MSV De Uitlaat voorsiet in behoefte „SPONSORS WORDEN IN DE TOEKOMST 'N NOODZAAK" Crossen specifiek onderdeel Jo Leeraert wil prestatie leveren in jubileumwedstrijd P. Yonck favoriet Zuiderparkloop MARATHON-TEAMS BEHAALDEN TITEL Zaalvoetbal B/C-junioren Demonstratie Ceulemans VTV houdt turnkamp sport TERREIN r F ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 voetbal BETAALD VOETBAL. Eredivisie: AZ '67 - FC Utrecht, Haarlem - Feijenoord, Ajax - Go Ahead, Holland Sport - NEC, NAC - MW, PSV - ADO, FC Twente - DWS, Sparta - Volendam, Excelsior - Telstar. Eerste divisie: Blauw Wit - GVAV, HVC - SC Cambuur, SVV - De Graafschap, DFC - Wagenin- (Van onze sportmcdewerker) VLISSINGEN De motorsportvereniging De Uitlaat, die in sep tember 1967 werd opgericht, heeft in de korte tijd van haar bestaan reeds bewezen in een behoefte te voorzien. Bij de start meldden zich 65 leden, maar dit aantal is in de loop der jaren al gestegien tot 180 waarvan er zo'n 50 actief zijn als crosser, het specifiek onderdeel van de motor wedstrijdsport dat door de coureurs van De Uitlaat wordt beoefend. „Bij ons bestaat er hoofdzakelijk animo voor het crossen en daar houden we het dan ook voorlopig bij", zegt Adri Boogaard, bestuurs lid van De Uitlaat, die destijds samen met Henk Kerkhove de eerste stoot gaf tot de oprichting van de vereniging. Boogaard voegt er nog aan toe: „Zij, die de wegraces verkiezen kunnen bij het Motor Ra- cingi Team Zeeland terecht, een vereniging waar we nauwe contac ten mee onderhouden. Nee, elkaar in de wielen rijden doen we zeker niet en dat is beslist ook niet nodig". De Kam vestigt er tevens de aan dacht op dat de motorsport financi eel soms onoverkomelijke moeilijkhe den oplevert voor zijn beoefenaars. „De meeste jongens steken er dui zenden guldens in, die bijeenge- scharreld worden door bijverdien sten, of die zich op ander terrein veel willen ontzeggen. Vooral het vervoer brengt voor ons veel kosten mee, omdat we vaak ver buiten de provincie aan start komen. Noodzakelijk zou het in de toe komst beslist zijn dat we één of meer sponsors kunnen vinden. De belangstelling daarvoor kunnen we misschien aanwakkeren als onze jongens prestaties op hoog niveau kunnen gaan leveren. In ieder geval zal ons streven daarop gericht zijn." De Uitlaat, die in de eerste jaren van het bestaan alleen clubwedstrij- den organiseerde, hield vorig jaar in november het eerste grote evene ment, een nationale bekerwedstrijd voor junioren in de 250- en 500-cc- klasse, op het Havendorpterreiin in Vlissingen. Boogaard: „Ondanks het gure weer was er een vrij grote belang stelling voor deze wedstrijd, vooral van de zijde der renners, die uit alle streken van Nederland waren ge komen. We zijn dan ook niet van plan het hierbij te laten en we hopen dit jaar een nationale punten- wedstrijd te organiseren, een wed strijd dus, die meetelt voor het kampioenschap ven Nederland en waarbij men kan rekenen op deel name van alle cracks. Eén en ander kan echter pas gerealiseerd worden als we kunnen beschikken over een behoorlijk crossterrein. En daar man keertnu nog aan want op het Havendorp kunnen we niet -meer terécht in verband met 'dè vésffging van industrie. De terreinkwestie is voor de man nen van de Uitlaat nogal eens een obstakel geweest. De