IN KOMENDE 20 JAAR Zeeland: ruimte voor 10.000 zomerhuizen „Planologietaak GS-lid C. Hoek 'de DAGERAAD Sluis wacht 5 maanden op benoeming nieuwe burgemeester Benelux- vliegveld EVEN KIJKEN Iets minder warm Earth ancl Fire en Fairy Tail treden op in Imageclub wasserij VAKANTIEHULPEN VASTE KRACHTEN Voorbeeld Folder voor alle watersporters 3 VRIJDAG 12 JUNI 1970 3 ._r'zr*4ü» Uk L f.ii» i»V 111 ,**?A <5k[^ <2v <öw^- - -v~- i^'V v -h. <f,v r—- -VA' »&r (ÉVw»< xS, .'tw-'rft •A^Z-A A «A©**"*5 r itra --....- .j^s I 4^Vi ri\V.irfh» <w Kvv» *ÏV 40^^53- ,-ükuük y---.- rfh i-v f>«- - 5- AlA/Ti&A sNïNNi ».AA.A>»VV A.AJ;A«««N AAZ. A. A V. ,.V^W_i A A A^A A A A, AfA h ÖAAJ rA-vs* iöA AA frater n A asraa zs. AAA -"» 4l_*& A .AyGi zv vCv »J .-V *r. A^A1^*V*&v« A'^AAij&jfx&a&s - IKK *"i*K1 jt A r-'^A .A^V-.. i. 4MCW 4M:.A A A (Van een onzer redacteuren) MIDDELBURG Tienduizend huizen, een oppervlakte van in totaal 1250 hectare beslaand, kunnen er tot 1990 in Zeeland gebouwd wor den. Tienduizend „echte" zomerhuizen tezamen vormen een grote stad op zichzelf. Zij zullen uiteraard niet allemaal op een kluitje won den gebouwd, omdat Zeeland in dat geval recreatie-verstedelijking zou beleven, maar in verspreide complexen. Het ideaal is, dat deze complexen op basis van regionale structuurplannen worden gereali seerd en dan deel uitmaken van een heel „pakket" van recreatieve voorzieningen, waaronder jachthaven, speeltuinen, sportparken en vooral: vrije ruimte. Wan het is de immense, ongerepte ruimte tussen de verschillende recreatiegebied, die Zeeland als belangrijkste troef aan vakantievierend Europa heeft te bieden. I S-—- ......v-.fc—- -V. -"7"" TiV:ÏV:V. V zoMfirwcpt.-c-fNT mt 64 'ai 66 ~.<r. i, ir i -- -- - - ,1.1-1 I- J J wswiK'!^ VWAWWAVWWMVWWAVWAW *94 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De portefeuille „Ruimtelijke ordening", welke in het de vorige week afgetreden college van GS van Zeeland werd beheerd door jhr. mr. T. Schorer, is overge nomen door de nieuwe gedeputeerde C. Hoek, jnr. J. Schlingemann, de tweede nieuwe gedeputeerde, staat als tweede voor deze portefeuille ge noteerd. Mr. Schlingemann heeft in hoofdzaak de portefeuille van de af getreden heer J. van Dongen overge nomen. Hieronder volgt een volledige' op somming van de verdeling van por tefeuilles en taken in het Zëëuwse college van GS. Provinciale financiën: 1. J. van den Bos, 2. M. J. van Poelje, Prov. stoom bootdiensten: 1. M. J. van Poeltje, 2. J. Schlingemann, Gemeentefinan- ciën Z.-Vlaanderen - Schouwen Dui- veland - Tholen en St. Philipsland: 1. M. J. van Poelje. 2. J. van den Bos. Gemeentefinanciën Walcheren. Noord- en Zuid Beveland: J. van den Bos, M. J. van Poelje. Openbare nutsvoorzieningen: Ener gie: 1. A. J. Kaland, 2. M. J. va-n Poel je, Water: 1. A. J. Kaland, 2. J. Schlingemann, Zeelandbrug: 1. M. J. van Poelje. 2. A. J. Kaland. Waterverontreiniging: 1. J. Schlin gemann, 2. J. van den Bos. Culturele zaken: 1. A. L. van Gees- bergen, 2. M. J. van Poelje. Museum: 1. A. L. van Geesbergen, 2. J. van den Bos. Bibliotheek: 1. A. L. van Geesbergen, 2. J. Schlnigemann. Onderwijs: 1. J. van den Bos, 2. J. 2. J. Schlingemann. Taken: Toepassing, voorzover niet behorende tot andere onderdelen van provinciewet, gemeentewet en ar chiefwet: 1. J. van den Bos, 2. J. Schlingemann. Algemene juridische en bestuurlijke problemen, niet vallende onder an dere onderdelen: 1. J. van den Bos, 2. J. Schlingemann. Sport en Jeugdzaken: 1. A. L. van Geesbergen, 2. M. J. van Poelje. Volksgezondheid: 1. J. van den Bos, 2. A. L. van Geesbergen. Luchtverontreiniging en hinderwet: 1. A. J. Kaland, 2. J. van den Bos. Maatschappelijk werk: 1. J. van den Bos, 2. A. L. van Geesbergen. Ruimtelijke ordening: 1. C. Hoek, 2. J. Schlingemann. Volkshuisvesting: 1. C. Hoek, 2. A. J. Kaland. Economische aangelegenheden: 1. A. J. Kaland. 