organisch chemicus IMS f25.000,- per jaar? Instituut Computer UJetenschappen Arnhem is een geweldige stad voor jonge mensen met MULO- of MAVO-4- diploma! Inderdaad dat verdient een Computer-expert. Nederlandse Credietbank direktie-sekretaresse GEMEENTE BREDA bedrijfsleider van het werkverband "openluchtobjecten personeelsfunctionaris arbeidskundige wervingsambtenaar voorman bosbouw ervaren administratieve medewerker(ster) assistent kassier k.k.p. transporteurs- schoonmakers COUPON Voor ons korrespondentschap in Oosterhout ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 Op de afdeling INVESTIGATION van een van onze fabrieken te Rotterdam/Europoort bestaat de behoefte om procesproblemen, die op het organisch-chemisch terrein liggen, meer fundamenteel te benaderen. Hiertoe wordt een kleine laboratorium groep gefor meerd, die meewerkt om een beter inzicht in het proces te krijgen. Voor deze groep vragen wij een (HTS of gelijkwaardig niveau) die in de functie van "experimental officer" de werk zaamheden van deze groep zal leiden. Het vermogen, met behulp van deze groep zelfstandig problemen tot een oplossing te brengen, is essentieel. Ervaring op de gebieden van polymeren, instrumen tele analyse, chromatografische technieken, destil laties en volumetrische analyses, of het vermogen zich deze snel eigen te maken, is gewenst Daar men veelvuldig met andere groepen binnen deze fabriek zal moeten samenwerken, zijn goede contac tuele,en organisatorische eigenschappen vereist. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van letters en nummer ST/ R1008, te richten aan de afdeling Personeelszaken van ICI HOLLAND NV, Postbus 20 te Rozenburg. dab odijkstras aannemersbedrijf nv breda I Ons aannemingsbedrijf beweegt zich op het gebied van de wegenbouw, betonbouw, lichte waterbouw en utiliteitsbouw in Zuid-Nederland en België. Wij zullen gaarne in kontakt komen met een all-round Naast haar taak als direktie-sekretaresse laat zij net sekretariaat zelfstandig funktioneren. Zij is meer dan zomaar een goede sekretaresse. De kandidate weet zelf welke eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld de uitgaande korrespondentie van het bedrijf. Bovendien zal zij moeten kunnen werken voor enkele direktieleden Van de kandidate verwachten wij, dat zij een afgeronde middelbare schoolopleiding (havo) en tenminste diploma s steno en typen heeft. Beheersing van de Franse taaf (België) strekt tot aanbeveling. Haar minimum leeftijd zal 25 jaar zijn. Wij bieden haar een goede baan en een salaris dat er zijn mag. O. Dijkstra's Aannemersbedrijf N.V., Steenen Hoofd 36, Breda. werkmaatschappij van nederiiorst united FUNCTIE: VEREIST: SALARIS: FUNCTIE: VEREIST: SALARIS FUNCTIE: VEREIST: SALARIS Bij de Bestuurscommissie voor de Sociale Werkvoorziening Breda kan worden geplaatst een de Bestuurscommissie is gesteld boven drie werkverbanden. Binnen dit kader zal de bedrijfsleider van het werkverband „Openluchtobjecten" zijn specifieke taak vinden in de organisatie coördinatie en leiding van de werkzaamheden, welke liggen op cultuur-technisch en bouwkundig terrein. opleiding op hoger technisch niveau organisatievermogen alsmede leidinggevende en representatieve kwaliteiten. tot maximaal f 1.936.- per maand (technisch hoofdambtenaar). introductie van de werknemers en informatie aan betrokkenen inzake hun rechtspositie. Het - uitgaande van de te stellen fysieke en psychische eisen bevorderen van een gunstig arbeidsklimaat. Het geven van leiding aan het bedrijfsmaatschappelijk werk alsmede het onderhouden van contact met externe deskundigen en instellingen. Sociale Academie (richting personeelszaken) of daaraan gelijk te stellen opleiding, alsmede ervaring in deze werkzaamheden. aanvankelijk tot maximaal f 1.668.- per maand (commies 1e klasse). Na gebleken geschiktheid is bevordering tot hoofdcommies (maximaal f 1.936,- per maand) mogelijk. werk-planning, werkmethode-onderzoek en -verbetering, voortgangs controle en tijdregistratie. Tevens zal hem het onderzoeken van methoden ter bepaling van de arbeidsgeschiktheid worden opgedragen, alsmede de arbeidstraining. opleiding op hoger technisch niveau alsmede ervaring in het vakgebied: afhankelijk van leeftijd en ervaring tot maximaal f 1.668,- per maand (commies 1e klasse). :UNCTIE VEREIST: SALARIS het door middel van huisbezoeken en rapportage ter zake bemiddelen bij het plaatsen van kandidaat-werknemers. Het streven naar en onderzoeken van mogelijkheden tot aangepaste arbeid voor deze werknemers. Sociale Academie (richting personeelszaken) of een daarmede gelijkwaardig te achten opleiding. afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring zal benoeming geschieden in de rang van commies (maximaal f 1.450,- per maand) of commies 1e klasse (maximaal f 1.668,- per maand). Gegadigden voor de functies van Personeelsfunctionaris en Arbeidskundige worden in de gelegenheid gesteld deze zelf op te bouwen of opnieuw te structureren binnen de door de direktie te bepalen grenzen. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. FUNCTIE: VEREIST: SALARIS het geven van leiding aan 25 werknemers bij de uitvoering van bos bouwkundige werkzaamheden. kennis en/of ervaring in de bosbouw. Goede leidinggevende en contactuele kwaliteiten. tot maximaal f 1.065.- per maand (adjunct-opzichter). Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de secretaris van de Bestuurscommissie, de heer B. P. van Tetering, (Telefoon 01600-25888). Sollicitaties - binnen 14 dagen na het verschijnen van deze oproep te richten aan de voorzitter van de Bestuurscommissie voor de Sociale Werkvoorziening Breda, p/a Markendaatseweg 35, Breda. fn verband met reorganisatie van onze schoonmaak- en transportdienst vragen wij twee die in de eerste plaats alle transportwerk zaamheden binnen het ziekenhuis moeten verzorgen en die daarnaast met modern materiaal de schoonmaakdienst onder steunen. Een van hen dient in het bezit te zijn van het rijbewijs B-E om als reserve-chauffeur voor de ambulance dienst te kunnen doen. Leeftijd tot circa 40 jaar. Sollicitaties te richten aan de directie, Kloetingseweg 47. Arnhemwaarschijnlijk de mooist gelegen stad van Nederland een jong en levend cultureel centrum. En in hartje Arnhem staat het mooiste kantoorgebouw van Gelderland, het Girokantoor. Royaal en modern opgezetmet een jeugdige personeelsbezetting. Dat Girokantoor in Arnhem heeft nog méér jongeren nodig met MULO of MAVO-4. Iets voor u Wat gaat u verdienen op b.v. 20-jarige leeftijd? U krijgt dan een salaris van f 629,- bruto per maand en een pensiontoelage van f 125,-. Hiervan houdt u netto f 592,05 over. De reiskosten voor gezinsbezoek worden tot 18 jaar 1 x per week vergoed, van 18 t/m 23 jaar 1 x per 2 weken en op 24- en 25-jarige leeftijd 1 x per 4 weken. En er zijn nog meer voordelen. Wilt u ailes weten? Schrijf dan aan de afdeling Personeelszaken van het Girokantoor, Velperweg 45, Arnhem (geen postzegel). Of bel 085-43 0811toestel 2146 of 2162. GIROKANTOOR ARNHEM o.dijkstras aannemersbedrijf nv breda In verband met de forse groei van ons bedrijf zoeken wij voor de afdeling boekhouding op ons kantoor te Breda een welke belast zal worden met factuurcontrole en boekhoud kundige verwerkingen. Geboden wordt een goecie salariëring en een prettige werkkring. Opname in ons pensioenfonds is mogelijk. Met belangstelling zien wij schriftelijke sollicitaties, gericht aan de directie op onderstaand adres tegemoet. O. Dijkstra's Aannemersbedrijf N.V., Steenen Hoofd 36, Breda. werkmaatschappij van nederhorst united In de komende 5 jaar wordt een verdubbeling verwacht van het aantal com puters in Nederland. Maar het aanbod van computer-experts blijft sterk achter bij de vraag. Gevolg? Hoge salarissen en uitstekende toekomstmogelijkheden voor computerpersoneel. Uw kans? Het Instituut Computer Wetenschap pen biedt u alle mogelijkheden. In Amerika is door de grootste com- puterpraktici een aantal opleidingen ontwikkeld om zeer snel, volledig capabel computerpersoneel op te teiden. In 12 maanden ontving men een complete opleiding tot program meur of systeem-analist. Het succes was overweldigend. Dergelijke op leidingen kunt u nu ook volgen. Be slis nu! COBOL .programmeur Opleiding in de meest universele computertaal. Mondelinge colleges en computerpraktijk. Diploma be krachtigd door rijksgecommiteerde. Tijdsduur 12 maanden. Systeemanalist Opleiding legt nadruk op de ont wikkeling van nieuwe computer systemen, afgestemd op de proble matiek van het individuele bedrijf. Opleiding: middelbaar niveau. Tijds duur 12 maanden. BELANGRIJK: Alle opleidingen van het Instituut Computer Wetenschappen hebben examengarantie. U blijft - op onze kosten doorstuderen. Net zo lang tot u het diploma behaalt. Alle opleidin gen kunnen steeds op de eerste van elke maand worden begonnen ST2 Geeft u mij meer informatie over de volgende opleidingen. COBOL-programmeur Systeemanalist Doorhalen wat niet wordt verlangd Naam Adres Plaats Beroep Zenden aan: Instituut Computer Wetenschappen, Antwoordnr. 444-, 's-Hertogenbosch. O Oosterhout is één van de kleinere vestigingen van de Nederlandse Credietbank maar thans niettemin aan uitbreiding toe. Het groeiende aantal kliënten aan onze balie maakt het nodig, een representatieve jonge medewerker aan te stellen als i Dat K.K.P. betekent kontakt met kliënten. Hij ontvangt en adviseert. Behalve met geld moet hij dus ook met mensen kunnen omgaan en weten dat zijn optreden het „gezicht" van de bank helpt bepalen. Een werkkring die met een beetje ambitie snel kan uitgroeien tot een zelfstandige goedbetaalde positie. Mede daarom denken wij aanTenminste enige jaren middelbaar onderwijs, typevaardigheifl en natuurlijk een korrekt, prettig optreden. Als deze gegevens kloppen met uw ambitie en mogelijkheden, schrijft u dan spoedig een briefje aan de direktie van de Nederlandse Credietbank, Nieuwe Ginnekenstraat 3 in Breda Voor telefonische informatie01600/30250

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 8