eerste club wedstrijden werden gehouden in het Sloegebied, waar men echter spoe dig de wijk moest nemen omdat dit industriegebied werd. In 1968 kreeg men de beschikking over een terrein op de oude vuilnis belt in Rittihem waar met eigen middelen zo goed en zo kwaad als het ging een parcours werd gescha pen. Voor de omwonenden waren de brullende motoren minder aanlok kelijk en dit had uiteindelijk tot gevolg dat de gemeente Vlissingen nog voor het eind van datzelfde jaar de Uitlaat-rijders toestemming gaf op het havendorpterrein aan de slag te gaan. Nu ook dit verle den tijd is zoekt De Uitlaat naarstig naar een ander geschikt terrein. Er zijn reeds contacten daarover ge weest met de gemeente Vlissingen en de Koninklijke Maatschappij De SéheMe .Men zal, zoals het zich nu laat aanzien, een keus moeten ma ken uit een terrein van De Schelde in het Sloegebied of iets dergelijks bij de kerncentrale in Borsele of bij de haven in Vlissingen. „Het terrein van De Schelde is voor ons het meest aanlokkelijk, stelt Adrie Boogaard. „We kunnen daar een circuit aanleggen dat aan de afmetingen voldoet circa 1600 meter —en dat een goede kans heeft om te worden goedgekeurd door het KNMV. Voorlopig is het nog even ai- wachten, maar we hebben een goede hoop dat de zaak in kannen en kruiken komt.". Hoewel de actieve leden van De Uitlaat, zowel de solo- als zijspan- crossres, nog pas aan het begin van hun carrière staan hebben sommige in de standaardklasse toch al aardige resultaten geboekt. Zo heeft Warner van Peer uit Souburg in de seniorenklasse 250 cc een 8e plaats behaald in het kampi oenschap van Nederland over het seizoen 1970, terwijl zijn plaatsge noot Leo Ovaa als 9e eindigde. Dt-ze twee waren de eerste Zeeu wen, die als crossers doordrongen in de seniorenklasse van het KNMV. Bij de junioren hebben Wim Ma- thijsse op een 250 cc-machine en Cees van Belzen (500 cc) behoorlij ke prestaties geleverd. Bij de zij- spancrossers kwamen Karei de Kam en Izaak Vogel eveneens tot goede resultaten en eindigden in het kam pioenschap van Nederland op de 9e plaats. Karei de Kam, die tevens goed van de tongriem is gesneden, ziet genoeg perspectief voor de fascinerende tak van sport, die hij beoefent, al stelt hij nadrukkelijk dat er van licha melijke conditie heel veel wordt ge vraagd. „Vooral het zijspancrossen is beulenwerk, daar kan men zich ge woon geen voorstelling van maken, je moet vaak tot op de bodem van je kunnen gaan en flink kunnen incasseren". MSV De Uitlaat Karei de Kam. bestuurder Adrie Boogaard (rechts) met de beide zijspancrossers Izaak Vogel (midden) en Raymond Ceulemans zal op 2 april een demonstratie geven. (Van onze sportredaktie) TERNEUZEN Vandaag zal in Terneuzen voor de achtste maal de Zuiderparkloop worden gehouden. Voor dit belangrijke sportevenement hebben verschillende atletiekclubs ingeschreven, onder andere RKHAV, AV'56, Dynamo, Zeeland Sport en de plaatselijke club Schelde Sport, die dit evenement organiseert. Zowel KNAU-leden als niet-leden kunnen hieraan deelnemen. Ook scholieren kunnen zich laten in schrijven onder de naam van hun school. Zij worden dan volgens leef tijd ingedeeld. Bij de senioren, die vijfduizend meter moeten afleggen, is Piet Vonck van RKHAV onge twijfeld favoriet. Voor de tweede