PROGRESSIEVE DRIEMASTER TE WATER D '66-congres steunt akkoord WEER TUMULT IN ITALIAANSE STAD Fernandel overleden „Schandalige race van volle olietankers Kans op sneeuw Verrassende meerderheid zegt ja tegen PvdA en PPR AANVARING OP WESTERSCHELDE NOG 12 VERMISTEN: Dodengeul in Het Kanaal eist weer tien doden Koninklijke expres na&r Lech Russische joden demonstreren Aquila: tweede Reggio Suiker 3 cent per kg duurder 11 NIEUWE STARING VAN SLEPERS GEVREESD IN ROTTERDAM FABELTJESLAND VVD „Gekkenwerk" Kritiek OVERSTROMINGEN IN BRAZILIë Vrouw blijft zwijgen in Liechtenstein Geen kip naar Spanje Kind (5) uit Dongen gedood onder auto Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en Administratie-adrea: Nieuwstraat 9. Temeuzen. teL (01150)—7920 Abonnementsprijs: f 11,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 VRUE ZEEUW ZATERDAG 27 FEBRUARI 1971 25e Jaargang No. 6484 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels f 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot vam 11 uur. <Van onze Haagse redacteur) AMSTERDAM In dezelfde Amsterdamse RAI, waar enige we ken geleden de socialisten de rijan sloten rond André van der Louw als nieuwe voorzitter, en de kiel legden voor een nieuw progressief akkoord met D'66 en PPR, daar, in diezelfde congreszaal hebben Hans van Mierlo's Democraten dit weekend de intussen voltooide drie master geestdriftig te water ge laten. Het schip dobbert nu als alternatief regeringsprogram op de politieke golven. Den Uyl, Aarden en Van Mierlo zullen er afwisse lend de hondewacht op betrekken tijdens de lange vaart naar een progressieve volkspartij, die alle drie zoals zij zaterdag harts tochtelijk verklaarden voor ogen staat. Het was ongetwijfeld een mooi congres, en dat niet alleen omdat de democraten nu eenmaal het mo nopolie hebben de partij met de mooiste vrouwen te zijn. Het was een mooi congres ook, omdat het aantoonde dat politieke hartstocht zich niet laat dwingen door prag matisme, zelfs niet als dat prag matisme bovenaan in je vaandel gegrifd staat. Het verschil tussen de Partij van de Arbeid en ons, zei mij zaterdag een democraat, is dat je die socia listen zelfs kunt laten applaudise ren voor de mededeling dat een vrouw 12 maanden zwanger is. Wij doen zoiets niet, wij klappen alleen als er iets zinnigs wordt gezegd. Als hij gelijk heeft is er op het congres van D'66 niets onzinnigs gezegd, want het applaus was niet van de lucht. Sommige sprekers, zoals Hans van Mierlo en niet te vergeten de gasten Den Uyl en Aarden, hoefden alleen maar het podium te beklim men om de democratische handjes op elkaar te krijgen. De grootste ovatie was voor Aarden. Hij had die al te pakken, toen hem nog niet eens toestemming was gegeven voor een spreekbeurt en hij kreeg er nog een, toen hij zijn korte be toog besloot met de woorden: „Als de PvdA en D'66 naast elkaar blij ven bestaan, betekent dat een ver traging van de politieke vernieu wing voor jaren." Wellicht mag Aarden zich nu de breker van de oppositie binnen de democratische gelederen noe men, misschien ook komt die eer toe aan Hans van Mierlo zelf. Feit is in ieder geval, dat het alterna tieve stembusakkoord, waarover de partijen het verleden week aan de top eens werden, bij D'66 aan de in Amsterdam verzamelde basis meer dan 95 pet. van de stemmen kreeg. Zelfs de grootste optimist had dat 's morgens aan het begin van het congres, dat zo rustig be gon, niet verwacht. Er was toen duidelijk oppositie, die zich vooral uitte tegen de me ning van het hoofdbestuur, dat de progressieve drie ook bijeen moeten blijven als de verkiezingen hen on