NCB wapent zich tegen industrieën Geen grotere uitbreiding Terneuzen Overleg streekplan O.Z.-Vlaanderen in Axel N.-Beveland baart zorgen Het ontbreekt Zeeland aan „binnenpret" OSSENISSE WAARHEEN? Rekenkamer komt maandag naar de PZEM WEDGWOOD Schuitema neemt Duvekot- Roset over stad streek De PZEM en de betrokkenen Motregen V waterstanden IN VOORONTWERP STREEKPLAN OOST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woongebieden bij Axel en Philippine Zeeuw gewond bij ontploffing op vrachtschip Albert Eggermont Elektriciteit in Clinge en Nieuw-Namen uitgevallen MAANDAG 8 FEBRUARI 1971 i (Van een onzer verslaggevers) GRAAUW „Als het streekplan voor Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen blijkt te voorzien in industrialisatie van gebieden, waarvan wordt geacht, dat die industrialisatie in hoge mate schadelijk is voor de landbouw, dan zullen we niet nalaten blijk te geven van onze afkeuring daarover." Dit heeft kringvoorzitter J. de Waal van de NCB vrijdagmiddag desge vraagd gezegd, naar aanleiding van het bericht, dat het óntwerp-streckplan aan de Oost-Zeeuwsch-Vlaamse gemeentebesturen ter visie is gegeven. Enkele weken geleden heeft de georganiseerde landbouw op voor hand al blijk gegeven van zijn af keuren over eventuele industrialisa tie rond Ossenisse. Men is niet be reid daarmee zonder meer genoegen te nemen. Aangenomen wordt, dat met deze plannen de belangen zijn gemoeid van tachtig boeren. Overwogen wordt actie te ondernemen, zodra er van het streekplan iets meer bekend zal zijn. GS hebben beloofd dat vrijdag 26 februari, na de hoorzitting met de vijf gemeentes in het stadhuis van Axel, mededeling gedaan zal worden. De heer De Waal over eventueel door de landbouw te ondernemen activiteiten: „We zullen wel degelijk gaan praten over het voeren van actie, maar we hebben er momenteel geen idee van wat we zouden kun nen doen. We zullen weer wel iets gezamenlijk ondernemen via de ge organiseerde landbouw", zoals be kend is de Zeeuwsch-Vlaamse land bouw voorstander van industrialisa tie van Saeftinghe en tegen de om geving van Ossenisse als industrie gebied. Naar verluidt zou het streekplan voorzien in industrialisatie van Os senisse. De Waal: „Ik heb gehoord dat daar zo'n 2500 hectare mee ge moeid is. Neem een gemiddelde van dertig hectare bedrijf en u ziet dat het dan gaat over tachtig boeren om over de consequenties voor de aan grenzende bedrijven nog maar te zwijgen". Hoe is de stemming op dit mo ment? „Goed, er is sprake van onze kerheid. De meesten hebben een passieve, afwachtende houding aan genomen. Ze zeggen: het heeft al zo lang geduurd en ze praten er al zo lang over, het zal onze tijd wel duren." tt TVe officiële mededeling, dat de Rekenkamer op acht februari met het onderzoek naar verschrij vingen in de PZEM-boekhouding gaat beginnen, maakt gewag van een eindprocedure. „Het eindrapport", aldus de me dedeling, „zal vooraf worden be sproken met de betrokenen, in dit geval de directie van de n.v. PZEM". Deze formulering is in zichzelf tegenstrijdig. Immers: „betrokke nen" in de PZEM-affaire zijn ook de personeelsleden van wie is gezegd, dat zij aan de verschrijvingen heb ben meegewerkt, of ze zelfs op eigen initiatief zouden hebben ge pleegd. De taakomschrijving die de raad van bestuur van de PZEM ten behoeve van het Rekenkamer-onder- zoek heeft opgesteld, maakt daar van dan ook nadrukkelijk gewag. Het is naar onze mening billijk, dat het begrip „betrokkenen" in de eindprocedure wordt uitgebreid tot een representatieve vertegenwoor diging van het in opspraak geko men personeel, door b.v. de vak bonden. Voorts is de term „directie van de n.v. PZEM" in de officiële mede deling vaag. Bij de PZEM kent men geen „directie" in de gewone be tekenis van dit woord, maar slechts een directielid: de directeur zelf. Het onderzoek speelt zich feitelijk rond zijn persoon af, om niet te zeg gen: het is in het bijzonder tegen hem gericht. Om alle schijn te vermijden is het j wenselijk het eindrapport dus niet alleen met de PZEM-directeur te be spreken maar inderdaad met alle be trokkenen. (ADVERTENTIE) Vooruitzichten voor zondag en maandag, opgesteld door het K.N.M.I. op vrijdag om 18.00 uur: Slechts hier en daar regen of motregen en temperaturen aanhou dend boven normaal. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland. Voor zondag: aantal uren zon: 0 tot 3; min.-temp.: 3 tot 7 graden boven normaal; max.-temp.: 1 tot 4 graden boven normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 80 pro cent; kans op een geheel droog et maal: 50 procent. Voor maandag: aantal uren zon: 0 tot 4: min.-temp.: 2 tot 6 graden bo ven normaal; max.-temp.: 0 tot 4 gra den boven normaal; kans op een dro ge periode van minstens 12 uur: 90 procent; kans op een geheel droog et maal: 70 procent. EEN BEGRIP VOOR AL UW AUTOBANDEN Konstanz 277 (plus 1), Rhelnfel- den 185 (-7), Straatsburg 174 (-18), Plittersdorf 320 (-9), Maxau 380 (- 3), Plochingen 132 (pl 3), Mann heim 203 (-2), Steinbacr 150 (-17), heim 203 (-2), Steinbach 150 (-17), Kaub 173 (-10), Trier 337 (-8), Ko blenz 212 (-22), Keulen 212 (-12), Ruhort 411 (-29), Lobith 1050 (-40), Pannerdense kop 1019 (-40), IJssel- kop 908 (-33), Eefde IJssel 472 (- 26), Deventer 360 (-26), Monsin 5535 (plus 53), Borgharen 4147 (pl 50), Belfeld 1269 (pl 13), Grave beneden de sluis 544 (-1). Morgen, zondag 7 febr Bergen op Zoom, 1.44 en 14.17 uur; Hansweert, 0.47 en 13.27 uur; Terneuzen, 0.10 en 12.49 uur; Vlissingen, 12.19 uur; Wemeldinge. 1.34 en 14.07 uur. Maandag 8 febr. Bergen op Zoom, 2.46 en 15.12 uur; Hansweert, 1.47 en 14.20 uur; Terneuzen, 1.07 en 13.40 uur; Vlissingen. 043 en 13.09 uur: Wemeldinge, 2.36 en 15.02 uur. Ook voor particulier Tivoliweg 63 Hulst Tel. 01140-2461 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG In een uitvoe rig antwoord op vragen van de sta tenleden Van Bennekom (AR) en Van der Peijl (CHU) heeft het col lege van GS van Zeeland gisteren meegedeeld, dat het bezorgd is over de toekomst van Noord-Beveland. Het college hoopt, dat de voort schrijdende industrialisatie in Zee land ook betere kansen (bijvoorbeeld als woongebied) voor Noord-Beve land zal scheppen. Aan de provinci ale planologische dienst is gevraagd om over dat onderwerp een advies uit te brengen. In het advies zal ook rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheden welke Noord-Beveland als recreatiegebied bezit. Noord-Beveland kampt niet met een woningtekort. Het aantal wonin gen is zelfs wat opgevoerd, maar desondanks liep het bevolkingsaan tal terug en blijft het steeds verder teruglopen. Beleggers en de Midden- Zeeuwse industrie hebben voor de woonmogelijkheden op Noord-Beve land tot dusverre geen interesse ge toond. Het is mogelijk, zo hebben GS laten weten, dat er een bijzondere werkgroep voor de ontwikkeling van Noord-Beveland in het leven wordt geroepen. Een initiatief in die richting, kan echter pas worden ver wacht nadat de PPD het gevraagde advies heeft uitgebracht. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG. Het college van G.S. van Zeeland heeft voor vrijdag 26 februari de colleges van b. en w. van de vijf gemeenten in Oost-Zeeuwsoh-Vlaanderen uitgeno digd voor een oriënterende bespre king over het voorontwerp streek plan Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. In de ochtenduren zullen de dagelijkse besturen van de gemeenten afzon derlijk door G.S. worden ontvangen. Voor elk gesprek is drie kwartier uitgetrokken. In de middaguren zuilen G.S. de colleges van B. en W. gezamenlijk horen. De besprekingen vinden plaats in de raadszaal van Axel, en zij zijn niet openbaar. Wel zal na afloop voor de pers een samenvat tend overzicht van het besprokene worden gegeven. Het voorontwerp streekplan Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen is kortgeleden de planologische commissie gepas seerd en aan G.S. toegezonden. Het college wil nu eerst met de betrok ken gemeentebesturen spreken, om hun eerste reacties te vernemen, en pas daarna zelf een standpunt bepa len dat overigens nog voorlopig zal zijn. Vervolgens wordt het voorontwerp in de openbaarheid gebracht, zoals ook is gebeurd met de voorontwer pen van andere Zeeuwse streekplan nen. Het wordt toegezonden aan de gemeentebesturen, de waterschap pen, de landbouworganisaties en verschillende andere instanties en instellingen. Bovendien wordt het in alle gemeentesecretarieën in het be trokken gebied ter inzage gelegd. zodat iedereen zich ter plaatse kan oriënteren. Het is verder de bedoeling op grond van nieuwe plannen die daar over zijn ontwikkeld, om een bro chure op grote schaal te versprei den, waarin de hoofdlijnen van het voorontwerp streekplan worden be schreven, Evenals dat in het verle den op Sohouwen-Duiveland is ge beurd, zullen in Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen in enkele plaatsen open bare hoorzittingen worden gehouden. De periode van de eerste ter visie legging kunnen bezwaarschriften worden ingelegd. Nadat deze zijn beoordeeld volgt pas de officiële ter visie legging van het ontwerp, waar na de procedure in werking treedt, welke in de wet op de ruimtelijke ordening wordt omschreven Het bestuurlijke vooroverleg dat G.S. met de vijf gemeentebesturen gaan voeren is een nieuw ele ment in de tot heden bij de behandeling van voorontwerpen ge volgde procedure. Dit overleg gaat namelijk vooraf aan de verschillen de fasen zoals die zijn genoemd in de zogenaamde inspraaknota van G.S., die door prov'inciale staten in september 1969 is aanvaard. Dit houdt mede verband met het proble matische karakter van het streek plan Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. daarin komen immers de gewenste toekomstige bestemming van het ge bied bij Ossenisee en het Verdron ken Land van Saeftinge aan de or de, en verder de ontwikkeling van de kanaalzone, de situering van de nieuwe woongebieden etc. etc. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/MIDDELBURG Op maandag acht februari gaat de Algemene Rekenkamer een be gin maken met het onderzoek in de PZEM-administratie naar ver schrijvingen die ten behoeve van de directeur, ir. T. Bogerd, zou den zijn gepleegd. Drie ambtena ren van de Rekenkamer, onder wie een registeraccountant, met kennis van zaken omtrent bouw kosten en bouwprojecten, (in het geding is hier immers de bunga low van ir. Bogerd te Domburg tegen een onwaarschijnlijk laag bedrag), zullen de zaken in de PZEM-boekhouding napluizen. Het onderzoek kan acht weken vergen, maar het is ook mogelijk dat het vier maanden gaat duren. Dit hangt onder meer af van de ingewikkeldheid van de vraagstuk ken die men op het spoor denkt te komen. Er is een eindprocedure, welke behelst, aldus is officieel meege deeld, dat het eindrapport, alvorens het naar de minister van Binnen landse Zaken wordt gestuurd, wordt besproken „met de betrokkenen, in dit geval de directie van de n.v. PZEM". De minister geeft het rapport na bestudering door aan de belangheb bende organen. De Rekenkamer heeft terstond na ontvangst van een desbetreffend verzoek van minister Beernink tot het instellen van het onderzoek besloten. Zie ook com mentaar. Ossenisse: Wel of geen industrie. (KLM - luchtfoto) (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Het voorontwerp streekplan voor Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen, waarnaar door vijf gemeenten in dit gebied met span ning is uitgezien, is gisteren door de gemeentebesturen van Terneu zen, Axel, Hulst, Hontenisse en Sas van Gent ontvangen. De burge meesters van die gemeenten die wij om een eerste commentaar op het voorontwerp vroegen, beriepen zich op het dringende verzoek van het provinciaal bestuur vooralsnog