THEO KOOMEN: IK KON ER NIET VAN SLAPEN Ho Tsji Minhweg afgesneden 9 VERMIST MEISJE ZAT THUIS OP ZOLDER HOECHST BREIDT UIT MET DERDE FOSFOROVEN Barricades van autowrakken in Bergs woonwagenkamp ACTIE TEGEN TURKS WOONOORD IN GORKUM Cu Moordaanslag op argeloze cafébezoeker Twintig agenten gehavend uit strijd in Reggio DERTIEN INBRAKEN IN BENZINESTATION MELK CENT DUURDER AMERIKANEN ZOUDEN EIGEN BASIS MET OPZET GEBOMBARDEERD HEBBEN Waarom geen vroedman Achttien nieuwe onderdelen Tijdens intensieve speuracties NEDERLANDS BELGISCH OVERLEG OVER WESTER- SCHELDE GASTARBEIDERS UIT INDONESIë Koelingen Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Eedactie- en Administratie-adres: Nieuwstraat 9, Temeuzen, tel. (01150)7920 Abonnementsprijs: f 11,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433 VRIJE DINSDAG 16 FEBRUARI 1971 25e Jaargang No. 6474 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels f 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maanrtagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) BUSSUM/SCHIFHOL „Ik heb er begrip voor, dat de schaatsers zich laten betalen voor interviews en dat soort dingen. Als ik Ard Schenk had moeten betalen voor een interview na die fantastische wereldkampioenschappen had ik dal gedaan ook. Het is jamnier. dat Ard niet wilde komen. Hij liet de kijkers de dupe worden van een persoonlijk conflict. Ik lieb er niet van kunnen slapen en ben verdrietig gestemd." Dat zei gisteravond Theo Koomen in NCRV's „Hier en Nu" over het conflict tussen hem en de schaats ploeg en de bekende gevolgen daarvan. Dat conflict is volgens Theo Koo men voorat ontstaan tijdens de Eu ropese kampioenschappen in He«- renveen. „Ik heb toen Leen Ffrom- mer na afloop van de eerste dag ge vraagd of ik Jan Bols kon inter viewen. Desnoods telefonisch Pfrommer bezwoor me dat niet te doen. omdat Jan rust nodig had. Daar had ik begrip voor. Maar ik wist toen nog niet. dat Jan voor goed geld onderweg was naar de AVRO-studio. Het was ergens wel grappig. Toch ben ik er verdrietig om geweest. Ik heb later dingen ge zegd en geschreven, die bij de kern ploeg in slechte aarde vielen. We hebben de zaak tijdens de vijflan- denwedstrijd in Oslo uitgepraat. Drie dagen daarna verscheen dat artikel van mijn hand in het KRO- blad Studio. Het was lang daarvoor geschreven Theo Koomen vertelde, dat de NOS alles in het werk heeft ge steld om Ard voor de tv te krijgen. „Toen zondag de diverse bemidde lingspogingen stuk waren gelojicn hebben we Ard Schenk aangeboden, dat hij geïnterviewd zou worden door Dick van Rijn, Jan Kamlag. Fred Racké, wie hij maar wilde. Hii weigerde 1 Hij verklaarde nadruk kelijk met zijn uitlating „ik heb genoeg van dat zwikje", niet de schaatsers bedoeld te hebben, „maar de liandej om me heen; ik ben pot dorie journalist, geen handelaar!" Theo Koomen hoopt, dat de zaak zal worden bijgelegd. In het andere geval zal„ hij overwegen geen (Van onze redactie buitenland) SAIGON/VIENTIANE Precies een week na het begin van de interventie in Laos hebben Zuidvietnamese regeringstroepen naar eigen zeggen het gestelde doel bereikt en het vervoer van de Noord- vietnamezen via de Ho-Tsji-Minhroute afgesneden. Naar de com mandant, luitenant-generaal Hoang Xoean Lam gisteren in Khe San meedeelde, hebben zjjn troepen een belangrijk knooppunt ingenomen op ruim 30 km van de Zuidvietnamese grens. Verder is meegedeeld dat de inter- ventiestrijdkracliten in de nabijheid van de Ho-Tsji-Minhroute een Noordvietnamees opleidingskamp hebben ontdekt, bestemd voor onge veer duizend soldaten. De regering van Laos heeft intus sen versterkingen gezonden naar de hevig omstreden stad Long Tsjeng. Naar verluidt, zijn tot nu toe 30 Lao- tiaanse militairen gesneuveld. Het is niet duidelijk of onder hen ook de slachtoffers zijn van de luchtaanval, die de Amerikanen bij vergissing uit voerden. Inmiddels is gisteren in welinge lichte westerse kringen in de Lao- tiaanse hoofdstad Vientiane de ver onderstelling geuit dat gevechtsbom menwerpers van de Amerikaanse luchtmacht met opzet een bombarde ment hebben uitgevoerd op de ge heime basis Long Tsjeng. Deze aanval zou zijn uitgevoerd om te voorkomen dat de Noordvietnamc- se strijdkrachten ultramoderne elek tronische apparatuur zouden kunnen buitmaken. 