Jongeren hebben recht op eigen gedragspatroon m VOORZITTER JEUGDCENTRALE Dow geeft weer 18 mille aan Actiecomité Terneuzen Utrecht twee dagen paardenstad Twee gedeputeerden op ldacntenzitting over uitbreidingsplannen Handelscentrum gaat nieuw bestuur kiezen v» HI-FI STEREO TRAININGSAV ONDEN JEUGDWERKLEIDING IN OOSTBURG INBRAAK BIJ OLIEHANDEL TERNEUZEN r i- IN TERNEUZEN Duizend gulden boete voor caravan fabrikant stad streek Oud-Temeuzen op 16 februari bijeen WERKGEBIED WASSERIJ „DE DAGERAAD" BINNEN 1 WEEK VOOR VERHOGING LEEFBAARHEID TOEZICHT TOEKOMST Jaarvergaderm g V.Z.O.S. te Yerseke 500 hengsten en 80.000 liefhebbers op V werelds grootste paardenkeuring i f« ai ff i r' tmrni Keuringsrapporten Ontknoping Tegenstrijdige belangen rond Breskense snoepfabriek Minister antwoordt op vragen over vondeling medische diensten Zevenjarig jongetje geelektrokuteerd ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 (ADVERTENTIE) Hoofdstraat 16 St. Jansteen - Hulst tel. 01140-2491 (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Op verzoek van verschillende leiders en leidsters werkzaam bij de streekjeugdcentra- Ie voor Zeeuwsch-VIaanderen heeft de sectie Oostburg weer een aantal trainimgsavonden gepland. Deze worden gehouden in het Nederlands hervormd jeugdgebouw te Oostburg. Het programma ziet er als volgt uit: 12 februari', „programma's ma ken". Door middel van een rollen spel wordt getracht een clubsituatie na te bootsen. Leidang hiervan heeft de heer Wielakker. 19 februari: „Creatief spel". Onder leiding van de heer Zwaai en de heer Wielakker zullen op deze avond de creatieve vermogens wor den aangesproken. Een opdracht zal moeten worden uitgevoerd. 26 fe bruari: „Beeld en geluid". Met be hulp van bandrecorders en diapro jectors zal getracht worden een pro gramma-opdracht uit te voeren, waarbij het vooral gaat om de crea tiviteit van de gebruikers. (Van onze correspondent) TERNEUZEN In de nacht van donderdag op vrijdag werd ingebro ken bij de oliehandel Verstraeten aan de Stationsweg te Terneuzen. Men verschaftte zich toegang door het forceren van een raam met een schroevedraaier. Uit het bureau, waarvan twee laden werden gefor ceerd, werden twee geldkistjes met in totaal f 88- ontvreemd. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De bijeenkomst van de Vereniging Oud-Terneuzen wordt niet op 13 februari gehouden, zoals abusievelijk is gemeld maar op 16 februari. (Van een onzer verslaggevers) CADZAND/HEDENESSE „De streekjeugdcentrale voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen is een orgaan dat, op verzoek van onverschillig welke soos, jeugdorganisatie, instuif of wat dies meer zij, advies geeft op velerlei terrein, het jeugdwerk be treffend." Aldus Joop Wielakker, in dienst van de streekjeugd centrale. „Het is niet zo dat wij zeggen zo en zo moet het, wij adviserenl alleen. En zijn er verenigingen die zeggen „met Joop Wielakker hebben wij niets te maken," wij doen het zoals wij dat willen, dan laten wij het zo. Wij dringen ons niet op. Wij zijn er niet om een stempel te drukken op welk jeugdwerk dan ook." De heer R.J. Wasterval, voorzitter van het bestuur van de streek jeugdcentrale, voegt daar aan toe: „De jongeren hebben het recht op een eigen gedragspatroon. Zij moe ten tenslotte volwassen worden. De stichting is er echt niet om nu eens lekker in een of andere soos te bevoogden. Wij vinden dat jongeren in hun eigen omgeving hun eigen gedragspatroon moeten bepalen. De verantwoording daarvoor ligt bij hen zelf, zij moeten