Fruittelers kunnen het nu niet meer rooien jl5ll Al f 8600 voor operatie Amerika HOECHST GAAT DERDE FOSFOROVEN BOUWEN Op 3 juni moet u 'kaas uit't vuistje' even laten staan. AFSNIJDEN SCHELDEBOCHT GOEDKOPER EN SNELLER Droog v ZEEUWEN EN WESTBRABANDERS VOOROP IN PROTESTMARS ,Knokphila 1970' Invloed straatreclame op stembusuitslagen wordt onderzocht Nog geen vergunning voor tweede oven Antwerpse havenbelangen in rapport: voör die koffie én thée waar geen suiter in mag Parlementariër Van Benneköm verlaat Kamer Wedstrijden KPJ te IJzendijke Politie vindt ivapens in woonwagenkamp Bromfietser licht gewond in Axel ~r DONDERDAG 28 MEI 1970 =¥5= (ADVERTENTIE) kadffl Sucrosa,de kaloriebesparende zoetma- ,ker zonder bijsmaak,zonder nasmaak. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De heer J. A. van Bennekom, die sedert 1961 deel uitmaakt van de ARP-fractie in de Tweede Kamer, heeft zijn voorne men om in het najaar als Kamerlid terug te treden bekendgemaakt. De 64-jarige parlementariër moti veert zijn besluit aldus: „Ik wil mij geheel gaan wijden aan de belangen van mijn stad (Middelburg) en het gewest (Zeeland)". De heer Van Bennekom is wethouder van Mid delburg (in welke functie hij vorig jaar de ziek geworden AR-wethou- der M- Wattel is opgevolgd) en voorzitter van de ARP-fractie in de staten van Zeeland. Insiders opperen de veronderstel ling, dat de heer Van Bennekom beschikbaar wil zijn voor het geval dat zijn partijgenoot J. van den Bos, die reeds geruime tijd ziek is, zal besluiten zijn zetel in het Zeeuwse college van GS beschikbaar te stel len. Overigens zegt de heer Van Bennekom zelf, dat de combinatie van drie politieke functies hem te zwaar wordt, alhoewel hij beschikt over een benijdenswaardige vitali teit. De heer Van Bennekom was in de Tweede Kamer voorzitter van de vaste commissie voor visserij-aange legenheden. Verder was hij gespeci aliseerd in onderwijszaken en bin nenlandse zaken. In die laatste hoe danigheid was hij één van de woordvoerders toen de gemeentelij ke herindeling van Zuid-Beveland, Zeeuwsch-Vlaanderen, Tholen en andere Nederlandse regio's in de Kamer aan de orde kwamen. De heer Van Bennekom vervult een groot aantal maatschappelijke functies in Zeeland, die vrijwel alle verband houden met zijn reputatie als onderwijsexpert. Hij was jaren lang directeur van de christelijke kweekschool in Middelburg. De po- 'itiek vond in hem een man die zich daarin als een vis in het water -oelt. Vooruitzichten voor vr"'dag en zaterdag, opgesteld door het KNMI op woensdag 18 uur: voornamelijk droog, perioden met zon en normale temneraiuren. Weersvooruitzichten in cijfers ge- niddeld over Nederland. Voor vrij dag: aantal uren zon: 2 tot 10; min. temp.: omstreeks normaal; max. temp.: omstreeks normaal. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. Voor zaterdag: aantal uren zon: 4 tot 11; min. temp.: omstreeks nor maal; max. temp.: omstreeks nor maal. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 pro ent. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Aangevoerd door Zeeuwen en Westbraban ders hebben gistermiddag 5000 fruittelers in een kilometers lange optocht door Den Haag geprotesteerd tegen de wijze, waarop minister Lardinois hun belangen in de EEG behartigt. In spreekkoren riepen zij: „Lardinois, ha, ha, ha!" Vooraan in de stoet liepen deputa ties uit Oost-Zeeuwscli-Vlaanderen, 's Heerenhoek, Oudelande, Goes, Ka- pelle, Oost-Zuid-Beveland, West-N.- Brabant, St.