REL OM FRISDRANK-PLOF-FLESSEN Strijd in Jordanië iaait op MINISTER POLAK WIJZIGT MENING: ZUIDAFRIKANEN MOGEN BLIJVEN Tanden Kanaalzone koeien worden onderzocht Topberaad over Simonis Een jaar geëist en zes jaar ontzegging voor schuld aan rampzalig ongeluk onder Wouw Eerste asperges: 31,22 per kilo BRAZILIAANSE GEVANGENEN OP WEG NAAR CHILI EN ALGERIJë Dongense limonadefabriek spant kort geding aan tegen VARA EL FATAH: ISRAËL DOET MEE; ISRAËL EN AMMAN: ONZIN Drie renners wegens doping in wegkampioenschap bestraft Italië verbiedt invoer Ned. pluimvee NKV niet uit overleg van Stichting DODEN Tanker breekt doormidden: acht man vermist Geen Westduitse wapens meer voor Portugal en Griekenland Luchtreclame Voor 73 mille aan bontjassen gestolen DWARSGEBAKKEN Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en Administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: ƒ11,15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 12 JANUARI 1971 25e Jaargang No. 6445 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimuirt per advertentie ƒ2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels ƒ1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/HILVERSUM/DON- GEN De Keuringsdienst voor "Waren is gisteren overleg begonnen met vertegenwoordigers van de Ne derlandse glasindustrie. Men wil bezien of nieuwe maatregelen tegen het exploderen van flessen fris drank noodzakelijk én mogelijk zijn. Dat overleg wordt gevoerd naar aanleiding van de t.r.-programma's van VARA's ombudsman Marcel van Dam over het veelvuldig explo deren van flessen frisdrank en de vragen, die het tweede kamerlid mevr. Brautigam (PvdA) over dat „verschijnsel" aan staatssecretaris Kruisinga van Volksgezondheid heeft gesteld. Inmiddels heeft de directie van N.V. Van Tuyns Limonadefabriek en Destilleerderij te Dongen, welk bedrijf de frisdrank „Exota" produ ceert, besloten een kort geding aan te spannen tegen de VARA en zijn ombudsman. Men zal de rechter vragen er Marcel van Dam of de VARA toe te verplichten de directie het weerwoord te geven in de be wuste t.v.-rubriek. Zoals bekend zijn in de t.v.-programma's van VARA's ombudsman tot nog toe hoofdzakelijk gevallen rond geex- plodeerde Exotaflessen aan de orde geweest. Algemeen directeur S. van Tujn van het Dongense frisdrankbedrijï: „Volgens ons heeft Marcel van Dam een pogal scheve voorstelling van zaken gegeven. We hebben hem en later de programmaleiding daarom gevraagd het weerwoord te mogen hebben. Dat is ons gewei gerd. We vinden dat een kwalijke zaak. Die nozem in Hilversum wil persé gelijk hebben, al moet hij er een bedrijf voor in de grond boren. Dat pikken wij niet". De hele zaak kwam aan het rol len, toen Marcel van Dam in zijn programma signaleerde, dat een Amsterdams kindje een oog heeft verloren toen het werd getroffen door scherven van een Exotafles, die uit elkaar zou zijn gesprongen. Dat geval speelt momenteel voor dc rechtbank, die graag wil weten of er meer gevallen van geëxplodeer de Exotaflessen bekend zijn. Marcel van Dam vroeg daarom t.v.-kijkers, die nare ervaringen met (Exota) - flessen hebben, zich bij hem te mel den. In twee weken tijd kreeg hij 300 brieven over bijna evenveel uit elkaar gesprongen Exotaflessen. De heer Van Tuyn meent, dat het nog helemaal niet bewezen is, dat het Amsterdamse kindje is getroffen door scherven van een Exotafles. „Bovendien ging het om een lege fles. Volgens ons is de toedracht zo geweest, dat het kind de fles al krui pend heeft omgeduwd en toen met het gezichtje in de scherven is ge vallen", aldus de heer Van Tuyn. En over de 300 brieven van kij kers: „Best mogelijk, dat al die briefschrijvers de waarheid spre ken. Alleen twijfelen we er hevig aan of het in al die gevallen om Exotaflessen ging. Er is in de t.v.