2. C. Hoek. Werkgelegenheid: 1. C. Hoek, 2. A. J. Kaland. Agrarische zaken: 1. J. Schlingemann, 2. J. van den Bos. Visserij: 1. J. van den Bos, 2. M. van Poelje. Recreatie en toerisme: 1. A. L. van Geesbergen, 2. C. Hoek. Vooruitzichten voor zaterdag en zondag opgesteld door het KNMI op donderdag 18 uur: Overwegend zon nig en droog met normale tol iets boven normole temperaturen. Weersvooruitzichten in cijfers ge middeld over Nederland. Voor zater dag: Aantal uren zon: 7 of meer. Min. temp.: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Max. temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 pro cent. Kans op een geheel droog et maal: 80 procent. Voor zondag: Aantal uren zon: 7 of meer. Min. temp.: omstreeks normaal Max. temp.: van 0 tot 6 graden boven normaal. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 pro cent. Havenschap Vlissingen: M. J. van Poelje. Havenschap Terneuzen: M. J. van Poelje. Voorlichting: 1. J. Schlingemann, 2. A. J. Kaland. Personeelszaken: 1. M. J. van Poel je, 2. J. van den Bos. Toezicht rechtspositieregelingen la gere publiekrechtelijke lichamen: 1. M. J. van Poelje, 2. J. van den Bos. 1.Z.R.: 1. M. J. van Foelje, 2. J. van den Bos. Bestuursschool Zeeland: 1. M. J. van Poelje, 2. J. van den Bos. Interne zaken: 1. M. J. van Poelje, 2. J. van den Bos. Eerste waarnemend commissaris der koningin: M. J. van Poelje. Tweede waarnemend commissaris: A. J. Ka land. - De kamers ter behandeling van ad ministratieve geschillen zijn aldus sa mengesteld: le Kamer (Verkeer en Waterstaat): M. J. van Poelje (plv C. Hoek), J. Schlingemann (plv J. van den Bos). 2e Kamer (Bijstandswet en Woon- i-uimtewet)J. van den Bos (plv. M. J. van Poelje), A. L. van Geesbergen (plv. A. J. Kaland). 3e Kamer (Onderwijs, Volkshuisves ting en overige): 'C. Hoek (plv. J. Schlingemann), A. J. Kaland (plv. J. van den Bos). 'W Dit is het hoekje van de recreatie- koek dat aan het bebied rond het Veerse Meer is toebedeeld. De dun ne, onderste laag wijst op de hotel- en pensioenbedrijvigheid. De daar boven liggende laag duidt op de groei van liet aantal zomerwonin gen (inclusief zomerhuizen), daar bovenop ligt de vulling van de koek: de kampeerbedrijvigheid en tenslotte is er nog een niet gere gistreerde groep van overnachtings- vormen. In 1985 komt men, vol gens deze grafiek, tot 30.000 toeris tische slaapplaatsen aan hel Veer se Meer, waarvan een groot aantal in zomerwoningen. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Vrijdag- en zater dagavond wordt in de Imageclub te Terneuzen een groot popweekend ge houden. De opbrengst van dit evene ment zal ten goede komen aan de slachtoffers van de aardbeving in Pe ru. Vrijdagavond treedt op: The Geor ge Baker Selection bekend door de hits Dear Ann en Little Green Bag, waarmee ze in Nederland en België wekenlang aan de top stonden. Op zaterdag treedt Allereerst op de groep Earth and Fire, daarna is het de beurt aan de The Fairy Tail and The Circle uit Gent. De lichtshow wordt gegeven door de Walter and Ari- lightshow uit Engeland. Aan het woord is gedeputeerde A. L. van Geesbergen, die zojuist be gonnen is aan zijn tweede vierjarige periode als provinciaal bestuurder. Op één van zijn portefeuilles prijkt wederom het opschrift „Recreatie en toerisme". In zijn eerste zittingspe riode als lid van G.S. zagen tal van diepgaande studies omtrent recreatie en toerisme het licht, terwijl alom in liet gewest de praktische uitwerking van die studies zichtbaar werd. In de nu komende vier jaren gaan de stei gers rond het recreatie-bouwwerk