Weinig hoop vier vissers te vinden BLIKSEMACTIE Touwtrekken om benoeming directeur Zeeuws Opbouwwerk Steeds meer Nederlanders gaan werken BRESKENS-16 VERMIST Van Israëlische commando s KL1CHT LIBANON OVER Enkele dagen zachtere lucht VEEL MEER MEISJESSTUDENTEN IN BELGIË RADIO DE KOCK Geen voetbal voor zaterdagamateurs de MUL Gas- verwarming SEIN saucijzebroodjes VIER Stuk zeebodem naar West-Duitsland Propyleenleiding lek: straat afgezet JOHNSON IN ZIEKENHUIS Leven in december nauwelijks duurder Walschap voorgedragen voor Nobelprijs Twee jaar voor Frits Teufel TWEE KANDIDATEN LIJSTJE STEUN Openluchtmis uit protest tegen sluiting kerk Muskie bij Kosygin Aantal studenten in Nederland viermaal zo hoog Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en Administratie-adres: Nieuwstraat 9, Temeuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: ƒ11,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 VRIJE ZEEUW ZATERDAG 16 JANUARI 1971 25e Jaargang No. 6449 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie ƒ2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verboging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Bijna evenveel mensen als er in 1900 lange, soms 16- urige dagen maakten om aan de kost te komen, leven in 1970 van sociale verzekeringen: wao, aow, aww, werk loosheidswet, ziektewet. Minister Roolvink onthulde dat dit er afgerond 1.657.000 zijn, of 12,7 pro cent van de dertien miljoen mensen die Nederland telt. Of ook zoiets als de totale bevolking van de stedelijke agglomeraties Amsterdam, plus Am- hem, plus Eindhoven. In Nederland werkten vorig jaar 4,7 miljoen mannen en vrouwen, 34,2 procent van de bevolking; ruw ge zegd één op de drie. Dat percentage is tussen 1900 en nu slechts licht gedaald: 1900, 42 procent; 1930 41 procent; 1960 36 procent. De totale bevolking was in die jaren respectie velijk: 4,5 miljoen, 7,9 miljoen en 11,6 miljoen. Het aantal „manuren", dat door het produktieve deel van de natie in 1900 en 1930 werd gemaakt lag ech ter een stuk hoger dan nu. Behalve dat er in deze tijd minder mensen hoeven te werken om een vergroot nationale inkomen bij elkaar te krij gen hoeven ze er ook minder voor te doen. Wie zou verwachten dat relatief steeds meer mensen door dezelfde groep Verkenden zal worden onder houden, komt bedrogen uit. Juist die werktijdverkorting én het steeds meer inschakelen van de gehuwde vrouw én van de 65+ers (straks 60+ers en zelfs 55+ers) én de in vloed van de geboortegolf van na de oorlog kunnen de op het eerste gezicht merkwaardige prognose voor 1980 verklaren: De tendens dat het werkende deel van de bevolking steeds kleiner wordt, breekt af. Werkte in 1970 34,2 procent van de Nederlanders, in 1980 wordt geraamd dat dit 36,1 procent zal zijn. Voor 1990 wordt het per centage op 34,9 geschat. Het Cen traal Planbureau maakt hierbij het voorbehoud dat deze cijfers zijn af geleid vanuit de situatie in 1965. Hoe het cijfer 1.657.000 (werken den) van minister Roolvink zich in de komende twintig jaar zal ontwik kelen is slechts in grote trekken te voorspellen. Het zal toenemen, en re latief sterker dan de bevolkingsgroei. Een belangrijke rol speelt daarbij dat er steeds meer mensen en waar schijnlijk op jongere leeftijd aow- uitkerïng zullen krijgen (nu: 1.035.000). ROOLVINK (Van onze correspondenten) BRESKENS Het is stil in Breskens. Nog lioopte gister avond de Zeeuwschvlaamse vissersplaats op een levensteken van de Breskens-16, liet vissersschip dat met vier man aan boord sinds dinsdag niets meer van zich heeft laten horen. Maar veel hoop is er niet meer, nadat gistermiddag de schepen die