Beelden van verdwijnende rust Reportage CorJ.deBoer: foto's Ton Ver lind: tekst I WAAR bij het minste zuchtje wind de grashalmen langs de Schelde nu nog op de maat van de golfslag meedei nen, zal straks de hitte van het war me asfalt het verblijf tot een kwel ling maken. Voor het zover is zullen draglines en andere monsterachtige graafmachines de vaste bezoekers van hun geliefkoosde meestal vaste plaatsjes verdrijven. Wat de Schelde aan sporadisch voorko mende strandjes nog rijk is, gaat wellicht binnen afzienbare tijd schuil onder tonnen bazalt-blokken of wat dies meer zij. Plaats van handeling: de linker Schelde-oever in het noor: delijk deel van oost-i£eeuwsch-Vlaan deren, die straks met de Delta-dijk verzwaring veel, zo niet alle char mes gaat verliezen. HET is nu de stilte die aan de storm voorafgaat. Het steeds vuiler wor dende water kabbelt zijn normale gangetje, onbewust van wat komen gaat. De schepen ploeteren duf, mo notoon grommend aan de onregel matige Scheldeoever voorbij. De bad gasten laten zich graag strelen door het schuimende kielzog van de logge boten. Toch hangt er een onafwend bare dreiging boven dit rustieke binnendijkse en buitendijkse land. NIET die van het van ouds gevreesde water, maar die van de plannen om de waterkering nog effectiever, nog veiliger, nog duurder en nog fanta- sielozer te maken. Het zal geen men senlevens kosten, hooguit mensen- tranen en dat vermoedelijk ook nog niet eens. Zij zullen de verwoede strijd tegen het oprukkende Schelde- water geen van alle overleven: de sluimerende, noodlijdende, door slib geteisterde haventjes: de pittoreske, witgekalkte huisjes in de Zeeuwsch- Vlaamse Scheldestraatjes, waar Duits en Vlaams als voertaal het Neder lands begint te verdringen en de rustig op het water dobberende ple zierjachtjes van druk kwetterende, rijke, Belgische madammekes. WAAR nu nog water stroomt herin neren straks alleen nog achtergeble ven geulen en stoffige mini-vlaktes aan een lang vervlogen geschiedenis. Binnen afzienbare tijd wordt de con cessie verwacht, die met de aanleg van een nieuwe dijk bij Kruispolder, de inpoldering van een stukje onbe rekenbare Schelde mogelijk moet maken. Als het nog wat verder is, wordt begonnen met de verhoging van de dijken naar Delta-maatsta- ven. Tientallen huizen zijn daarvoor al aangekocht. Ze staan op de no minatie te verdwijnen als alle trans acties rond zijn. ALS een massa bijen zullen de dijk werkers straks over het oost- Zeeuwsch-Vlaamse land zwermen, links en rechts tornend aan pittores ke plekjes, onverbiddelijk censure rend in de charmes van deze streek, die straks wellicht geen charmes meer zal hebben. Waar dor gras nu nog weinig voedzaam voedsel voor schapen vormt en de koeienvlaaien de grootste vijand van de dagrecre- anten vormen, maken beton en as falt straks het leven moeilijk of on mogelijk. En mocht daardoor nog niet iedereen zich laten afschrikken dan zullen formele, dooie, onpersoon lijke verordeningen paal en perk stellen aan die dingen, waarvan men niet wil dat ze gebeuren. Dat Neer- lands overheid zuinig wil worden op zijn hoogste goed, de dijken, staat bij voorbaat vast. Deze pagina heeft de pretentie van een stukje fotografische Zeeuwse geschiedenis, die dat vast legt wat de sloop-tyrade misschien niet zal overleven. HOE lang het zal duren voordat alles weg is? Misschien een, twee of tien jaar maar gebeuren zal het. En de oost-Zeeuwsch-Vlamingen wach ten met hun eigen gemoedelijkheid af wat gebeuren gaat, zoals de ha venmeester van Kruispolder, de mid denstand en de makelaars die hun klanten zien verdwijnen, maar ook inventieve gemeentebestuurders, die alternatieve recreatieplannen willen creëren, maar wier mond formeel wordt gesnoerd FOTO'S Linksboven: bij eb kan men nog een zonnebad nemen in Walsoorden. Linksmidden: in Emmahaven liggen alleen nog scheepswrakken, sinds de toegang tot de haven is dichtgeslibd. Linksonder: in Paal zullen waar schijnlijk (een straatlang) vakantie huisjes moeten verdwijnen om de dijkverzwaring mogelijk te maken. Middenrechts: Pieters uit Kiel- drecht ziet het onheil van het ver dwijnen van Perkpolderhaven nade ren. Hij wil zijn boot verkopen. Rechtsonder: de vaarroute van de Schelde gaat dicht bij het getij haventje van De Griete. -s-sf; 1 i I'., .ilssika - -

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 2