SOJOEZ-9 MAAND LANG IN HEELAL Senaat bereidt Nixon nederlaag Bonn vraagt Grote vier toestemming Vrouw sterft aan abortus I )e^e|Fd Eind van trein- feestje Kerensky (89) in VS overleden Publiciteitscentrum voor kerkprovincie Nixon haalt zijn be ste spelers terug Als astronauten nog drie dagen volhouden BOZE TONGEN armbanden met brillant EEG-plan onderlinge monetaire bijstand OPENBARE ZITTING ADVIES AAN NIEUWE EEG-KANDIDATEN i Speldje voor Amerikaanse soldaat in ruil voor Vietcong-oor heetman Van liuis weggelopen Belgisch paartje door politie aangehouden PPR tegen hogere defensie-uitgaven VERBETERING COMMUNICATIE ERKENNING ODER-NEISSELINIE Windhoos teistert Belgische dorpen NS had 11 miljoen over voor seriebouw Werkspoor VRIJDAG 12 JUNI 1970 17 Veertig gewonden, maar geen enkele dode kwamen gisteren uit deze Deense trein tevoorschijn, nadat hij op 40 km van Kopen hagen op een goederentrein was ingereden. Het bijna voltallige VS- ambassadepersoneel bevond zich tijdens de onfortuinlijke rit in de trein. Na een afscheidsdiner op een van de Deense eilanden, was het personeel aan het dansen en drinken in de diverse coupés. Toen drie wagons omsloegen be tekende dit een abrupt einde van de Amerikaanse festiviteiten. rAr :A' (Van onze redactie buitenland) MOSKOU De Russen zijn bezig een huzarenstukje in de ruimte uit te halen: als de apparatuur aan boord goed zal blij ven functioneren zal het Russische ruimteschip Sojoez-9 on geveer een maand in de ruimte blijven. Dit is donderdag van welingelichte zijde in Moskou vernomen. Nicolajev en Sevastianov, zo zei men, zullen alleen door de Sjoez10 worden afgelost, als zij het nog drie dagen in de ruimte kunnen uit houden. Met andere woorden, als zij de gevolgen van een verlengde ruimtevlucht kunnen verdragen. De Sojoez-10 zal bestuurd worden door een ervaren kosmonaut, terwijl een ingenieur als tweede piloot zal fungeren. Het is mogelijk, dat gene. raai Beregovoj, die de Sojoez-3 be stuurde, waarmee hij op 27 oktober 1968 tot vlak bij de onbemande So- joez-2 kwam, commandant van de Sojoez-10 zal worden. De Sojoez-10 aai dus in de ruimte gekoppeld moeten wonden aan de Sojoez-9 om het overstappen van de bemanningen mogelijk te maken. Nicolajev en Sevastianov zullen dan met de Sojoez-10 naar de aarde te rugkeren, terwijl de beide andere ruimtevaarders in de Sojoez-9 nog Kabouter Vischjager heeft gis teren twee tongen naar het Am sterdamse stadhuis gebracht. Het was een geschenk voor b. en w., waarmee hij „het spreken met twee tongen" wil symboliseren. Een klontje suiker uit de Twee de Kamer fungeerde als „zoet houdertje" van de regering. een of twee weken rond de aarde zullen draaien. Zoals bekend is het huidige expe riment van de Bussen gericht op de bouw vam een ruimtestation. Ais de aflossing vain de bemanning mocht slagen, zullen de Bussen voor de eer ste keer een soort pendeldienst tot stand hebben gebracht die nodig is voor de bouw van ruimtestations. De bemanning vain het Kussdsdhe ruimteschip Sojoez 9 heeft tussen d'e 141site en 144ste omwenteling nomid de die aarde een partijtje schaak ge speeld met de aarde, aldus een mel ding van hett Russische persbureau Tass. Andriain Nicolajev -en Viitali Se vastianov speelden tegen Ndooias Ka- mjamine, instructeur van die kosmo nauten. en Victor Gorbaifcko, die deel uitmaakte van dé bemanning van die Sojoez 7. De partij heeft zes uiur ge duurd en dis geëindigd' in een remise. DETROIT (AFP) Het vijfde bataljon van de negende Ame rikaanse infanteriedivisie in Vietnam heeft vorig jaar meer dan 100 onderscheidingen uitge reikt aan mannen, die konden bewijzen dat zij een Vietcong hadden gedood. Dit heeft een ex- sergeant van dit bataljon, Frank Shepard, tegenover het blad „De troit Free Press" verklaard. „Een methode om te bewijzen, dat men recht had op de onder scheiding, was het meenemen van een oor van een vijand", al dus