verhoopt niet aan de regering hel pen. Het ontwerp-regeringspro- gram, zo heet het in de bestuurs- resolutie, moet dan mede dienen als basis voor een verder gemeen schappelijk optreden. Zulks dan ten behoeve van een voortgaande door breking van de electorale verhou dingen. Kamerlid Anneke Goudsmit legde deze zinsnede uit als een progres sief oppositie-akkoord, waar ze overigens niet aan wilde. Alleen als we met zijn drieën in de rege ring komen, zei mej. Goudsmit. geldt het nu overeengekomen pro gramma. Er waren er meer, die er zo over dachten. Geen succes bij de verkiezingen?, dan na de Den Uyl en Aarden (resp. PvdA en PPR-fractievoorzitter) houden zich hier nog bescheiden op de achtergrond in de RAI. verkiezingen de zaak ontkoppelen en verder zelfstandig optrekken. Een voorstander van de be- stuursresolutie had er een veel ludieker vergelijking voor: een jongeman die zijn verloofde ver klaart voor haar door de heetste vuren te willen gaan, maar die 's avonds te beroerd is haar thuis op te halen omdat het regent. Er waren meer van die ludieke en half ludieke parabelen te beluisteren, bijvoorbeeld deze: als je rode gre nadine (de PvdA) mengt met Witte melk (D'66), schift de zaak. (Vervolg op pag. binnen/ buitenland 1) (Van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM Met een overweldigende meerderheid heeft het congres van D'66 zaterdag gekozen voor samen werking met de PvdA en de PPR. De tegenstand bleek veel kleiner dan werd verwacht. Nog geen tien procent van de meer dan 1400 congressisten bleef tot het laatste moment tegen het progressieve regeerakkoord. D'66 zal met de PvdA en de PPR gaan streven naar de geleidelijke totstand koming van een vooruitstrevende volkspartij, al of niet via een fede ratief verband. De door het hoofdbestuur en fractievoorzitter Van Mierlo uitgestippelde beleidslijn bleek het volste vertrouwen van bijna het gehele congres te hebben. Het congres besloot nog voor de verkiezingen opnieuw bijeen te komen, als met de drie grote confessionele partijen overeenstemming' zou zijn bereikt over het ontwerp voor een progressief regeringsprogram, waarover de be sturen van de PvdA, D'66 en PPR het inmiddels zijn eens geworden. Komt dit akkoord met de confes sionele partijen er voor de verkiezin gen niet, dan zullen PvdA, D'66 en PPR geen van drieën onderhandelen Mr. HANS VAN MIERLO krankzinnig avontuur (Van onze redactie buitenland) FOLKESTONE Met reddingbo ten zijn gisteren de stoffelijke res ten van negen mannen en een vrouw i: Folkestone aan wal gebracht. Het aantal slachtoffers van scheepsram pen in de „Dodengeul" van Het Ka naal is nu reeds tot 39 binnen 7 we ken gestegen. De slachtoffers behoorden tot de opvarenden van het Griekse vracht schip Niki, 2371 ton, dat vrijdag uit Duinkerken met bestemming Alexan- drië was vertrokken. Twaalf beman ningsleden van de Niki worden nog vermist. De Niki is waarschijnlijk lek gesto ten op de wrakstukken van twee schepen die zeven weken geleden hier in aanvaring kwamen. Bij die scheepsramp zijn 29 personen omge komen. met andere partijen over deelname in een kabinet. „Samen uit, samen thuis" dus. Het progressieve regeer akkoord zal dan mede als basis die nen voor een verder gezamenlijk op treden van PvdA, D'66 en PPR, waardoor deze drie partijen ook in de oppositie dus dichter naar elkaar zullen groeien. Binnen een half jaar na de verkie zingen zal D'66 opnieuw in congres bijeenkomen om aan de hand van de verkiezingsuitslag en de daarna ont stane situatie te bekijken, welke nieuwe conclusies moeten worden ge trokken. Tot een volgend congres werd een motie aangehouden