plaats wordt een groot duel ver wacht tussen Cas Mulder van Dyna mo en K. van Dalen van AV'56. Bij de A-junioren, waarvan het par koers drieduizend meter lang is, zal het een spannende strijd worden tussen twee kanshebbers, J. Vonck en A. Schout, beiden van de RKHAV. J. Schout van RKHAV die tevens kampioen van Nederland is over deze afstand, is bij de B- junioren, die drieduizend meter moeten afleggen de grootste kans hebber. Voor hem is dit ongetwij feld een goede training, daar hij zijn Nederlandse titel op 7 maart in Emmeloord zal moeten verdedigen. Bij de C-junioren, voor wie een parkoers is uitgezet van veertien honderd meter, is de te kloppen atleet J. Koulen van de organiseren de vereniging. Ook bij de dames bedraagt de afstand veertienhonderd meter. Hier is Cora Hofman van Schelde Sport de favoriete. Bij de meisjes voor wie het parkoers even eens veertienhonderd meter is, heeft R. de Vin van Zeeland Sport dè meeste kans. De meisjes in de cate- goriën B, C en D lopen een afstand van Zevenhonderd meter. Hierin lo pen geen uitgesproken favorieten. HULST De eindrangschikking van het zaalvoetbal bij de B- en C- junioren ziet er als volgt uit Groep B-l: Steen 6 10, (30-9) HVV '24 6 10, (28-13); Clinge 6 4; Graauw 6 0. Groep B-2HW '24 2 6 12; Steen 2 6 8; HVV '24 3 6 4; HW '24 4 6 0, Groep C-lVogelwaarde 6 11; HW '24 I 6 9; Clinge I 6 4; Graauw I 6 0. Groep C-2HW '24 n 6 12; HW '24 III 6 8; HVV'24 IV 6 4; Graauw II 6 0. (Van onze sportmedewerker) HULST De biljartliefhebbers zullen de eerstkomende maanden in Hulst zeker aan hun trekken komen. Allereerst worden vandaag de voor ronden gehouden voor het kampi oenschap hoofdklasse libre van het gewest Zeeuwsch-Vlaanderen onder auspiciën van de KNBB. Aan dit toernooi zal worden deelgenomen door Jo Leeraert en F. de Rijk van, HBC uit Hulst, Tas van ABC uit Axel, Dallinga van Sluiskil en Van den Boogaert en Dumez uit Sas van Gent. De winnaar zal gerechtigd zijn deel te nemen aan het kampi oenschap van het gewest Brabant en Zeeland. Voor een van hen, Jo Leer aert uit Hulst, wordt het deze keer een bijzonder kampioenschap. Het zal de 50ste keer zijn, dat de HBC- er, die reeds 27 jaar deel uitmaakt van deze club, aan een officieel kampioenschap van de KNBB zal deelnemen. Twaalf jaar speelt de Hulstenaar nu al in de hoofdklas, twee keer, in 1966 en 1970, Werd hij uitgezonden naar gewestelijke kam pioenschappen. De eerste keer was dat in Nieuwerkerk en de tweede keer in Renesse. Ondanks het feit dat Jo Leeraert de laatste tijd dik wijls de rol van „kampioenkiller" heeft vertolkt is het hem toch niet te doen om werkelijk grootse pres taties. Als dat het geval zou zijn geweest was hij reeds heel wat verder op de biljartladder geklom men, want capaciteiten heeft hij on getwijfeld. Hij beschikt echter over te weinig tijd om zich intensief op zo'n kampioenschap te kunnen voor bereiden. Toch heeft hij deze keer het plan opgevat van zijn jubileum- wedstrijd een uitschieter te maken. Een dezer dagen oefende hij bij zijn broer Piet aan de biljarttafel, waar bij hij op zijn eentje de ballen met grote scoringsdrift over het groene laken stootte. Volgens hem zal het aanstaande kampioenschap een open kamp zijn. „En", wil Leeraert nog kwijt, „ik wil in het café van mijn broer nog