weg. Tot één van de voornaamste doelstellingen van het beleid rekent de heer Van Geesbergen het bevorde ren van intergemeentelijke samen werking op het bebied van de re creatie. De Provinciale Planologische Dienst heeft de tekenpen al ter hand beno men om voor twee regio's waar de recreatie zich stormachtig ontwikkelt, „praatprenten" te vervaardigen. Het gaat hier om Walcheren en Sehou- wen-Duiveland. Als dé Samenwerkende gemeenten m die regio's, die van de heer Van Geesbergen nu al het voorzitterschap van hun samenwerkingsorganen heb ben aangeboden, het over de „praat- prenten" eens zijn geworden, dan zal een cultuurmaatschappij, zoals bij voorbeeld de Nederlandse Heidemaat schappij, gevraagd worden een struc tuurplan voor zo'n hele regio te te kenen. De gemeenten kunnen op ba sis daarvan tot gedetailleerde planner, besluiten, zoals nu bij de stedelijke bestemmingsplannen gebeurt. Deze opzet voorkomt dubbel werk. waar borgt een rijkere variëteit in recrea- (ADVERTENTIE) liebebouwing en leidt tot een zo vol. ledig mogelijk totaal pakket recrea tieve voorzieningen. „Er is een duidelijke ontwikkeling gaande in de richting van de tweede woning", zegt de heer Van Geesber gen. „In het gewone spraakgebruik wordt daarmee bedoeld: een week endhuisje of zelfs een stacaravan. In planologisch opzicht is een tweede woning gelijk te stellen aan een zo merhuis. Dat wil zeggen: een seizoen woonverblijf, dat slechts gedurende een deel van het jaar bewoond wordt. In de ogen van Volkshuisvesting is het feitelijk een gewoon huis, dat ech ter aan lagere eisen mag voldoen dan een permanent woonhuis. In uiterlijk opzicht kunnen zomerhuizen dan ook variëren van kamphuisjes (bouwprijs vanaf 12.000,tot patio-bungalows of chalets, die meer dan een ton kos ten. Maar hoe dan ook: de zomerhuizen vormen in de recreatiebebouwing een stevige hoeksteen die men niet zo ge makkelijk van zijn plaats wrikt als een caravan of een tent. De zomer huizen kunnen het aanzien van een ■•ecreatiegebied bepalen. In verschillende Zeeuwse gebieden, die op de streekpiankaarten een re creatieve functie kregen toebedeeld ziet men thans hele complexen van zomerhuizen ontstaan, soms in grote eenvormigheid gebouwd. Tussen 1966 en 1968 werden er op Schouwen-Dui- veland, in Midden-Zeeland en in West-Zeeuwsch-Vlaanderen al zo'n tweeduizend gebouwd. Binnen twin tig jaar zullen er nog eens achtdui zend bij kunnen komen, want zoveel ruimte bieden de streekplannen voor deze recreatieve bouwsels. Ticndui- BEESTENMARKT 14 - HULST - TEL. 01140-2813, b.g.g. 2186. VRAAGT Tevens gevraagd vanaf 29 juni. vanaf 13 juli. (Van een onzer verslaggevers) SLUIS Bij een groot gedeelte van de Sluise bevolking begint een onbevredigend gevoel te ont staan door het lange uitblijven van de benoeming van een nieu we burgemeester voor deze ge meente. De huidige burgemeester van Sluis, de heer P. F. van Hoo- tegem, die reeds sinds zijn pen sionering op 1 juli 1965 als waar nemer optreedt, heeft op 31 maart jongstleden officieel als burge meester afscheid genomen. Mo menteel is hij echter nog steeds in functie. Hoewel de herindelingswet. waar bij de zelfstandigheid van Sluis defi nitief werd vastgesteld, op 11 no vember 1969 door de Eerste Kamer werd bekrachtigd, werd pas eind de cember 1969 de sollicitatie voor het burgemeesterschap van Sluis open gesteld. De sollicitatietermijn sloot op 10 januari van dit jaar, zodat men nu reeds bijna vijf maanden tijd heeft gehad een opvolger te be noemen. Naar het schijnt wbrdt, ge zien het aantal sollicitaties, toch vol doende belangstelling getoond voor de functie van burgemeester van Sluis. Daarom begrijpt langzamerhand niemand in Sluis nog, waarom de benoeming van een