- programma's zo nadrukkelijk ge- apelleerd aan het merk Exota, dat veel mensen, die wel eens zo'n ge valletje bij de hand hebben gehad, automatisch hebben aangenomen dat het Exotaflessen waren. Kunnen zij zich veel herinneren (Vervolg op pag. stad en streek II) (Van onze redactie buitenland) AMMAN/LONDEN De gevechten in Jordanië tussen regeringstroepen en Palestijnse commando-eenheden schijnen gisteren heviger te zijn geworden. Radio-Cairo meldde tegen de avond dat de toestand in de Jor daanse hoofdstad Amman verslechterde, en nog maar moeilijk in de hand te houden was. De berichten over de strijd zijn summier en verward. De Jordaanse autoriteiten oefenen sensuur uit. Volgens de Palestijnse guerrilla-organisatie EI Fatah heeft de Is raëlische luchtmacht gisteren Palestijnse basissen in de Jordaanvallei gebombardeerd op het moment, dat de Jordaanse artillerie tegen deze basissen in actie kwam. Israël betitelde dit bericht als „on zin", en ook Jordanië sprak het met klem tegen. „Van a tot z verzonnen een nieuwe leugen van het (Pales tijnse) verzet", zo verklaarde een Jordaanse militaire woordvoerder. Het Jordaanse parlement is met het oog op de situatie voor vandaag in buitengewone zitting bijeengeroepen. De voorzitter van de interarabische controlecommissie in Jordanië, de Tunesische oud-premier Bani Lad- gham, wordt vandaag in Londen ver wacht voor overleg met de Jordaan se koning Hoessein, die daar sinds 21 december in een kliniek verblijft. Uit officiële kringen is vernomen dat de vorst waarschijnlijk donderdag uit de kliniek komt, en twee dagen later naar zijn land zal terugkeren. Of Ladgbams reis naar Londen doorgaat, lijkt nog niet zeker. De Egyptische generaal Achmed Hilmi, commandant van het interarabisch militair waarnemerskorps in Jorda- (Van een onzer verslaggevers) BREDA. Officier van justitie mr. M. Kooperberg heeft gisteren voor de Bredase rechtbank een jaar gevangenisstraf en zes jaar ontzeg ging van de rijbevoegdheid geëist tegen de 19-jarige Jitske de B. uit Drachten. Zij was de bestuurster van de auto die op donderdag 6 augustus op de Bergse Baan onder Wouw bij een inhaalmanoeuvre verongelukte. Zeven medepassagiers van haar auto werden toen op slag gedood. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. nië, heeft in verband met <Ie ver slechterende situatie om onmiddellij ke terugkeer van Ladgham naar Am man verzocht. Ook heeft hij de Ara bische staatshoofden gevraagd op de kortste termijn afgezanten naar de Jordaanse hoofdstad te zenden, aldus radio-Cairo. Koning Hoessein zond maandag zijn broer Hassan, de kroonprins, een boodschap, waarin hij zijn „volle ver trouwen" en „steun zonder voorbe houd" uitsprak ten aanzien van de maatregelen die in Jordanië zijn ge nomen om „de nationale eenheid, de veiligheid, de stabiliteit en de waar digheid van soldaten en burgers" te behouden. De Jordaanse vorst uitte voorts zijn vertrouwen in de bevel hebbers van leger en veiligheids dienst. „Ik ben met u, en volg vanaf mijn ziekbed de ontwikkeling van de gebeurtenissen, klein of groot. Ik ben trots op u, en zal weldra bij u zijn om onze mars als voorhoede van de Arabische natie voort te zetten", al dus de koning in zijn boodschap, die door radio Amman bekend werd ge maakt. Volgens waarnemers was de boodschap bedoeld om beschuldigin gen te ontzenuwen, volgens welke kroonprins Massan de hand had in de incidenten. In Amman zijn maandag de hele dag door met tussenpozen mitrail leursalvo's en raketantpol ffi.r. gen ge hoord. De winkels hadden hun luiken gesloten en alle scholen bleven dicht. Taxi's reden er vrijwel niet meer. Volgens een Jordaanse woordvoer der zijn zondag en maandag bij de beschieting van politieposten door Palestijnse commandostrijders onder agenten en militairen een dode en tien gewonden gevallen. Voorts had den de commando's twee militairen ontvoerd, sommige wegen met ste nen, mijnen en prikkeldraad ver sperd, een machinegeweer in een school geplaatst en een ander op de toren van een moskee. Van Palestijn se kant is meegedeeld dat gistermor gen bij schietpartijen in het centrum van Amman drie burgers zijn gedood en twee gewond. