MEERDERHEID KAMER VOOR VERVROEGING PRINSJESDAG Arbeiders de baas bi i V eroime APOLLO TERUG OLIEVLEK VAN 20 KILOMETER DRIJFT ONS LAND BINNEN Van Tuyn wint kort geding Nederlander eet te weinig lamsvlees Lusie tussen Tornado en Belgische Bekaert OPZIENBARENDE STUNT VAN SCHEEPSBOUWER: DODEN EN ENORME SCHADE BIJ AARDBEVING IN LOS ANGELES FEIJENOORD GELIJK ISRAëL WIL MEEWERKEN AAN HEROPENING SUEZKANAAL PARTIJ VAN DE ARBEID IN DE BLOEMEN Sal Tas breekt met TROS SCHAPENSTAMBOEK VOOR ZEELAND KLAAGT: RADIO DE KOCK Slagvelden Purmerender (36) krijgt gezichts vermogen na 18 jaar terug Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark* Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie, en Administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, teL (01150)7920 Abonnementsprijs: 11,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 10 FEBRUARI 1971 25e Jaargang No. 6469 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie ƒ2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor ver vroeging van prinjesdag van de der de dinsdag in september naar de laatste dinsdag in augustus. Dit bleek gistermiddag bij de behande ling van het initiatiefwetsontwerp van de heren Wiege (VVD), Van Thijn (PvdA), Boersma (ARP), Van Mierloo (D'66) en De Boo (CHU), dat deze vervroeging voorstelt. Al leen van de kant van de heer Geert- sema (VVD) die namens een meer derheid in zijn fractie sprak en de heer Diepenhorst (ARP) kwam kri tiek en bezwaar tegen het wets voorstel. De heer Geertsema zei dat de in dieners van het wetsontwerp hem niet van het nut van een vervroe ging hebben kunnen overtuigen. Hij ziet ook niet dat de begrotingsbe handeling nu voor 1 januari van het lopende zittingsjaar afgehandeld zou kununcn zijn. Dit is de grootste beweegreden voor het initiatief- wetsontwerp. Volgens de heer Geertsema hangt het van de zelf beheersing en zelfbeperking van de kamer en de bewindslieden op het punt van de spreektijden af, of men voor 1 januari met de begrotingen klaar kan zijn. Bovendien vond de heer Geertsema het een bezwaar dat nog tijdens de lopende begro tingszaken in december de ambte naren ai weer aan het werk zullen inoeten gaan voor de volgende be grotingen. Tenslotte vond de heer Geertse ma dat door de indiening van het wetsontwerp onvoldoende rekening is gehouden met de nagestreefde begrotingsharmonisatie binnen de EEG-landen. Hij was wel gelukkig met het voorstel van de indieners om de sluiting en opening van het parlementaire jaar op hetzelfde tijdstip te laten volbrengen. De meeste van deze bezwaren deelde de heer Diepenhorst, die bovendien zei dat het weinig elegant was om niet de adviezen van de staatscom missie Cals-Donner af te wachten, die zich met deze materie bezig houdt. De reden waarom de rege ring niet zelf met een dergelijk voorstel is gekomen ligt in het feit dat men heeft willen wachten op de staatscommissie. Een consequentie van aanvaar ding van het initiatiefvoorstel, waarover volgende week zal wor den gestemd zal zijn, dat ook de kieswet een wijziging zal moeten ondergaan, althans in die artikelen waar in de kieswet gesproken wordt over prinsjesdag in verband met de kandidaatstelling van de leden van de tweede kamer. Het ligt overigens niet in het voornemen nog dit jaar een vervroegde prinsjesdag te hou den. Bij aanvaarding van het initia tief-ontwerp zal eerst volgend jaar prinsjesdag plaats hebben op de laatste dinsdag in augustus. (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM De hoofddirectie van Verolme United Shipyards weigerde dinsdagavond elk commentaar te geven op het in een Rotterdams blad verschenen bericht dat de heer C. Verolme besloten lieeft het bestuur van zijn bedrijven over te dragen aan zijn personeel. Dit zou hij deze week bekend maken om een fusie met de Rjjn- Scheldegroep te vermijden. De arbeiders van Verolme zouden volgens