HUISARTS: 120.000 GULDEN PER JAAR PvdA hoopt akkoord met D '66 en PPR Kans op olie- schaarste toegenomen SAS VAN GENT HEEFT PRIMEUR VOOR ZEEUWSCH- VLAANDEREN Inbraak in postkantoor bracht ruim negen ton op PARTIJBESTUUR TREKT ANTI-K VP-RESOLUTIE Washington zwijgt over Laos Man uit Zonnemaire verdronken ONDERHANDELINGEN IN TEHERAN MISLUKT GRATIS MET DE RUS RADIO DE KOCK Ziekenfondsen en huisartsenvereniging akkoord over hogere honoraria Wilde staking legt Ford in Engeland lam (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. - De P.v.dA. zal op haar congres van eind deze week de anti-KVP- resolutie onder de tafel werken. Gekaapt vliegtuig opgeblazen Drie gesprekken Koppeling nog niet geslaagd Arabische prins na bruiloit overleden Commissie midden- en kleinbedrijf TIJDSCHRIFTEN DUURDER Opiniepeiling: Muskie boven Nixon PTT HEEFT GEEN VEILIGHEIDSINSTAI.LATIES VOOR EIGEN KLUIZEN Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie, en Administratie-adres: Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. (01150)7920 Abonnementsprijs: f 11,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 VRUE ZEEUW WOENSDAG 3 FEBRUARI 1971 25e Jaargang No. 6463 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, exclusief 4 B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels f 1,15. Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot vjn. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT/BREDA De gemid delde Nederlandse huisarts zal dit jaar een (bruto-)inkomen hebben van rond de 120.000,Voor de huisartsen, die een eigen apotheek houden, zal dat bedrag 15.000, tot 30.000,(naar gelang de grootte van hun praktijken) hoger liggen. Dinsdag hebben de onderhande lingsdelegaties van de ziekenfond sen en van de landelijke huisartsen vereniging overeenstemming be reikt over de tarieven voor 1971. Voor de verhoging van het netto- deel van het honorarium is de trend van het ambtenarensalaris gevolgd. Men is, als gebruikelijk, uitgegaan van een normatieve praktijk met 2600 ziekenfondsverzekerden. Voor de eerste 1800 patiënten ontvangt de huisarts dit jaar (inclusief de vergoeding van de praktijkkosten) een bedrag van 39,05 per verze kerde. Dat levert een totaal van 70.290,op. Voor de volgende 800 patiënten krijgt de arts ƒ26,per verzekerde of ƒ20.800,— in totaal. De pensioenbijdrage is op 3,22 per ziekenfondspatiënt (alles bij elkaar ƒ8.372) gebracht. De doorsnee huisartsenpraktijk telt daarnaast 500 tot 800 patiënten, die niet bij het ziekenfonds verze kerd zijn („particulier" of via amb- tenarenregelingen verzekerden). Die garanderen de huisarts een in komen van 16.000,— tot 25.600,—. Dat is volgens de huisartsen aan zienlijk te weinig. Voorzitter dokter F. Bierens van de landelijke huis artsenvereniging heeft onlangs ge zegd, dat een particuliere patiënt de huisarts gerekend naar het aan tal verrichtingen en de tijd die daarmee is gemoeid ongeveer twintig procent minder opbrengt dan een ziekenfondspatiënt. De ta rieven voor particulier verzekerden hebben naar zijn mening vanaf 1967 geen gelijke tred gehouden met de stijging van de lonen. In ieder geval gaan de zieken fondsen de artsen meer betalen. In de overeenkomst voor 1971, die nog moet worden goedgekeurd door de ziekenfondsraad, is ook een nieuwe regeling getroffen voor apotheek- houdende artsen. Het „abonnemen tensysteem" (een vast bedrag per verzekerde per jaar) zal binnenkort worden vervangen door betaling voor elke in de apotheek verrichte handeling. Op het inkomen van de apotheekhoudende artsen zal dat weinig of geen invloed hebben. Al leen is het nieuwe systeem admini stratief gemakkelijker te verwer ken, voor de artsen zowel als voor de ziekenfondsen. In plaats van die resolutie komt een verklaring over samen werking met andere partijen, waarvan het partijbestuur gis terennacht de definitieve tekst heeft opgesteld. In deze ont werpresolutie kiest het PvdA-bestuur voor samenwerking met D'66 en de PPR. Deze drie partijen