-Philipsland en Tholen. De optocht trok vanaf het Malie veld via het Binnenhof naar het mi nisterie van Landbouw en Visserij. Terwijl de demonstranten buiten in de siertuin voor het departement een haag van spandoeken in de grond plantten ontving de minister een de putatie van de Nederlandse Fruitte lers Organisatie. Deze stond onder leiding van de heer J. H. Stoutjesdijk uit Oosterland. De minister deed de fruittelers geen concrete toezeggingen. Wel zei hij „begrip" te hebben (slogan van dit kabinet) voor de problemen van de fruittelers. „Van begrip kunnen wij niet leven", antwoordde de heer Stoutjesdijk. Meegedeeld werd, dat de financiële moeilijkheden van de telers (maan dag) besproken zullen worden in het georganiseerde overleg tussen een 5- tal ministers en het Landbouwschap Niet door de minister persoonlijk, maar wel door enkele van zijn amb tenaren werd verteld, dat de EEG- interventieregeling voor de fruitte lers, die per 1 juni zou aflopen met één maand zal worden verlengd. Vol gens deze regeling ontvangen de fruittelers een vergoeding voor het fruit, dat de minimumprijzen niet haalt en wordt doorgedraaid. Van de huidige fruitprijzen kunnen de telers niet bestaan. Volgens de heer Stoutjesdijk leed de totale be drijfstak over het seizoen 1969-1970 een verlies van gemiddeld 15.000 tot 20.000 per bedrijf. Als er niet on middellijk maatregelen worden geno men zal het komend seizoen het lot van de Nederlandse fruitteelt beze geld worden. De onhoudbare situatie is een ge volg van de overproduiktie in de EEG. In vijftien jaar tjjd werd,de produktie van appels verdubbeld. Van de pro- duktieverhoging werd 42 procent ver oorzaakt döor Frankrijk, dat even als Italië de fruitteelt met al dan niet verkapte subsidies overdadig heeft gestimuleerd en de markt heeft ontredderd. Om het marktevenwicht te herstel len zullen veel boomgaarden moeten worden gerooid. In Nederland is één derde van het boomgaarden-areaal, zijnde 13.000 ha, voor rooiing aange boden. De NFO vreest echter dat Frankrijk niet genoeg zal rooien. In een petitie, overhandigd aan mi nister Lardinois, waarnemend Ka mervoorzitter Nederhorst en de vaste commissie voor landbouw uit de ka mer, hebben de telers maatregelen voorgesteld ter gemoetkoming aan de huidige noodsituatie. Vooreerst vragen zij aan de telers, die geen of onvoldoende arbeidsinko men hebben, alsnog over de periode 1969-1970 een vergoeding voor le vensonderhoud te geven middels de Bijstandswet. Verder vragen zij o.a. de rooiver- goeding op te voeren tot 3000 per ha. (Van onze correspondent) IJZENDIJKE Zaterdagmiddag 30 mei om 13 uur organiseert de KPJ IJzendijke fiets- en trekkersbehen- digheidswedstrijden op de Markt al daar. Fietsen en trekkers zijn daar aanwezig. Aan beide wedstrijden kunnen jongens en meisjes meedoen. Ook niet-leden zijn welkom. Om acht uur is de prijsuitreiking in het Hof van Koophandel, waarna een disco bal volgt. I (Van een onzer verslaggevers) EEDE Ook gisteren hebben tal van personen uit Zeeland, Bra bant en zelfs uit Emmeloord (NO- Polder) gehoor gegeven aan de oproep tot steun aan de actie Ope ratie Amerika. Zoals bekend heeft deze ten doel mevrouw R. Nobus in Eede in staat te stellen haar man naar Amerika te begeleiden, waar hij geopereerd zal worden i.v.m. een ernstige hartkwaal. Tot dusver is ongeveer f 8600 aan giften binnengekomen. Bij dragen kunnen gedeponeerd wor den in de bussen die op onze kan toren in Terneuzen, Hulst en Goes zijn geplaatst. Ook kan men geld storten op giro 473333 van de Co- operatieve Boerenleenbank in Ee de, of op giro 1114111 van De Stem in Breda. In beide gevallen met duidelijke vermelding: „Operatie Amerika". (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Voor de zesde achtereenvolgende maal organiseert de filaitelistenclu'b van België te Knokke de internationale postzegel- tentoonstelling „Knokphila". De ex positie wordt van 5 tot 13 juli gehou den in de salons van „La Reserve" in Knokke. Er zullen uiterst zeldzame postzegels uit tal van landen worden tentoongesteld. Onder meer zullen de bezoekers op een „rollend tapijt" met een lengte van 80 meter (320 bladzijden van een album) een aan tal kostbare exemplaren kunnen be wonderen. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De vraag of de afwezigheid van aanplakbiljetten tijdens een verkiezingscampagne in vloed heeft op de stembusuitslagen zal binnen enkele weken met we tenschappelijke zekerheid beant woord kunnen worden. Medewerkers van de politicologi sche afdeling van de universiteit van Nijmegen zullen namelijk de uitslagen van de komende raadsver kiezingen in Vlissingen vergelijken met die van vorige verkiezingsjaren. In Vlissingen opereert ditmaal voor het eerst een combinatie van drie christelijke partijen, die beslo ten heeft om het zonder straatrecla me te stellen. Door vergelijking van de aantallen stemmen op deze com binatie, met die var, het totaal der afzonderlijke christelijke partijen in vorige jaren, zal het mogelijk zijn om de positieve of negatieve invloed van de straatreclame op de stembus uitslag te meten. De gemeente Middelburg heeft, naar aanleiding van de in maart gehouden Statenverkiezingen, een nauwkeurige analyse gemaakt van het aantal thuisblijvers, gerekend naar leeftijd. Deze analyse zal, na de komende gemeenteraadsverkie zingen, als vergelijkingsmateriaal worden gebruikt. Uit de cijfers zal men kunnen afleiden of gemeente raadsverkiezingen „dichter bij het volk" staan dan Statenverkiezingen en hoe groot de actieve animo van de kiezers, gerekend naar hun leef tijd, is. (Vaal cwize correspondent) MIDDELBURG Bij een onder zoek im het woonwagenkamp van Middelburg heeft de politie een Flau- bertbuks, een windbuks en patronen voor deze wapens gevonden. De ei genaar bleef onbekend. De politie was geroepen vanwege een telefonische melding over een ruzie tussen kinderen van twee fa milies in het kamp. Bij aankomst van de politie was alles rustig, maar men vond het toch nodig bovengenoemd onderzoek in te stellen. (Van onze correspond ent AXEL Bij een botsing tussen een bromfiets en een personenauto werd een bromfietser licht gewond. Toen de personenauto, bestuurd door J. W. G. vam O., in de Stationsstraat linksaf sloeg, gaf deze geen voorrang aan een tegemoetkomende bromfiet ser, J. W. van B. Van B. liep lichte verwondingen op. Auto en bromfiets werden licht beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN-OOST Hoechst-Vlissingen nv heeft bij de gemeente Vlissingen een bouwvergunning aangevraagd voor een derde fosforfabriek op het industrieterrein aan de Sloe- haven. De tekeningen, behorend bij het hei-plan, worden nu bestudeerd. Het lijdt geen twijfel, dat Hoechst de vergunning voor de bouw van deze derde eenheid, waarmee het totaal dei- investeringen van Hoechst-Vlissingen tot 250 miljoen DM gaat stijgen, zal krijgen. Het verlenen van deze vergun ning staat echter los van de nood zakelijke Hinderwetvergunning, die gewoonlijk pas wordt aan gevraagd als de fabriek bijna ge reed is. Zoals bekend is de pro cedure voor d:e Hinderwetver gunning met betrekking tot de tweede fosforoven van Hoechst nog lopende. In juni zullen b. en w. van Vlissingen waarschijnlijk een beslissing nemen. De tweede oven is sinds januari van dit jaar in bedrijf. Zoals bekend heeft de bouw van de tweede fosforfabriek van Hoechst in Vlissingen-Oost krachtige protesten uitgelokt van de Zeeuwse Vereniging Milieuhygiëne. Zij vindt het onver