zijn denkbeelden direct of indirect de meerderheid krijgen in de Raad van commissarissen en in het bestuur van de Stichting Verolme Trust, die als een soort houdstermaatschappij de aandelen van het Verolme-concern in haar beheer heeft. (Van onze redactie buitenland) LOS ANGELES Een hevige aardschok heeft, voor zover nu bekend, in de omgeving van Los Angeles, aan minstens veertien mensen het leven gekost. Het aantal gewonden is niet te over zien, maar loopt in de honderden. De schok deed zich voor omstreeks zes uur in de ochtend plaatselijke tijd (gistermiddag om drie uur West- europese tijd). Radiozenders ver dwenen uit de lucht, de stroom viel uit en de aarde scheurde op som mige plaatsen open. In heel het ge troffen gebied braken branden uit doordat gasbuizen door de aardschok openscheurden. Tal van mensen vielen door de kracht van de schok uit hun bed. Radiostations, die nog wel uit konden zenden, riepen de mensen op de straat op te gaan, om te voorkomen dat zij onder het puin van neerstor tende huizen terecht zouden komen. Een van de zenders meldde dat het gebouw van waaruit de uitzending kwam „als bamboeriet stond te be ven" De verkeersleiders van het vliegveld van Hollywood verlieten de verkeerstoren, omdat deze vervaar lijk schommelde. Sommige delen van het centrum van Los Angeles zagen er uif als slagvelden, de straten bezaaid met puin en glas. Muren van gebouwen helden gevaarlijk over en de politie sloot vele straten af. De politie begon gisteren het ge bied ten zuiden van de Normanlake- dam in Sylmar te evacueren, omdat water over de dam begon te stromen. Twee uur na de eerste schok deed zich een tweede, eveneens zware aardschok voelen. De schokken wer den gevoeld in een gebied dat zich over 550 km uitstrekt van Fresno tot ten zuiden van de Mexicaanse grens. Een en ander heeft in een de vori ge week aan de personeelsvertegen- woordigers gerichte brief van de heer Verolme gestaan. De onderne mingsraad moet zich over deze ver strekkende voorstellen nog voor morgen uitspreken. De opzienbarende stap van de heer Verolme wondt, minder ingegeven door een plotselinge sympathie voor Joegoslavische voorbeelden van door de arbeiders zelf beheerde bedrijven dan we door zijn strijd tegen een eventuele opgelegde fusie met Rijn- Schelde. Hij acht de positie van de laatstgenoemde onderneming slech ter dan die van zijn eigen bedrijven, hoewel ook die op dit moment seen winst afwerpen. Daarom zijn de wmsbdellngsvoor- steillen, zoals die door het Rotterdam se blad worden weergegeven, voor alsnog hypothetisch. Een kwart van de winst moet gestort warden in het Carnelis-Veralmefonds varo research; van de rest gaat tweederde naar een nog op te richten sociaal fonds en het overige deel naar de familie Het personeel zou in de raad van commissarissen een derde deel be noemen, terwijl ie de Stichting Ver olme Trust de arbeiders zelfs de meerderheid zouden vormen. Overi gens heeft de heer Verolme in het verleden wel eens verklaard, dat hij bij zijn uittreden zijn bedrijven aan de werknemers zou schenken. (Van onze redactie buitenland) HOUSTON De ApoIlo-14 is gis teravond veilig geland in de Stille Oceaan. „Wij zijn hier binnen in heel goede conditie", zo meldde een der astronauten kort na de precisielan- ding, op acht kilometer van het ber gingsvaartuig, het helikopterschip „New Orleans". Helikopters cirkelden al enkele se conden na de landing boven „Kitty Hawk" om Alan Shepard, Ed Mitchell en Stuart Rossa op te pikken en naar New Orleans te brengen. Hiermee was de incidentrijke, maar toch suc cesvolle reis van de Apollo-14, die twee astronauten in de Fra Mauro bracht, afgesloten. De aardbeving in het gebied van Los Angeles dreigde de laatste fase van de maanreis nog ernstig te be moeilijken. Door het uitvallen van relaisstations ontstonden vertragin gen in het berichtenverkeer met de