Shepard, die vertelde hoe hij „met walging" een snoer met rottende oren had ontdekt in het bureau van het bataljon. De democratische seinator Phi lip Hart had deze kwestie vorig jaar al ter sprake gebracht. Het Amerikaanse ministerie van de fensie heeft toen bevestigd dat deze onderscheidingen bij het vijfde bataljon werdien uitge reikt, maar omdat zowel de commandant van de brigade als die van het bataljon bij een heli kopterbotsing om het leven zijn gekomen, konden geen andere gegevens worden verschaft. Volgens de verklaring van het departement hadden „de onder scheidingen en emblemen niets te maken met de dienst en waren maatregelen genomen om derge lijke incidenten in de toekomst te voorkomen". (ADVERTENTIE) edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 tel. 116670 filiaal:oostzeedijk155-157, rotterdam Een brillonten armband is een uiterst persoonlijk geschenk. En tevens een waardevaste belegging. Kies het daarom zorgvuldig. Kijk, alvorens u besluit, in elk geval ook bij Heetman. De briilantexperts met een volkomen unieke collectie en een al even uniek certificaat, dat elk risico uitsluit. De prijzen beginnen bij 565.- V - - -V' A- J i&BËSÊBÊm T. ;-'; - - Sf - V St'.-v k v ■-*. NEW YORK Alexander Kerens ky, die tussen de afzetting van Tsaar Nicolaas de Tweede en de Bolsje. wistische revolutie in 19X7 vier maan den premier van Rsuland was, is gis teren op 89-jarige leeftijd in New York overleden. Op 24 april werd Kerensky met een bekkenbreuk en een gebroken arm, opgelopen bij een val in zijn woning in New York, in een zieken huis opgenomen. Hij was al bijna blind. Kerensky, een gematigde socialist, heeft het lot van Rusland 100 da gen in handen gehad. In die tijd be vrijdde hij Stalin uit Siberië. In juli 1917 volgde hij prins Lvov op als voorlopig premier. In november werd hij door Lenin afgezet en gedwongen in ballingschap te gaan. Hij ging naar Parijs, waar hij tot 1940 zijn politie ke activiteit voortzette. Daarna ging hij naar New York. De rest van zijn leven bracht Kerensky in de VS door. De adjunctdirecteur van de volks sterrenwacht Simon Stevin te Hoe ven, Chr. Derks, maakte deze tijd opname van het overzeilende beman de Russische ruimteschip Sojoez-9. Met de regelmaat van de klok, blijft de Rus zijn banen over Nederland beschrijven. Vanavond zal hij te zien zijn rond twintig voor elf. Hij vliegt dan pal van west naar oost, hoog door het zenith. De Sojoez-9 is op de foto te zien ais een witte streep. REUTER/AFP) De Amerikaanse senaat heeft gisteren de handen van president Nixon gebonden en nagenoeg elke nieuwe inval van Amerikaanse troepen in Cambodja uitgesloten. Met zeer geringe meerderheid ver wierp de senaat een amendement van senator Robert Byrd (democraat uit Virginia) dat een nieuwe militaire actie in Cambodja (na 30 juni) mo gelijk zou maken als zulks ter be scherming van de Amerikaanse troe pen in Vietnam nodig zou zijn. De senaat verwierp het amende ment met 52 tegen 47 stemmen. Men ziet in de uitslag een prestige-verlies voor de Amerikaanse president. Er ligt nu een voorstel van de se natoren Cooper en Church op tafel, waarbij Nixon eerst toestemming moet vragen aan de senaat voor een nieuw ingrijpen in Cambodja. Kort voor de stemming had de democraat Mike Mansfield gezegd, dat de senaat niet aan de bevoegd heden van de president als opperbe velhebber van de strijdkrachten zou tornen. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Woensdagavond iaat trof de gemeentepolitie van Ter. neuzen in een leegstaande woning te Spui een Belgische jongen, de 17- jarige T. G. V., loodgieter in St.- Niklaas en het 14-jarige meisje O. E. B. uit Temse aan. Zij waren zondag van huis ver trokken en hun opsporing was door de Belgische politie gevraagd. Zij ver klaarde dat zij al tien maanden ver kering met elkaar hadden. Zij brach ten (maar nu gescheiden) de nacht op het politiebureau door. Donderdag werden zij in de loop van de dag door hun ouders afgehaald. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het PPR-bestuur is tegen iedere verhoging van de defensie-uitgaven. Het huidige pla fond mag niet worden doorbroken. In een verklaring hierover zegt het bestuur, dat slechts een zorg ons moet bezig houden: hoe wjj in Eu ropa komen tot vermindering van de bewapening en tot uiteindelijke ont wapening. Verhoging vain defensie uitgaven is daarmee in strijd. „Welke technisch verfijnde uitleg men ook aan diie verhoging geven zal". DEN HAAG (K.N.P.) Op ini tiatief van enige in de publiciteit werkzame katholieken worden bij gelegenheid van de 70e verjaardag van kardinaal Alfrink op 5 juli a.s. voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een publiciteitscen trum van de Nederlandse kerkpro vincie. Dit zal ten dienste staan van de Nederlandse bisschoppen. WARSCHAU (AP) De Pool se onderminister van buitenland se zaken Jozef Winiwicz heeft gis teren bij zijn terugkeer in War schau zeer duidelijk gesugge reerd, dat de Westduitse regering de Grote Vier om toestemming gaat vragen om de Oder-Neisse- linie ais Poolse westgrens te mo gen erkennen. Winiwicz, die in Bonn de vierde ronide van het Pools-Westduitse ge sprek over verbetering van de we derzijdse betrekkingen heeft geleid, verklaarde bij terugkeer in de Pool se hoofdstad: „BJj onze terugkeer zijn BRUSSEL (ANP) De Europese Commissie in Brussel heeft bij de ministerraad een plan op tafel ge legd voor onderlinge financiële hulp op middellange termijn (twee tot vijf jaar). Dit door de commissie uitgewerkte voorstel bevat een mechanisme, dat speciaal bedoeld is om moeilijke si tuaties op monetair gebied die in de gemeenschappelijke markt kunnen voorkomen, voor te zijn en mee te helpen oplossen. wij er ten volle van overtuigd, dat vooruitgang is geboekt in de op 17 mei 1969 door Gomoelka in een rede aangegeven richting". In die bewuste rede had partijlei der Wladislaw Gomoelka Bonn voor gesteld, om de Grote Vier toestem ming te vragen voor erkenning van die Oder-Neisselinie. Voor de financiering is opgericht een stichting Alfrinkfonds. Met het centrum wordt beoogd de in- en externe communicatie van de katho lieke kerk in Nederland te verbete ren en in overeenstemming te bren gen met de eisen, welke berichtge ving en voorlichting stellen aan de hedendaagse kerkelijke publiciteit. Dit doel beantwoordt aan de vele malen door kardinaal Alfrink geuite wens om te komen tot verbetering van de binnen- en buitenlandse con tacten. Teneinde voor dit centrum een basis te leggen is met instemming van de 'Nederlandse bisschoppen een werkgroep gevormd, bestaande uit: mej. M. C. J. Smelt (KRO-mede- werkster), mr. H. W. yam Doorn (voorzitter KRO), C. Enkelaar (hoofd t.v.-zaken NOS), dr. W. A. J. M. Harkx, (directeur De Stem), mgr. L. A. Rooyackers (vicaris van het bisdom Den Bosch), R. H. G. Schoonhoven (hoofd t.v.-zaiken K.R. O.), N. G. Schrama (chef-redacteur De Tijd) en mgr. dirs. Th. H. J. Zwartkruis (bisschop van Haarlem). Het ligt in de bedoeling met name de Nederlandse katholieken in de gelegenheid te stellen de functione' ring yam het publiciteitscentrum fi nancieel mogelijk te maken. De 70e verjaardag van de kardinaal vormt daarvoor het begin. (Van onze verslaggever) DEN HAAG De Haagse recht bank behandelde gisteren opzettelijk een abortuszaak „met dodelijke af loop, in het openbaar" omdat dit soort behandelingen dikwijls een do delijke afloop hebben gehad". In de woensdagnacht van 26 fe. bruari overleed de 22-jarige prosti. tuée Hillegonda de Vos. Zij stierf als gevolg van bloedver lies en. inwendige ontstekingen, nadat op de 5 maanden zwangere vrouw abortus was uitgevoerd. In vrijwel hulpeloze toestand en onder hevige pijnen kwam de jonge vrouw om het leven. Het gebeurde bracht onder de bewoonsters van de Haagse prostitutiewijk grote beroe