5? 55 (Van een onzer verslaggevers) BREDA Meer dan 200 mi litairen en 30 man van de Bre dase politie namen gistermiddag in het Bredase Mastbos deel aan een opsporingsactie naar een 13- jarig meisje, dat tijdens die ban ge uren op een van de zolders zat van de kinderpsychiatrische afdeling De Klokkenberg, waar liet wordt verpleegd. Twee vliegtuigjes waren in middels van de vliegbasis Gilze- Rijen opgestegen om boven het bos naar het meisje uit te kijken. Het Mastbos was in sectoren verdeeld; de militairen kregen direct te horen waar ze moesten gaan zoeken. De Bredase politie had reeds contact opgenomen met radio en televisie om het bericht van de vermissing van dit psychisch sterk labiele meisje te versprei den. In de loop van de middag arriveerden steeds meer militai ren bij De Klokkenberg. van waaruit een commandopost de opsporingsacties regelde. De po litie zocht de bossen af met en kele speurhonden. Om half een 's middags was het meisje spoorloos verdwenen. Een personeelslid van De Klok kenberg vond haar even na half zes 's middags terug. Het kind droeg gisteren een felgele trui en zou eventueel vanuit de lucht gemakkelijk herkenbaar zijn ge weest. Toen het begon te schemeren groeide de angst. Onlangs nog werd in de buurt van De Klok kenberg een meisje op ernstige wijze aangerand. De speuractie werd zo grootscheeps aangepakt, omdat het meisje ook voor zich zelf een gevaar had kunnen be tekenen. Het meisje was pas in de loop van de middag naar de zolder geslopen Onderzoek wees uit dat het de eerste uren na haar verdwijning inderdaad in het bos heeft doorgebracht. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De Neder landse minister van Verkeer en Waterstaat, Bakker, zal op 8 maart in het Provinciehuis te Middelburg met zijn Belgische collega De Saeger overleg ple gen over verscheidene vraag stukken met betrekking tot het Westerscheldebekken. Daarbij zullen onder meer de mogelijke afsnijding van het Nauw van Bath, het Baalhoekkanaalproject en financieel-eeonomische facet ten in het Westerscheldegebied ter sprake komen. (Zie ook pag. Stad/Streek 2). DEN HAAG (ANP) De Euro pese jjisie beschouwt het niet als haar taak in richtlijnen ov vrije vestiging nadrukkelijk voor te schrijven dat ook mannen het be roep van vroedvrouw kunnen uitoe fenen. Dit blijkt uit het antwoord dat zij heeft gegeven op vragen van een lid van het Europese parlement, de Luxemburgse socialist® Astrid Lul ling. Een administratieve rechtbank in Wiesbaden heeft onlangs een 38- jarige man toelating tot de vroed vrouwenschool geweigerd, omdat het uitoefenen van het beroep van vroedvrouw door een man „aantas ting van de intieme sfeer van de vrouw", zou betekenen. De commissie van sociale zaken en volksgezondheid Van het Europe se parlement meent, dat de vrijheid van vestiging ook voor „vroedl,le den" moet gelden, niet alleen voor vroedvrouwen. DEN HAAG (ANP) —Voor de deur van het café „Survivor" aan het Buitenom in Den Haag is gister ochtend de 26-jarige Hagenaar R. V., steigermaker, aan de dood ont snapt, toen een salvo van kogels hem juist miste. Een kogel schoot onder een oksel van de man door en boorde een gat in zijn kleding. De schoten werden afgevuurd vanuit' een rode Volkswagen. Die op een tiental meter» van het café aan de overkant van de straat stond. De auto ging er na de aanslag in snelle vaart van door. De inzittenden zijn nog niet gevonden. V. had in het café een telefoontje gekregen met het verzoek of hij naar buiten wilde komen, omdat ie mand hem zeer dringend moest spreken. Toen