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) lieeft alsnog Jos van der Vleuten, Harrie Jansen en Evert Dolman bestraft wegens doping in het nationaal wegkampioenschap voor professionals, dat op 21 juni van het vorige jaar in Helmond werd gehouden. De drie coureurs kregen elk een geldboete van 750 en een voorwaardelijke schorsing van een maand met een proeftijd van een jaar. Voorts is het drietal uit de uitslag van het kampioenschap verwijderd, zodat de renners ook hun prijzengeld moeten missen. Dat is vooral voor Harrie Jansen, die als tweede achter Peter Kissner eindigde, een strop. De uitspraak van de KNWU is zo laat gekomen, omdat, nadat op verzoek van de renners een contra-expertise was gehouden, die overigens in alle drie gevallen het eerdere „positief" bevestigde, de vereniging van beroepswiel renners voor zijn leden in de bres sprong. Maar de onderhandelingen tussen deze organisatie en de KNWU konden tenslotte het standpunt van de natio nale organisatie niet wijzigen. (Van een onzer verslaggevers) FOLKESTONE Acht opvaren den van de Panamese tanker Texaco Carribbean (foto) worden vermist, na de aanvaring tussen dit schip en een Peruviaanse vrachtboot, gister ochtend op Het Kanaal. Men neemt aan dat ze zijn omgekomen. Het zoe ken naar de vermisten is gestaakt. De tanker had een Italiaanse beman ning. Door de aanvaring ontstond aan boord van de tanker een hevige ex plosie, als gevolg waarvan het ruim 13.000 ton metende schip doormid den brak. De beide helften zijn kort na elkaar gezonken. De Texaco Car ribbean had geen olie aan boord. Hot schip had juist in Terneuzen een la ding chemicaliën gelost. De aanvaring met de Paracas, een ruim 9000 ton metend vrachtschip, gebeurde negen mijl uit de Britse oostkust. De ontploffing was tot der tig kilometer in de omtrek hoorbaar. Een inwoner vain Dover was door de explosie in de vroege ochtend wakker geschrokken. De knal deed hem den ken aan het instorten van de Engelse krijtrotsen. In Folkestone sprongen tal van ruiten. De tanker had dertig koppen aan boord van wie er 22 konden worden gered. Nederlandse, Britse en Noorse schepen hebben tot in de middag naar overlevenden gezocht. Het Pe ruviaanse vrachtschip is met zware boegschade naar Hamburg gesleept. Een Engelse loods heeft voorspeld, dat in Het Kanaal nog grotere ram pen zullen gebeuren. Daarbij zullen rampen als die met de Torrey Canyon en de Pacific Glory van geen beteke nis lijken, meende hij. f(Van onze redactie binnenland) ROME/UTRECHT Het Italiaan se ministerie van gezondheid heeft maandag de invoer uit Nederland van kippen, kuikens (levend pluimvee) en broedeieren „voorlopig" verboden. Als reden werd opgegeven de in Ne derland opgetreden pseudovogelpest. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Justitie-minister Polak heeft zijn standpunt met be trekking' tot de beide Zuidafrikaanse vluchtelingen gewijzigd: Amos Syiso Somdata (28) en France Tito Luthuli (22) mogen alsnog in ons land blijven. De minister nam dit besluit gisteJ ren, nadat hij een gesprek had ge voerd met de voorzitter van de ge nerale diakonale raad van de Neder landse hervormde kerk en de secreta ris van de afdeling Werelddiakonaat van die raad. De diakonale raad heeft zich garant verklaard voor de oplei ding van de beide Zuid-Afrikanen, die vanuit Kenia naar ons land wa ren gekomen. De raad heeft de minister verze kerd, dat bij de opleiding van de he ren Somdata en Luthuli rekening zal worden gehouden met een toekomsti ge terugkeer naar een