die verantwoor ding maar kunnen dragen. Als ze later volwassen zijn kunnen ze ook niet op anderen terugvallen". „Dat neemt niet weg", zo vervolgt de heer Wasterval, „dat er bij de jongeren behoefte bestaat aan com municatie met de volwassenen. De jeugd wil niet zomaar zonder meer gelijk hebben, zij wil praten, ideëen uitwisselen". En hij vertelt van een jongereninstuif waar momenteel se rieus gedacht wordt aan het houden vam een ouderavond om op deze wijze hun ideeën en gedachten aan de oudere mens uit te leggen en daarover te discussiëren. Het werkgebied van de streek jeugdcentrale omvat de gemeenten Oostburg, Sluis en Aardenburg. De drie gemeenten subsidiëren voor 45 procent de stichting. De samenwer king met de gemeentebesturen wordt door Joop Wielakker „goed" genoemd. Wel betreurt hij het ont breken van een vaste beleidslijn ten aanzien van het jeugdwerk. „Vooral Oostburg stelt veel gebou wen voor het jeugdwerk beschik baar. Ook Sluis is bereid geld in een toekomstig jeugdgebouw te steken en in Aardenburg is onlangs een rapport over het subsidiebeleid t.a.v. het jeugdwerk verschenen. Naar aanleiding van dit rapport is voorge steld een commissie van advies te vormen, benoemd door b. en w., waarvan de leden worden voorge- ADVERTENTIE BEESTENMARKT 14 - HULST Telefoon 01140-2813 Wij verzorgen en bezorgen uw was keurig netjes (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De directie van Dow Chemical-Nederland in Terneuzen heeft ook voor dit jaar een schenking van rond f 18 000.- toegezegd aan het Actiecomité Terneuzen. Het geld zal verdeeld worden over verenigingen en organisaties in de gemeente Terneuzen ten behoeve van voorzieningen die de leefbaarheid verhogen. Vorig jaar ontving het Actiecomité van Dow Chemical f 17.850,- voor dit doel. Dit bedrag werd als volgt verdeeld: f3000. aan de tennisclub Animo voor de aanleg van een nieuwe tennisbaan, f 1000,- als bijdrage in de bouwkosten van een clubhuis voor de padvindersgroep St.-Hubertus, f 250.- aan de handbalvereniging Sluiskil, f 1000,- aan het tamboers- en pijperskorps van „Irene", f 5500,- aan de harmonie Terneuzen voor de aanschaffing van twee souzafoons, f 500,- aan de voetbalvereniging Terneuzen, f 100,- aan de Christelijke Jongemannenvereniging, f 5000,- aan de stichting Zuidlandtheater voor de aankoop van een beeldprojectieapparatuur en f 1500,- aan de Stich ting Open Bejaardenwerk Terneuzen. steld door de verenigingen. Deze commissie zal b. en w. adviseren in alle zaken die met jeugdwerk te maken hebben. Hoewel het beschikbaar stellen van gebouwen op zich als gunstig wordt ervaren door Joop Wielakker vindt hij het een bezwaar dat de gebouwen b.v. niet gehuurd kunnen worden. „Momenteel is het in theo rie zo dat wanneer er zich iets voordoet dat de gemeente niet be valt, het gebouw zonder meer geslo ten kan worden. Ergens blijft er een stuk toezicht van bovenaf bestaan wat door veel jongeren als onwense lijk wordt ervaren". Wanneer wij opmerken dat zonder een soort van toezicht zich allerlei extreme situaties zouden kunnen ontwikkelen, zoals b.v. het gebruik van drugs, antwoord de heer Was terval dat gebleken is dat het ge bruik van drugs in de provincie Zeeland niet boven het landelijk gemiddelde uitkomt. „Bovendien' zo zegt hij, „jongeren die perse op zichzelf willen blijven staan vinden altijd een," weg om hun gang te kunnen gaan. 