Be j aardentehuis „Vremdieke" feestelijk geopend y Installatie centrale stichting voor sociaal cultureel werk Nieuwe burgemeester moet manager zijn Raad Oostburg geeft krediet voor telefoon centrale in stadhuis voor kanaal in Noord-Vlaanderen i Zojuist verschenen? Duizend gulden schade bij brand in Temeuzen Twee Zeeuwse Dartmoor-pony's voor delcdienst goedgekeurd Koelkastje C. Bukkens onder grote belangstelling begraven Toespraken Rederijkers uit Groede brengen toneel in Sluis Mening van raadslid over hearing burgemeestersbenoeming: Bespreking BEROEPINGEN Terneuzen Verkeer lange tijd gestremd na aanrijding Wens-in-avonden van de P.v.d.A. Scapino treedt op in Oostburg Culturele avond van K.P.J. Vergadering voor viering van 5 mei in Zaamslag Koopmiddag van Aardenburgse vrouwenbeweging Ledenwerfactie S.Y. Zaamslag SASSE FOTOKONING VANDAAG Tentoonstellingen Hoogwater Breskens Jt 1 Haai 'm bij (waar anders?!) DONDERDAG 5 MAART 1970 DE VRIJE ZEEUW (V?n een onzer verslaggevers) HOEK Het was gisteren een feestelijke dag voor Hoek. De vlaggen hingen uit ter ere van de officiële opening van het bejaardencentrum Vremdieke van de stichting protestantse bejaardenzorg Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. De recreatiezaal was vol genodigden onder wie het gemeentebestuur van Terneuzen en dat van Hoek toen de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer D. van Es, hartelijke wel komstwoorden sprak, in het bijzonder tot mejuffrouw W. J. H. Weste ra, inspectrice voor de bejaardenoorden in Zeeland, die de officiële ingebruikneming zou verrichten. Erkentelijk was de heer Van Es voor het werk van architecten (Rot- hulizen en 't Hooft uit Goes), aanne mers, opzichters en werklieden. Met waardering maakte hij verder gewag van de deskundigheid van directrice mevrouw N. Maat-Dieleman en de administrateur de heer De Meijer, alsmede de opnamecommissie. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Dinsdagmiddag brak brand uit in hotel Scaldis aan de Schuttershofweg. In twee boven elkaar liggende kamers ontstond voor ongeveer duizend gulden aan brand en waterschade. De eigenaar P. D. verbrandde in een open haard in de kamer op de benedenverdieping oud hout. Een houten balk die op de bovenliggen de kamer dwars over de schoorsteen liep, begon te branden. De brandweer rukte met twee wagens uit.' (Van een onzer verslaggevers) ELST Op de jaarlijkse natio nale hengstenkeuring van het Dart moor-ponystamboek in Eist zijn 15 hengsten goedgekeurd voor de dek- dienst. Hieronder bevonden zich ook twee Dartmoor-pony's uit Zeeland. De belangstelling in Zeeland voor deze typische kinderrijpony is groei ende. De Zeeuwse fokkers hebben thans de mogelijkheid te kiezen uit de koffievoskleurige hengst Diamond van Merm tot Ressen (stamboek nummer 91) en de bruine hengst Dear van Merm tot Ressen, beide eigendom van ds. W. Lockefeer uit Hulst en gestationeerd bij stallen van A. L. Serrarens in Ossenisse Zeeland behoeft nu geen beroep meer te doen op vaderdieren bui ten de provincie. BRUSSEL (ANP) In Gent heeft de Brugse schepen Traen dinsdagavond een pleidooi gehou den voor het creëren van een ver binding van Gent met de zee via Zeebrugge. Weliswaar zou zo'n nieuwe vaarweg door het noorden van Vlaanderen 140 miljoen gul den duurder uitkomen dan een nieuw kanaal naar Temeuzen- West, maar men zou dan geen nieuwe concessies in moeilijke onderhandelingen met