V eroordeling kabinet maakt KVP kwaad Verkeer eist één op zes kinderen Vliegveld Hulst onzeker door afwijzing van GS Astronauten na op nippertje geslaagde maanlanding: PvdA-CONGRES BLIJFT VOORZICHTIG TEGENOVER CONFESSIONELEN OLIEPRIJZEN STIJGEN ALS OLIEKRAAN DICHT GAAT Drees „op kosten van rijk lijsttrekker" JONGETJE (6) BLOEDT DOOD NA VAL DE KOCK ELFTAL GAAT VOORDUIZEND GULDEN ROKEN LATEN de MUL Gas- verwarming Premier De Jong ARP-BLAD GEEN GEVAAR INSTRUMENTEN Uiterlijk PSP Te hoge ziektecijfers en Duitse pendel dwingen tot 45 ontslagen BESLUIT KOMT ALS VERRASSING Toekomst Invloed? saucijzebroodjes BANKETBAKKERIJ, Al Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark* Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie, en Administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abomiementeprijs11,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 VRUE ZEEIW ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 25e Jaargang No. 6466 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels f 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem „EEN GRIMMIGE PLAATS (Van onze redactie buitenland) HOUSTON De astronauten Alan B. Shepard en Edgar D. Mitchell hebben gisteren een precisie-landing op de maan in een hoogland uitgevoerd, nadat op het laatste ogenblik hun missie spaak dreigde te lopen door moeilijkheden met de computer. Het derde duo van de aarde landde om 10.18 uur (Ned. t\jd) op de stoffige grond van het Fra Mauro gehied. „Wij zijn op de grond. Wij zijn precies in het landingsgebied," schreeuwde Apollo-commandant Shepard opgewonden aan het slot van de duik van 13 minuten naar de maan. „Het is hier echt een grimmige plaats," zei htf verder nog. De landing vond twee minuten la ter plaats dan gepland was. Shepard loodste met handbesturing de Anta- res naar het landingsdoel tussen twee groepjes maankraters. de Drie- en de Tweeling genaamd. De Antares was terechtgekomen op een lichte helling van acht graden. Het probleem met de computer was een vals signaal. Als dit zich tijdens de afdaling naar de maan had voor- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet maakt zich geen al te grote zorgen over de oliesituatie, nu de onderhandelingen tussen de oliemaatschappijen uit West-Europa en de olieleverende landen van de Opec op dood spoor zijn geraakt. Volgens minister-president De Jong zijn er voorraden genoeg, ook al mocht de oliekraan geheel dicht gaan Wel zullen dan de prijzen om hoog gaan. Dat zal voor de economie grote consequenties hebben, aldus de heer De Jong gisteravond. Premier De Jong gelooft niet dat het nodig zal worden over te gaan op een distributiestelsel, zoals ook bestond tijdens de Suez-crisis in 1956, toen op zondag niet met de auto ge reden mocht worden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De redactie van het blad van de ARP, „Nederlandse Ge dachten", heeft er grote moeite mee, dat dr. W. Drees jr. ,op kosten van het rijk lijsttrekker van DS '70 is". Zoals gemld heeft de minister vam Financiën, dir. Drees die thesaurier-ge neraal op het departement was, tot de daitum van de verkiezingen bui tengewoon verlof met behoud van salaris 60.000,per jaar) gegeven. Daarin schuilt volgens de schrijver van het hoofdartikel in het ARP-Wad, het Tweede-Kamerlid A. Kieft, „een gevaarlijk precedent". De normale gang van zaken is, dat een ambtenaar, die kandidaat voor de Tweede Kamer is, in functie blijft tot zijn verkiezing. Het argument van de minister voor een afwijkenre re geling was, dait naar zijn meninig de heer Drees op een uitgesproken ma nier een partij vertegenwoordigt, die een geheel andere politiek voorstaat dan de regering. B. EN W. van Vlaardingen zullen de minister vragen, aan Windmill Hol land N.V. de eis te stellen, dat ze de afvalgassen binnen haar zwavelzuur- fabriek zuivert gedaan, dan zou dit er toe hebben kunnen leiden dat de besturingscom puter van de L.M.