Midden-Brabant beste plaats voor Beneluxvliegveld PALESTIJNEN: ONZE EISEN INGEWILLIGD Hoessein wijkt voor geweld LEGERTRUCK SLAAT OM Vier doden, twaalf gewonden lllllll ONDEROFFICIER GING BOEKJE TE BUITEN KMA schorst zes kadetten de sterke verf DEN TOOM EN POLAK OVER EXECUTIE IN BREDA: IJSJE TEGEN APEGAPEN CONCLUSIE RAPPORT NEDERLANDS ECONOMISCH INSTITUUT BLOEDVETE Tweede verdachte sigarettenroof Middelburg gearresteerd Episcopaat keurt inzegening van homofiele verbintenis af Bestrijding hondsdolheid in België: bijna 3000 vossen uitgegast Generaal Harberts neemt woord „lamlendig" terug DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx. Hoofdredacteur L. Leij endekker. Redactie- en Administratie-adres Nieuwstraat 9, Temeuzen, tel. (01150)7920. Abonnementsprijs 8,per kwartaal; per maand 2,70. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. 9E VRUE ZEEUW VRIJDAG 12 JUNI 1970 25e Jaargang No. 6267 Advertentieprijs per mm 16 cent; minimum per advertentie i 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels f 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. VermeldingBrieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummervrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Vanuit econo misch standpunt bezien biedt cen- traal-Noord-Brabant dc beste mo gelijkheden voor de vestiging van een tweede intercontinentale lucht haven. Zo luidt de conclusie van een rapport dat is gemaakt door het Nederlands Economisch Instituut in Rotterdam, op verzoek van de commissie-vliegveld van het pro vinciaal Bureau der Brabantse Ka mers van Koophandel. Op een persconferentie, gister middag in Nieuwspoort te Den Haag benadrukte ir. Frits Philips voorzitter van de vliegveldcommis sie, het voorlopige karakter van het rapport: „het wil een bijdrage zijn in de discussie over vestigings plaats van een tweede grote lucht haven; maar dan wél een verant woorde bijdrage". Bij dit eerste onderzoek is ge zocht naar een gebied dat, uit transport-economisch oogpunt, opti maal gelegen is. Daarbij zullen het totale voor- en natransport zo klein mogelijk zijn. Natuurlijk zal de conclusie over de optimale vestigingsplaatsen nog worden beïnvloed door in een later onderzoekstadium opduikende an dere criteria. Maar verschuivingen over meer dan enkele tientallen ki lometers worden niet waarschijn lijk geacht. Geheel nadere dan economische aspecten, die de voorlopige conclu sie zullen beïnvloeden moeten nog worden onderzocht. Hiertoe beho ren o.a. de planologische, recreatie ve, milieuhygiënische (geluidshin der) aspecten en bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van voldoende ar beidskrachten en de mogelijkheden tot huisvesting daarvan. Bij het bepalen van de optimaal gunstige plaats voor de luchthaven is niet slechts uitgegaan van een nationale visie. Het vliegveldpro ject ia in een veel groter verband geplaatst, namelijk in de hele Rijn- Maas-Sehelde-delta, de tweede in- dustriepool van de wereld (één is het grote merengebied in de VS en drie is Japan). Op deze manier zijn de commissie en het N.E.I. op de gedachte van een Benelux-luchthaven gekomen. Ir. Philips: „Het zou een geweldig iets zijn wanneer wc zo'n zaak sa men met België zouden kunnen op zetten. Alleen al het kostenaspect - men moet rekenen op anderhalf a twee miljard - rechtvaardigt een Beneluxaanpalt". Aan de hand van prognoses over de ontwikkeling van het luchtver keer in de komende decennia be cijfert het rapport dat Schiphol, on danks eventuele uitbreidingen met een vijfde en zesde baan, omstreeks 1987 het luchtvervoer niet meer kan verwerken. Uitbreidingen zijn dan zeker ook niet meer mogelijk. Tezelfdertijd nadert ook de luchtha ven van Brussel (Zaventem) lang zaam maar zeker zijn limiet. In die periode reeds is er voldoende aan bod voor de derde intercontinentale luchthaven: wanneer bij een totaéJ aantal passagiers in het jaar 2000 van 95 miljoen, Schiphol er 42 mil joen kan verwerken, komt de rest voor rekening van het nieuwe vliegveld. Vervolg op pagina 3) IR. FRITS PHILIPS - J.V. -3?.