een speurtocht naar de Breskens begonnen vijf vismanden van de vermiste kotter vonden ten westen van het lichtschip Noordhinder. Afgelopen nacht tegen één uur keerden de eerste van de zesendertig schepen, die gezocht hebben naar het vermiste schip, terug. Vijftien schepen uit Breskens, twintig uit Aardenburg en Vlissingen en de reddingsboot Javazee uit Breskens hebben uitgekeken naar overle venden van de Breskens-16. Het scheepje bevond zich dins dagnacht, toen het voor het laatst iets van zich liet horen, in de buurt van het Belgische lichtschip Zandet- ty, dat 33 mijl ten westen van Oos tende ligt. De reddingsactie werd bemoeilijkt door de zeer zware mist in het Ka naal. Een Grumman Tracker van de Marineluchtvaartdienst steeg gister middag om kwart over twee op van het vliegveld Valkenburg, maar moest al spoedig terugkeren naai zij n basis, omdat er geen grondzicht Donderdag keerde de Breskens 16 niet gelijk terug met de andere schepen, waarmee ze maandag was uitgevaren. Vrijdagmorgen kwam de vrouw van de schipper, de 49-jarige heer J. A. Vermeulen, in de haven informeren of de andere schepen iets van het schip van haar man had den vernomen. Onmiddellijk werd toen het sein voor een grote speur tocht gegeven. "Wachtmeester eerste klas van de rijkspolitie Blaakman waarschuwde verschillende instan- (ADVERTENTIES) ■EN BEGRIP VOO* Krkend gasfitte» Vïooswijkstraat 7-# ÏERNECZEN Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN Warme ties en autoriteiten. Radio-Scheve- ningen zond enige honderden oproe pen uit voor de Breskense vissers boot, maar zonder resultaat. Half Breskens zat met het oor bij de radio te luisteren naar de visserijband, om maar niets te missen van de opspo ringsactie. Aan boord bevonden zich maan dagmorgen vier mensen: schipper- eigenaar J. A. Vermeulen (49), ge huwd en nog een zoon van 13 jaar thuis; zijn oudste zoon J. A. Vermeu len (20), gehuwd en vader van een baby van een maand; W. O. de Eooze (30) gehuwd en zonder kinderen, en de 28-jarige A. A. Fenijn, gehuwd en twee kinderen van 1 en 3 jaar, ter wijl mevrouw Fenijn over een week een derde baby verwacht. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Nederland zal 5000 vierkante kilometer van het Continentaal Plat afstaan aan West-Duitsland. Het kabinet is daarmee gisteren akkoord ge gaan. Duitsland heeft met Neder land en Denemarken ruzie gehad over de oorspronkelijke verde ling van de Noordzeebodem. De zaak kwam voor het internatio nale gerechtshof in Den Haag. Daarop besloot de Nederlandse regering een stuk plat af te staan. Nederland houdt nu nog 56.000 km2 over. Duitsland komt van 23 op 28 duizend km2. Minister Witteveen, die als eerste vice-premier de vakantie houdende minister-president De Jong verving, vertelde dit na af loop van de ministerraad. Op het over te dragen stuk zeebodem wordt al geboord naar olie en gas, maar er zijn nog geen voor raden gevonden. (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV/BEIROET Libanon heeft besloten een klacht in te dienen bij de Veiligheidsraad over de bliksemactie van een Israëlische commando-eenheid gisternacht, waarbij de Israëliërs 40 kilometer diep op Libanees gebied doordrongen. De Israëlische eenheid blies er een Arabische guerrilla-basis op. Vol gens een woordvoerder van de Pales- tijnen duurden de gevechten bijna zeven uur. De Israëliërs zouden daarna door de Palestijnen tot de terugtocht zijn gedwongen. De Is raëliërs verloren vijftien man aan do den en vele gewonden, aldus de Pa lestijnse mededeling. Twee Palestij nen sneuvelden en vier raakten ge wond. De Israëliërs waren over zee en door de