Nasaposten in de Stille Oceaan. Na een reeks noodschakelingen meldde de vluchitledding het herstel van de verbindingen. (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV „Israël is bereid met Egypte een regeling te treffen voor de heropening van het Suez-kanaal zelfs buiten een algemeen vredesakkoord om". Dit heeft premier Golda Meir gisteren gezegd in het Israëlische parlement. Mevrouw Meir zei wel nadrukkelijk dat een heropening van het kanaal niet afhankelijk is van de Israëlische terugtrekking van de oostelijke kanaal oever. Trouwens de Egyptische president Sadat had geen garantie gegeven 'dat in ruil voor een dergelijke terugtrekking de resolutie van de Veilig heidsraad van november 1967 zou worden uitgevoerd d.w.z. de instelling Van veilige en erkende grenzen en de ondertekening van een vredes-over- eenkomst. De enige concessie die hij had gemaakt wa» de toezegging dat ■het kanaal voor de internationale scheepvaart zou worden opengesteld, maar hij zei niet of dat speciaal ook voor Israëlische schepen zal gelden, Aldus mevrouw Meir. (Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN/DEN HAAG Een olievlek van zo'n twintig kilometer lang is gisteravond vanuit Duitsland over de Rijn Nederland binnengedreven. De olie is vermoedelijk in de buurt van Duisburg geloosd door een tot nu toe onbekend gebleven schipper. In Nederland zijn voor zorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat de drinkwater voorziening in gevaar komt. Aanvankelijk verkeerde men in de veronderstelling dat de olievlek zo'n honderd meter lang was en ongeveer 30 meter breed. Oe piloot van een Duitse helikopter, die een verken ningsvlucht boven de olievlek heeft uitgevoerd, heeft echter waargeno men dat de vlek veel uitgestrekter is. (Van een speciale verslaggever) GLASGOW Feijenoord heeft, in Glasgow tegen Celtic, de „revanche van Milaan" gelijk gespeeld. De Schotten scoorden het eerst via een strafschop van Gemell, waarna Pos thumus Feijenoord op gelijke hoogte bracht. ^Uitblinkers bij Feijenoord waren Rinus Israël en Wim van Ha- negem, terwijl bij Celtic Jimmy „de vlo" Johnstone imponeerde. Er wa ren 61.000 toeschouwers. Rijkswaterstaat heeft langs de Rijn een aantal „Waakposten" ingesteld, die de bewegingen van de olie (on geveer 12 kilometer per uur) in de gaten zulen houden. Om te voorko men dat de olie de IJssel en 't drink waterreservoir van het IJsselmeer zal bereiken, is een binnenvaartschip dwars in de rivier gelegd. Ook de stuw bij Driel is afgesloten. Men wil daar de oliefilm met een tanker van het water „opzuigen". Op het secretariaat van de Partij van de Arbeid in Amsterdam zijn gisteren, in verband met het feit dat de partij 25 jaar geleden (9 februari 1946) in de hoofdstad werd opge richt, ruim 50 boeketten, voorname lijk tulpen, bezorgd namens afdelin gen, gewest en vrouwengroepen van de P.v.d.A. Op de foto partijvoorzitter Andre van der Louw en dr. Anne Vondeling in de bloemen. DEN HAAG (ANP) De politie ke commentator van de TROS, Sal Tas, heeft zijn werkverband met deze omroep verbroken. Hij heeft dit gis teravond op een persconferentie in Den Haag meegedeeld. De reden voor zijn stap is dat de TROS-Ieiding het niet eens is met de inhoud van de lezing die Sal Tas donderdag 18 fe bruari voor de TROS zou houden in het televisieprogramma „Waar gaat het om?" „Ik wilde daarin de communistisch- achtige Nieuw-Linkse invloed in de PvdA aan de kaak stellen. De TROS- leiding stelt echter dat ik in het pro gramma niet aan partijpolitiek mag loen en dus ook geen partijpolitieke analyses mag geven. Ik wilde en mocht in mijn programma's steeds de actieve democratie verdedigen te gen het communisme en tegen com munistische insluipingen. De lezing was alleen maar propaganda voor die democratie", aldus de heer Tas. PURMEREND (ANP) De 36-jarige Fred L. Dado uit Pur- merend kan weer