waarin wordt voorgesteld de statutaire procedure tot opheffing van D'66 te beginnen, als deze politieke partij niet aan een volgend kabinet zal deelnemen, en de partij niet over tenminste tien Tweede-Kamerzetels zou kunnen be schikken. De tegenstanders van de samen werking met PvdA en PPR hebben zich op het congres overigens krach tig geweerd. „De PPR heeft de poli tieke vernieuwing gefrustreerd. Het is een politieke zuigeling die al in de couveuse is gestikt", zei de Utrechtse wethouder Zeevalking. De Hagenaar Fiege vond dat D'66 als vernieuwingsbeweging het alter natief voor links en rechts zou moe ten blijven. „D'66 moet in het frisse, groene buitenbos blijven en Den Uyl niet naar fabeltjesland volgen", vond de vertegenwoordiger van de afde ling Doesburg. Mr. Van Mierlo zei dat de samen werking met PvdA en PPR nieuwe kansen voor de politieke vernieuwing biedt. De kiezers moeten nu gaan meespreken. We doen alsof het sys teem van de gekozen kabinetsforma teur al is ingevoerd. Of wij komen in de regering, of wij brengen een breuk toe aan „gene zijde". „We moeten dit krankzinnige avon tuur winnen", aldus mr. Van Mierlo. Hij verzette zich tegen „schampere opmerkingen" aan het adres van de PvdA, „de enige klassieke partij die de vernieuwing in haar gelederen heeft toegelaten". In een gemeenschappelijke verkla ring, gisteravond afgelegd namens het hoofdbestuur en de fractie van de VVD, zegt de WD geen prijs meer te stellen op overleg met D'66. „Nu deze partij samen met de PvdA en de PPR besloten heeft tot een samen werking bij de komende verkiezingen op grond van een gemeenschappelijk programma". Het verbaast de WD overigens, aldus de verklaring, dat de heer Van Mierlo meent een modern liberalis me te kunnen verenigen met het streven van Nieuw Links. De gehele koninklijke familie met uitzondering van Prins Bern- hard en uiteraard prinses Christina, die in Canada vertoeft is gister avond naar het Oostenrijkse winter sportplaatsje Lech vertrokken. Ook prinses Irene maakte met man en kind de treinreis mcl. Prinses Mar griet (rechts) was hi; gekleed, ze liet haar lange lokken afknippen en draagt nu een jongensachtige coif fure. Prins Claus droeg een Beiers maatkostuum. Prins Bernhard zwaaide zijn bloedverwanten uit op het perron van Baarn (foto). Het afscheid lijkt koningin Juliana nogal zwaar te vallen. MOSKOU (Reuter) 24 Russische joden, die het recht opeisten om naar Israël te emigreren, hebben woens dag j.l. negen uur lang in een ge bouw van de Opperste Sovjet gede monstreerd, zo is gisteren vernomen. De joden zouden in een verklaring hebben aangedrongen op het recht naar Israël te emigreren. Een functionaris zou verklaard hebben dat er vóór maandag een be sluit zou worden genomen. Een van de 24 joden zou inmiddels een uit reisvisum gekregen hebben. AQUILA (Reuter) De Italiaan se politie heeft gisteren diverse ke ren van de wapenstok gebruik ge maakt om groepen jongeren uiteen te slaan, die met ijzeren staven en stokken gewapend door de straten van Aquila trokken. Zij gebruikte Fernandel als Don Camillo. PARIJS (AFP) De Franse ac teur Feniandel is vrijdagavond na een langdurige ziekte in zijn woning in Parijs overleden. De in 1903 in Marseille geboren ac teur, wiens werkelijke naam Fernand Contandin was, kreeg veel bekend heid door zijn optreden in de film serie over een Italiaanse priester „Don Camillo". Tot de 149 films, waarin Fernandel optrad, behoren „Le mouton a cinc pattes" (1954), „L'homme a l'imper- méable" (1956), „La vie a deux" (1958), „La vache et le prisonnier" (1959), „La cuisine au beurre" (1963), „L'homme a la