Nederland meer behoeven te doen, aldus de schepen uit Brugge. Bijkomende voordelen van dit plan zijn dat in het noorden van Oost- en West-Vlaanderen reusachtige nieuwe industriegebieden ontsloten kunnen worden. De investeringen voor Zee- brugge zouden bovendien onmiddel lijk ten goede komen aan de Gentse haven. De Brugse schepen ontkende niet dat de bouw van de door hem voor gestelde nieuwe vaarweg grote tech nische moeilijkheden zal geven. Het waterpeil in het kanaal Gent-Terneu- zen, waarop het nieuwe kanaal zou moeten aansluiten, is namelijk onge veer een meter hoger dan dat van het Boudewijnkanaal dat Brugge met Zeebrugge verbindt. Als men de con structie van sluizen zou willen ver mijden, zit er niets anders op dan het peil van de Brugse haven ook te ver hogen, hetgeen eveneens een kost baar karwei is. Voorts zou het nood zakelijk zijn om de nieuwe 125.000 ton sluis te Zeebrugge, over de plaats waarvan binnenkort een besluit ge nomen wordt, meer oostelijk te pro jecteren. Zeebrugge heeft de ambitie, aldus schepen Traen, de eerste haven van het continent voor stukgoederen te worden. Ook wil het een voorname rol gaan spelen in het trans-oceani sche containerverkeer. Schepen Traen voorspelde ook dat de aanvoer van massagoederen een schaalvergroting van de schepen tot gevolg zal hebben. De staalnijverheid krijgt haar grondstoffen in de toe komst meer en meer uit Brazilië en Afrika. Het vervoer in grotere een heden zal daardoor economischer u-den. Hij sprak de hoop uit dat dë be woners van het tehuis zullen mee werken het bejaardencentrum tot een echt thuis te maken. Mej. Westera schetste de voorge schiedenis en de totstandkoming van „Vremdieke". Uniek voor Zeeland noemde me juffrouw Westera het dat elk keu kentje in het bejaardencentrum voorzien is van een koelkastje. Trouwens het gehele gebouw, dat sinds 1 december 1969 in gebruik is, maakt een uitstekende indruk. „U benit boffers", zei spreekster tot de bewoners die, voorzover zij niet in de recreatiezaal aanwezig wa ren, de plechtigheid vtia een geslo ten televisdecircuit konden volgen. Met de wens dat directie en be jaarden nog vele jaren een plezie rig gebruik van het tehuis mogen maken, verklaarde mejuffrouw Wes tera „Vremdieke" voor geopend. Waarnemend burgemeester Van der Peijl van Hoek was blij dat het bejaardencentrum nog voor 1 april („de fatale datum waarop Hoek zijn zelfstandigheid verliest) officlieel kon worden geopend. Het nieuwe bejaardencentrum noemde hij „de parel" aan de Hoekse kreek. Namens de Hoekse bevolking bood de waarnemend burgemeester het tehuis een pijporgel aan. Dit werd meteen door voorzitter Van Es inge- (Van onze correspondent) SLUIS Onder grote belangstel ling werd in Sluis begraven C. Buk kens, die na een kortstondige ziek te zondag jongstleden .op 69-jarige leeftijd in het St.-Antoniuszieken- huis te Oost burg was overleden. Bij de begrafenis waren dan ook talrijke kopstukken van de KVP aanwezig. Onder andere drs. W. Lockefeer, voorzitter vam de kring- raad en l'i-d vain de Eerste Kamer, drs. W. Dusarduym, lid van de Twee de Kamer, het Hd vain G.S. de heer W. vain Dongen, leden vain de KVP- fractie vain de provinciate staten, en katholieke gemeenteraadsleden van Sluis. Ook waren aanwezig bestuursle den van de heem-kundige kring uit Zeeuwseh-Vlaamderen, waarvan de heer Bukkens penningmeester was. De heer Bukkens was tevens jaren lang leider vain laind- en