'Al moeten ze erVobr naar Amsterdam. Volgens de heer Wasterval is de afkeer, die vele ouderen hebben t.o.v. het druggebruik terug te voe ren op het afwijkende gedragspa troon dat hiermee samenhangt. „Ro ken is naar mijn idee veel gevaarlij ker. Er sterven tenslotte jaarlijks duizenden mensen in Nederland ten gevolge van nicotinegebruik". „Het streven van onze stichting is erop gericht in grote lijnen allerlei activiteiten te ontwikkelen en te coördineren, opdat b.v. doublures worden voorkomen. Ook werken wij naar een integratie van gelijksoorti ge clubs. Veel van het bestaande jeugdwerk in deze streek vloeit voort uit kerkelijke activiteiten. Het is een bestaande basis van waaruit wij zullen proberen het jeugdwerk verder uit te bouwen. Er zal", aldus Joop Wielakker, „veel gedokterd moeten worden voordat ons werk is wat het moet zijn, namelijk een stuk hulp te bieden bij de jonge mens, die tot ontplooiing wil komen. Het is hier overigens een fijne streek omte werken", zo besluit Joop Wielakker, die op zijn adres Burg. van Zuyenstraat 45 te Bres- kens altijd voor iedereen te spreken is. (Van onze correspondent) YERSEKE Onder voorzitter schap van de heer B.J. Korstanje heeft de gymnastiekvereniging V.Z.O.S. uit Yerseke de jaarverga dering gehouden in De Haven. Uit het zeer uitgebreide jaarverslag van de directeur-secretaris, de heer P.J. van Boven, bleek dat het gemiddel de aantal leden 310 bedroeg. Het financiële verslag van mejuf frouw Van Kruiningen sloot met een klein voordelig saldo, 't Begrotings tekort over 1970 kon geheel worden weggewerkt. De aftredende be stuursleden werden allen herkozen. In de vacature, ontstaan door ver trek van de heer Kok werd mejuf frouw Van Kruiningen benoemd. In haar plaats werd mevrouw Ver- schuure-Koeman tot penningmeeste- resse gekozen. Het werkprogramma 1971 ver meldt o.m. jeugdzaaluitvoeringen, openbare lessen en demonstraties, een zomeravonddemonstratie op het ha venplateau, diverse wedstrijden en vaardigheidsproeven. De begroting 1971 vertoont een aanzienlijk tekort. Tot contributie verhoging zal slechts in laatste in stantie worden overgegaan. Na be handeling van enkele huishoudelijke zaken sloot voorzitter Korstanje de goed bezochte jaarvergadering. f-, - (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Gisteren en van daag maakten en maken zo'n 500 hengsten de Utrechtse veemarkt hallen onherkenbaar. Dan vindt namelijk 's werelds grootste hengstenkeuring plaats, van ouds her een unieke jaarlijkse gebeur tenis, bezocht door ruim 80.000 liefhebbers uit binnen- en bui tenland. Met name de 170 drie jarige hengsten zullen de ruim honderd fokkers, die aan dit evenement deelnemen, tot de laatste minuut in spanning hou den. Van die 170 driejarige heng sten worden er vandaag hooguit 25 teruggeroepen. Die 25 heng sten, volbloed hengsten, dag en nacht met de grootste zorg van hun eigenaars omringd, zuilen dan plotseling duizenden guldens in marktwaarde stijgen. Een belangrijke gebeurtenis voor de fokkers, de hengsten en nakome lingen. Een jaarlijks spektakelstuk voor wie er oog voor heeft, georga- niseerd door het Warmbloed Paar den Stamboek Nederland en gesub sidieerd door het ministerie van Landbouw. Lady-speaker en organisatrice me vrouw Seldenrijk-Rooken (35) zegt er het volgende van: „Let op de bouw van een hengst. Kijk naar de hals, het hoofd, de benen, zijn voeten en let op de diepte, de staart, de bilspieren en vooral het tempera ment. Let ook op de karaktereigen schappen van de hengst. Is-ie uit gelaten, nerveus, onbetrouwbaar? Paarden zijn in heel veel opzichten met mensen te vergelijken. Je hebt hengsten, die, als ze gekeurd worden, zo volkomen