-raketten in wer king had gesteld, waardoor de Anta res zich van de maan had afgewend. Het controlecentrum kwam met een oplossing, waarbij de computer opgedragen werd geen aandacht aan de valse signalen te geven. Dit bete kende dat Shepard en Mitchell ver schrikkelijk hard hebben moeten werken tot het moment dat zij aan de afdaling begonnen om de door de aarde gestuurde wijzigingen te pro grammeren. Vluchtleider Griffin (die van „een zeer ernstig probleem" sprak) zei dat toen de oplossing ge vonden was, er nog slechts tien mi nuten restten. Door het probleem is het leven van de astronauten niet in gevaar ge weest, want als door de fout raketten waren ingeschakeld, dan zou de An tares naar het commandoschip, de Kitty Hawk, zijn teruggekeerd, waar in Stuart A. Roosa eenzaam de wacht houdt, totdat zijn kameraden van avond terugkeren. De in Massachusetts gevonden op lossing betekende dat de astronauten vrijwel uitsluitend met handbestu ring de afdaling en landing hebben gemaakt. De reden van de moeilijk heden wordt gezocht in stof, welke een schakelaar onklaar heeft ge maakt. Na gegeten te hebben begonnen de ruimtevaarders met de voorbereidin gen voor het uitstappen op de maan. Tijdens het eerste uur na hun lan ding toonden zij zich verrast over de „omgewoelde woestijn" rondom hen, die zij niet verwacht hadden. Van hun maanlander uit zagen zij de Tweelingkrater, waar Mitchell gro te, acht tot tien meter hoge rotsblok ken ontdekte. Houston merkte op dat het met moeilijk moest zijn stenenter grootte van een voetbal te vinden. Tijdens de voorbereiding voor het uitstappen bleek de radio van gezag voerder Shepard slechts in een rich ting te werken. Het verhelpen van deze fout bezorgde de ruimtevaarders een vertraging van drie kwartier bü het uitstappen. Al vijf minuten later verzamelde Mitchell de eerste bodemmonsters voor het geval men genoopt zou wor den snel en voortijdig terug te keren. In het eerste uur installeerden de manen de grote S-band-antenne, die op de aarde gericht moest worden, de televisiecamera, de Amerikaanse vlag en het zonnewindscherm. Daar na gingen zij de wetenschappelijke instrumenten opstellen, die werden vervoerd in hun maanwagentje. She pard trok het tweewielige voertuigje, dat 20.000 dollar heeft gekost. Op het tijdstip waarop zij volgens het programma weer zouden terug keren, 19 08. uur, waren de ruimte vaarders nog steeds bezig met het op stellen van de apparaten. Mitchell begon toen met een seismisch expe riment. Op afstanden van 13 meter bracht hij 21 kleine ontploffingen te weeg ,die door „geofonen" gemeten en naar de aarde doorgeseind wer den. Deze geofonen waren tevoren met een 95 meter lange kabel aange sloten. Vier uren nadat de ruimtevaar ders waren uitgestapt, keerden zij naar de Antares terug, waar zij even voor acht uur aankwamen. In hun maansloep brengen zij een rustperiode van tien uur door. Van daag volgt dan een tweede periode van activiteit op de maan. Links: een, zij het vaag, beeld van een van de astronauten die gisteren op de maan rond liepen. Rechts: een z.g. animatiefoto, gemaakt tijdens oefeningen op aarde van een astronaut met een „maanriksja". (Van onze parlementaire redactie) AMSTERDAM/DEN HAAG Het PvdA-congres heeft gisteren massaal het beleid van het kabinet-De Jong veroordeeld en deze veroordeling laten vastleggen in de resolutie over samenwerking met D'66 en PPR. Hierdoor is meteen de opening naar de confessio nele partijen weer smaller gemaakt. Dit bleek met name uit de eerste felle reactie hierop van KVP-lijsttrekker Veriuga, die deze veroordeling niet slechts „volstrekt onjuist" noemde, maar bovendien „een welhaast niet in te lossen hypotheek op een van de grond slagen voor vruchtbare samenwerking namelijk het onderlinge vertrouwen." De PvdA-top toonde zich gister avond verbaasd over deze harde reac. tie: Deze veroordeling is helemaal niets nieuws. Wij veroordelen dit be leid haast dagelijks. Daarom kan Ve- ringa dit niet aangrijpen om toena dering tussen PvdA en KVP af te houden, aldus ex-voorzitter Vonde ling, voorzitter v. d. Louw en fractie leider Den Uyl eensgezind. Het PvdA-congres heeft gisteren verder de anti-KVP-resolutie met overgrote meerderheid weggewuifd, en de vakcentrales gevraagd om dui delijker politiek stelling te nemen. NKV en CNV zouden volgens het congres veel meer druk moeten uit oefenen om een progressief beleid mogelijk te maken. Het NKV liet hierop gisteren al weten zich als vakbeweging niet te moeten bemoeien met partijpolitiek, daarom: geen commentaar op deze resolutie. CNV-voorzitter Lanser zei evenmin politiek stelling te zullen nemen. De ontwerp-resolutie van het par tijbestuur over samenwerking met D'66 en PPR onderging gisterochtend een vooral uiterlijke verandering. De resolutie