eens iets extra's uitha len...". Naast de gewestelijke kampioen schappen in café De Kroon staat op vrijdagavond twee april een nog groter biljartspektakel te wachten. In café-restaurant De Bruyn komt dan de Belgische grootmeester Ray mond Ceulemans uit Grobbendonk een demonstratieavond geven. Ceu lemans zal het die avond opnemen tegen Blommaert. wat betreft libre, tegen Jo Leeraert in het bandstoten en tenslotte tegen Rein Dieleman wat betreft kader en driebanden. Verder zal de viervoudig Europees kampioen nog fantasiebiljart ten beste geven. Voor dese--.avond be staat nu al zoveel belangstelling van diverse biljartclubs, dat besloten is een tribune in de biljartzaal van De Bruyn's restaurant aan te brengen. Verder wil men ook nog 'n officieel tintje aan deze avond geven door onder andere het college van b. en w. van Hulst te inviteren. Het programma voor het kampi oenschap van Zeeuwsch-Vlaanderen hoofdklasse, dat zoals boven ver meld in café De Kroon zal worden gespeeld, ziet er als volgt uit: van daag: om twee uur Dallinga - Tas, om half vier Duimez-v. d. Boogaert, om vijf uur Leeraert - De Rijk, Nog diezelfde avond wordt de twee de ronde afgewerkt, terwijl de daar op volgende dag het kampioenschap verder gaat. De finalepartijen vin den plaats op zaterdag 13 februari. Autosport. Op het circuit van de Franse stad Le Mans zal op 18 april een 3-uurs race worden gehou den voor wagens in de Grand Tu- rismo-, de sport- en de prototype klasse. Er is plaats voor een veld van 55 coureurs van wie de deelne mers aan de „24 uur" van Le Mans prioriteit hebben bij de inschrijving. Aan prijzengeld is er een totaal beschikbaar van ongeveer 35.000 gulden, van welk bedrag de winnaar ongeveer 4.000 gulden zal krijgen. (Van onze medewerker) VLISSINGEN 31 meisjes, ouder dan tien jaar, hebben ingeschreven voor de open turnkampioenschap- pen, die aanstaande zondag om vier uur door de gymnastiekvereniging VTV uit Vlissingen in de Jan Ligt- hartschool te Vlissingen worden ge organiseerd. Van de jeugdige deelneemstertjes is Aimelies Clarisse, het veelbelo vende turnstertje van VTV uit Vlis singen reeds opgenomen in de B- selectie meisjes van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond hopelijk geheel hersteld van een keelaandoening, die haar op 23 janu ari jongstleden belette deel te ne men aan de kringkampioenschappen voor meisjes t.m. 15 jaar. Anja La- grauw van Deltasport uit Zierikzee, de verrassing tijdens het kringkam pioenschap voor meisjes door als tienjarige beslag te leggen op de achtste plaats, zal ook in de voorste gelederen strijden. De andere deel neemstertjes zijn afkomstig uit de volgende Zebra-verenigingen: VTV uit Vlissingen, Deltasport uit Zierik zee, MTV'69 uit Middelburg, Olym- pia uit Kapelle en Volharding uit Goes. De noodzakelijke verplaatsing van de zaterdag naar de zondag was er de oorzaak van dat WIK uit St.