teerbaar dat de tweede oven al ge ruime tjjd in gebruik is zonder dat Hoechst beschikt over een vergun ning volgens de hinderwet. Het ligt voor de hand dat de vereni ging opnieuw op de keliing zal sprin gen nu Hoechst reeds aan zijn derde oven toe is. Van de zijde van het Havenschap Vlissingen i.o. werd gisteravond als commentaar op deze kritiek gegeven dat het achteraf aanvragen van de ADVERTENTIE Wij willen ons niet met politiek bemoeien. Als kaasmakers beperken we ons tot één kleur: goudgeel. Maar we willen ook niet koste wat kost het onderste uit de kan. Bij de Staten-verkiezingen zijn veel mensen thuisgebleven met 'kaas uit 't vuistje*. Gezellig natuurlijk en profijtelijk voor ons—maar we vinden dat demokratie gaatvóór demokazie. Ga dus op 3 juni eerst stemmen en als u daarna kiest voor 'kaas uit 't vuistje': hartelijk dank vanzelf. hinderwetvergunning in Nederland de normale gang van zaken is. „Bui tenlandse ondernemers vinden dit", aldus die zegsman van het haven schap, „een heel vreemd systeem en dat is ook eigenlijk wel zo. Het ver lenen van de hinderwetvergunning is eigenlijk niet meer dan een forma liteit. In de wet op de luchtveront reiniging, die op stapel staat, zal dit echter heel anders geregeld worden". De totale fosforproduktie van Hoechst-Vlissingen, die nu om en na bij de 60.000 ton per jaar ligt, zal bij voltooiing van de derde produktie- eenheid tot in de buurt van 100.000 ton oplopen. De hoeveelheden fos- forzuur en natriumtripolyfosfaat (het laatste produkt wordt als actieve stol in moderne wasmiddelen gebruikt) die Hoechst-Vlissingen zal gaan af leveren, stijgen in overeenkomstige mate. Een en ander heeft dr. F. Frie- drich, directeur van Hoechst-Vlissin gen, gisteren in Frankfurt am Main bekendgemaakt. De bedrijfsuitbreidingen bij Hoechst- Vlissingen verlopen volgens een reeds in de zestiger jaren bepaalde planning, die voorziet in afgeronde projecten. De produkten van deze fa briek zijn als grondstof voor „Trevi- ra" van belang voor de kledingin dustrie. Hoechst-Vlissingen heeft, inclusief het terrein waarop de derde produk- tie-eenheid wordt gebouwd, een ge bied van 120 hectare in het Zuid- Sloe in gebruik. Voor verdere uit breidingen in de chemische sector, die echter sterk afhankelijk zijn van de komst van een olieraffinaderij als leverancier van grondstoffen, heeft i Hoechst optie op nog een terrein van I 200 hectare, dat echter ten dele bin nen het grondgebied van de nieuwe gemeente Borsele valt. De fabriek in Vlissingen-Oost, waarin door het moederbedrijf, Fart- werke Hoechst, de grootste Europese investeringen buiten die in Wesit- Duitsland worden gepleegd, zal eenmaal voltooid de omvang van het moederbedrijf benaderen. Dit be slaat 380 hectare. Hoechst-Vlissin gen zal op den duur 320 hectare groot zijn. Zoals reeds blijkt uit de bouw van de fabriek voor Trevira-grondstoffen, bepaalt Hoechst zich niet tot de fos forproduktie alléén. Verschillende andere chemische massaprodukties zullen vroeg of laat in Vlissingen- Oost worden gerealiseerd. Een groot gedeelte van het terrein oppervlak is bestemd voor opslag en laadcapaciteit. Binnen afzienbare tijd hoopt men dat de benodigde grond stoffen, zoals fosfaaterts dat uit Flo rida wordt aangevoerd, maar in Rot terdam wordt overgeslagen, bij de fabriek zullen kunnen worden gelost. (Van onze correspondent) ANTWERPEN Antwerpen hoeft niet te laboreren aan een minderwaardigheidscomplex ten overstaan van Rotterdam, aldus heeft de Belgische minister van Openbare Werken, Jos de Saeger, zopas in het Belgische parlement beklemtoond. Wel gaf hij toe dat de expansie van de Antwerpse havens gedeeltelijk