ring teweeg. Een vriend van het slachtoffer is sindsdien gevlucht. De officier van justitie eiste tegen de 57-jarige Maria vam M. die de abortus zou hebben gepleegd, 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest. Zij was hiervoor sinds 1960 als drie maal veroordeeld en verklaarde, dat ze de abortus niet had uitgevoerd wegens winstbejag (ze kreeg f 150), maar meer „om een soort van status te vestigen". DEN HAAG (A.N.P.) De com missie voor internationale sociaal- economische betrekkingen van de S.E.R. heeft een advies uitgebracht aan de regering inzake de toetreding tot de E.E.G. van het Verenigd Ko ninkrijk, Ierland, Denemarken en Noorwegen. De commissie ISEA is daarbij tot een aantal conclusies ge komen. Het wordt van groot belang ge acht dat de toetreding van het Ver. Koninkrijk c.s. geen afbreuk doet aan het supra-nationale karakter van de Europese gemeenschappen; ook dient de toetreding de democratise ring van de beleidsvorming binnen die gemeenschappen ten goede te ko men. Verder dient gestreefd te wor den naar beperking van de onder handelingen tot de belangrijkste vraagstukken. (Van een onzer verslaggevers) HALLE In de St.-Rochuswjjk te Halle (Brabant) die woensdagavond door een wervelwind werd geteis terd, is men enigszins bekomen van de emotie. Enorme schade werd aan gericht aan meer dan honderd wo ningen. Talrijke afgeknapte tv.-an- tennes hangen nog op de daken, maar eerst zullen de daken worden hersteld. Ook de woning vam een pasgehuwd paartje, dat nog op huwelijksreis is, liep veel schade op. Te Lembeek waaide een dak van een oude hoeve. Het hele gebouw stortte in. Drie wagens die in de na bijheid standen geparkeerd, werden beschadigd. Uit een vam die auto's werd de zwaargewonde 52-jarige H. Erichau gehaald. Hij is naar het zie kenhuis vervoerd. Elders te Le-mbeek werden zes wagens onder puin bedolven en ver nield. Daar bedraagt de schade tal rijke miljoenen francs. In Buizingen werd het gemeente park herschapen im een slagveld; tal vain bomen werden ontworteld. V? Er Zijn van die dagen dat iedere zin ontbreekt om verrichtingen te plegen die sommigen aanduiden met „werken", ook wel „de strijd om het dagelijks brood" genoemd. Een zeer verfoeilijke instelling en de uitdrager van het idee om meer te werken dan eigenlijk nodig is (want doen wij dat niet allen?) nioet ogenblikkelijk ver doemd worden. Mede om reden ais dat dit meer- werken geschiedt (zo heet dat soims in meer of minder officiële stukken, documenten, brieven e.d.) richt ik bij deze een één-mams-verenigimg op om- der de naam „Ter Behoud Vam De Vrije Dagen En De Kortere Arbeids tijd, Alsmede De Langere Vakanties En Zo Vroeg Mogelijke Pensionering" (ook wel genaamd TBVDVDEDKA, ADLVEZVMPdit voor mijm colle ga's, die een hekel hebben aan ver enigingen met een lange naam om dat die niet im de kopregels passen). Op de ruïnes van de oude maat schappij bouwen wij een nieuwe. De revolutie in Nederland is vanaf dit moment een feit. De TBVDVDEDKA, ADLVEZVMP is helemaal niet zo'n vriendelijke club meer. Machthebbers, hoedt u voor deze vijand! Nu we het toch over ruïnes hebben, valt het me in dat Oe Tharut van de VN een beroep heeft gedaan op de strijdende partijen im Indo-China oim de ruïnes van Angkor Vat te sparen. En dat doet me weer denken aan de burgemeester van het door de ruïnes vam een kasteel bekende Luxemburg se plaatsje Via-nden, die tijdens de oorlog maar zijm regering seinde: „Hele stad in puin ruïnes ge lukkig gered". Het Hoes-sein staat weer op rood. Hoe dringend de problemen rond de geluidshinder zijn, is onlangs weer gebleken op Brehat, een zeer klein eilandje voor de noordkust van Bre- tagne, waar de auto's worden ge weerd. De 663 bewoners van het eiland hebben wel de beschikking over zeven tractoren, want de voor uitgang is ook aan Brehat niet voor bij gegaan. Maar nu is er een achtste tractor bijgekomen en dat