- :e-r«SfcaiËUt-L Poseren met die zakdoek op mijn ning een ijslollie. kop? Best.... maar dan als belo- (Van een onzer verslaggevers) SOESTERBERG Vier militairen uit de Du Moulin kazerne in Soester- berg zijn donderdagmiddag om vijf uur om het leven gekomen, toen de legertruck, waarin zij zaten op de Van Weerden Poelmanweg over de kop sloeg. Twaalf andere militairen werden bij dit ongeval gewond, een aantal van hen liep zeer zware ver wondingen op. De gewonden zijn overgebracht naar het Academisch ziekenhuis in Utrecht en naar zie kenhuizen in Amersfoort en Soest. De militairen hadden gezwommen in het Soester Natuurbad en waren op weg naar de kazerne. Volgens oog getuigen reden er vijf legertrucks met militairen met grote snelheid achter elkaar. In een scherpe bocht raakte de voorste wagen van de weg, kwam in dez achte berm terecht, slipte vervolgens en sloeg over de kop. Verscheidene militairen kwa men onder de omgeslagen truck te recht, maar konden hier vrij spoe dig onder uit worden gehaald door dat een grote kraanwagen zich toe vallig in de buurt van het ongeval bevond. (Van onze redactie buitenland) AMMAN - BEIROET - CAïRO Het Volksfront voor de bevrijding van Palestina heeft in Beiroet bekendgemaakt dat koning Hoessein de eisen van de Palestijnse verzetstrijders heeft ingewilligd. Tevoren had de koning gezegd: „Wij zullen ons tot het uiterste in spannen om de kloof te overbruggen en het geschil bij te leggen. De mannen van de strijdkrachten en de guerilla's zijn onze zonen". Volgens eigen zeggen zou het Volksfront actief geweest zijn bij de gevechten. In een verktatag werd onder meer gezegd dat het Volks front voor de bevrijding van Palesti na het initiatief heeft genomen. „Dit is nagevolgd '\"0 alle», tot welke andere organisatie zij ook behoren, die van mening zijn dat de gema tigdheid van „El Fatah" niet meer voldoende is", aldus de verklaring. Het radiostation van El Fatah in Cairo beweerde van zijn kant, dat de gevechten in Amman het gevolg waren van een contra-revolutionair komplot, dat tot doel had tot een vreedzame regeling met Israël te ko men. El Fatah is de belangrijkste verzets organisatie, die geleid wordt door Yasser Arafat. Op de tweede plaats komt het „Volksfront voor de bevrij ding van Palestina, opgericht door George Habache. Hij zei „dat de guerrillo's een volledige burgeroor log zullen ontketenen als in Jorda nië pogingen worden gedaan hen te onderdrukken". Niettegenstaande de verschillende verzetsorganisaties een andere voor stelling van de feiten geven, zijn zij één in de strijd tegen de Jordaanse strijdkrachten. Dat de wapenstilstand, die koning Hoessein en Arafat voor maandag 12 uur hadden afgekondigd, niet is na gekomen, heeft een dubbele verkla ring. Volgens Arabische diplomatieke zegslieden was een van de redenen dat de strijd bleef voortduren, het feit dat Hoesseins neef, Sherif Zeid Ben Shaker, er een bloedvete van gemaakt heeft. Shakers zuster zou door een verdwaalde kogel om het leven zijn gekomen en hij zou ge zworen hebben haar te wreken. Daarom negeerde hij het bevel van Hoessein, en gaf bevel de vluchte lingenkamp te beschieten. De guer rillo's van hun kant gebruikten de beschieting vain de kampen als voor wendsel om meer dan 30 buitenlan ders te gijzelen. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Gouverneur J. N. Mul ders en assessoren van de KMA heb ben gistermiddag de eerstejaars ka detten, die betrokken zouden zijn bij een fraudekwestie inzake het over gangsexamen economie, geschorst. Zij hebben dit aan minister Den Toom van Defensie meegedeeld. De zes kadetten blijven geschorst tot de minister heeft bepaald of er en dan wat voor maatregelen tegen hen genomen zullen worden. De voorlichtingsdienst van de KMA had gisteren duidelijke instructies gekregen om verder geen bijzonder heden bekend te maken. Zo werd op vragen als „hoe de senaat op de hoogte was gekomen van