verzekerd van zichzelf zijn, zo van: hier ben ik, ik mag er zijn. En je hebt hengsten die timide zijn, onbetrouwbaar, twijfelachtig of om het anders te noemen: volkomen uitgelaten." Van hengsten worden drie keu ringsrapporten opgemaakt. Een ex terieur, een afstammelings- en een verrichtingsrapport. Wat bij hengsten zo belangrijk is, is wie hun vader en voorvaderen zijn. De erfelijkheid speelt ook in het karakter van deze paarden een onvoorstelbare rol. Een grootvorst of koning onder de hengsten zorgt altijd weer voor welgeschapen zonen en kleinzonen, die geweldig veel aspi raties hebben. Het is gek, maar bij hengsten telt erfelijkheid en milieu, wat ook bij mensen het geval is. Gistermorgen is men gestart met een eerste bezichtiging van 80 hengsten. Hierbij vond onmiddellijk een selectie plaats. Toen volgde rondstappen voor •die hengsten die vandaag mogen terugkomen en vervolgens het vete rinaire onderzoek. IJslandse heng sten, 4-, 5- en 7-jarige hengsten maakten gisteren de dag vol. Van daag volgt een tweede bezichtiging, waarbij om 11 uur volbloedhengsten aan de beurt komen. Deze defileren in volgorde van nummering in de catalogus. Op aanwijzing van de jury zal draf getoond moeten worden. Tenslotte komen dan de Wglsh, Ara bieren en New Forest hengsten aan de beurt. Hier weer hetzelfde procédé. Rond 4 uur vanmiddag vindt het klapstuk plaats: dan zullen namelijk de hengsten bekend worden gemaakt, die goedgekeurd zijn. Tevens volgt er een veiling. Hooggenoteerde heng sten waar alles van verwacht werd, zijn plotseling pijlsnel in waarde ge daald. De goedgekeurde genieten ieders belangstelling. Het is een on gelooflijk spannend moment waarin FOTO BOVEN: Beeld van de internationale heng- stenkeuringen, gisteren en van daag in Utrecht. Een van de paarden, een bruine bles, gaat er bij op de achterste benen staan. ontgoocheling en uitbundigheid sa mengaan. Een spannend moment voor fokkers, die zich dag en nacht volledig hebben ingezet. De veiling tenslotte is voor fok kers van het allergrootste belang. Meer dan ooit weet men hier wat voor hengst men koopt. De afmat tende keuringsdagen worden ten slotte besloten met een diner en een overweldigend feest. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS Een groot aan tal omwonenden van de Suiker- werkenfabriek gebrs. Verduyn in Breskens heeft vrijdagavond in het dienstencentrum Goudertijd de eerder schriftelijk ingediende bezwaren tegen een eventuele uit breiding van Verduyn met een op- slag- en inpakloods bij de Weijk- manlaan mondeling toegelicht in tegenwoordigheid van de gedepu teerden J. F. S. Schlingemann en mr. J. P. Boersma en het gemeen tebestuur van Oostburg. Een van de zwaarst wegende bezwaren die de klagers naar voren brachten, was gericht tegen het feit dat de woonwijk steeds meer haar ufnc- tie als zodanig zou verliezen in dien het bouwplan door zou gaan. Ook zou de verkeerssituatie in de nmiddelijke om-gevin-g van de fa briek door het toenemende vracht vervoer verslechterd worden, waar bij de oudercommissie van een kleu terschool wees op het grote gevaar dat hierdoor voor de schoolkinderen zou ontstaan. Burgemeester A. Schipper zei begrip te hebben voor de onrust onder de omwonenden. Aan de andere kant vroeg hij ook begrip voor de moeilijke situatie waarin de N.V. Verduyn al sinds 1963 verkeert. De heer Schipper leg de er de nadruk op dat de uitbrei ding uitsluitend een magazijnruimte betreft en dat aan de exthetische vormgeving van het gebouw, dat ruim zeven meter hoog wordt, de grootste zorg