niets over het ontwerp streek plan openbaar te maken. Dat kan pas op 26 februari a.s. gebeuren, wanneer Gedeputeerde Staten van Zeeland op het gemeentehuis in Axel een hoorzitting houden met de gemeentebesturen van de bij het streekplan betrokken gemeenten. Op 19 februari zullen de vijf colleges van b. en w. zich gezamenlijk over het streekplanontwerp beraden. In brede kring in Terneuzen wordt al geruime tijd de vrees ge koesterd, dat Terneuzen volgens het streekplan voor de toekomst niet op verdere uitbreiding in oostelijke richting hoeft te rekenen. In een schetsontwerp van de provinciale planologische dienst van een zestal jaar ge'eden was ten oosten van Terneuzen nog een groot woonge bied ingetekend. Algemeen wordt aangenomen, dat men deze toekom stige ontwikkeling met het oog op het te stichten grote haven- en in dustriegebied bij Ossenisse heeft losgelaten. De nieuwe wooncentra zouden nu volgens het ontwerpstreekplan gesi- Burgemeester M. K. van Dijkt. „Als Axel een woonfunctie krijgt, verwondert me dat niet". tueerd zijn in de gemeente Sas van Gent en wel bij Philippine en tus sen Axel en Hulst. Daar zouden grote woningeoncentraties gereali seerd moeten worden voor de men sen die bij de havens en bij de zeehavenindustrie van Ossenisse werkzaam zullen zijn. Het is dan ook te verwachten, dat Terneuzen de planologische beperking van zijn ontwikkeling in oostelijke richting de enig mogelijke niet zonder slag of stoot zal accepteren. Op het ogenblik is Terneuzen de snelst- groeiende gemeente van Zeeland en met haar bijna 33.000 zielen de op een na grootste van de provincie. „Er staan enorme belangen voor Terneuzen op het spel. Als het in derdaad zo zou zijn dat Terneuzen niet naar het oosten mag uitbreiden, dan zal deze stad ingesnoerd wor den. Het is voor ons een kwestie van io be or not to be", aldus loco burgemeester R. Hoi van Terneuzen. Overigens had de heer Hol nog geen kennis kunnen nemen van het voorontwerp streekplan. Burgemees ter J. C. Aschoff was voor commen taar niet te bereiken. Burgemeester R. A. J. den Boer van Sas van Gent zei dat de inhoud van het ontwerp streekplan van ver trouwelijke aard is en dat hij er dus niets over kon zeggen. „In ieder gevai ber ik blij dat het plan nu eindelijk is los gekomen". Toen wij de heer Den Boer vroegen of hij verwacht had dat Philippine nog eens een woongebied voor mogelijk tienduizenden mensen zou kunnen worden, antwoordde hij: „Ja, dat zat er wel in". Burgemeester M. K. van Dijke: „Het ontwerp streekplan is ons ter vertrouwelijke kennisneming ge stuurd. G.S. schrijven dat zij na overleg met de gemeentebesturen de pers zullen inlichten. Ik heb het ontwerp nog niet in tensief kunnen bestuderen, maar als het waar is dat Axel hierin een woonfunctie krijgt toebedeeld dan verwondert me dat niet. Het .igt in de lijn der verwachting gezien de ligging van Axel". Ook burgemeester mr. M. Somers van Hontenisse wilde gisteren niet ingaan op het concept voorontwerp streekplan. „Ik kan er weinig over zeggen om twee redenen: op de ee-ste plaats is de tijd te kort en op de tweede plaats staat boven de stukken nog steeds het stempel ver trouwelijk" Burgemeester P. Molt- hotf van Hulst was vrijdag voor commentaar niet te bereiken. Burgemeester R. A. J. den Boer: „Philippine misschien woongebied voor tienduizenden mensen". fVan een onzer verslaggevers) BREST In de machinekamer van het Nederlandse vrachtschip „Accres" heeft zich een ontploffing voorgedaan. Bij de ontploffing wer den kapitein L. Dijkstra uit Gronin gen en machinist j. Elings uit Mid delburg gewond. De kapitein is in een ziekenhuis in Roscoff opgeno men. Het schip was met graan op weg van Bordeaux naar Selbv. Op het moment van de ontploffing be vond de „Accres" zich 7 kilometer ten noordoosten van het eiland Batz voor de kust van Bretagne. De ge wonden zijn met een reddingboot van boord gehaald. De „Accres" heeft sleepboothulp gevraagd. (ADVERTENTIE) Korte Nieuwstraat 21 Hulst Telefoon 24 78 - 35 38, b.g.g. 22 09 (Van een onzer verslaggevers) BODEGRAVEN/KRABBEN - DIJKE Het grossiersbedrijf Du- vekot-Roset n.v. te Krabbendijke zal worden overgenomen door de n.v. Gebr. D. Schuitema te Bode graven, die het geplaatste aande lenkapitaal zal „kopen". Duvekot- Roset zal als een zelfstandige een- beid in de organisatie van „Schui tema" werken. Dat wil zeggen, dat het bedrijf te Krabbendijke als IFA-VIVO-grossier in West-Bra bant en Zeeland zal blijven. Voor de 55 personeelsleden van Duvekot-Roset zal de overnam geen gevolgen hebben. Er is overleg geweest met de vakbonden. De di rectie van Schuitema verwacht van de samenwerking „een duidelijke versterking van de groei". In 1970 boekte „Schuitema" een omzet van ruim 200 miljoen (tegen 185 miljoen in 1969). De omzet van Duvekot- Roset bedroeg vorig jaar ongeveer 20 miljoen. De leden van de directie van Du vekot-Roset, de heren J. Duvekoi en F. Roset, zullen eervol ontslag krij gen. Ook de commissarissen van het Zeeuwse grossiersbedrijf zullen af treden. De heer B. de Roooij uit Hardinxveld wordt de nieuwe direc teur van Duvekot-Roset. Commissa ris wordt de heer M. Meijboom uit Driebergen. Duvekot-Roset bedient 84 IFA- en 61 VIVO-wuikeliers in West-Bra bant en Zeeland en het oash-and- carrybedrijf Kijko in Breda. (Van onze correspondent) CLINGE/NIEUW-NAMEN De elektriciteit in Clinge en Nieuw- Na men is gisteravond omstreeks half acht uitgevallen. Tegen kwart over tien was de storing opgelost. De technische dienst van dePZEM stelde vast dat een storing in de hoogspanning de oorzaak was. Voor de textielfabrieken Clitex in Clinge betekende dit een flinke scha depost. Ook de winkeliers ondervon den veel hinder, omdat het op vrij dagavond koopavond is. Loco-burgemeester R. Hol: „Voor Terneuzen een kwestie van to be or not to be". (Van een onzer verslaggevers) GOES In Zeeland moeten meer attracties voor slecht-weer-recreatie komen. Dit vindt maar liefst hon derd procent van de bezoekers van de vorige week in Goes gehouden Zeeuwse horecabeurs, die een enquê teformulier over de Zeeuwse recrea tie invulden. De enquête, die was georganiseerd door de Goese afdeling van de Ne derlandse Bond van Hotelpersoneel, in samenwerking met de provinciale VVV, is een groot succes geworden. Een kleine tweehonderd bezoekers deed mee en honderd zestig sugges ties werden gedaan voor het op peil brengen van de Zeeuwse vertiers mogelijkheden. Veertig procent vond dat de ontspanningselementen voor „niet strandweer" zowel per badplaats, recreatiezone als in de gehele pro vincie aanwezig moesten zijn. Twaalf procent meende „per badplaats", 30 procent „per recreatiezone" en 18 procent „een element van formaat voor de gehele provincie". Zesenzes tig procent vond dat deze attracties moeten zijn afgestemd op zowel ver- blijfstoeristen (12 pet apart), dag- toensten (12 pet.) als op de Zeeuwse bevolking (10 pet.) Zestig procent meent dat het tot standbrengen van de recreatiemogelijkheden afhanke lijk is van zowel particulier initiatief (14 pet.) als overheid (26 pet.). Op de stippellijntjes, waar men suggesties kon invullen, waren in volgorde van wenselijkheid voor: automatiekhallen, binnenspelen (zo wel sportief als creatief), bowling, kegelbanen, film, braderies, kunst- ma-kien tennisbanen, muziekshows en -hiriigoifbanen. In de tweede plaats kwamen de speeltuinen, in de derde plaats van de rangorde ston den vermaak", cabarets, dansgele genheden. nachtclubs, (vaste) ker missen, 'unapark en in hetzelfde rijtje vroeg men ook om „latere sluitings tijden voor bars". In de vierde plaats kwamen de sport, wandeltochten, fierst ichten onderlinge voetbalwed strijden op campings. En de rij wordt geplozen door: casino, fruitcorso, jachthaven, manége en skelterbaan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 3