de fraude" en „hoe drie van de zes kadetten erin zijn geslaagd de oygaven econo mie te pakken te krijgen" geant woord, dat de volledige gang van zaken pas openbaar gemaakt zal wor den nadat minister Den Toom zijn beslissingen heeft genomen. De schorsing van de kadetten betekent, dat zij hun functie tijdelijk niet kun nen uitoefenen en dus niet meer op de KMA verblijven. Gezien de druk ke agenda van minister Den Toom kan het nog wel enige tijd duren voor hij het advies van de gouver neur en assessoren onder ogen krijgt en voor dat hij dus beslissingen neemt (Van een onzer verslagevers) MIDDELBURG De tweede ver dachte van een omvangrijke sigaret- tendiefstal (bijna 175.000 rokertjes ter waarde van 11.000) welke in de nacht van maandag op dinsdag in Middelburg is gepleegd, is gegrepen. Het is de 30-jarige Amsterdammer A. F. de G. Hij is door de politie in de hoofdstad, op verzoek van de Mid delburgse recherche aangehouden. Zijn helper bij de diefstal, de 24-ja- rige Goesenaar P. J. W. werd woens dag reeds gearresteerd. Hij heeft in middels volledig bekend. De gestolen sigaretten zijn nog spoorloos, evenals de Ford Transit, waarmee men de sigaretten getrans porteerd heeft (kenteken KF-59-61). Deze auto, die tot kampeerwagen is omgebouwd en daartoe van gordijn tjes is voorzien, werd maandag, eer der p de ,ag'r> Middelburg gestolen. Het is deze auto geweest, welke het duo De G. - W. fataal is geworden. De wagen werd in de nacht van maandag op dinsdag door een patrouillerende politieman in Goes gesignaleerd. Er was op dat moment echter nog geen aangifte van diefstal van de auto ge daan en evenmin was er iets over de sigarettendiefstal bekend. Zelfs het verband tussen de diefstal van de auto en van de partij sigaretten stond niet vast, doch werd (nadat dinsdag ochtend aangifte van beide misdrijven was gedaan) als veronderstelling ge opperd. (Vervolg op pagina 7) (Van onze redactie binnenland) UTRECHT De bisschoppen kun nen geen goedkeuring geven aan de kerkelijke inzegening van een homo. fiele vriendschapsverbintenis. Dit is gisteren meegedeeld door het secre tariaat van de bisschoppenconferen tie. De bisschoppen, aldus deze me dedeling, achten een dergelijke in zegening pastoraal ongewenst en te gen het belang zowel van de homo fielen zelf als van de gemeenschap, waarvan zij deel uit maken. „Homofielen zouden zich verder van de gemeenschap vervreemden als zij de vele ethische en psychologische vragen, die rondom de homofiele le venshouding bestaan, op deze wijze zouden beantwoorden. Het probleem van de kerkelijke inzegening van een homofiele verbintenis kan niet los worden bezien van de vele andere problemen, waarvoor de homofilie de homofielen zelf en de gemeenschap stelt. De bisschoppen zijn met de werkgroep pastorale hulp aan ho mofielen van mening, dat de kerken aan de problemen van de homofiele medemens meer dan in het verleden aandacht moeten besteden, discrimi natie moeten tegengaan en alle pasto rale hulp bieden, waartoe zij in staat zijn. (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL Tien ploegen van de Belgische landmacht hebben in de afgelopen maanden een totaal van 800 man-werkdagen besteed aan het opsporen van 3306 holen van vossen en dassen in het land. Bijna 3000 daarvan werden door de militairen uitgegast. Het betrof hier een actie die in samenwerking met het Belgische departement van landbouw werd uit gevoerd en die tot doei had de honds dolheid in België te bestrijden. Van Goor en Mouton, die een fusie zijn aangegaan, hebben een geza- melijke omzet van f 26 miljoen en een eigen vermogen van f 10 miljoen. Het gezamenlijke aantal personeel leden is 600. Beide directies menen dat notering van de aandelen der houdstermaatschappij Edicom n.v. ter beurze in de lijn der verwachtin gen ligt. Kardinaal Suenens heeft gisteren het eredoctoraat in de rechten van de Harvard University van Cambrid ge (USA) ontvangen. (ADVERTENTIES) et KORTE BRUGSTRAAT 1 BREDA „„„„enI—S modemakers (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De executie van twee Nederlandse militairen op 12 mei 1940 in Breda op last van een Nederlandse onderofficier, „strookte niet met het militaire strafproces recht". Dit hebben de minister van Defensie, W. den Toom en de minis ter van Justitie, C. Polak, gisteren in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid drs. Lems (PvdA) verklaard. De regering heeft een onderzoek gelast naar deze executie, een soortgelijke terechtstelling in Moor drecht en naar mogelijk andere exe cuties in de meidagen van 1940. De Tweede Kamer zal van de resultaten van dit onderzoek in kennis worden gesteld. Berichten als zouden de nagelaten betrekkingen van de in Breda en Moordrecht doodgeschoten militai ren onverzorgd zijn achtergebleven zijn niet juist: de twee weduwen (een militair was niet gehuwd) ont vangen een weduwenpensioen van het Ministerie van Defensie dat even hoog is als liet pensioen dat zij zouden hebben ontvangen indien hun mannen in de strijd tegen de Duitsers waren gesneuveld. In antwoord op een andere vraag van drs. Lems zegt minister Den DEN TOOM Toom dat het mogelijk moet blij ven onder omstandigheden „waar in de staat en de gemeenschap in grote nood verkeren", militairen en burgers krachtens het militair straf recht en het oorlogsstrafrecht ter dood te veroordelen. Wei dienen voldoende waarborgen te bestaan dat de kroon gebruik kan maken van haar recht van gratie. Minister Den Toom deelt voorts in antwoord op vragen van het Eer ste Kamerlid mr. J. H. van Wijk (PSP) mee dat de luitenant die op 14 mei 1940 in Moordrecht de mili tair Gaartman liet doodschieten, op 18 februari 1942 door de militaire kamer van de arrondissementsrecht bank in Den Haag tot acht maanden onvoorwaardelijk werd veroordeeld. Het hoger beroep kon niet worden behandeld omdat de luitenant in 1942 in krijgtgevangenschap moest. Op 1 november 1946 ging deze luite nant weer in militaire dienst, waar hij tot overste is opgeklommen. Het dossier van het geeurde in mei 1940 is bij het bombardement van Den Haag, op 3 maart 1945, verloren ge gaan. Minister Den Toom zal pogingen in het werk stellen dat de woon situatie van de weduwe Gaartman wordt verbeterd. Zij krijgt een pen sioen dat even hoog is als wanneer haar man in de strijd zou zijn ge sneuveld. Generaal-majoor b.d., J. Harberts heeft minister Den Toom naar aan leiding van de beroering, die door een t.v.-gesprek met de generaal is ontstaan, inmiddels het volgende ge schreven: Het door mij in een te levisie-interview gebezigde woord „lamlendig" is ongelukkig geweest en dient te worden vervangen door de omschrijving, dat de troep een gebrek aan moreel vertoonde. Dit geeft een veel wijder scala van ge voelens en omstandigheden weer. Het heeft niet in zijn bedoeling gelegen, zo zegt de voormalige ge neraal-majoor, om een bepaalde groep of een enkeling te beledigen of te kwetsen. Hij meent, dat ook vermeden te hebben door het uit drukkelijk vermelden van uitzonde ringen. Indien dit echter anders overgekomen is dan spijt hem dat ten zeerste, aldus gaat hij verder. De verdediging van de Grebbe- linie en dan hoofdzakelijk de zuide lijke vleugel hiervan, die er meest bij betrokken was, is onder de maat van de mogelijkheden gebleven, het geen niet wil zeggen, dat er niet in dividueel of in groepen behoorlijk tegenstand is geboden „Uit het feit, dat ik na mijn terugkeer uit krijgs gevangenschap in mei 1945 ver- POLAK jcheidene officieren en manschappen heb voorgedragen voor toekenning van de Militaire Willemsorde blijkt, dat ik ook 25 jaar geleden reeds van mening was, dat sommigen voortref felijke prestaties hebben geleverd. Het staat vanzelfsprekend aan ieder vrij voor zichzelf te beoordelen of hij door eigen inzet en houding toentertijd zich tot de goede solda ten meent te mogen rekenen", zo besluit generaal-majoor b.d., J. Harberts zijn schrijven aan minister Den Toom.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 1