buick" (1967) en „Heureux qui comme Ulysse" (1969). Fernandel, een van de populairste figuren uit de Franse wereld van de film, was ook een sli mzakenman. Hij verdiende een fortuin aan zijn films. Hij zei van zichzelf: „Ik ben lelijk, wraakzuchtig en pretentieus. Ik heb de hersens van een kleine bureaucraat in het hoofd van een paard en ik spot met mezelf". Officieel werd hem tweemaal eer bewezen. Hij werd door generaal De Gaulle op het Elysée uitgenodigd voor een lunch en kreeg het Le gioen van Eer als „verkoper van ge luk". Fernandel was gehuwd en had drie kinderen. ook traangas om betogers te ver spreiden, die protesteerden tegen het besluit om de rol van hoofdstad der Abruzzen te verdelen tussen Aquila en de aan de Adriatische Zee gelegen havenstad Pescara. Het optreden van de politie is voorafgegaan door bijna 48 uur van geweld. Tot dusver zijn 47 mensen voor ondervraging aangehouden. Op verschillende plaatsen van de stad staan uitgebrande auto's. Resten van barricaden bieden een naargeestige aanblik. Bij de onlusten van zater dag zijn 84 mensen, onder wie 73 po litiemannen, gewond geraakt. De Italiaanse minister van binnen landse zaken heeft de politiechef van Aquila geschorst. Volgens de Ro meinse zondagsbladen zou hij niet energiek genoeg tegen de demon stranten zijn opgetreden. De regering doet van alles om de stad geen tweede Reggio" te laten worden. Gisteravond was het in het een trum van Aquila betrekkelijk rustig. De politie had 's morgens opgerichte barricaden opgeruimd. Politie en ca rabinieri patrouilleerden door de straten. DEN HAAG (ANP) Met ingang van vandaag zal de consumentenprijs van suiker met 3 cent per kg worden verhoogd tot 1,23 per kg. Dit is bekendgemaakt door het Centraal bureau levensmiddelenbe- drijven en bevestigd door het minis terie van Economische Zaken. FRANKRIJK heeft vrijdag een twee de duikboot geleverd aan Zuid-Afri- ka. Het levert dit land in totaal drie duikboten van de Daphne-klasse. (Van onze correspondent) TERNEUZEN. De rijkspolitie te water in Zeeland, groep We- meldinge, stelt een onderzoek in naar een "race" tussen twee met ruwe olie geladen tankers, die za terdagmiddag eindigde in een aanvaring. Beide tankschepen werden hierbij beschadigd, terwijl ze in volle vaart over de Wester- schelde voeren. De waterpolitie noemde de "race" tussen de Li beriaanse tanker Pana Chaikon (40.000 ton) en het Belgische tankschip Esso Antwerp (42.000 ton) "onverantwoordelijk". De aanvaring gebeurde ter hoogte van Terneuzen. Beide tankers, die aanvankelijk achter elkaar de Westerschelde op voeren, hadden een Belgische loods aan boord en hadden Ant werpen als bestemming. Omdat de Esso Antwerp als eerste in Ant werpen zou worden gelost, spra ken de loodsen af, dat de Esso Antwerp het Liberiaanse schip zou gaan passeren. De oploopma noeuvre werd bij de Sloe-haven in Vlissingen-Oost ingezet. Na acht mijl varen waren de schepen elkaar nog niet gepas seerd. Ze voeren geruime tijd met een snelheid van 14 mijl per uur naast elkaar ett bleven op volle loeren doorstoml.» naar Dt. Soris- stad. Op een' gegeven moment heeft een der kapiteins nog ge tracht zijn collega duidelijk te maken, dat er aan deze krankzin nige race een einde moest worden gemaakt. „Dit is gekkkenwerk", riep hij ter hoogte van de Braak manpolder in Zeeuwsch-VIaande- ren, „minder vaart Dit gebeurde dan ook, zij het ongewild, door de aanvaring. Een geluk bij een ongeluk was, dat de Belgische tanker juist bij hoog water vast kwam te zitten. Men moest dus trachten met de grootst mogelijke spoed het schip vlot te trekken, aangezien de kans tot breken