afhankelijk is van de snelle aanleg van het Baal- hoekkanaal, en hier gaf hij lucht aan zijn ontgoocheling, omdat het overleg met Nederland in de eco nomische commissie stagneert. Door die aanslepende besprekin gen dreigt de industrieële expansie van Antwerpen inderdaad in een ze kere mate klem te raken, want de beschikbare terreinen aan de rech teroever van de Schelde zijn vrijwel allemaal toegewezen. Antwerpen maakt zich niet slechts zorgen over de stugheid van sommi ge (door Rotterdam geïnspireerde) onderhandelaars, het moet zich ook verweren tegen de woordvoerders van andere Vlaamse havens, zoals Gent en Zeebrugge, die Antwerpen gemakkelijk het verwijt toesturen dat het voor de anderen slechts de kruimels laat. De „groepering dei Antwerpse ha venbelangen" heeft zopas in een bro chure die beweringen afgewimpeld en zich ingespannen om aan te tonen dat de overheidsinvesteringen in de Antwerpse haven rationeel en eco nomisch verantwoord zijn. De evolutie in het zeetransport brengt met zich mee dat de toegan kelijkheid van de Antwerpse haven niet meer voldoet. Drie soorten sche pen doen de haven aan: petroleum- tankers, ertsschepen en stukgoed- vrachtschepen. In het petroleum- transport evolueren de tankers naar een tonnenmaat van meer dan 200000 ton. Dat gaat het vermogen van elke Vlaamse haven te hoven en daarom opteerden de raffinaderijen voor een pijpleiding naar Rotterdam. In het ijzer- en staaltransport ligt de grens bij 125.000 ton. Ertsschepen van meer dan 100.000 ton kan men op de vingers van een hand tellen. De stukgoederenbevrachting richt zich steeds meer naar schepen voor gepalettiseerde lading, containers, roll on-roll off- en moederlichter schepen. Dit is voor een exportland als België een belangrijke sector, waar vooral de lengte van het schip en minder tonnenmaat of diepgang een rol spelen. Met de laatste twee sectoren be gint de/controverse Antwerpen-Zee- brugge. Er zijn immers twee moge lijke oplossingen: een polyvalente diepzeehaven aan de kust of aanpas sing en normalisering vam de Schel de. Voor de aanpassing van de Schel de pleit, dat de voorbereidende stu dies die een tiental jaren duurden, nu klaar zijn. Voor de kust moet men er nog mee beginnen. De werken zelf zouden aan de Schelde maar drie jaar duren, aan de kust tien. Ook de kosten zijn voor de Schelde aanzien lijk lager dan voor de kust. De „groepering der Antwerpse ha venbelangen" komt tot de slotsom dat de aanpassing van de Schelde de voordeligste oplossing blijkt. Die oplossing bestaat in het afsnijden van de bocht van Bath en het verleggen van de vaargeul dwars door het ver dronken land van Saeftinghe. Had men tijdig naar Antwerpen geluis terd,, aldus de groepering, dan zou er nu geen Belgisch havenprobleem bestaan. Het is verbazend, dat de na tionale zeehaven technische voorzie ningen moet entheren die een klein gedeelte vormen van wat reeds lang aan de nationale luchthaven te Zaventem is toegestaan. De vraag naar industriegronden houdt aan. Het is dus nodig de ont sluiting van het linker Scheldegebied te versnellen. Wat o.m. betekent het bouwrijp maken van de toekomstige laaggelegen industrieterreinen. Baggerspecie is in Bath en elders overvloedig aanwezig, wat de zaak goedkoper maakt, verder betekent het het graven van dokken, als in dustriële functie en voor zuivere ha venoperaties, verbinding van de nieu we haven met de stroom, via sluizen te Kallo en te Baalhoek. Baalhoek ligt op Nederlands ge bied. Instemming van Nederland is dus nodig en die laat op zich wach ten. tot <>nt«- '"ïminë van de voort varende Antwerpenaren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 3