zullen zo gauw mogelijk een ontwerp-regerings- program samenstellen en dit voorleggen aan de confessionele rege ringspartijen. Als KVP, AR en CHU hierover niet voor de verkiezin gen tot een akkoord van PvdA, D'66 en PPR kunnen komen, dan wil len deze partijen na de verkiezingen niet meer praten over regerings samenwerking met de confessionelen en zullen zij een „schaduw kabinet" gaan vormen. Uit de eerste reacties van ieke leiders op de koerswijziging van de PvdA klinkt vooral scepsis dom KVP-fractieleider Schmelzer gisteravond: „Er kan nog niet gesproken worden van een verloving tussen PvdA en D'66. Zij bevinden zich eerder in het stadium van een „nadere kennismaking". De heer Scheps, woordvoerder van de 42 vooraanstaande PvdA-leden, die de partij hebben gewaarschuwd tegen een „heilloos isolement", reageerde aldus: „Wij hebben gevraagd om po litieke duidelijkheid, maar dit is een stap vooruit in het duister". (Zie voor verdere reacties pagina binnen- en buitenland I). De PvdA blijft streven naar een grote progressieve volkspartij. Zij wil met haar nieuwe resolutie een poging doen om de vastgelopen politieke ver houdingen in ons land te doorbreken. De PvdA wil echter alleen regerings verantwoordelijkheid dragen, als voor de verkiezingen duidelijke af spraken worden gemaakt over een regeringsprogram en over de perso nen die zo'n program zouden moeten uitvoeren. Zij wil met D'66 en PPR komen tot een gemeenschappelijk regerings program dat wezenlijke staatkundige vernieuwingen en maatschappelijke hervormingen nastreeft. Hierbij wordt speciaal gedacht aan wijziging van de inkomens- en vermogensver houdingen, het onderwijs, het wonen en de democratisering van de samen leving. (Van onze correspondent) OUWERKERK De 55-jarige L. C. Braber uit Zonnemaire is gister morgen in Ouwerkerk tijdens graaf werkzaamheden onder een gekantel de tractor geraakt. De man kwam in een sloot terecht en verdronk. Het slachtoffer was gehuwd. KARATSJI (AFP) De 2 mannen die zaterdag een Fokker Friendship van „Indian Airlines" naar Lahore in Pakistan dwongen te vliegen, hebben het toestel daar gisteren opgeblazen. Beide mannen zijn zwaar gewond. De passagiers en bemanningsleden waren eerder met een bus naar India eruggekeerd. Pas als PvdA, D'66 en PPR het hierover samen eens zijn, willen zij dit program aan de confessionele re geringspartijen voorleggen. Voor 10 maart moet dan worden uitgemaakt, of het tot een stembusakkoord met de grote confessionele partijen kan ko men. Uiterlijk 20 maart zal de PvdA een buitengewoon congres houden om verslag uit te brengen van de onder handelingen met de confessionele partijen en te besluiten wat verder met het oog op de verkiezingen van 28 april te doen staat. PvdA-voorzitter Vondeling ver klaarde in een toelichting te ver wachten, dat het congires deze reso lutie zal aanvaarden. „We zijn daar zo van overtuigd, dat we er niet aan gedacht hebben wat er anders zou moeten gebeuren". Aanvankelijk zou het congres pas zaterdag over de samenwerking met andere partijen spreken. Maar het is de bedoeling dat de discussie hierover al donderdagavond wordt geopend en op vrijdag wordt afgerond. Zoals voor de samenwerking tussen KVP. AR en CHU geldt „samen uit, samen thuis", zal dit ook gaan gelden voor de PvdA, D'66 en de PPR. Ten minste, als de congressen van PvdA, en D'66 daarmee akkoord gaan. Op basis van de ontwerp-resolutie, zal het congres van de PvdA weinig moeite hebben met het wegwerken van de anti-KVP-resolutie, van het congres van '69. Maar bij D'66 is nog niet duidelijk hoe groot de aanhang voer een nauwe samenwerking met de PvdA is. Tussen D'66 en de PvdA zijn drie gesprekken over samenwerking ge weest, het laatste maandag. Het hoofdbestuur van D'66 wil het over leg met de PvdA voortzetten. Maar in opdracht van het congres van de de mocraten van december, moet ook met andere partijen worden gepraat. Het gesprek met de WD en de PPR is ook al gepland. D'66 zal op het con gres van 27 