hij het café verliet, werd er direct op hem geschoten. schaatsreportages meer te verzor gen. „Dan kan ik de zaak niet meer verkopen voor de tv-ki jkers. Ik hen nog blij dat ik zondag ondanks slapeloze nachten en een barstende koppijn voldoende enthousiasme heb kunnen opbrengen." Ard Schenk. Kees Verkerk. Jan Bols en coach Leen Pfrommer wa ren gisteravond wel te vinden voor een interview, dat ze Ben Eiker bout van V ARA's „Achter het nieuws" hadden toegestaan. De „zaak" kwam daarin maar heel even ter sprake. Ard Schenk: „Het is zuiver een zaak tussen ons en die presentator, Koomen, ja. Het is be slist niet waar. dat ik het niet in teressant vond om even voor die 7.000.000 Nederlandse tv-kijkers te verschijnen. We willen gewoo,^ niet meer met Koomen in zee." In de verschillende interviews spraken Leen Pfrommer, KNSB- voorzitter Quaries van Ufford én Theo Koomen zich uit voor ecu dui delijker omschrijving van het begrip „amateur". Alle drie bleken zij wel voor enige verruiming van de ama- teurstatus van de schaatsers te zijn. Leen Pfrommer benaderde liet pro bleem aldus: „Ze moeten maar eens precies gaan omschrijven wat een professional is. Wie niet aan die om schrijving beantwoordt is gewoon amateur." De VARA wilde niet meedeien of „Achter het nieuws" voor liet inter view met Pfrommer en zijn schaats- cracks heeft moeten betalen (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Het chemisch be drijf van Hoechst aan de Sloehaven wordt met meer dan eenderde uitge breid, nog afgezien van de geheel nieuwe Trevira-grondstoffenfabrick, die thans voor rekening van Hoechst (Van een onzer verslaggevers! BERGEN OP ZOOM De gela den sfeer in het Bergse woonwagen kamp Kortjan is gistermiddag bijna tot uitbarsting gekomen, toen poli tie en gemeente probeerden een van de bewoners, de heer Minne- breuker, met vrouw en tien kinde ren van het kamp te zetten. De woedende bewoners namen een dreigende houding aan tegen de po litie, die versterkingen liet aanruk ken en sloten daarna het kamp hermetisch af door de in- en uit gangen te barricaderen met auto wrakken. Om de woonwagen van Minnebreuker werd een „ijzeren gordijn" van personenwagens opge trokken en voor de zekerheid wer den ook de wielen van de woonwa gen losgeschroefd. De eerste ronde was voor de kampbewoners. De woonwagen van de heer Minnebreuker, die om twee uur had moeten verdwijnen, bleef staan. Vandaag heeft de heer Min nebreuker een onderhoud met de commissaris. De lezing, die de heer Minnebreu ker geeft, is de volgende: „Ik sta al achttien jaar op dit kamp en ik sta ook ingeschreven bij de gemeen te. Ik moest echter een paar dagen weg naar een zieke dochter en toen ik terugkwam ik had mijn wa gen meegenomen mocht ik er niet meer op. Ik ben er toch gaan staan en nu moet ik er ineens af. Dat is toch te gek. Mijn kinderen Kampbewoners ruimen tijdelijk een van de wegversperringen, een oude vrachtwagen, op. zitten hier ook op school". Zijn medebewoners beamen dit en stellen dat er gewoon sprake is van discriminatie. „Wij zijn de blan ke negers", zegt een avn hen. Voor hun gevoel komen de problemen allemaal op rekening van de nieu we wethouder N. van Kaam, waar mee volgens de bewoners niet te praten valt. „Wij, tenminste ver schillenden van ons, hebben tegen de wethouder gezegd, dat we best in een huis willen. Die man zegt doodgewoon: „Ik wil jullie niet in een huis hebben". REGGIO (Reuter Zuiditaliaanse stad Reggio di Calabria heeft giste ren een nieuwe uitbarsting van ge weld ondergaan, waarbij minstens 20 politieagenten werden gewond en vermoedelijk evenzovele demon stranten. Een 16-jarige knaap moest met zwaar hoofdletsel in een ziekenhuis worden opgenomen nadat hij een traangasgranaat in het gezicht had gekregen. De nieuwe onlusten waren een uiting van de grote spanning die de gehele dag in de stad heerste rond de afloop van een bijeenkomst van de regionale raad van Calabrië die nu definitief over de kwestie van de hoofdstad moet beslissen. UTRECHT (ANP) „Drie keer is scheepsrecht", gaat al lang niet meer op voor het ben zinestation van Van Rhijn in Vleuten, waar het afgelopen weekend voor de dertiende keer een inbraak is gepleegd. De buit is steeds vrij gering, maar het totaal begint door de hoge „in braakfrequentie" inmiddels toch aardig op te lopen. Het benzine station, dat afgelegen ligt, be staat grotendeels uit glas, waar door het voor inbrekers niet zo moeilijk is om er binnen te ko men. 