tuinbouw en middenstands cursussen in Zeeuwsdh-VLaanderen, waarvan een groot aantal oud-leekhlngen aanwezig waren. Na afloop vain de rouwdienst werd dln de kerk dioor de burgemeester van Oosflburg, J. vam Leeuwen, namens de Heemkundige Kring, en door drs. W. Lockefeer namens de KVP af scheidswoorden gesproken. wijd met het spelen van psalm 150 2, dat door de aanwezigen werd meegezongen. In de pauze was er gelegenheid het gebouw te bezichtigen. Daarna he-bben nog het woord ge voerd ds. J. A. Poeleman, voorzitter van de centrale kerkeraad van de hervormde gemeente Terneuzen, de heer F. Ddeleman, namens de gere formeerde kerk van Hoék en Ter- neuzen, deken J. Segers, namens de r.-k. parochie van Hoek en het de kenaat Terneuzen, de heer C. van de Lende namens de opmamecom- miissie, de heer M. Maas namens de stichting Rozenoord te Sluis, J. P. de Witte, namens de bond van be jaarden in Hoek, J. van Drongeien namens het Ned. Roode Kruis in Hoek (die een invalidewagentje aan bood), ir. Polen van het architecten bureau Rothuizen en 't Hooft, ir. Leenhouts van het aannemingsbe drijf van die naam, J. Luteyn na mens de bewoners van Bachtendie- ke in Terneuzen, mevrouw N. Maat- Dieleman als directrice van Vrem dieke en Bachtendieke en tenslotte door mr. G. Tichelman, als vice- voorzitter vam de stichting protes tantse bejaardenzorg Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Vanmiddag in stalleert burgemeester Aschoff van Terneuzen in de raadszaal van het gemeentehuis de bestuursleden van de centrale stichting voor sociaal cuitureelwerk. Per 1 januari van dit jaar beslo ten, de algemene stichting voor club- en buurthuiswerk in de gemeente Terneuzen, de Interkerkelijke stich ting voor jeugd- en volwassenwerk te Terneuzen, de stichting voor so ciaal cultureel werk te Sluiskil, stich ting clubhuis De Hoekse rakkers te Hoek en de algemene stichting voor club- en buurthuiswerk in de ge meente Zaamslag tot een fusie. Verder is besloten in Biervliet een werkeenheid voor sociaal cuitureel werk te creëren, die wordt opgeno. men in de nieuwe centrale stichting. Als uitgangspunten voor de fusie staat de explosieve ontwikkeling van Terneuzen en haar randgemeenten, welke per 1 april a.s. samen de nieu we gemeente Terneuzen zullen vor men, en de specifieke problemen van de vier woonkernen, die voortvloeien uit de struktuurveranderingen die gehele streek ondergaat door de in dustrie-vestiging. Verder vergt de geïsoleerde ligging van Zeeuwsch. Vlaanderen, een stevige aanpak van de samenlevingsopbouw. De werkzaamheden van de stieh- (Van onze correspondent) SLUIS Op 6 en 7 maart voeren de Rederijkers uit Groede in hotel de „Korenbeurs" in Sluis het toneel stuk „In de Pieterspenning" op. De rederijkerskamer uit Sluis, „De Oranjebloem", kon dit seizoen geen eigen stuk in studie nemen, zo dat men de rederijkerskamer Groede om assistentie heeft verzocht. (Van een onzer verslaggevers) HULST/HONTENISSE De gemeenteraadsleden van de ge meenten Hulst en Hontenisse wor den vandaag in de gelegenheid gesteld om hun wensen en eisen ten aanzien van de nieuw te be noemen burgemeester kenbaar te maken. In de zaal van hotel De Linde in Kloosterzande wordt daartoe een be sloten hearing gehouden waarop be halve de nieuw gekozen gemeente raadsleden van betrokken gemeenten ook de Commissariss van de Konin gin in Zeeland, mr. J. van Aartsen, aanwezig zal zijn. Het merendeel van