nieuwe eerste burger zo lang uitblijft. Niet dat men bezwaar heeft tegen het voorlo pig aanblijven van burgemeestei Van Hootegem. die grote verdien steh voor Sluis heeft gehad en no: heeft, maar ieder zal begrijpen, da' het langer uitstel van de benoemin: op den duur vooral voor het nemen van bestuursbeslissingen op langer: termijn, niet alleen voor Sluis, maar ook voor de streek een onbevredi gende situatie schept. Daaraan zal zo spoedig mogelijk een einde dienen te komen. Door de herindeling van de Zeeuwsch-Viaamse gemeenten moe ten verscheidene nieuwe bestuurs leden of vertegenwoordigers worden aangewezen in de verschillende sa menwerkingsorganen. Daarbij kan, zolang de nieuwe burgemeester van Sluis niet bekend is, met Sluis geen rekening worden gehouden of moet een beslissing worden uitgesteld. Ook de toevoeging van Retranche- ment aan Sluis plaatst het gemeen tebestuur voor extra eisen en voor zieningen, maar voor zover geen nieuwe burgemeester aanwezig is, ook stagnatie krijgt in haar optre den. Van de heer Van Hootegem, die eind deze maand 70 jaar wordt en nog zeer vitaal is, is bekend dat hij het lange uitblijven van de benoe ming van. zijn opvolger geen geluk kige zaak acht. Hij had minstens ver wacht dat op de datum van de herin deling (1 april) de nieuwe man bekend zou zijn geweest. Over de reden van uitblijven van de nieuwe burgemeester is hem echter niets be kend. Hij wilde na zijn pensionering graag, vooral in verband met de strijd, die'voor de Sluise zelfstandig: heid moest worden gevoerd, als waarnemend burgemeester aanblij ven en ziet de Sluise zelfstandigheid ais een kroon op zijn werk. Hij geeft toe dat aan de nieuwe burgemees- belangen en geaardheid en het ka- belangen en geaadheid en het ka- ■akter van Sluis, speciale eisen kun- ten en moeten worden gesteld. Hij neent echter ook. dat het thans de loogste tijd is de knoop door te hak- cen en te voorzien in zijn opvolging. In Sluis hoopt men, dat minister Jeernink spoedig die beslissing over dat burgemeesterschap van Sluis zal nemen. Men is er zich goed van be wust. dat de amendering van het wetsontwerp tot herindeling van de gemeenten in eZeuwsch-Vlaanderen, waarbij de meerderheid van de Tweede Kamer zich voor de zelfstan digheid van Sluis verklaard, niet zijn instemming had. Maar toch hoopt en eist men in Sluis, dat de teleurstelling van mi nister Beernink hierover niet zal lei den tot het onverantwoord uitstellen De nieuwe burgemeester van Sluis wacht een unieke werkkamer. De stoel van de burgervader staat al voor de tot nu onbekende persoon gereed. van een beslissing over de benoe ming van een nieuwe burgemeester, wat m het nadeel van de ontwikke ling van het vergrote en zelfstan dige Sluis wordt geacht. A. L. VAN GEESBERGEN zend zomerhuisjes komen, volgens een vuistregel overeen met 75.000 slaapplaatsen (nu zijn hei er 12.100). Naar het door de planologen steeds gehanteerde begrip „slaapplaatsen" krijgen wij, aldus de heer Van Gees bergen, voor drie belangrijke recre atie-regio's in Zeeland het volgende beeld: Schouwen-Duiveland: tussen 1966 en 1968: 4.000 slaapplaatsen in zomer huizen. Tussen 1985 en 1990: 27.000 slaap plaatsen in zomerhuizen. Midden-Zeeland: tussen 1966 en 1968: 6.600-slaapplaatsen. Tussen 1985 en 1990: 36.000 slaap plaatsen. West-Zeeuwsch-Vlaanderentussen 1966 en 1968: 1.500 slaapplaatsen. Tussen 1985 en 1990: 11.000 slaap plaatsen. De streekplannen geven, naarmate zij van jongere datum zijn, meer ruimte aan de gemeenten om binnen de „vlekken" op de streekplankaart, tot een evenwichtige verdeling van de verschillende vormen van recrea- tiebebou-wing te komen. In de oude streekplannen was precies bepaald waar zomerhuisjes mochten