- Annaland, de verenigingskringkam- pioen van de Zebra in deze afdeling, zijn meisjes heeft moeten tenigtrek- ken. Anders had men Annelies Cla risse, Anja Lagrauw en de WIK- meisjes Ankie Groenewegen en Isa Theunissen eens gezamenlijk aan het werk kunnen zien. Tijdens de jongenswedstrijd die om half twee in dezelfde zaal begint, is de gehele succesvolle VTV-jongensploeg van de partij. De andere deelnemers zijn afkomstig van Volharding uit Goes, MTV '69 uit Middelburg en Delta sport uit Zierikzee. In totaal hebben 16 jongens ingeschreven. Wedstrijd onderdelen bij de meisjes zijn evenwichtsbalk, lange mat, brug on gelijk en paardsprong, voor de jon gens ringen, paardesprong, brug, rek en lange mat. In alle wedstrijdon derdelen moet verplichte oefenstof worden verwerkt. gen, Vitesse - Willem II, FSC - Helmond Sport Heerenveen - Hera cles, Veendam - FC Den Bosch. Tweede divisie: VW - Hermes DVS, SC Drente - RBC, Roda JC - Eindhoven, Noad - Baronie, PEC - Limburgia, AGOW - De Volewijc- kers, Gooiland - EDO, ZFC - RCH. B-elftallen: Tweede klas B: Fortuna Vlaardingen - WV, FC Utrecht - RBC, Roda JC - Willem II, NAC - Eindhoven, FSC - MVV, NOAD - Limburgia, DFC - Excelsior, Hermes DVS - Baronie. Amateurvoetbal. Eerste klas E: RKC - Alliance, VCW - Concordia SVD, TSC - TOP, Veerse Boys - Helmond, Middelburg - Geldrop, Sparta '25 - DESK. Tweede klas B: Axel - SC Gastel. Derde klas C: Baardwijk - Zundert. Derde klas D: Zeeland Sport - HVV '24, Kaaise Boys - De Schutters. RCS - Hontenisse. Vierde klas F: Be Ready - Internos. Vierde klas G: BSC - Grenswachters, VES - Oude molen, Vosmeer - Cluzona, Steen bergen - FC Bergen Vierde klas H: Oostburg - Corn Boys. Noormannen - Koewacht, Walcheren - Biervliet, Sluiskil - Hansweertse Boys. KNVB-RESERVEKLASSEN Reserve 2e klas B: Vlissingen 2 - Terneuzen 2, VOAB 2 - DESK 2; reserve 3e klas C: MOC '17 2 - Steenbergen 2, WSC 2 - RKDVC 2; reserve 3e klas D: Zeeland Sport 2 - HW '24-2, Zeelandia 2 - Goes 2, Vlissingen 3 - Middelburg 3, RCS 2 - Zierikzee 2. ZONDAGVOETBAL KNVB AFDELING ZEELAND le klas: DFS 1 - Lewed. Boys 1, Domburg 1 - Hulsterloo 1, Ria 1 - Renesse 1, Sehoondijke 1 - Philippi ne 1; res. le klas: Noormannen 2 - Oostburg 2, Vlissingen 4 - Honte nisse 2, Walcheren 2 - Zeeland Si rt 3; 2e klas A: Breskens 3 - HVV 3, Philippine 2 - Hansw. Boys 2; 2e klas B: Domburg 2 - Renesse 2, Cortgene 1 - Luctor 2; 3e klas A: SDO 1 - Ria 2, Corn Boys 3 - Clinge 2; 3e klas B: Terneuzen 5 - Breskens 4, Jong Ambon 1 - Zee land Sport 4, IJzendijke 3 - Vlissin gen 5; 3e klas C: Lewed. Boys 2 - Goes 4, Luctor 3 - Robur 3, Vlissin gen 6 - Zeelandia 4. Walcheren 3 - Noormannen 3. A-JUNIORENCOMPETITIE Groep Al: Zeeland Sport Al - Axel Al, .Oostburg Al - Vlissingen Al, Vogelwaarde Al - Tern. Boys Al, Wissenkerke Al - Middelburg Al, Arnemuiden Al - Zierikzee Al, HW Al - Steen Al, Terneuzen Al - Goes Al; groep A2: Nieuwland Al - Domburg Al. Serooskerke Al - Meeuwen Al, VCK Al - Veere Al, Zeeland Al - Oostkapelle Al; groep A3: Middelburg A4 - Zeeland Sport A2, Zeelandia A2 - Vlissingen A3; groep A4: Kapelle Al - 's-Heer Arendskerke Al, Hoedekenskerke Al - Kloetinge Al, Krabbendijke Al - Kruiningen Al; Volharding Al - Ril- landia A2, Wemeldinge Al - Robur Al; groep A5: Apollo A2 - Heinkens- zand Al, Bevelanders Al - Cortgene Al, Goes A2 - Colijnspl. Boys Al, Nieuwdorp Al - Apollo Al; groep A7: Oostburg A2 - Aardenburg Al; groep AB: Zaamslag Al - Hulsterloo Al. ZATERDAGVOETBAL KNVB Tweede klas A: De Meeuwen - 's- Gravenzande s.v., NEO '25 - Arne muiden; derde klas zuid: Sleeuwijk - BVC '54, Smerdiek - Terneuzense Boys, Good Luck - Roda Boys (14.30 uur), Wit Zwart - Dinteloord, Krab