de betrokken raadsleden heeft zich tevoren nog nauwelijks of niet uitgelaten over de wensen die men ten aanzien van de nieuwe burgemeesters heeft. Men wil in het algemeen niet vooruitlopen op de zaak. In dat licht bezien bleken de afge lopen dagen ook weinig raadsleden te voelen voor commentaar op deze kwestie. Wel wordt de hearing in Hontenis se van verschillende zijden met be langstelling tegemoet gezien. Enke le fracties hebben voorafgaan aan de komende hearing onderling overleg gepleegd. Ook van die besprekingen is weinig tot de buitenwereld doorge drongen. Eén van de betrokken raadsleden in Kloosferzamde gaf desgevraagd, als commentaar: „We lopen liever niet op deze zaak vooruit en wachten ge woon de hearing af. We hebben uiter aard al wel onze ideeën over de nieuwe burgemeester". Niet alle raadsleden of fracties heb ben zich gedegen op de komende hearing voorbereid. Sommige nieuwe raadsleden lieten blijken zich nog niet verdiept te hebben in de eisen, waar aan de nieuwe burgemeester volgens hun visie zal moeten voldoen. De reacties variëren van: „Daar over wil ik me nog niet uitlaten" tot een krachtige kwaliteitsomschrijving. In de gemeente Hulst gaf een van de betrokken raadsleden het volgende commentaar. „Op die vragen kan ik een, twee, drie geen antwoord ge ven". En even later hetzelfde raadslid „Hij moet in ieder geval neutraal zijn, boven de raad staan en een voor uitstrevend beleid voeren". De be langrijkste hoedanigheden zijn daar mee wel samengevat. Een ander raadslid dat we eveneens om com mentaar vroegen: „De nieuwe burge meester zou een manager moeten zijn, een man die tact heeft om met mensen om te gaan en absoluut geen bureaucraat is". Nagenoeg alle raadsleden hebben wat hun instelling aangaat, een ding gemeen. Ze zien vol verwachting de hearing tegemoet. De eigenaar van hotel De Linde in Kloosterzainde houdt in ieder geval rekening met een grote toeloop. ting zullen veelomvattend zijn. Op dit moment heeft men de beschikking over: Buurt- en jongerencentrum Toe standje in Terneuzen; Jongeren- en buurtcentrum 't Knutselkotje in Ter neuzen; Jongerencentrum Tiffani (De Molen) in Terneuzen; Jongerencen trum, in de Hoogstraat Terneuzen; Jeugdcentrum „Stropickanne", Zaam slag en Buurt- en jongerencentrum .Hoekse Rakkers" in Hoek. Wat betreft de beroepskrachten kan van: een grote onderbezetting worden gespzbken. Op korte termijn zal de stichting trachten enkele funktionarissen aan te trekken om de lacunes op te vul len. Mejuffrouw W. J. H. Westera, in spectrice voor de bejaardenoor den in Zeeland, tijdens haar ope ningstoespraak in het bejaarden centrum Vremdieke in Hoek. Ned. Herv. Kerk Benoemd tot bijstand in het pastoraat te Urk J. Hovius, a.s. emeritus-predikant te Dordrecht. Beroepen te Oudhoorn B. de Graaf te Meeuwen - te Giessen- Nieuwkerk H. van Vreeswijk, kandi daat te Baarn - te Gasselternijveen A.K. van Kooy, pred. voor b.w. (dir. Stichting Jeugdwerk Noorderveld) wonende te Zuidlaren. Geref. Kerken Beroepen te Bad hoevedorp A. van Egmond te Wor- mer - Benoemd tot predikant-mede werker bij het Nat. Prof. centrum voor de geestelijke Volksgezondheid H. Wijmans te Surhuisterveen. Geref. Kerken Vrijgemaakt Aan genomen naar Amsterdam-centrum (buiten verband) (als pred. voor b. w.) J. Snijder te Rotterdiam-Delfsha- ven. Geref. Gemeenten Beroepen te Haarlem D. Hakkenberg te Dor drecht. Bedankt voor Hendrik-Ido- Ambachit G.J. van den Noort te Ca- pelle aan den IJssel - voor Rotter dam-west J.C. van Ravenswaay te Arnhem - voor Nieuw Beijerland en voor Slikkerveer J- van Haaren te Amersfoort. (ADVERTENTIE) aonv. nw. leerjaar 31 nut. 1970 (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Vooruitlopend op de komst van de nieuwe gemeente Oostburg nam de huidige raad dins dagavond al enkele beslissingen voor de toekomst. De raad stemde na enige aarze ling toe een krediet van f. 52.000.