werd echter essentieel nau welijks aangetast, al werd zij wel scherper gemaakt door de veroorde ling van het beleid van het kabinet- De Jong. In grote lijnen bleef het uit gangspunt gehandhaafd: streven naar een stembusakkoord met D'66 en PPR, opstellen van een ontwerp- regeriingsprogram en dat voorleggen aan KVP, AR en CHU om te bekijken of de confessionele partijen; bereid zijn aan een vooruitstrevend rege ringsbeleid mee te werken. Dit laat ste is gezien de confessionele reacties van gisteren nog twijfelachtiger ge worden. Bij welslagen van het overleg met D'66 en PPR zou volgens voorstel van het partijbestuur dat gemeenschap pelijk program aan de drie confes sionele partijen moeten worden voor gelegd. Het congres vulde dit punt aan door hier ook de PSP en de Evangelische Solidariteitsparty van de oud-AR-man Feddema bij te noe men. Vanuit het congres was eerst ge probeerd de PSP en de ESP mede bij het stembusakkoord te betrekken, maar op aandrang van het partijbe stuur probeert de PvdA het eerst met D'66 en de PPR eens te worden, om daarna lijnen uit te zetten naar enerzijds de confessionele regerings partijen en anderzijds de PSP en de ESP. KVP-lijsttrekker Veringa zei gisteren dat met deze opening naar de PSP „de geloofwaardigheid van de bereidheid tot samenwerking met de christen-democratische partijen ex tra wordt aangetast." Het partijbestuur kreeg gisteren nauwelijks nog tegenwind in het ui termate rustige debat. Het congres steunde ook het standpunt dat voor de verkiezingen een duidelijke poli tieke stellingname moet worden ge daan. (Veivolg op pag. binnen/buitenland 1) (Van een onzer verslaggevers) DELFT De afdeling bouwkun de van de Delftse Technische Hoge school heeft een verkeersstudie ge publiceerd onder de titel „60.000 slachtoffers per jaar in Nederland". In deze studie komt men tot de conclusie, dat als de huidige toe stand voortdunrt, van iedere vier kinderen die er nu geboren worden er één in zijn leven bij een ver keersongeluk betrokken raakt en dat van iedere zes kinderen er één in het verkeer gedood of zwaar ge wond zal worden. In de laatste zes jaar, aldus de studie, zijn er in Nederland gemid deld 60.000 verkeersslachtoffers ge vallen. 2300 doden, 36.700 zwaarge wonden en 21.000 lichtgewonden. Eén op de 200 Nederlanders wordt per jaar verkeersslachtoffer. De meeste slachtoffers vallen in de leeftijdsgroep van 14 tot 24 jaar. In de eerste drie kwartalen van 1970 bedroeg het aantal onherroe pelijke veroordelingen wegens ver- keersmisdrijven ruim 10.000 tegen bijna 9.800 in de overeenkomstige periode van 1969. Dit blijkt uit voor lopige cijfers van het C.B.S. Wegens onder drankinvloed rijden met een motorrijtuig werden 3.700 ver oordelingen onherroepelijk tegen ruim 3.400 in de zelfde periode van 1969. Voor doorrijden na ongeval liep het cijfer met 10 pet op tot 3.000. Het aantal veroordelingen wegens joy-riding (624) bleef vrijwel gelijk. De bestrijding van ontoelaatbaar drankgebruik in het verkeer ver dient naar het oordeel van de mi nisters drs. J. A. Bakker van Ver keer en mr. C. H. Polak van Justi tie een hoge prioriteit. In hun antwoord op schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer zeggen de ministers, dat zij binnen niet te lange tijd zullen komen met nieuwe voorstellen tot wijziging van die wet. Deze betreffen dan de herziening van de regeling tot ont zegging van de rijbevoegdheid en een wettelijke regeling voor het wegslepen van voertuigen, die in strijd met de wettelijke voorschrif ten op de openbare weg zijn neer gezet. „Wijziging van deze wet heeft alleen zin, als zij gepaard gaat met intensivering van de controle", al dus de ministers. Een bloedalcohol- gehalte van 1,5 promille achten de bewindslieden zonder meer te hoog. Het zal in veel gevallen overeenko men met het gebruik van rond tien glazen alcoholhoudende drank. De ministerraad heeft gisteren ook een wijziging in het reglement verkeersregels en -tekens goedge keurd, welke het mogelijk maakt dat, evenals in andere Europese landen het geval is, de mistlamp achterop een auto wordt toegestaan. In de bebouwde kom zal de lamp niet mogen branden. HEERLEN (ANP) Het schoen montagebedrijf van Bata in Spekhol- zerheide gaat op korte termijn slui ten. Voor de circa 45 personeelsleden vooral jongere werkkrachten en grotendeels meisjes is