bendijke - NOAD '32; vierde klas A: Wilhelmina '26 - Zwaluwse Boys, Nivo Sparta - Tricht, Altena - GDC, PTT Breda - Veen, Seolto - Beatrix '63, Rust Roest - Brakel; vierde klas B: Chrislandia - VVN, Nieuwland - Kloetinge, AZVV - WHS, Hoek - Wissekerke, Nieuwdorp - VCK, Yer- seke - KaDelle. AFDELING ZEELAND le klas: Arnemuiden 2 - Veere 1, Middelburg 5 - Mevo 1, Waarde 1 - Zaamslag 1; 2e klas A: Brouwersha ven 1 - WIK 1, Bruse Boys 1 - Wemeldinge 2, Duiveland 1 - Krui ningen 1; 2e klas B: Oostkapelle 1 - Serooskerke 1; 3e klas A: Kloetinge 3 - 's-Heer Arendskerke 2, Schore 1 - DFS 3, WIK 2 - Bruse Boys 2; 3e klas B: Apollo 2 - SSV 1, GPC 2 - Kloetinge 4; 3e klas C: Vlissingen 8 - Hoek 2, Zaamslag 2 - Sluis 2; 4e klas A: DFS 4 - Brouwershaven 2, Mevo 2 - Duiveland 2, Serooskerke 2 - Colijnspl. Boys 2, SKNWK 2 - Bevelanders 2; 4e klas B: Domburg 3 - Serooskerke 3, GPC 4 - VCK 4, VCK 3 - Meeuwen 3, Veere 3 - Serooskerke 4, Vlissingen 9 - Oost kapelle 3; 4e klas C: Borssele 3 - Nieuwdorp 3, Heinkenszand 3 - Ar nemuiden 4, SVD 3 - Nieuwland 3; 4e klas D: Apollo 3 - Rillandia 3, Kapelle 4 - Kruiningen 4, Kloetinge 7 - Kruiningen 2, Kloetinge 5 - Krabbendijke 3, SSV 3 - Schore 2, Wemeldinge 3 - Kloetinge 4; 4e klas E: Hoedekenskerke 2 - Waarde 2, Kruiningen 3 - Krabbendijke 2, Spui 3 - Apollo 4, Yerseke 3 - Hoek 3, Tern. Boys 4 - SVD 2; 4e klas F: AZVV 3 - Corn Boys 4, Philippine 3 - Oostburg 3, Sluis 3 - Tern. Boys 5. jjhanclbaJ Hoofdklas dames: Walcheren - Athleta, Zeeburg - Quintus, Hellas - Swift, heren: Aalsmeer - ESCA, Sit- tardia - Niloc, Swift - Olympia, AHC '31 - V. en L. Landelijke le klas dames: PSV - Beatrix, Swift 2 - De Schutters, Athene - EMM, heren: PSV - Str. Meteoor, Hellas - Quintus, Hermes - WLC-DES, EMM-Snelwiek. Landelijke 2e klas dames: ËBHV - GSC, Were Di - EVV, Olympus - Volt, Boemerang - Rapid, heren: EBHV - GSC, Were Di - Internos, Olympus - Volt, Fortuna - Dongen. Afdeling West Noord-Brabant da mes le klas: Dongen - Uilenspiegel, Break Out - EBHV 2, Desk - Ta ctlos, heren le klas: Dongen 2 - Taxandria, Boemerang - Rapid, Desk - Blauw Wit, dames 2e klas A: SOA 2 - Gilze, Blauw Wit - Terheij- den, heren 2e klas A: Tornado - Groene Ster, Rapid 2 - SOA, dames 2e klas B: DVS - Internos, Riel - Gilze 2, heren 2e klas B: Gilze - Taxandria 2, Uno Animo - Avanti, dames 3e klas A: Rapid 2 - Boeme rang 2, heren 3e klas A: Rapid 3 - BVC, Heerle 2 - EBHV 3, Break Out 2 - Groene Ster 2, heren 3e klas B: Boemerang 2 - Desk 2, dames 3e klas C: Stokhasselt - Break Out 3. Afdeling Zeeland dames le klas: Zeeland Sport - Olympus 2, Honte nisse - Walcheren 2, heren le klas: Walcheren 1 - Olympus 2, Volhar ding - Fortuna 2, heren 2e klas: Walcheren 2 - Olympus 3, Fortuna 3 - EMM 2, SIOS - GSC 3, dames 3e klas: Delta Sport 2 - Schelde Sport, heren 3e klas: Olympus 5 - Walche ren 3, Marathon 2 - Olympus 4. tafeltennis Hoofdklas: Phoenix 1 - St.-Aloysius 1, TSF 1 - Victory '55 1, Wilskracht 1 - Tempo Team 2; overgangsklas: De Treffers 3 - St.-Aloysius 2, TSF 3 - Wibats 3, Wilskracht 2 - Tilburg 2; le klas: Wüno 1 - St.-Aloy 3, Wilno 2 - Pzem 1, Pzem 1 - ONA 1, Wilno 2 - St.-Aloy 3 (afgebr. wedstr.), Zamd 1 - MZ 4, B. Smash 2 - St.-Aloy 4, Haringman 2 - MZ 4, B. Smash 2 - Zand 1; 3e klas: MZ 5 - MZ 7; 4e klas: B. Smash 5 - St.