- te verlenen voor vervanging van de bestaande telefooninstallatie. Op dit moment is het gemeentehuis in Oost burg via twee telefoonlijnen te berei ken. Te weinig voor de nieuwe ge meente met tien woonkernen na 1 april. Straks worden het tien lijnen met 40 telefoontoestellen. Een ander punt van discussie, achter gesloten deuren, vormde de aankoop van een woning aan de Nieuwstraat, dicht bij het gemeentehuis. Deze woning is be doeld voor een gemeentebode. De daarvoor benodigde f. 32.000.- werden zonder veel moeite gevoteerd, omdat de raadsleden de prijs niet te hoog vonden. Eveneens vooruitlopend op de her indeling was het besluit de voormali ge regionale sociale werkplaats aan de Schouwburgstr. tot kantoorruim te om te bouwen. Hierin wordt straks een dienst van gemeentewerken on dergebracht. Enkele raadsleden von den de kosten van f. 81.766.- wat aan de hoge kant voor een noodoplossing. Burgemeester J.L. van Leeuwen wist de raadsleden te verzekeren, dat dit gebouw voor alle mogelijke doel einden, zoals muziekschool en ruimte voor creatieve instellingen, geschikt is. De overige agendapunten leverden gespreksstof op. Al werd er druk in besloten vergadering gepraat. Binnen kort worden in Oostburg aan de Prins Willemstraat 18 woningen met gara ges gebouwd. De raad verkocht n.l. een perdeel grond van 3266 m2 aan heit bouwbedrijf Gëbr. Van deT Poel in Terneuzen. Blij waren de raadsleden met het voo-rste-l het ope.n bejaaxdenwerk in West.-Z.-Vlaanderen van de grond Alliance Frangaise De afdeling Zeeusch-Vlaanderen van de Alliance Frangaise besluit het seizoen 1969-'70 met 'n voordracht (solo-toneel) van André Frère. De avond wordt op maandag 9 maart a-s- gehouden in het Gildenhuis te Sluiskil. Harmonie- en fanfareconcert Na een onderbreking van enkele jaren geeft de .Harmonie Terneuzen' voor haar donateurs weer een con cert, waaraan ook medewerking wordt verleend door het majorettenpeloton van de „Harmonie Terneuzen" en de christelijke fanfare „Hosanna" uit op vrijdag 13 maart a.s. in het Zuid- Axel. Dit concert zal plaatshebben landtheater om 20.00 uur. Kaartavond Leden v-an de Terneu- zense politiesportvereniging hielden een kaartwedstrijd tegen personeels leden van de PZEM- De uitslag bleef met 32 tegen 32 punten onbeslist. te krijgen. Het ligt in de bedoeling om tot een praktische uitwerking te ko men van een dienst „tafeltje dekje". Bejaarden, die nog zelfstandig kun nen wonen, maar zelf om een of an dere reden niet kunnen koken, wor den dan van een warme maaltijd voorzien. Bij de rondvraag kraakte het KVP- raadslid Van Dongen een kritische noot ten aanzien van Rijkswaterstaat in verband met de voorzieningen op de rijksweg Oostburg - Schoondijke. De 'Jieer Van Dongen vond het een droevige zaak, dat twee doden op de beruchte fietserskruising nodig zijn, voordat die dienst er iets aan doet. Het raadslid prees het college van b. en w. vopr de voortvarendheid waar mee zij heeft getracht de affaire te regelen. Inmiddels is, zoals bekend, een afnemende snelheidsbeperking ingevoerd Op de rijksweg en zijn de werkzaamheden aan het rijwielpad in volle gang. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Dinsdagmorgen om kwart over elf is op de verbin dingsweg tussen de Herbert Dow- weg en Rijksweg 61 een -vrachtauto uit Terneuzen bestuurd do(jr F. F. de J. in de vaste berm terecht geko men en gekanteld. Een achteropko mende bestelauto, bestuurd door de uit Terneuzen afkomstige P.\D. werd werd eveneens zwaar beschadigd. Beide auto's moesten mfet een kraanwagen worden weggesleept. De rijbaan was tot 's middags vier uur gestremd. Het ongeluk gebeurde toen de achteropkomende bestelauto wil de inhalen. De chauffeur vah de vrachtauto week naar rechts lüt en kwam in de zachte berm tetecht, waardoor de vrachtwagen karitelde en de bestelauto tegen de achterzijde botste. (Van onze correspondent) In de komende dagen zal de Partjj van de Arbeid ,in de gehele provinces avonden organiseren, waarop de ka: didaten voor de provinciale state: verkiezingen zullen worden voorge steld en de aanwezigen hun wenser zullen kunnen kenbaar maken. Op donderdag 5 maart om 19.30 uur is er een dergelijke bijeenkomst t- St.-Maartensdijk. Op vrijdag 6 maar te Colijnsplaat, op maandag 9 maar te Zierikzee en op dinsdag 10 maar te Goes. Op donderdag 12 maart is Terneuzen aan de beurt in „Hote! des Pays-Bas", op vrijdag 13 maart Oostburg (lunchroom Pouwer) en maandag 16 maart Middelburg. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Vrijdag 13 maart treedt het Scapinoballet op in het Ledeltheater in Oostburg onder au spiciën van de ZVU. Het Scaipirao-ballet, dat onder lei ding staat van Hans Snoek en dat afkomstig is uit Amsterdam, heeft op het programma staan: De kome dianten; Zeventiende-eeuwse hofdan sen: Laat dat; Voorbijgaande ont moeting; Oosterse dansen verloren shawltje. en Het (Van onze correspondent) OOSTBURG De Kring Oostburg van de KPJ houdt zaterdag 7 maart 's avonds om 8 uur in hotel „Du Commerce" in Oostburg een culture le avond die voor iedereen toeganke lijk is. De verschillende afdelingen (IJzendijke, Biervliet en de afdeling West) zullen om beurten een half uur cabaret verzorgen. Een jury zal uitmaken wie het beste programma heeft gebracht. Na deze voorstelling is er gelegen heid tekeningen te bewonderen, die in de afdelingen zijn gemaakt en waarvoor de jury eveneens punten zal toekennen. Nadat de uitslagen zijn bekendge maakt zal men nog tot 1 uur kunnen doorbrengen op een discobal. (Van onze correspondent) ZAAMSLAG Onder auspiciën v-an de Zaamslagsë Oranjevereni ging wordt vrijdagavond 6 maart in een der zalen van het gemeentehuis in Zaamslag een contactavond be legd met de plaatselijke sportvereni gingen om te komen tot een definitie ve indeling voor bevrijdingsfeesten op 5 mei. Het ligt in de bedoeling om bij voldoende deelname een zoge naamde Zeskamp te houden. Deze bijeenkomst begint om half acht. (Van onze correspondent) AARDENBURG Op zaterdag 7 maart wordt van drie tot negen uur in het Groene-Kruisgebouw een koop. middag van de Nederlands hervorm de vrouwenvereniging gehouden. De opbrengst van deze middag is be stemd voor de aankoop van zang boekjes. (Van onze correspondent) ZAAMSLAG De sectie tennis van de Sportvereniging Zaamslag houdt momenteel een ledenwerfactie. Begin april hoopt men de nieuw aan gelegde open