zal worden besteed. De heer J.J. Verduyn, directeur van de Suikerwerkenfabriek, zei dat de uit breiding dirngend noodzakelijk is voor het verdere bestaan van zijn bedrijf. De fabriek heeft 91 man in dienst en over 1970 werd een loon som van f. 1.000.000 uitbetaald Over plaatsing van de fabriek naar een industrieterrein in een financieel on haalbare zaak. Ook de bouw van de noodzakelijke opslagruimte op het industrieterrein zou volgens de heer Verduyn om transporttechnische en economische redenen niet mogelijk zijn. De omwonenden zullen zijns in-ziens geen overlast ondervinden van het laden en lossen van zijn vrachtautp's, omdat dit binnen het gebouw zou plaatsvinen. Gedepu teerde Schlingemann merkte op, dat in deze kwestie twee volkomen te genstrijdige belangen tegenover el kaar staan. Hij wees erop dat de gemeente geen toestemming tot de bouw van het magazijn mag geven zonder de goedkeuring van GS. In dien GS de goedkeuring verlenen dan kunnen de klagers daartegen in beroep gaan bij de kroon. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De vereniging Handelscentrum Terneuzen (HCT) houdt op donderdag 11 februari in hotel Rotterdam een algemene ledenvergadering. Op de agenda staat onder meer de verkiezing van een geheel nieuw bestuur. Als kandidaten voor het voorzit terschap worden voorgedragen de heren P. Standaert. J. C. J. den Toonder en H. K. Veling. De kandidaten voor het nieuwe bestuur zijn de heren W. Bliek, J. Boerbooms. C. A. de Feij-ter, M. de Feijter, L. C. Hamelink, J. Kemper, D. P. Mannaert, G. J. Scheel-e. J. van Vugt, U. Westerterp, K. J. Wil- lemsen, en T. M.van Battum. De algemene vergadering zal zich voorts bezighouden met de her structurering van het H.C.T. met eventuele herziening van de statu ten. In een toelichting op de agenda schrijft het bestuur: „Wij hopen dat ieder lid de belangrijkheid van deze vergadering inziet en dat er thans weer eens orde op zaken kan wor den gesteld. Mede door de hui dige structurele ontwikkeling in het bedrijfsleven is het van uitermate groot belang dat het HCT weer in al zijn geledingen goed gaat functione ren. Niet door een ongezonde kritiek, maar door samenbundeling van krachten is het mogelijk het HCT weer nieuw leven in te blazen". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Op vragen van de heren Dusarduyn en Boot (beiden KVP) over de toewijzing van de Franse baby, die na te mondeling gelegd te zijn op de algemene be graafplaats in Terneuzen werd opge nomen in het gezin Smolders, heeft minister Polak meegedeeld, dat het niet iuifr is dat competentiegeschil len tussen het ministerie van bui tenlandse zaken en het ministerie van justitie hebben geleid tot een vertraging in het nemen van een beslissing over de toewijzing. De minister merkte op dat nadat werd vastgesteld dat de baby een wettig kind was van Franse ouders, wier huwelijk inmiddels was ontbonden, contact opgenomen is met de Franse autoriteiten. Op 25 januari heeft het ministerie van justitie bericht ont vangen dat de Franse kinderrechter het gezag over het kind had opge dragen aan de Franse kinderbe scherming. In overleg met het tijde lijke pleeggezin te Terneuzen is het kind op 29 januari door Franse kin- derbeschertningsambtenaren afge haald. HUISARTSEN Aardenburg en Oostburg Dok ter G. de Bruijckere, Brouwerij straat 8 te Oostburg, tel. 01170-2323. 