- Aloy 5, Zand 4 - Goes 3, MZ 10 - Zand 3, Apollo 1 - B. Smash 6, Zand 5 - Croon 2, MZ 8 - Schans 2. korfbal Vlissingen. le klas A: Animo II - Zuidwesters I. 2e klas A: Animo IV - Seolto I. Junioren 1 A: Stormvo gels I - Animo I. Junioren 2 A: Swift III - Animo II. Adspiranten A: Zuidwesters A - Seolto A, Animo A - Swift A. Adspiranten F: Zuid westers B - Volharding B. Adspiran ten K: Seolto C - Tjoba D. Adspi ranten I: Animo D - Blauw Wit C. Pupillen A: Stormvogels A - Animo A. Pupillen E: Seolto - Swift B. Middelburg, le klas A: Ondo I - Swift II. 2e klas A: Atlas I - Animo III. 2e klas C: BKC - Luctor n. Adspiranten B: Togo A - Olympia. Adspiranten G: Stormvogels C - Swift E. Adspiranten I: Togo E - Swift F. Adspiranten J: Swift G - Togo F, Ondo B - Animo E. Adspi ranten K: Togo G - Swift H. Pupil len E: Animo D - Seolto Goes, le klas B: Tjoba II - Luctor I. Junioren 1 B: Tjoba I - Blauw Wit I. Junio ren 2 B: Blauw Wit II - Luctor. Adspiranten B: Volharding A - Blauw Wit A. Adspiranten D: Togo B - Blauw Wit B. Adspiranten H: Tjoba C - Luctor Pupillen D: Tjoba B - BKC, Blauw Wit B - Luctor. Pupillen F: Togo - Blauw Wit C. (Van onze medewerker) TERNEUZEN Het is Marathon gelukt de hegemonie van Jong Am- bon en Avanti te doorbreken. Sedert jaren maakten beide laatstgenoemde verenigingen de dienst uit, maar als bewijs van de bredere ontwikkeling van de badmintonsport werd in de le klas Marathon 1 kampioen, ter wijl ook in de 2e klas een Mara thon-team kampioen werd, en in de jeugdcompetitie een Marathon-team mede aan de leiding gaat. Marathon heeft met 't aantrekken van Jan van Sommeren als trainer een goede gooi gedaan. De goede klassering van het 2e, 3e en 4e team wijzen er op, dat Marathon een steeds bredere basis krijgt. In de le klas speelden de als tweede en derde geklasseerden, Jong Ambon en Avanti 2 opnieuw tegen elkaar gelijk 44. De overige uitslagen in de le klas zijn: Marathon 1 Zierikzee 62 en Fifteenth Point Marathon 2: 08 Stand: Marathon 1 (Kampioen) 917, Jong Ambon 913, Avanti II 88, Marathon II 85, Zierikzee 65, Fifteenth Poinit 80. In de 2e klas wordt kampioen Marathon III op de voet gevolgd door Wings II, dat in de 2e wed strijd tegen Marathon III opnieuw verloor en daardoor uitgeschakeld werd (uitslag 62). De overige uitslagen zijn: Marathon III Houck 80, Avanti III Wings III 44, Marathon III RiHanidia III 62, Houck Wings III 26, Astroïden Hoeck 62, Rillandia III Astroïden 17. Stand: Marathon 1325, Wings n 1118, Astroïden 1218, Wings III 12—13, Avanti III 11—8, Houck 11— 5, Rillandia IU 123, Fifteenth Point II 102. In de 3e klas werd opnieuw Astroïden II kampioen, met Mara thon IV als goede tweede. De strijd in de 3e klas is erg spannend ge weest. met weinig 8—0 uitslagen. Zelfs het onderstaande Wings V wist nog 13 partijen te winnen! De uitslagen van de laatste 2 competitie- weken: PZEM Rillandia IV 3—5, Rillandia IV Wings IV 6—2 Houck II Avanti IV 2—6, Mara thon IV Avanti IV 5—3, Astroï den II Wings V 7—1, PZEM Marathon IV 53, Avanti IV PZEM 5—3, Houck II Rillandia IV 44. De stand: Astroïden II (kampi oen) 1323, Marathon IV 1218, Avanti IV 13—17. Wings IV 11—12, Rillandia IV P7EM 129, Houck II 11—2, Wings V 8—0. m

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 7