zien. Na acht tien jaar blind te zijn geweest heeft hij nu voor het eerst zijn vrouw en kinderen met eigen ogen kunnen zien. In 1953 werd Dado in Nieuw- Guinea aan zijn ogen gewond door een exploderende gasgene rator, die gebruikt werd bij het vullen van een weerballon. Daarbij kreeg hij loog in zijn in zijn ogen en ondanks medi sche hulp, eerst in Nieuw-Gui- nea en later in Nederland, bleef hij blind. In 1959 keerde Dado terug naar Nieuw-Guinea, waar hij trouwde. Het echtpaar kreeg vier kinderen. In 1963 kwamen de Dado's naar Nederland. Na enige omscholingscursussen aan een blindeninstituut werd Fred Da- do in 1968 telefonist-receptionist bij de gemeente Purmerend. Hij had het goed, maar bleef altijd hopen dat hij eens weer zou kun nen zien. Vorig jaar kwam Dado in con tact met de oogspecialist prof, Strampelli in Rome, die ver scheidene operaties uitvoerde. Een schijfje van een hoektand, met daarin een lensje, werd in het oog geplaatst, nadat eerst een stukje mondslijmvlies was aangebracht. Het resultaat was verrassend. Vorige week woens dag werd de laatste operatie uit gevoerd. Enkele dagen later zag hij vrouw en kinderen, die naar Rome waren gereisd. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM VARA's om budsman Marcel van Dam mag Van Tuyns Limonadefabriek en Distilleer derij n.v. te Dongen niet meer „op enigerlei wijze" betrekken bij even tuele volgende programma's over ex ploderende frisdrankflessen. Dat is de uitspraak, die de president van de Amsterdamse rechtbank, mr. U. Sthee- man, gisteren heeft gedaan in het kort geding van Van Tuyn n.v. („Exota") contra Marcel van Dam en de VARA. De rechtbankpresident heeft voorts bepaald, dat Marcel van Dam de rechtsoverwegingen en 't dictum van het vonnis „duidelijk verstaanbaar" moet voorlezen in zijn eerstvolgende t.v.-uitzending. Op overtreding van beide bepalingen zijn dwangsommen van 150.000,gesteld. Het verzoek van de directie van de Exotafabriek om het weerwoord te mogen hebben in het programma van VARA's ombudsman is afgewezen. „Dat zou geen wezenlijke bijdrage zijn aan het herstel van de schade, die Marcel van Dam en VARA aan het bedrijf hebben toegebracht", al dus de president. Deze heeft ook niet willen ingaan op het verzoek de ge dragingen van de omroep en zijn om budsman „onrechtmatig" te verkla ren. (Vervolg op pag. stad en streek 2.) (Van een onzer verslaggevers) GOES „Schapenvlees is bij de Nederlandse consument te weinig be kend, omdat in het verleden de min dere kwaliteiten in Nederland wer den aangeboden. Wanneer goede pro paganda wordt gemaakt voor lams vlees, zal de Nederlandse consument dit vlees zeker gaan waarderen. Een belangrijk punt hierbij is, dat de Ne derlandse huisvrouw bekend moet worden gemaakt met de verschillen de wijzen van bereiding van lams vlees", aldus meent het „Schapen stamboek voor Zeeland", dat gisteren in het landbouwcentrum in Goes haar jaarvergadering hield, in het jaarver slag. Het stamboek constateert dat de gunstige economische ontwikkeling van de schapenhouderij van de laat ste jaren zich in 1970 niet heeft voortgezet. Na opleving in maart 1970 daalde de prijs van lams- en schapen vlees tot een peil dat lager lag dan dat van 1968. Het afgelopen najaar hebben de prijzen zich enigszins her steld. Maar al te duidelijk bleek hoe zeer de prijzen van lamsvlees afhan kelijk zijn van de Franse markt. Zo dra Frankrijk de grens opent voor invoer uit derde landen, dalen de prijzen hier sterk. Voor het verkrij gen van een stabiele markt van lams vlees is het nodig dat het verbruik in Nederland toeneemt. Het gebruik van schapenvlees bedraagt in Neder land ongeveer 0,2 kg per hoofd van de bevolking, hetgeen minder dan 0,5 procent van het totale vleesver bruik is. In Zeeland is het totaal aantal scha pen met 6,6 procent toegenomen te genover een landelijke stijging van 10 procent. Het