lucht aangevoerd. Volgens de Israëlische lezing sneu velden tien Palestijnen en werden 20 anderen gewond. De Israëliërs hadden slechts zes licht gewonden. De Israëlisohe commando's bliezen twee huizen, een Palestijns bivak, ondergrondse verblijven en een vlot met een raketwerper op. Het voor naamste doelwit was de Palestijnse „zeebasis" bij Saida. Volgens de Israëlische woordvoer der betrof de actie een vergeldings- aanval. Op 2 januari waren vanuit de basis over zee zes Palestijnse kik- vorsmarmen Israël binnengekomen om een burger te ontvoeren. Vijf van de zes waren echter gevangen genomen toen zij o-p een Israëlische patrouille stuitten. De Israëlische commando's waren aangevoerd per helicopter. Deze ga ven luchtdekking en namen actief aan de gevechten deel. Het was de eerste keer sinds de verra-ssende Is raëlische aanval op het vliegveld van Beiroet in 1968 dat Israëlische troepen zo ver op Libanees grond gebied doordrongen. Ook gisternacht werd het vliegveld van Beiroet ge sloten, nadat via de radar de Israë lische helikopter waren opgespoord. (Van onze weerkundige medewerker) BREDA Dit weekeinde start de tweede helft van de winter en wel met vrij zachte en vochtige lucht. Er kan tijdens het weekeinde ook nog wat lichte regen vallen en de mistkans is vooral in de nacht en morgen nog groot. De vorst komt er de eerste dagen niet aan te pas. Een zuid westelijke wind doet de oceaanlucht nog iets verder Europa binnendringen. Toch zien wij terug op een mooie vrij zonnige winterweek met aangena me temperaturen. De weerkaart wijzigt zich echter nog niet in de richting van een definitieve periode van zachter weer, want bij Groenland komt een hogedrukgebied tot ontwikkeling. Hierdoor kan na zondag weer wat koudere lucht in de richting van Schotland en Scandinavië gaan stromen. Wij zouden een maand later meer hoop kunnen geven op een streep onder de winter, maar nu midden januari blijven wij toch nog een periode van kouder weer verwachten. Het Libanese leger heeft laten weten ook aan de gevechten te hebben deelgenomen, „waardoor een tweede Israëlische aanval kon worden voor komen. Tevneuzen (Van onze correspondent) TERNEUZEN. Op verzoek van de bedrijfsbrandweer van Dow Che mical in Terneuzen heeft de politie gistermiddag van 13.50 tot 14.25 uur de weg aan de westzijde van de Bui tenhaven afgesloten voor alle ver keer Bij het meetstation op de terreinen van de chemische fabriek had men een lek geconstateerd in de propy- leenleiding van de Shell. Met gas meters werd binnen zeer korte tijd het ïek opgespoord en hersteld. DE AVRO-medewerker Roel Balten is op 47-jarige leeftijd in het Diaco- nessenziekenhuis te Hilversum over leden. Hij was bekend om zijn pro gramma's voor de strijdkrachten. (Van onze Tedaïtie) san Antonio - iw se oud-president Lyndon Johnson is in het Brooke-hosp&taai te San An tonio opgenomen. Hij heeft waar schijnlijk een virus-lomgontstefcing. Het hoofd van de geneeskundige af deling van het hospitaal, kolonel Ro bert Horth, verwacht niet dat John son (62) lang opgenomen zal blijven. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals het CBS dat maandelijks samenstelt op basis 1964 =r 100, bleef nagenoeg gelijk: 135,1 in december tegen 135,0 in november. Voor brood, vlees en vleeswaren, meubelen, vloerbedekking, schoeisel en treintarieven werd een stijging geregistreerd. Daartegenover stond een daling voor aardappelen, groen ten, eieren en kleding. Het gemiddeld indexcijfer voor 1970 kwam op 132,4, tegen 126,8 voor 1969. Een stijging derhalve van 4,4 pot. BRUSSEL (ANP) Het verbood ara Vlaamse letterkundigen heeft de derde achtereenvolgende de Belgische schrijver Gerard voorgedragen voor de No belprijs voor literatuur. MÜNCHEN (DPA) De 27-jarige voormalige Westberlijnse commune leider Fritz Teufel is vrijdag door een rechtbank in München tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens poging tot brandstichting waarbij ge vaar voor mensenlevens ontstond. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Wie wordt de nieuwe directeur van het provin ciaal opbouworgaan „Stichting Zeeland" Kiest het algemeen bestuur van de stichting opbouworgaan dinsdag 26 januari de als „links-ge zind" bestempelde drs. M. van Aken uit Leiden Of kiest het de fa miliaire, maar door sommigen niet competent geachte ds. H. M. Stra- ting uit Goes In het geval drs. Van Aken de op volger wordt van de onlangs „op zachte aandrang" naar Amsterdam vertrokken dr. G. Smallegange, be staat er nauwelijks een vertrouwens basis tussen de hoogste top van het opbouworgaan en een meerderheid in het college van G.S. Benoemt het al gemeen bestuur echter ds. Strating als directeur, dan wordt de vertrou wensrelatie tussen de staf van het op bouworgaan en de directeur op z"n Zachtst twijfelachtig. Alternatieven lijken er niet te zijn. Van Aken en Strating staan beiden kandidaat voor de directeurspost, welke met veertig mille per jaar wordt gehonoreerd. Van Aken bezit de gekwalificeerde kennis als man met een voltooide sociaal-weten schappelijke opleiding. Strating bezit deze, door het departement van CRM vereiste opleiding niet, maar hij heeft ervaring en Zeeuwse relaties. De 59-jarige ds. Strating is thans directeur van de Federatie van Sa- menwerkings Organen voor het Maatschappelijk Werk in Zeeland. Van Aken heeft een adviserende functie bij een groot winkelconcern. Voor ds. Strating zou, omdat hij als directeur van de federatie praktische ervaring heeft, wel een ontheffings mogelijkheid van de verplichte oplei dingseisen kunnen worden gevonden. Sedert het vertrek van dr. Smalle gange hebben diverse sollicitanten bij de benoemingscommissie, gevormd door de heren J. Claas, J. van den Bos (G.S.), M. van Poelje (G.S.), .1. van Balkenende (Prov. Staten) en dr. Smallegange (adviseur) hun op wachting gemaakt. Bij die commissie lag toen al een lijstje met criteria, waaraan een nieuwe directeur in elk geval moest voldoen. Dit lijstje was opgesteld door enkele stafleden van de stichting. „De heer Strating beantwoordde beslist niet aan deze criteria", zeggen mensen, die zowel hem als het ver langlijstje van de staf kennen. Wij vernamen, dat er behalve Van Aken nog tenminste één sollicitant was, die zowel aan de formele eisen als aan de criteria voldeed. Zij (het was namelijk een vrouw) kreeg ech ter een beleefd bedankbriefje. Tot zover lijkt alles ingewikkeld, maar nauwelijks spectaculair. De hierboven gesignaleerde zaken krijgen echter pas diepte als men weet dat ds. Strating, nog voor dr. Smallegange zijn directeurskamer had ontruimd, zichzelf al aanduidde als de nieuwe directeur van het op bouworgaan, en bovendien als de man die de zaken op fct opbouwor gaan, dat met ernstig personeelsver loop te maken heeft en waar de de mocratisering zicli geluidloos vol trekt, wel eens grondig zou gaan or denen. Hoe wist de dommee zo vroegtijdig zelfs nog voor de sollicitatie was opengesteld, dat hij de nieuwe direc teur zou worden? Men zegt het hardop in Middel burg: de dominee heeft de steun van de voorzitter van het opbouworgaan, de commissaris van de koningin, en van de invloedrijke secretaris van dit orgaan, de heer J. Claas. Het opbouworgaan, zoals het zien onder dr. Smallegange ontwikkelde van beleidsuitvoerend