Afrikaans land. Omdat de beide vluchtelingen al leen gedurende hun opleiding in ons land zullen blijven, heeft de minister gemeend alsnog een verblijfsvergun ning te kunnen verlenen. Luthuli en Somdata waren in 1960 betrokken bij demonstraties in Sharpeville, waaraan de Zuidafri kaanse regering op bloedige wijze een eind maakte. Ze zijn allebei lid van de verboden anti-apartheidsorganisa tie Pan Africa Congress. Zij vluchtten hun land uit en be landden na veel omzwervingen in Kenia, waar zij eerst als politieke vluchtelingen werden erkend. Later wees dit land ze toch uit, omdat him activiteiten voor een organisatie van uit Zuid-Afrika gevluchte studenten als „politieke beef ijvigheid" werd ge brandmerkt. Oktober verleden jaar kwamen ze in ons land aan. Ze vol gen op het ogenblik een cursus Ne derlands. Luthuli wil een opleiding in het drukkersvak volgen, Somdata wil tropische landbouw studeren in Deventer. In eerste instantie wees minister Polak hun verzoek om een verblijfs vergunning af. Dat leidde tot protes ten. Nog kort voordat hij van mening veranderde, het de KWJ kritiek ho ren op het tot dan toe bekende stand punt van de minister. Een woordvoerder van Amnesty International, de heer H. E. Ruiten berg, was gisteravond erg blij. Deze organisatie vreesde, dat de twee bij uitwijzing uit ons land naar Zuid- Afrika zouden worden teruggestuurd, waar ze ongetwijfeld in de cel te recht zouden komen. (Van een onzer verslaggevers) VENLO. Negen weken vroeger dan het vorig jaar zijn gisteren op de coöperatieve Venlose veiling te Grubbenvorst de eerste asperges aan gevoerd. Het was een partij van 9 kilogram die per pond verkocht en maar liefst 281,opbracht, gemid deld 31,22 per kg. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Zijn de diep ingevreten zwarte vlekken op tan den van koeien en schapen uit de Zeeuwsch-Vlaamse Kanaalzone ver oorzaakt door fluor of door een ander gif? Deze vraag zal binnen afzienbare tijd beantwoord worden door een op het gebied van fluoranalyse gespecialiseerd laboratorium in Rotter dam. Veearts Colsen uit Hulst heeft enkele exemplaren van aangetaste tanden naar Rotterdam opgezonden en hij wacht met spanning op de uitslag van het onderzoek. Als de zwarte vlekken op de tanden niet door fluor zijn veroorzaakt, wat is dan de reden dat de tanden en kie zen van het rundvee in de Zeeuwsch-Vlaamse Kanaalzone zo zwaar zijn aangetast?, zo vraagt hij zich af. Voor de voorzitster van de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland, mevr. T. Kannegieter, speelt deze vraag ook, zij het op een enigszins andere manier. Zij heeft namelijk tijdens een bijeenkomst in Zeeuwsch-Vlaan deren een ketting van aangetaste rundveetanden uit handen van veearts Colsen ontvangen. De ketting werd onmiddellijk gepromoveerd tot „ambtsketen" voor de presidente, omdat hij het symbool vormde van de „tand des tijds" in geïndustrialiseerd Zeeland. Mevrouw Kannegieter heeft, zodra zij vernam dat de tanden wel licht niet als echte „fluOrtanden" moeten worden beschouwd, de ambts keten buiten dienst gesteld. „Het kleinood blijft in de kast liggen, tot dat de symbolische waarde van de ketting wordt bevestigd door de labo ratoriumproef", zo verklaarde zij ons. (Van onze redactie buitenland) ALGIERS/SANTIAGO De 70 Braziliaanse politieke gevangenen, die worden vrijgelaten voor de ont voerde Zwitserse ambassadeur Gio vanni Bucher, waren gisteravond op weg naar Algerije en Chili. De gevangenen zullen onmiddellijk na aankomst in Algiers en Santiago worden gefotografeerd. De foto's worden naar Brazilië gezonden als bewijs dat zij inderdaad zijn vrijgela ten, Daarna kan de vrijlating van Bucher worden verwacht. UTRECHT (ANP) Het loonma- tigingsbesluit van de regering is voor het Nederlands Katholiek Vak verbond geen aanleiding zich terug te