februari definitief bepa len of de democraten voor de verkie zingen met de PvdA en PPR een sa menwerkingsverband zullen aangaan. Zowel het hoofdbestuur van D'66 als het partijbestuur van de PvdA zien in beide programma's nog wel grote verschillen, maar zij hebben het ver trouwen, zeggen zij, dat verder over leg tot een overeenstemming kan lei den. (Vervolg op pag. binnen-buitenland I) (Zie commentaar pag. binnen-buitenland I) (Van onze redactie buitenland) TEHERAN De kans op olieschaarste in West-Europa is gister avond weer groter geworden. De olie-onderhandelingen in Teheran zijn namelijk mislukt. In een verklaring hebben de olie maatschappijen die onderhandelen, met de zes landen rond de Perzische Golf over de prijzen en inkomsten van olie laten weten, „dat het be reiken van een overeenkomst on mogelijk is". Men is het niet eens kunnen worden over de financiële punten. Bovendien willen de olielanden geen absolute garantie geven dat er voldoende olie beschikbaar zal wor den gesteld voor de behoefte van de olieverbruikende landen, zo zei den de oliemaatschappijen. De vertegenwoordigers van de oliemaatschappiijen zijn volledig be reid om op welk tijdstip en plaats dan ook de onderhandelingen voort te zetten in de hoop dat de nog bestaande geschillen tot een oplos sing gebracht kunnen worden. CAIRO (Reuter) De Saoedi- Arabische prins Jab Ben Abdoellah is gisteren, de dag na zijn bruiloft, door de bruid Mona Fathi dood in bed gevonden. De 32-jarige prins is aan een hart aanval overleden. Het jonge paar was maandag tijdens een weelderige plechtigheid in een hotel in Cairo in het huwelijk getreden, en had het feest tot in de vroege ochtenduren voortgezet. Toen de bruid gisteren de slaapkamer binnenkwam trof ze haar man schijnbaar bewusteloos aan. Hij bleek dood te zijn. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT „Van harte feliciteer ik u met de instelling van deze commissie. U heeft in Zeeuwsch-Vlaanderen voor wat deze commissie betreft het spits afgebeten en ik hoop dat spoèdig navol ging van dit voorbeeld zal plaatsvinden." Aldus gisteravond de heer J. Kor- stanje, rijksconsulent voor het mid den- en kleinbedrijf. Ook bracht hij de felicitaties van de staatssecretaris over. De gefêteerde was het gemeentebe stuur van Sas van Gent, dat gister avond in de raadzaal van het Sasse gemeentehuis de vaste commissie van advies en bijstand voor midden- en kleinbedrijf installeerde. De commis sie, samengesteld uit de raadsleden M. de Groff, J. Rijnders en J. Goen- se en middenstandsvertegenwoordi gers, de heren Meuleman, Remery en Torbeijn uit Sas van Gent, de heer J. van Lippert uit Philippine en de heer de Witte uit Westdorpe, staat onder voorzitterschap van burge meester R. A. J. den Boer. Secretaris van de commissie is de heer R. Slock. Men voelde iin b. en w., aldus een enthousiaste burge meester den Boer, veel voor de ge dachte om in het beleid van b. en w. de vertegenwoordigers van het mid den- en kleinbedrijf mee te laten denken in de zaken die het midden- en kleinbedrijf betreffen. Tenslotte vormt de middenstand een niet te on derschatten deel van de Sasse bevol king. Bij zijin besluit op 26 januari om deze commissie in te stellen, had de raad van Sas van Gent tevens een veror dening voor de werkwijze van de commissie vastgesteld. Hierin werd onder meer bepaald dat de commis sie minstens viermaal per jaar ver gadert. Besproken worden alle on derwerpen in het gemeentelijk be leid waarbij het midden- en klein bedrijf is betrokken. Nadat de bur- (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/TOKIO De Amerikaanse regering zwijgt in alle talen over uit Japan en Rus land afkomstige berichten als zouden Zuidvietnamese troepen onder direct hevel van Ameri kaanse officieren Laos zijn bin nengerukt. Defensieminister Meivin Laird liet na een bijeenkomst van de senaats commissie voor de strijdkrachten weW, dat de berichten „onwaar' waren. Op de vraag waarom er dan wei censuur is op