tot beleidsad- viserend apparaat, met gaandeweg een steeds duidelijker wordende eigen mening over het welzijn in Zeeland, ontbeerde al geruime tijd de zegen van de eerste burger van de provincie. Zowel tijdens als na cte „Welzijnsdag" in maart 1979, welke op initiatief van het opbouworgaan werd gehouden, bleek duidelijk dat de gewone burger in Zeeland onbe hagen over de industrialisatiepolitiek van het provinciaal bestuur voelde. En bet was het opbouworgaan, in het bijzonder zijn directeur, die de wel- zijnskachel had aangemaakt. Rond die tijd deed de dommee al kond van zijn hervormingsplannen met het op bouworgaan. DELFT (ANP) Hoezeer de voor malige parochianen van de Delftse Sint-Hippolytus hun kerk een warm hart toedragen, komt tot uiting in de openluchtmis, die zij in dit winterse tijdperk gaan houden Zij willen hiermee protesteren te gen de sluiting van de kerk, die zon dag 3 januari een feit werd. De pro- testmis zal met het oog op de te ver wachten winterse temperaturen niet langer dan een half uur duren. (Van onze sportredactie) DEN HAAG De Koninklijke Ne derlandse Voetbalbond heeft alle wedstrijden voor de zaterdagcompe titie van dit weekeinde afgelast. Ook alle afdelingen van de KNVB hebben de wedstrijden voor zaterdag afge last. MOSKOU (Rtr.) Premier Alexei Kosygin van de Sovjet-Unie heeft gis teren over de Russiseh-Amerikaanse betrekkingen en internationale zaken gesproken met de Amerikaanse sena tor Edmund Muskie. Het onderhoud heeft drie kwartier geduurd en is van Amerikaanse zijde „openhartig en vriendschappelijk" genoemd. Muskie is donderdag in Moskou aangekomen uit Cairo, waar hij met president Sadat had gesproken. Tevo ren had hij premier Meir van Israël ontmoet. (ADVERTENTIE) (Van onze redactie binnenland) BRUSSEL In 1957 be droeg het aantal meisjesstu denten in Nederland en België 18 procent. Nu is dat percentage in België toege nomen tot 28, terwijl het in Nederland slechts met één procent steeg. Daarentegen staat dat het aantal studenten van 26 jr. en ouder dat nog volledig dagonderwijs geniet in Ne derland viermaal zo hoog is als in België. Dit zijn ge gevens uit het vierde num mer van het Benelux eco nomisch en statistisch kwar taalbericht van 1970, waarin tabellen en statistische ge gevens zijn opgenomen over de Beneluxlanden van 1948 tot en met 1969. Het geboorteoverschot in 1969 per 1.000 inwoners was In 1969 in Nederland bijna vijfmaal zo hoog als in Bel gië. De Nederlanders, zo blijkt ook uit deze statis tieken, bouwen meer dan tweemaal zoveel woningen dan de Belgen maar de Bel gische huizen zijn veel gro ter. De Luxemburgers bezit ten per 100 inwoners verre weg het grootste aantal ra dio's, namelijk 44 tegen 34 (n België en 22 in Neder land.. De Belgen reizen veel meer per spoor dan de Ne derlanders en het goederen verkeer per trein ligt in België meer dan tweemaal to hoog dan in Nederland. Maar de binnenvaart is In Nederland weer driemaal groter dan in België. De waarde van de weder zijdse Invoer steeg zowel voor de Belgisch-Luxem burgse Economische Unie als voor Nederland sinds 1948 met het tienvoudige. In absolute bedragen is de invoer in Nederland uit de BLEU aanzienlijk groter dan omgekeerd namelijk 6.8 miljard gulden tegen 4.9 miljard gulden. Per inwoner is de binnen landse geldhoeveelheld in de BLEU rond 2800 gulden. Dat is aanzienlijk hoger dan In Nederland, waar het aan tal op 1736 gulden ligt. De rijksuitgaven per hoofd van de bevolking zijn het hoogst 'n Luxemburg, namelijk 2296 gulden. In België is dat 2212 gulden en in Nederland 2009 gulden. Sr"

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1