trekken uit het centraal overleg in de Stichting van de Arbeid. Het dagelijks bestuur van het NKV deelde maandag na een vergadering in Utrecht mee, dat het vooralsnog ook de loonpolitiek niet uit het cen traal overleg wil halen. Wel acht het bestuur beraad nodig over de organisatie van het overleg met betrekking tot het sociaal-eco nomisch beleid. Het meent dat de studie die momenteel in de SER gaande is daarvoor een goede basis kan vormen. Het NKV-bestuur vindt het overi gens onjuist, dat de SER zich meer én meer ontwikkelt tot een onder handelingscentrum voor de sociaal- economische politiek. Het staat op het standpunt, dat de SER zich moet beperken tot zijn werkzaamheden als adviesorgaan van de regering en als toporgaan van de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie De nieuwe NW-voorzitter, drs. H. ter Heide, heeft in een vraaggesprek met Ruim Zicht van het NKV ge zegd, dat ook hij er niet veel in ziet, de SER en de Stichting van de Arbeid te verlaten. BONN (DPA). West-Duitsland zal zijn NAVO-bondgenoten Grie kenland en Portugal geen wapens meer leveren. De Westduitse regeringswoordvoer der, Conrad Ahlers, heeft gisteren voor de pers verklaard, dat de mili taire hulp van Bonn aan Athene reeds lang geleden geëindigd is. De verdragen met Lissabon liepen thans af en zouden niet hernieuwd worden. Van diplomatieke zijde in Bonn is te kennen gegeven, dat West-Duits land in 1970 nagenoeg geen wapens meer aan Griekenland en Portugal heeft geleverd. Een uitzondering vormden de korvetten voor Lissabon, die de Portugese regering op grond van vroeger gesloten verdragen over gedragen moeten zijn. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT Ten huize van kardi naal Alfrink in Utrecht is gisteren opnieuw uitvoerig beraad gehsuden over de benoeming van dr. A.J. Simonis tot bisschop van Rotterdam. Deelnemers aan het beraad waren, behalve de kardinaal: het bestuurs college (de drie vicarissen en de eco noom van het bisdom), de raad van dekens en de voorzitter van de dio cesane pastorale raad in het bisdom Rotterdam, J. van Well. Over het be raad is niets bekend geworden. Ook in Den Bosch is beraad ge houden. Daar gold 't 'n informele be spreking tussen vertegenwoordigers van diocesane pastorale raden en commissies. De bespreking ging met name over de talloze publieke reac ties op de zaak-Simonis. Besloten werd het overleg op dit niveau voort te zetten. Geconcludeerd werd, dat men in de huidige situatie het natio nale pastorale beraad mist. Bij de bisschoppen zou worden aange drongen op een spoedige totstand koming van een dergelijk beraad. Voorstanders van de omstreden bisschop hebben opnieuw reclame- vliegtuigen gecharterd om hun me ning te verkondigen. Boven Den Haag waren gisterochtend twee vliegtuigen te zien met op hun sleep de tekst: „Dank aan Paulus VI voor de benoeming van bisschop Simonis". Een van de vliegtuigen verscheen met dezelfde tekst boven Rotterdam De voorzitter van de Rotterdamse diocesane raad, studentenpastor J. van Well, is telefonisch bedreigd. Ook bij zijn vrienden kwamen tele fonische dreigementen voor van Well binnen. In het bisdom Haarlem zijn in middels 10.000 adhesiebetuigingen met de benoeming van bisschop Si monis binnengekomen. Vijf priesters in het bisdom hadden daartoe het ini tiatief genomen. AMSTERDAM (ANP) Bij een inbraak in een bontzaak aan het He- kelveld in Amsterdam zijn 45 bont jassen met een waarde van ƒ73.000,- gestolen. BIJ HET spelen op een bevroren sin gel is de 6-jarige J. Kleijn uit Lei den door het ijs gezakt en verdron ken. De vader van het jongetje trachtte hem vergeefs met een haak uit het water te halen. (ADVERTENTIE) NATUURWIT, BOERENBRLMN, BOERENROG. PUNTJES EN BOLLEN, KRENTEN-ROZIJNENBROOD, KRENTEN BOLLEN.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1