bij het vallen van het wa ter geenszins was uitgesloten. Dit zou tot een ware ramp hebben ge leid. De zessleepboten van de Unie van Redding en Sleepdiensten uit Antwerpen en drie sleepboten van W. Muller Sleepdienst n.v. nit Ter- neuzen konden de Belgische tan ker juist op het kritieke moment 17.05 vlot trekken. Het schip had schade opgelopen aan het stuurboordachterschip, waar het dek was gescheurd; in de zij was een halve meter diepe barst ont staan. Aan boord van de Belgische tanker bevonden zich de versplin terde reddingssloep van de Libe riaan. Deze laatste kon op het nip pertje de steigers van Dow Che micals m Terneuzen ontwijken. (Vervolg op binnen/buitenland) (Van onze correspondent) ROTTERDAM In de Rotterdam se haven wordt ernstig gerekend met een nieuwe staking van het stads- sleepbootpersoneel, nu de werkgevers, de sleepbootreders, gisteravond in een brief hebben laten weten de loon eisen te blijven afwijzen. De vaikbouicten hebben al aange kondigd eein nieuwe Staking te zullen steunen, als voor 8 m-aart de looneis van 45 gulden per week méér over geheel 1971 nieit is ingewilligd. De werkgevers beroepen zich op de loonmaatregel van de regering en -noemen de looneis onredelijk. Op 8 maart loopt de afkoelings periode af, die de president van de Rotterdamse rechitfbamk begin febru ari had bevolen in een kort geding, dart de werkgevers tegen de bonden hadden aangespannen. RIO DE JANEIRO (AFP) In de Brazililaanse staten Guanabara, Rio de Janeiro en Sao Paulo zijn bij over stromingen 66 mensen omgekomen. Er zijn bovendien zeker 80 vermisten en meer dan 700 mensen gewond. VADUZ (RTR) De vrouwen van het kleine prinsdom Liechtenstein zuilen ook in de toekomst niet aan de verkiezingen mogen meedoen. Bij een referendum gisteren spraken 1897 man-nen zich tegen vrouwen- stemrecht uit. 1817 mannen waren ervóór. DEN HAAG (ANP) Spanje heeft zaterdag de invoer verboden van pluimvee en pluimveeprodukiten uit Nederland en Engeland, zolang in de ze landen pseuidovogeJpest heerst. DE MONT-BLANCTUNNEL is zater dagmiddag drie uur lang geblokkeerd door Franse vrachtwagenchauffeurs, uit solidariteit met een door de Ita liaanse politie gearresteerde collega. Deze zou de politie hebben uitge scholden. MARIA CALLAS heeft zaterdag aan gifte gedaan bij de Parijse politie van de diefstal van haar Mercedes. De wagen werd uit haar garage ont vreemd. DE EERSTE DAGEN van de lentemaand zullen volop winter weer blijven brengen. Een sterk hogedrukgebied boven Zweden blijft voor aanvoer van koude lucht zorgen met een noordoosten wind. Hierin overwegend lichte vorst en overdag temperatureu om het vriespunt. De kans op wat sneeuwval wordt tijdelijk iets groter door een depressie, die boven Polen ligt. Zondag avond was er een sneeuwfront tot dicht bij de Duitse grens ge naderd. (Van een onzer verslaggevers) DONGEN Voor zijn ouderlijk^ woning aan de Bolkensteeg in Donger is zaterdagmiddag de vijfjarige Peter In 't Groen verongelukt. Hij werd aangereden door een per sonenauto die werd bestuurd dooi J. M. uit Dongen en was op slag dooc1 Het ongeluk gebeurde, toen de jon gen plotseling de weg wilde overste ken. (ADVERTENTIE) LEER -V LEER Ja, wij trekken flink van leer in dit leerzame leerjaar. Dat merkt U vooral als U onze enorme kollektie broekpakken spencer-suits blousons bolero's en rokken mantels heeft gezien. Als U nog géén „LEERIing" bent, doe het dan nü, eer een ander U vóór is! Tilburg Breda Heuvelstraat -H Eiudstraat 14 Tel. 04250-31620 Tel. 01600-31086 Den Bosch SCHAPENmarkc 17 Tel. 04100-39125

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1