nieuws van de militaire operaties aan de Zuidviet namese grenzen antwoordde Laird, dat de censuur gehandhaafd blijft „om Amerikaanse levens te sparen". De minister wimpelde verder alle vrager over de geruchten inzake een Zuidvietnamees-Amerikaanse in terventie in het zuiden van Laos af. Hij zei alleen dat in Laos geen Amerikaanse grondstrijdkrachten opereren, doch dat was al bekend. Volgens de geruchten is een inter ventie in het zuiden van Laos op handen of al gaande, waarbij Zuid vietnamese grondstrijdkrachten wor den gesteund door de Amerikaanse luchtmacht. Maar hierover wordt zowel door Washington als in Saigon een strikt stilzwijgen bewaard. DEN HAAG (ANP) Uitgevers van tijdschriften hebben toestemming gekregen om met ingang van 1 maart a.s. de prijzen van de abonnementen en de losse nummers met 10 procent te verhogen. De advertentietarieven mogen met zes pet. omhoog. geimeester de hoop op een prettige samenwerking had uitgesproken, werd de bijeenkomst geschorst, waar na de commissie zijn eerste vergade ring die in tegenstelling tot de in stallatie niet openbaar was, begon. LONDEN Alle 22 Fordfabrieken in Engeland liggen nu stil door de wilde staking, die 45.000 van de 50.000 man personeel omvat. Een grote vak hond, waarbij 15.000 stakers zijn aan gesloten, heeft zich inmiddels achter de stakers geschaard en beloofd uit keringen te verrichten. In Londen hebben 800 chauffeurs van tankwagens het werk neergelegd. Tweeduizend tankstations worden niet bevoorraad en ook scholen wor den niet voorzien van stookolie voor de verwarming. Bij de poststaking, die al twee we ken duurt, zijn nog geen tekenen die wijzen op een oplossing van het con flict. (Van onze redactie buitenland) NEW YORK Wanneer er momenteel in de VS presidents verkiezingen zouden worden ge houden, zou de democratische se nator van Maine, Edmund Mus kie, 43 procent van de stemmen behalen tegen Richard Nixon 40 procent. Dit blijkt uit een opi niepeiling, verricht door het in stituut Harris. Dat is gebeurd tussen 16 en 20 januari, zodat geen rekening is gehouden met de „State of the union" en het zes punten tellende politieke programma dat Nixon op 22 ja nuari heeft voorgelegd. DORDRECHT (ANP) Binnenkort zullen de inwoners van Dordrecht op een zondag gratis gebruik mogen ma ken van het openbare busvervoer in de stad. Het college v-an b. en w. heeft tot het maken van dit gebaar besloten, ter introductie van een nieuw lijnen- plan. (ADVERTENTIES) 'tordstraal 107. Tel. 01150-4255 TFRNFTTZFN APELDOORN (ANP) De inbraak in het hoofd postkantoor in Apeldoorn onder de rook van het Apel- doornse politiebureau heeft de inbrekers 903.000 gulden opgeleverd. Dit heeft een definitieve telling uitgewe zen. Van dit bedrag was 472.000 gulden rechtstreeks eigendom van de PTT, ter wijl 431.000 gulden uit aan getekende zendingen ver dween. Daarbij was alleen al voor de Apeldoornse Raiffeisenbank een bedrag van 275.000 gulden. De politie heeft 15 recher cheurs ingeschakeld om de daders van deze inbraak te zoeken. Het onderzoek breidt zich over het hele land uit. waarbij vooral aan de grote steden aandacht wordt be steed. De Inbrekers, zo heeft het onderzoek uitge wezen, moeten goed van de situatie in het Apeldoornse postkantoor op de hoogte zijn geweest. Dit betekent volgens de politie niet. dat de daders uit Apeldoorn of omgeving afkomstig zijn. Uit voetstappen die inen in de steeg achter het post kantoor heeft gevonden, is wel kojnen vast te staan dat er meer daders zijn ge weest. Men heeft daar on der meer een nieuwe hamer en een schroevedraaier gevonden. Momenteel word. onderzoo' i waar deze hamer gekocht is. Gebleken is, dat de PTT in geen enkel postkantoor veiligheidsinstallaties voor de eigen kluizen heeft. Wei maakt de PTT beveiligingen voor derden. In de postkan toren is het alleen voor schrift, dat de kluis zodanig moet zijn opgesteld dat hij verlicht is cn van buitenaf zichtbaar.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1