en rechtstreeks aan de school. De te volgen opleidingen zijn: TIMMEREN METAALBEWERKEN MONTEUR (tractoren, auto's, motorrijwielen) De leerlingen moeten 6 klassen van de lagere school doorlopen hebben en worden dan in het eerste leerjaar geplaatst (brugjaar) L.T.S.). Voor de meer begaafde leerlingen bestaat de mogelijkheid na het brugjaar een meer theore tisch gerichte opleiding te volgen, die aanslui ting geeft met M.T.S. en verdere voortgezette beroepsopleidingen. Voor de minder begaafde leerlingen bestaat de mogelijkheid een overwegend op de praktijk gerichte opleiding te volgen. Voor de studie- en reiskosten kunnen studie- bijdragen aangevraagd worden. Inlichtingen en aangifteformulieren verkrijgbaar aan de school, Rijksweg V 2, Oostburg. Telefoon 01170 - 2664. Komt u eens kijken wat wij u spoedig kunnen leveren. Tevens een aantal zeer mooie INRUIL WAGENS RENAULT R 8 1969 RENAULT R10 1969 SIMCA 1301 GLS 1968 FILIAAL HULST GROSSIER VOOR ZUID-WEST NEDERLAND 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 10