was te veel. Dat was de duivel in huis halen en de sluizen vam het geweld te ver open draaien. Dus trad de gemeenteraad en bloe af. Ingewijden zeggen dat het nobele protest van de Brehatianen ook is ingegeven omdat de heren en dames toeristen van het continent wel eens over het lawaai zouden kunnen gaan klagen en dat zou weer schelen in Brehats portemonnee. En dat geeft heel geen pas. Wie het Bre(ed)hat laat het breed hangen! De politici in de Tweede Kamer hebben er hun jasje bij uitgetrokken. Het is nu (las ik) bijna onvermij delijk dat de mouwen ook eens zullen worden opgestroopt'. De nieuwe vereniging neemt wél donateurs op, géén leden. Laat niemand zich hierdoor af schrikken. We slaan de handen ineen tijdens onze revolutie. In politieke kringen in Den Haag spreekt men momenteel van een ,thielenainte' Kamer-voorzitter. Ik heb mijn jasje trouwens ook uit. Maar dat neemt niet weg dat ik toch even de hoed afneem voor u. Al is het slechts figuurlijk. Het beste. MERIJN. UTRECHT (ANP) Er is nooit sprake geweest van een bod van de N.S. op de afdeling rollend materieel van Werkspoor in Utrecht. Wel heeft de directie van het spoor wegbedrijf na de kamerdebatten over Werkspoor vorig jaar november de mogelijkheid bestudeerd om, als de nood aan de man zou komen, de be langen van de N.S. bij de voortzet ting van de lopende seriebouw veilig te stellen door overneming vam een deel van de produktielijn van trein stellen. De Spoorwegen hadden daar voor ca. f 11 miljoen over. (Van onze redactie buitenland) De door het Amerikaanse con gres uitgestuurde speciale commis sie is al even enthousiast uit Indo- China teruggekeerd als president Nixon zich in eigen land over het verloop van de strijd heeft uitgela ten. Militaire woordvoerders bla zen de vondsten van wapens, rijst e.d. op tot monsterlijke hoeveelhe den (vorige week nog hadden zij zich zo'n 400 ton verteld). Meer er varen waarnemers staan sceptisch tegenover deze genoemde aantal len. „Hoeveel ruimte neemt dat eigenlijk allemaal in in een ruim van een Russisch vrachtschip van 10.000 ton", zo vroeg onlangs een waarnemer zich met glinsterende ogen af. Bij al deze optimistische geluiden uit de mond van Nixon c.s. steken de dodencijfers schril af; 119 Ame rikanen, 600 Zuidvietnamezen en 1894 man van de Vietcong en Noord-Vietnam sneuvelden vorige week in deze zinloze drie-fronten oorlog. De gecombineerde Amerikaanse Zuid Vietnamese acties in Camhodj; hebben de Vietcong en de Noord vietnamezen verdreven uit hur, schuilplaatsen in het beperkte ge bied langs de grens. Hanoi geeft dit toe. Maar het gebruikt nu in zekere zin geheel Cambodja ais schuil plaats. De invloed op de Camhod jaanse bevolking is op deze manie veel groter dan tijdens het bewin' van de neutrale prins Sihanoek. De omstandigheden keren zich tegen de Nixon-politiek, want ter wijl de Amerikaanse president be weert dat de invasie in Cambodja zijn troepen eerder thuis zal bren gen, leggen de communistische troepen de basis voor een strijd op grotere schaal, omdat de Ameri kaanse politiek hen daartoe dwingt. De vraag of de Amerikanen (en nog meer de Zuidvietnamezen) zich op dit ogenblik uit Cambodja kun nen terugtrekken met andere woorden de nog steeds bestaande bedreiging de rug toekeren dringt zich onmiddellijk op. Het was niet verstandig van Nixon om het speelveld te vergroten. Het is nóg moeilijker om de beste spelers terug te trekken. Want dat gebeurt. Nixon zal de datum van 30 juni handhaven. Hij kan (politiek ge zien) ook niet anders. Maar of de gevolgde procedure de juiste was om de 50.000 Amerikanen, die in de komende maanden uit Vietnam zouden vertrekken, een (betrekke lijk) veilige tijd te bezorgen, valt zeer te betwijfelen. Het was in in ieder geval een van de riskant- ste, hoewel dat nog uit de com munistische aanvallen zal moe ten blijken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 5