's Nachts wordt in het kan toortje nooit geld achtergelaten en de dieven moeten zich dan ook tevreden stellen met gereed schappen en accessoires. DEN HAAG (ANP) In mei of juni zal een eerste „zending" van 135 Indonesische gastarbeiders, die in Ne derland komen werken onder een regeling, getroffen tussen het ver bond van christelijke arbeiders (Kes- pekri) en de „Stcihting werk voor u" in Amsterdam, naar Nederland worden gevlogen. IN ALLE STILTE is het afgelopen weekeinde het landgoed Nieuw Amelisweerd, eigendom van de ge meente Utrecht, gekraakt door de bewoners van het kraakpand Groot Craeckenborg in de Utrechtse bin nenstad. PRESIDENT SEKOU TOURE VAN Guinea heeft in een interview verklaard, dat in het buurtland Por tugees Guinea een nieuwe aanval op zijn land wordt voorbereid. „West- Duitsland heeft 500 huurlingen gele verd", aldus Toure. (Van een onzer verslaggevers) GORKUM „Wie garandeert ons de veiligheid van onze vrouwen en dochters, als deze 's avonds weg moeten en op straat een horde van deze Turken tegenkomen?", is de rauwe noodkreet van de heer A. de Jonge (39) uit Gorkum. Hij wil minstens honderd handtekeningen van buurtgenoten onder zijn vraag. „Als dat is gebeurd, dan gaan we een protestvergadering beleggen. We moeten de plannen zien te ver ijdelen". Die plannen zijn: de huisvesting van ruim 200 buitenlandse werk nemers van het Gorkumse bedrijf De Vries Robbé N.V. in een woon oord aan de Arkelse onderweg in Gorkum. Gorkums burgemeester ridder Van Rappard en zijn wethouders hebben „na rijp beraad" en „na overwinning van vele aarzelingen" in principe toestemming gegeven voor de bouw van het woonoord. De heer De Jonge en een zevental andere inwoners van Gorkum met wie hij een actiecomité heeft opge richt, zien de toekomst van hun Lingewijk met vrees tegemoet. „Juist dat de burgemeester en de wethouders er al zoveel moeite mee hadden, is een aanwijzing dat het hier uit de hand gaat lopen. Als hier zo'n 240 Turken bij elkaar ko men te zitten, dan weet ik wel wat er gebeurt. Ze kunnen in dat ge bouw alles nóg zo goed maken, maar niemand kan de zaak in toom houden, als ze de straat opgaan. Na tuurlijk zijn er mensen die zeggen: dat is discriminatie. Maar wij zeg gen gewoon waar het op staat. Als we 200 man uit het noorden haal den en die hier neerzetten zonder vrouw en kinderen, dan was het precies hetzelfde. Ze gaan in de weekends naar de cafés in de stad en dan zien ze de jonge meisjes en dan heb je het gedonder al." De heer De Jonge heeft zelf geen ervaring met „gastarbeiders". Hij werkt als bedrijfsleider bij een ja- louzieënfabriek in Utrecht maar wat hij van kennissen en vrienden heeft gehoord over „dat soort", is voor hem voldoende om vol overtuiging zijn actie door te zetten. Tegenhanger van de heer De Jonge is drs. E. B. van Dulmen- Krumpelman, directeur personeels zaken van De Vries Robbé N.V. Hij ziet de bouw van het woonoord voor de buitenlandse werknemers van Gorkums grootste onderneming alleen maar als een verbetering, en niet enkel voor de buitenlanders zelf. Hij is niet bang voor moeilijkhe den rond het nieuwe woonoord. „Ik heb nu zo'n 10 jaren ervaring met buitenlanders. (In het bedrijf van 2800 man personeel werken 479 bui tenlanders, w.o. 200 Grieken, 175 Turken, red.) Als je ze goed op vangt heb je er nauwelijks last mee. Dat nieuwe woonoord is juist in het belang van de