aantal schapenhou ders is in Zeeland met 2,6 (landelijk 4,6 pet. gestegen. „De uitbreiding van de schapenstapel is voor een deel te wijten aan de lage prijzen in het vier de kwartaal van 1969. Het aantal slachtingen van schapen was toen be langrijk lager dan andere jaren". Het Stamboek voor Schapen in Zeeland verwacht dat het totaal aantal scha pen bij de meitelling van 1971 zal teruglopen. De groei van het scha penstamboek in Zeeland heeft zich in 1970 niet voortgezet. Het aantal leden liep terug met 12. De handel in fokmateriaal haalde in 1970 nau welijks de omvang van 1969. Door de lagere prijzen van slachtschapen bleef ook de handel in fokschapen wat lauw. Zuid-Beveland was vorig jaar het gebied met de hoogste vruchtbaarheid per ooi. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen kwam in 1970 zowel met het gemiddeld aantal geboren als grootgebrachte lammeren, het laagst uit. (ADVERTENTIE) Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tornado N.V. met o.m. een fabriek in Etten-Leur is op haar verzoek een volledige samenwerking aangegaan met de Belgische familie-N.V. Bekaert, de op één na grootste producent van staaldraad en staaidraad-produkten ter wereld. De Bekaert-groep heeft over de hele wereld 14.000 werkne mers in dienst en een omzet van circa 750 miljoen gulden. Tornado telt 1.100 werknemers en had in '70 een omzet van ongeveer 50 miljoen gulden. Volgens Tomado-directeur B. Bot man zal het samengaan met het Bel gische concern voor het personeel zeker consequenties hebben. „Een dergelijke ingrijpende samenwer king, die voor Tornado een ingrij pende stap betekent, zal een reeks r van veranderingen tot gevolg heb ben". Er zuilen echter geen ontsla gen vallen, verzekerde de heer Bot man. „Eerder nog 't tegendeel". De vakbonden zijn reeds enige tijd ge leden geïnformeerd. Over sluiting van bepaalde bedrij ven of afdeling, of uitbreidingen van weer andere is nog geen enkele beslissing genomen; ook niet over verplaatsingen of iets dergelijks", aldus de heer Botman. Het op elkaar afstemmen van de bedrijven zal drie tot zes maanden vergen. Torna do neemt die produktie van Bekaert over die in het pakket van Tornado past. „Tornado zal als onderdeel van de Bekaert-groep zelfstandig en onder de huidige directie blijven opereren met de mogelijkheid gebruik te ma ken van de grote technologische kennis, de research en het wereld wijde distributie-apparaat van Be kaert", zo is gisteren tijdens een persconferentie meegedeeld. Het personeel en de ondernemings raad in de Tornado-bedrijven zijn gistermorgen van de samenwerking op de hoogte gesteld. De Nederland se ondernemingsraad reageerde hierop met een motie van vertrou wen. „Daar zijn we de raad erken telijk voor. Er blijkt uit dat de on dernemingsraad geheel achter ons staat", aldus directeur Botman. Als reden tot de samenwerking noemde hij de noodzaak „om de continuïteit en de groei van de on derneming in de toekomst te waar borgen". HU stelde dat het bedrUf wegens de enorme stijgingen van de loonkosten naar een versnelde ver groting van de omzet moet. „We zochten een partner voor een ver snelde sprong naar Europeanisering Bekaert bleek een welkome steun. We moeten in drie jaar een verdub beling van de omzet bereiken door een grote rationalisatie (meer stan daardisatie, lagere kostprijs en gro tere series)". Hier en daar zullen zich speciale problemen voor doen. Bekaert is in Dordrecht bUvoorbeeld aandeelhou der van de N.V.'s Drameta, Waals en Ampere. Wat met deze soortge lijke bedreven als Tornado zal ge beuren, is nog niet bekend. Directeur Botman ontkende dat het ontslag (door pensionering) van - j v®nSe directeur, de heer J. van der Togt, iets te maken zou hebben met een verschil van mening in de Tomatlr *-nep over de noodzakelijk geachte samenwerking.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1