staan, waar kampeerterreinen mochten wor den aangelegd etc. etc. Nu is dat an ders. Maar juist nu moet voorkomen worden, dat gemeenten ieder voor zich hun partje van de recreatiekoek bekijken en hun plannen niet op die van de buurgemeenten, of liever van de gehele regio afstemmen. Vandaar dat. aldus de heer Van Geesbergen! in de niet al te verre toekomst de recreatieschappen gaan opdoemen, waarin eventueel complete complexen zoals bijvoorbeeld die van de orga nisatie „Buiten Stee" (een club waar in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Heidemij, het N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en de ANWB samenwerken) kunnen worden ingepast. Overigens heeft „Buiten Slee" nog geen in coöperatief verband uitgedacht recreatiecomplex in Zeeland gepresenteerd. Als een bruikbaar voorbeeld van een recreatieschap noemt de heer Van Geesbergen het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam „Het Veerse Meer", dat zich in het bezit van een tech nische adviescommissie verheugt, die het gehele gebied door de brillen van Rijkswaterstaat, domeinen en Staats bosbeheer bekijkt en het bestuur van „Het Veerse Meer" vervolgens adviezen kan geven die een maxi mum aan deskundigheid in zich ber gen. Voor het veel omvangrijker Gre- veiingenbekken staat iets dergelijks op stapel. De Zeeuwse recreatiecomplexen vinden hun sterkste aanzetten aan de kust. Daar zijn ook de complexen zomerhuizen gesitueerd. „Hel stre ven zal erop gericht moeten zijn", al dus de heer Van Geesbergen, „oin in die vaste recreatie-bebouwing de no- dibe levendigheid le brengen. Wij moeten geen rechte straten krijgen, met allemaal eendere woninkjes er langs. Die vinden de stedelingen thuis ai". In breder verband spelen ook de Zeeuwse steden in het recreatiespel mee. Zij hebben voorzieningen te bie den, die vooral bij slecht weer de aantrekkelijkheid van Zeeland - va kantieland kunnen verhogen. „Het zou een goede zaak zijn als de gemeentebesturen daarbij aan dacht zouden besteden aan de steeds groter wordende behoefte aan acti viteit bij de mensen. Een uniek park als Toorenvliedl in Middelburg en „Miniatuur Walcheren" bieden wat dit betreft onbenutte mogelijkheden. De zich ontspannende mens van van daag en morgen verlangt er steeds minder naar om langs fraai gebaande paden door rustieke parken te lopen en alleen met de ogen genieten. Hij wil ook iets dóén. Waarom geen kano vijvers in zulke stadsparken, gele genheden om te vissen en voor de kleinsten om in de zandbak le spe len?" „Ilc geloof dat de recreant van mor. gen meer een doc-mens dan een kijk-mens zal zijn. Hij zal de huisjes in miniatuur-Walcheren niet alleen willen bewonderen; hij zal ze ook na willen maken, al is hel meer met behulp van bouwdozen of bouwpla ten, die een regenachtige dag tO| een feestdag kunnen maken. Het zit niet altijd in die brote dingen (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Ais wapen in de strijd tegen de ongelukken op het Veersemeer zal binnen kort een van simpele symbolen taal voorziene folder worden ver spreid. Alle havenmeesters, het sluispersoneel en eventuele an deren ontvangen een stapel van deze folders, met de opdracht ze uit te reiken aan iedere watertoe rist die zich op de baren van het Veerse Meer begeeft. „Het is de enige methode om de veiligheid op het meer te be vorderen", zegt de heer A. L. van Geesbergen, voorzitter van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam „Het Veersemeer". Hij voegt daaraan toe: „Alle moge lijkheden die je kunt bedenken om een waarschuwingssysteem voor de nadering van slecht weer in te voeren, bleken in de prak tijd onbruikbaar. Allereerst is daar de omvang van het meer, waardoor het mogelijk is dat