buitenlandse werk nemers. in de oude pensions waar ze nu zitten, kunnen ze niets. In het nieuwe gebouw kunnen ze bil jarten, naar de tv kijken, en noem maar op." „De Vries Robbé probeert de bui tenlandse werknemers goed op te vangen. Op de deuren staan aan wijzingen in Nederlands, Grieks en Italiaans. Als er in een woonoord zelf moeilijkheden komen, dan zijn wij daar natuurlijk verantwoorde lijk voor. Maar als er een normale discipline is, dan gebeurt er niets. Als er buiten het terrein wat voor valt, dan zijn er nog de autoriteiten. Geven de buitenlandse werknemers van ons aanleiding tot moeilijkhe den, dan worden ze gewoon naar huis gestuurd." aan de Sloehaven in aanbouw is. De bedrijfsuitbreiding vloeit voort uit de stichting van een derde fosfor- ovenhuis, waarbij nieuwe bedrijfs- componenten behoren. Hoechst heeft de gemeente Vlissingen een hinder wetvergunning gevraagd voor in to taal achttien nieuwe bedrijfsonderde len, waaronder een derde sinterfa- briek, een tweede fosforzuurfabriek. een derde fosforzoutfabriek, een tweede laadkraan aan de fabriekslia- vcn en diverse uitbreidingen van de elektrische installatie. De hinderwetaanvraag, bestaande uit twee dikke ordners vol beschrij vingen en tekeningen, maakt verder gewag van uitbreidingen en aanpas singen van bestaande gebouwen. De capaciteit van Hoechst-Vlissingen wordt met de komst van de derde fosforoven op bijna 100.000 ton ele mentaire fosfor per jaar gebracht. De hinderwetaanvrage geeft een raming van de hoeveelheden en de aard van de afgassen en het afvalwa ter. De hoeveelheid uitgestoten fluor per dag neemt met twee kilogram toe (totaal zes kilogram), terwijl de hoeveelheid SO-2 met twintig kilo gram per dag toeneemt, tot in totaal zestig kilogram. Wat het afvalwater betreft, maakt de aanvraag melding van een systeem waardoor het proceswater, samen met het afvalwater, wordt ge zeefd. Daarna laat men het be zinken, het water wordt gechlo reerd. en vervolgens door ver dunning tot een deel afvalwater op honderd delen schoon koelwater, de Westerschelde ingepompt. Een speciaal rapport van de be drijfsuitbreiding betreft de koeling en granulatie van de grote hoeveel- hed,en sintels die bij. het smeltproees vrijkomen. Deze sintels of. slakken hebben een temperatuur van bijna 1500 graden Celcius. Zij worden met zeewater geblust. Er zijn omvangrij ke veiligheidsvoorschriften getroffen, speciaal wat betreft de brandpreven tie. De derde fosforoven neemt een elektrisch vermogen van 65 Mega watt op. Mede in verband daarmee wordt het 150 KVolt-station op het terrein van Hoechst uitgebreid, even als het transformatorstation en de bijbehorende schakelafdelingen. Voor het transport en het schakelen van een zes KVolt-spanning wordt een nieuwe sectie gebouwd. De opslaghallen en transportin richtingen worden uitgebreid of aan gepast. Het tempo van uitbreidingen bij Hoechst verloopt sneller dan bij dé opening van de fabriek, op 13 september 1968, werd voorzien. Dit wordt veroorzaakt door de snel toe nemende vraag, vooral op de Duitse afzetmarkten, naar grondstoffen voor de wasmiddelenindustrie, die Hoechst in Vlissingen vervaardigt. DEN HAAG (ANP) Met in gang van 22 februari a.s. zullen de op dit moment toegestane maxi mumprijzen voor melk en melkpro- dukten met een cent per verpak kingseenheid mogen worden ver hoogd. De minister van Economische Za ken heeft hiermee ingestemd. (ADVERTENTIES) De rommelige uitverkoop is voorbij' NIEUWE KOLLEKTIES waarin de komende VOORJAARS ZON U nu al tegemoet komt. zijn voor een deel reeds in huis U heeft nu de eerste keus in mantels complets suede broekpakken japonnen pantalons blazers overgooiers broekpakken spencerpakjes BONT Nu kunt U reeds profiteren van de bijzonder laag geprijsde bont kollekties1 'Tilburg Heuvelstraat .44 Tel. 04250-31620 Breda Eindstraat 14 Tel. 01600-31086 Den Bosch SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1