T 6 P Jonge mensen die verpleeg kundige willen worden verdienen het beste - en krijgen dat ookbij ons. Operator - C.V.-M0NTEURS - HULPMONTEURS - SERVICE-MONTEURS OSCAR produktie personeel m.t.s.-er bouwkunde GROENKRAAG VOEDERBIET AUG. DE MEYER nv PECHINEY NEDERLAND N.V. DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Katholieke Opleiding voor Onderwijzer(es) Zelfstandig werkende KOK INTERNATIONALE CHAUFFEURS Stichting Ziekenhuis St Jan-Hooglaren. Pedagogische Akademie Breda Bontmantels Kees van de Ven I T. HOLLAND Internationaal Transport N V. Wie vóór 1 maart op deze advertentie reageert en tenminste 17 jaar en 7 maanden is en bovendien een opleiding heeft op mavo (mulo) of middelbaar niveau, krijgt een prachtige kans op een goede toekomst. In het ideaal gelegen ziekenhuis St. Jan-Hooglaren begint 1 maart weer de opleiding voor verpleegkundige (diploma A). In een verademende omgeving. Waarde lucht nog zuiver is en grote stukken natuur nog ongerept. Terwijl gezellige steden als Hilversum en Amsterdam maar enige bushaltes ver zijn. Gelegenheden om aan sport te doen zijn er legio en vlak naast de deur. Zelfs watersport is mogelijk, want de oude kust van de Zuiderzee is vlakbij. LEERLING MONTEUR ZWAAN VOORBURG PONSTYPISTES I.B.M. VR. ADMINISTRATIEVE KRACHT ALLROUND DIREKTIESECRETARESSE BOEKHOUDER/HULPKASSIER BOEKHOUDER/ LOONADMINISTRATEUR TECHNISCH"WRO"MAMPAEY f ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 GROEP PECHINEY zoekt voor haar Aluminiumfabriek aan de Sloehaven te Vlissingen- Oost: voor de diverse afdelingen. in twee ploegen- en volcontinudienst. Leeftijd: 20-50jaar. Onze belangstelling gaat uit naar kandidaten die reeds enige jaren ervaring bij een industriële onderneming hebben opgedaan, maar ook ongeschoolden komen in aanmerking. Wij bieden aantrekkelijke kansen aan hen die bij een nieuw bedrijf' een goede carrière willen opbouwen. Op korte termijn zijn huisvestingsmogelijkheden aanwezig. Indien U belangstelling hebt voor bovengenoemde funktie, dan zien wij gaarne Uw sollicitatie tegemoet onder no. F10, afdeling Perso neelszaken. U kunt zich eveneens dagelijks van 9-12 uur en 14-16 uur persoonlijk aanmelden op ons hoofdkantoor aan de Europaweg, Sfoehaven te Vlissingerï-Oost. Péchiney Nederland N.V., Postbus 49, Vlissingen. Binnen onze Technische dienst is onlangs een civiele afdeling opgericht. Tot haar taken behoort o.a. het onderhoud van fabrieks- en kantoorgebouwen. In de korte tijd van haar bestaan zijn de werkzaamheden al enorm toe genomen. De afdeling moet dan ook worden uitgebreid met een ■I* met ca 5 jaar ervaring in het onderhoud van gebouwen. Ervaring op het terrein van weg- en waterbouwkunde strekt tot aanbeveling. Hij zal verantwoordelijk worden voor: - Onderhoud, zoals schilder-, timmer- en metselwerk van onze gebouwen. Ook de centrale verwarmipg en de riolering rond de gebouwen valt hieronder. - Het begeleiden van verbouwingen. - Het naar voren brengen van ideeën ter verbetering van het onderhoud. - Het onderhouden van interne contacten met de fabrieken en het voeren van de daarvoor noodzakelijke correspondentie en administratie. Indien u interesse heeft zijn wij gaarne bereid u telefonisch meer inlichtingen te verschaffen. U kunt telefonisch ook een sollicitatieformulier aanvragen. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan c-a afdeling Industrial Relations, onder vermelding van referentienummer 132 ST. POSTBUS 48, TERNEUZEN, TELEFOON 01150 - 8920, TOESTEL 2376. dab o.dijkstra s aannemersbedrijf nv breda Wij zullen gaarne in contact komen met een allround voor de afdeling boekhouding. Geboden wordt een prettige werkkring en een goede salarisregeling. Geëist wordt minimaal Mulo- of Mavo-opleiding en het praktijkdiploma boekhouden. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne tegemoet gezien. O. Dijkstra's Aannemersbedrijf N.V., Steenenhoofd 36, Breda. werkmaatschappij van nederhorst united Dr. Jan Ingenhouszplein 2 - Tel. 01600 49839 Aanmelding voor bet cursusjaar 1971 1972 zo spoedig mogelijk; uiterlijk 15 mei 1971. OPROEPING. De Griffier der Arrondis sementsrechtbank te Bre da roept op, ingevolge be velschrift van de Heer President van gemelde rechtbank d.d. 3 februari 1971, Paulina Escuela Es- cuela, thans zonder beken de woon- of verblijfplaats, om te verschijnen voor ge noemde heer President in het Gerechtsgebouw aan de Kloosterlaan 46 te Breda, op woensdag 3 maart 1971 des voormiddags om 11 uur, zulks ter fine van verzoening met haar echt genoot Ramon Mesa, wo nende te Made, gemeente Made en Drimmelen, die een verzoekschrift tot echtscheiding heeft inge- diënd. Breda, 3 februari 1971. De Griffier der Recht bank voornoemd, Mr. A. H. Bosscher. Uw speciaalzaak Mieuwlandstraat 3, Tilburg Tel 04250 26617 (tussen schouwburg en station GEVRAAGD Veel party werk Rest. MARIANNE, Tilburgseweg 16, Breda Tel. 40668 Van Graftstraat 49 - Rotterdam-Waalhaven heeft plaats voor ervaren Goede salaris- en onkoster regeling. Reiskosten-regeling kan worden ge troffen. U kunt zowel schriftelijk als mondeling solliciteren. Ons telefoonnummer luidt: (010) 29 31 44. De eerste drie maanden een zakgeld van fi70.- per maand. Daarna tijdens de opleiding bruto f.661.74 per maand, incl. onregelmatigheidstoeslag. Voor kost en inwoning betaalt de cursist slechts f.156.- per maand. Na de 3-1- jarige opleiding zai blijken dat het verpleegkundige diploma A een kostbaar diploma is, dat veel mogelijk heden voor zeer goed gesalarieerde funkties biedt. De vraag naar gediplomeerde verpleegkundigen is en zal groot blijven. Voor verpleegkundigen die een moderne opleiding hebben gevolgd is een zekere, goede toekomst weggelegd. Neem nu die beslissing waar u later - alleen maar plezier van hebt. Bel ons om meer informaties (tel. 02153-3341) of schrijf een briefje aan Stichting Ziekenhuis St. Jan-Hooglaren te Laren Nh. Laren Nh. Telefoon 02153-3341. MARKIEZEN EN ROLLUIKENFABRIEK S. J. WITTE Antiloopstraat 41 A Tel. 38642 BREDA vraagt ongeveer 17 jaar Hoge drogestof- opbrengst Fors loof Gemakkelijk rooibaar Zeer goed be- waarbaar Prijs I 1-10 kg 18.40 p.kilo|10 kg en meer f 8.00 inclusief B.T.W. Kunstharsfabriek SYNTHESE N.V. te Bergen op Zoom deel uitmakend van het AKZO-concern vraagt De operator kontroleert de fabricage van onze kunstharsen. Hij houdt daarbij een scherp oog op allerlei meters en regelapparaten en no teert zijn kontrolewerk op formulieren. Dit werk vereist een grote zorgvuldigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt men door het bedrijf opgeleid. Deze opleiding bestaat uit verschillende gedeeltes. De eerste 2 maanden geschieden in bedrijfstijd (waarbij wordt het salaris inclusief ploegentoeslag 15,3% normaal doorbetaald). Daarna volgt er een periode van ongeveer 4 maanden in de praktijk. Dan bent u klaar voor het examen waarbij u het bedrijfsdiploma kunt halen. Verdere opleiding tot VAPRO-niveau behoort dan tot de mogelijkheden. De operator werkt in 3-ploegendienst (semi-kontinu). Binnen afzien bare tijd zal er echter op vol-kontinudiensten moeten worden over geschakeld. LEEFTIJD 20-45 jaar. OPLEIDING LTS of MAVO. Sollicitaties te richten aan Kunstharsfabriek SYNTHESE N.V. Ringersweg 5 Bergen op Zoom t.a.v. afdeling Personeelszaken. SCHEEPVAART-, EXPEDITIE- AGENTUUR MIJ. TERNEUZEN heeft wegens uitbreiding der afdelingen en auto matisering voor hen, die met een expanderend bedrijf willen meegroeien, interessante funkties beschikbaar, met een goede salariëring en secundaire voorwaar den. Gevraagd worden Vereist: Enkele jaren Mulo, grote nauwkeurigheid t - .r .-■*.* i: - Vereist: Dipl. Mulo en typen VereistMulo secretaresseopleiding met steno Frans, Engels en zo mogelijk Duits. Enige jaren ervaring in zelfstandig werk. Leeftijd niet ben. 21 jaar. met gerichte belangstelling voor secundaire funktie VereistPraktijkdiploma Boekhouden, accuratesse en betrouwbaarheid Leeftijd 30 jaar Sollicitatiesschriftelijk of mondeling dagelijks Kantoor Westkolkstraat 22-24, Terneuzen. Afd. personeelszaken. Na telefonische afspraak (tel. 7930 of 's avonds 3304) ook 's avonds of op zaterdagmorgen Door de snelle ontwikkeling van ons CENTRALE VERWAR- MINGSBEDRIJF bunnen wij op kor'e termijn plaatsen voor projecten in Noord- Brabant en Zeeland (tot 22 jaar). Bij gebru k van eigen auto vergoe ding vooi gereden kilometers. Een gedegen vakkennis van gasinstallatie en apparatuur is vereist. W(j bieden U: hoog luon. vergoeding van reisuren, prestatie toeslag. gratis werkkleding. Indien U hiervoor belangstelling heeft, kunt U onderstaande strook ingevuld aan ons opzenden. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: heeft belangstelling voor de funktie van •en wenst hierover met spoed nadere informatie te ont vangen. WIELDRECHTSEWEG 30 - DORDRECHT - TEL 01850 41566 f

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 14