men in het oostelijk deel een an der stormtype heeft dan in het westelijk deel en voorts is er de geweldige verscheidenheid van vaartuigjes welke zich op het meer bevinden. Een waarschu wing bij windkracht 4 (voor een kano of een klein zeilbootje be paald niet overbodig) heeft voor een groot jacht geen enkele zin. Wat voor de ene watertoerist ge vaarlijk weer is, kan tegelijker tijd voor de ander een ideaal zeilweertje zijn. Wij menen dan ook, dat een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de wa tertoerist de enige manier is om de veiligheid op het meer te ver groten. De folder is een middel om degenen die zich op het wa ter begeven, van de nodige ba sisinformatie te voorzien. Wij hebben gekozen voor een sym bolentaal, die ook voor niet-Ne- derlanders begrijpelijk is. Wij ho pen", aldus de heer Van Gees bergen", door een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de watertoerist, te voorko men dat er ooit zoiets als een wettelijk verplicht vaarbewijs wordt verlangd". De heer Van Geesbergen, zelt een verwoed watersporter, geelt de watersporters het advies om in elk geval te zorgen voor red dingsmateriaal aan boord, voor een radiotje (weerberichten!), de Almanak voor het watertoerisme te lezen en als men geen boot met stalen bovenbouw heeft, een radarreflector (desnoods een leeg reserveblik) in de mast te hijsen. Bij zoekacties heeft de radarin- slallatie van de rijkspolitie te water de vermiste dan zonder veel moeite „in beeld". Verolg van pag. 7 Niet toevallig werd voor het nood zakelijke onderzoek het N.E.I. geko zen. Dit instituut werkt namelijk aan een grootscheeps verkeersonder- zoek voor het ministerie van Ver keer en Waterstaat. „De zelfde vari anten die voor dat onderzoek zijn uitgewerkt, zijn ook van nut ge weest bij de onderzoekingen voor de vestigingsplaats van een nieuwe luchthaven", aldus de voorzitter van de stuurgroep, prof. dr. H C Kuiler. Ir. Philips wees nog op de moge lijkheden die een Benelux-samen- werking in de luchtvaart ook kan bieden op luehtvaartpolitiek gebied: ..Als de Benelux met drie intercon- .inentale luchthavens, gelegen in de kern van de Westeuropese industrie- pool. achter de hand gaat onderhan delen met bijvoorbeeld de Amerika nen over landingsrechten, dan is dat een heel wat sterker blok dan Ne derland en Belgie afzonderlijk ooit kunnen zijn". In het rapport zijn een aantal kaartjes opgenomen, waarvan er één de optimale vestigingsplaatsen aan geeft: dit zijn achtereenvolgens: 1 in de buurt van Waspik; 2 in de buurt van Moergestel; 3 tussen Goirle en Poppel en 4 in da omgeving van Oirsehot. Het rapport wordt aangeboden aan overheidsinstellingen, semi-overheid en particulieren die op enigerlei wijze iets met de totale vliegveld- problematiek te maken hebben. De vliegveldcommissie zal ook verdere studies aanpakken. De reden dat een eerste studie reeds nu wordt gepu bliceerd. vat ir. Philips als volgt samen: ..Willen we het goed en ver antwoord doen, dan moeten we op tijd beginnen. Wachten we te lgng dan kan het gebeuren dat er straks inderhaast geïmproviseerd moet worden, of dat er in heel Nederland geen gebied meer gevonden zal kun nen worden waar nog een vliegveld kan worden aangelegd. Bovendien", zegt hij, „willen we iedereen tijdig laten weten welke kant het 'wel eens op zou kunnen gaan, zodat men tijd krijgt aan t'e gedachte te wen nen en aan de discussie deel te nemen op een moment waarop nog niets vastligt". (ADVERTENTIE) Interieurverzorging Fa. Van Dronkelaar, Zuidzande, tel. 01170-2161 Terneuzen, Zuidlandstraat 14, tel. 01150-3529 méübeG Iedere vrijdag kijkavond tot 21 uur in Zuidzande en Terneuzen. EUROPA

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 3