ontslagrver- gunning aangevraagd. Voortzetting bleek niet mogelijk wegens een permanente onderbezet ting (onder meer door de pendel naar Duitsland) en een te hoog ziekteper- centaee. ENGELAND HEEFT het nieuwe be wind van generaal-majoor Amin in Oeganda erkend. (ADVERTENTIE) (Vau een onzer verslaggevers) HULST Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben goedkeuring onthouden aan de beslissing van een aantal Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten om deel te nemen in de N.V. Vlieg veld Hulst. GS hebben deze beslis sing schriftelijk meegedeeld aan de gemeentebesturen, die reeds tot par ticipatie hadden besloten. Behalve Sluis behoren daartoe Sas van Gent, Axel en Hontenwse. Uit de motivering van GS blijkt, dat men de exploitatie van een vliegveld in Oost-Zeeuwsch-Vlaan- deren niet wenselijk acht in ver band. met de aanwezigheid van liet vliegveld Midden-Zeeland, de plan n<en voor de aanleg van een vaste oeververbinding, de aanwezigheid van een aantal vliegvelden in België en de geringe belangstelling van de zijde van het bedrijfslevep in de Kanaalzone. Bovendien wordt aangevoerd, dat diverse andere pogingen in het ver leden om te komen tot een regionaal vliegveld in Zeeuwsch-Vlaarnderen zijn mislukt. GS zijin vain mending dat de aanwe zigheid van vliegvelden op korte afstand van elkaar (Gent, Brussel Hulst. Midden-Zeeland) leidt tot versnippering. Het gemeentebestuur van Huls- was gisteren blijkens een reactie van loco-burgemeester P.J. Brand nog niet op de hoogte van het be sluit. Verwacht wordt, dat de hou dinig van GS grote consequenties zal hebben voor de realisatie van de plannen, zo er mu nog van realisatie gesproken kan worden. Het is geen geheim, diat Hulst zijn Zeeuwsch- Vlaamse partn-ers hard nodig heeft om de exploitatie van het vliegveld rond te krijgen. Verwacht wordt dat de plannen door deze beslissing van GS ptateeümig op losse schroeven zijn kamen te staan. dat indien we geen steun krijgen, het vliegveld in Hulst een moeilijk haalbare kaart zal zijn. Het lijkt me onmogelijk dat we dit op eigen houtje kunnen klaarspelen. Ook in Sas van 'Genit en Hontenis- se is de beslissing als een verrassing gekomen, te meer omdat men de participatie als een zeer serieuze zaak beschouwde en de verwezenlij king van het vliegveld belangrijk werd geacht voor d-e toekomst. Ge meentesecretaris B. de Schepper van Hontenisse: „We hebben ons bijzon der positief opgesteld. Er wordt in de motivering onder meer verwezen naar Midden-Zeeland, maar daar hebben w-e weinig aan". H-et is n-iet bekend tot in hoeverre het onlangs door het Economisch Technologisch Instituut ingestelde onderzoek van invloed is geweest op de besluitvorming van GS. Burge meester P. Molthoff maakte nog niet zo gek lang geleden in een raads vergadering gewag van een positie ve en welwillende houding van GS jegens de plannen in Hulst. Wethouder P. Brand gaf gisteren bij afwezigheid van burgemeester Molthoff het volgende commentaar: „Ik weet van een dergelijk besluit no-g niets af, maar ik veronderstel, AMSTERDAM (ANP) Een elftal verwoede kettingrokers, drie vrou wen en acht mannen, hebben gister morgen in het Hiltonhotel in Am sterdam hun handtekening gezet on der het contact, waarmee zij zicli op sportieve wijze verplichten voor dui zend gulden één jaar niet te roken. Deze actie is zoals opgezet door ca baretier Max Tailleur, in samenwer king met dr. L. Meinsma van de actie Niet Roken '70. (Van een onzer verslaggevers) KRUISLAND De 6-jarige Johan Kerstens uit Kruisland is gisteravond op weg naar het ziekenhuis in Roo sendaal doodgebloed. Het jongetje was achter in aan bouw zijnde huizen te Kruisland met vriendjes aan het spelen toen hij met zijn linkerknie in een overeind staand stuk glas viel. De jongen kwam pre cies in een scherpe punt terecht en liep daardoor een diepe wond op en een slagaderlijke bloeding. Samen met zijn vader is hij in de auto van de huisarts van Kruisland ijlings naar het Roosendaalse zieken huis vervoerd, maar onderweg bleek het jongetje zoveel bloed verloren te hebben dat hij overleed. ADVERTENTIES) -ANITA - Philips televisie Philips 1 radio Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN BEN BEGRIP VOOB Erkend gasfitte* Flcoswijkstraat 7-9 TERNEUZEN Warme NutcdKH) TERNfsUZEM

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1