tennisbanen, gelegen naast het zwembad, in gebruik te kunnen nemen. SAS VAN GENT In de boven zaal van de brandweerkazerne te Sas van Gent werd les 27 van de Bondsfotocursus behandeld. Aan de hand van dia's werd getoond hoe men solarisatiefoto's verkrijgt en moet verwerken. Voorts werden de gra fische foto's behandeld. Voorts was er in clubverband een fotowedstrijd, met als onderwerp „het Zeeuwsch-Vlaamse landschap". De fo to's werden beoordeeld naar het mo tief, de uitbeelding en techniek. De heer Kater behaalde de eerste prijs met 227 punten. De heer A. Uyterhoe- ven verwierf de tweede prijs met 222 punten. En de heer M. Aertse de der de prijs met 220 punten. De rondreis- collectie van de fotoclub Den Haag, Maastricht en Terschelling kon niet getoond worden, daar deze nog niet was aangekomen. Films MIDDELBURG City 20 uur Intiem rapport 18 jaar VLISSINGEN Alhambra 20 uur The love brug a.l. ANTWERPEN Astra: De dolle kever a.l. Astrid: Onze dokter is de beste a.l. Monty: De reuzen van het Westen 14 jaar Ambassades: De regenmensen 18 j. Fiesta: De stuntman 18 jaar Forum: Recht op leven 18 jaar Quellin: De clan vam de Sicilianen 18 jaar Odeon: De gouden weduwe 18 jaar Rubens: Safyricon 18 jaar Pathé: De abdis van Monza 18 j. GENT Century: Maxiroof in Mini-Morris a.l. Majestic: Hello dolly a.l. Select: Kapitein Nemo en Vlottende stad a.l. Astrid: Sugar Colt 18 jaar Rex: Repulsion 18 jaar ST.-NIKLAAS Renova: Romeo en Julia 14 jaar Scala. Jeff 18 jaar Century: Een tijd voor minnaars 18 jaar Eden: Sweet Charity 18 jaar Toneel - Muziek - Dans MIDDELBURG Schouwburg 20 uur Nederlands Dans Theater 14 uur Jeugdvoorstelling voor het voortgezet onderwijs ROTTERDAM De Doelen Grote zaal) 20.15 uur Rotterdams PhiSbarrnonisch Orkest o.l.v. Jean Foumnet. Soliste Mairie- Cleiire Alalim (orgel). De Doelen (Kleine zaal) 20.15 uur Concert Elizabeth van Mailde (pia no), Maja Schermenhorn (sopraan),1 Jacques Brassé (fluit) en Tam Crone (piano). Schouwburg 20.15 uur „Twee heren uit Verona" van Wil liam Shakespeare door het Nieuw Rotterdams Toneel. ANTWERPEN Kon. Ned. Schouwburg 20 uur „Niets nieuws onder de zon" van Slawomir Mrozek. Schietingen ST.-JANSTEEN E. Ottjes 15 uur Staande wip 14.30 uur Diversen ST.-JANSTEEN Dorp 10 uur Jaarmarkt SCHOONDIJKE Wijffels 19.30 uur Rode Kruis-film Opgave voor deze rubriek tel. 01180j 7438 of Postbus U6 in Middelburg. ROTTERDAM Museum Boymans: Expositie schil derijen, tekeningen en grafiek van K. B. Kitaj (t.m. 4 april) Christiaan de Moor (70 jaar) (tm. 22 mrt.) Rotterd. Kunstkring, W. de With- str. 35, Rinus van den Bosch, schil derijen en Louis Vorkink, tekenin gen (t.m. 8 mrt.) Werkd. 10-17, zon. 11-16 uur. Rotterd. Kunststichting, Kruispl, Expositie Louis Paul Boon (t.m. 10 mrt.). Werkd. 10-17, zon. 12-17 uur WESTDORPE Galerie Troutzaerte: Expositie schilderijen van Roel Frankot (t.m. 31 mrt.) Ma. t.m. zat. van 9-18 uur, zon. van 14-18 uur. Morgen, vrijdag 6 maart: Bergen oop Zoom 2.36 en 15.05, Hansweert 1.48 en 14.21, Made-Drimmelen 5.08 en 17.51, Terneuzen 1.11 en 13.44, Vlissingen 0.45 en 13.12, Wemeldinge 2.26 en 14.55. Toneeluitvoering Door de to neelvereniging Thalia is in het Casi no het blijspel „Getrouwd of niet" opgevoerd. Deze uitvoering werd ge bracht voor de vereniging Openbaa'r Onderwijs, de dames V.V.H. en de bejaarden. De belangstelling was groot. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1970 | | pagina 2