's-H.Arendskerke, Wolphaartsdijk en Heinkenszand Dokter A. Vos te Wolphaartsdijk, tel. 01198-231. Axel Dokter Kok, tel. 1555. Borssele c.a. en Nieuwdorp c.a. De praktijk van dokter Kiviet wordt waargenomen door dokter Gelder- blom te Nieuwdorp, tel. 01196-327. Driewegen, Hoedekenskerke, 's Heerenhoek en Ovezande De praktijk van de huisartsen J. Gel dof, J. Kole en A. van Opdorp wordt tot maandagochtend 8 uur waargenomen door dokter S. Wöstman, Nieuwstraat 18a te Ove zande, tel. 01195-450. Biervliet en IJzendijke Dokter Lievens te IJzendijke, tel. 01176-266. Goes Dokter T. v. d. Werff, Wijngaardstraat 51, tel. 7451. Hulst Dokter Niesten, tel. 3373. Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande Dokter Bom te Cad zand, tel. 01179-366. Hansweert, Krabbendijke, Krui ningen en Rilland-Bath Dokter C. Donker te Krabbendijke, tel. 01134- 1544. Middelburg Dokter J. Pel, Rou- aansekaai 11, tel. 2585 (zaterdag) en Mw. J. Pel-Mellink, idem (zondag). Sas van Gent e.o. Dokter F. Puylaert, Oostkade 19, tel. 1366. Terneuzen Dokter P. Nijsten, W. de Zwijgerlaan 17, tel. 2324. Vüssingen Dokter A. van Dijk, tel. 3459 (tot zaterdag 24 uur) en dokter G. de Greef, tel. 2121 (van zaterdag 24 uur tot zondag 24 uur). Breskens Dokter Janzen te Groede, tel. 01171-366. Kloosterzande Dokter Buwalda, tel. 01148-277 (tot maandagmorgen 8 uur). TANDARTSEN Noord- en Zuid-Beveland Tainid- arts D. Hage, Grote Kaïdie 28 te Goes, tel. 01100-6727 (zaterdag en zondag van 9-10 uur). O.-Z.-VIaanderen Tandarts L. Nooteboom te Terneuzen, tel. 01150- 2379, privé 01150-3780 (zaterdag van 10-10.30 en 18-18.30 uur en zondag van 12-12.30 uur). W.-Z.-Vlaanderen Tandarts A. Streefkerk te Breskens (zaterdag en zondag van 12-12.30 uur). Walcheren Tandarts G. van Wiggen, tel. 01180-2994, tijdens dienst: 01184-2778 (zaterdag van 9- 10 uur en zondag van 11-12 uur). DIERENARTSEN Axel en Zaamslag Dokter C. Cysouw te Axel, tel. 01155-1488. Noord- en Z.-Beveland Dokter G. Bonesehansoher te Kruiningen, tel. 01130-1233. West-Z.-Vlaanderen Dokter J. v. d. Vijver te Oostburg, tel. 01170- 2103. WIJKVERPLEGING Groot Axel Zr. M. Geensen, Bachstraat 61 te Axel, tel. 01155- 2145. Ellewoutsdijk e.o. Zr. Hoogen- boom, tel. 01104-259, heeft dienst voor zr. Filius, zr. Franca en zr. v. Rijsingen. Hoek, Sluiskil en Philippine zr. Hoekert, Julianastraat 16 te Sas van Gent, tel. 01158-1987, b.g.g. 01157- 435. Sas van Gent Zr. van Waes, Schulpempad 43, tel. 01158-1548 of 01158-1567. Oostburg, Cadzand, Sluis en Aar denburg Zr. Ancilla te Aarden- burg, tel. 01177-1746. Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Schoondijke, Breskens en Groede Zr. Adriaanse te Groede, tel. 01171- 367. Hulst en Hontenïsse Zr. A. Colsen, tel. 01140-2368. APOTHEKEN Goes Goese apotheek, tel. 7104. Middelburg Apotheek A. Rin geling, Lange Delft 133, tel. 2538. Terneuzen Apotheek Klaassen, tel. 2090. Vlissingen Apotheek D. v. d. Kleine Mulder, Singel 9, tel. 2730. (Van onze correspondent) MIDDELBURG De caravanfa brikant P.J.M. uit Axel werd door de president van de rechtbank te Middelburg veroordeeld tot een geldboete van duizend gulden. Hem was dood door schuld ten laste ge legd. Vorig jaar zomer werd het zevenjarig zoontje van een vakantie ganger geëlectroduceerd, toen hij op een camping de deur van de caravan van zijn vader had beetgepakt. De elektrische bedrading, zo bleek uit het rapport van een deskundige, was niet in orde geweest. Het be drijf had in die tijd ook geen gedi plomeerd elektromonteur in dienst. In deze situatie is inmiddels veran dering gekomen. De officier van justitie eiste twee weken geleden ook duizend gulden boete.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 2