Zwemmen: gezonde sport, die U het leven nog eens kan redden Gelegenheid om te leren zwemmen nog lang niet voldoende Pagina 9 RIBBENS' WESTKOLKSTRAAT TERNEUZEN TELEFOON (01150)—2272 zwemvesten Met deze gegevens wordt wel zeer nadrukkelijk aangetoond, dat velen nog niet in de gelegen heid zijn op de meest geschikte leeftijd de zwemkunst aan te leren, Er is een schrikbarend te kort aan zwembaden in Neder land, n.l. aan overdekte zwem inrichtingen 90, aan combinaties van overdekte en openlucht 50 en aan niet-overdekte zwemaccomo- daties 250! En volgens de staats secretaris van sociale zaken en volksgezondheid, dr. R. Kruisin- ga, zouden er in de komende 5 jaar nog een 700 zwembaden moeten worden gebouwd (onge veer 200 instructiebaden en 500 onoverdekte baden). Als aan die wens zou kunnen worden vol daan, zouden alle vijfde en zesde klas leerlingen in de gelegenheid zijn zwemmen te leren en hope lijk zal dan zelfs die leeftijdsgrens kunnen worden verlaagd als onderdeel van de lichamelijke op voeding, ofschoon bewezen is dat zwemmen niet alleen een van de gezondste soorten van lichaams oefening en -beweging is, maar ook van zeer grote betekenis is als onderdeel van de gehele op voeding. Zwemmen is ook een van de wei nige takken van sport die prak tische betekenis hebben doordat men leert in geval van nood zich zelf te redden! Het is een van de beste preventieve beschermin gen. GEZONDER Zwemmen heeft verder een grote hygiënische waarde. Er ontstaat een verhoogd energieverbruik met gevolg dat ook de bloedsom loop, de ademhaling en de spijs vertering wordt aangezet. Wat de ademhaling betreft kan worden vermeld dat deze minder lang zaam en veel dieper wordt dan by enige andere sport, omdat de ademhaling als onderdeel van de zwemslag volkomen is aan- en in gepast. Bovendien is gebleken dat vlak boven het wateroppervlak de lucht zeer zuiver en men daarom tijdens het zwemmen bijna stof loze lucht inademt. Van de koude prikkel gaat bovendien een kal merende invloed uit. Uit het oogpunt van opvoedkun dige waarde kan zwemmen het zelfvertrouwen, de wilskracht en het doorzettingsvermogen ont wikkelen en aankweken. En dan niet te vergeten het saamhorig heidsgevoel, dat er meer dan bij enige andere sportbeoefening van het zwemmen uitgaat, vooral als vrij-tijdsbesteding. Immers ieder is jn zwemtenue gestoken, waar door de sociale en milieuverschil- len niet meer zichtbaar zijn en praktisch worden opgeheven. Men is bij het zwemmen n.l. niet afhankelijk van een bepaald aan tal deelnemers zoals bij voetbal, hockey en zelfs niet zoals bij ten nis, waar men nog altijd één part ner voor nodig heeft! GEHANDICAPTEN Zwemmen is ook de enige sport, waarbij de beoefenaar zijn lichaamsgewicht volkomen kwijt raakt en zijn ruggegraat en zijn benen eens een keer van deze taak zijn ontheven. Het lichaam bevindt zich immers óf in zwe vende óf in volkomen drijvende toestand? Vandaar dat zwemmen zo uitnemend geschikt is voor hen die een of andere handicap heb ben als gevolg van invaliditeit. Het is echter niet te ontkennen, dat er ook gevaarlijke aspecten aan 't zwemmen verbonden zijn. Zij die niet gewend zijn in een kanaal of rivier te zwemmen, worden dikwijls angstig als zij plotseling ontdekken hoever zij van de oever zijn verwijderd. Dikwijls raken zij dan zoin paniek, dat zij in een uitputtende race trachten de oever te berei ken. Hierbij dient te worden 'opge merkt, dat dit min of meer ook geldt voor hen die uitsluitend in een instructiebad zwemles' heb ben ontvangen en hebben „afge zwommen". Zo gauw zij in een groot en uitsluitend diep bassin komen, krijgen zelfs zij de schrik van hun leven. Op het gevaar van het zwemmen in zee zullen wij hier niet ingaan. DRAAIKOLKEN Over de gevaren waarmee een rivierzwemmer kan worden ge confronteerd valt nog het volgen de op te merken. Dat kan bijv. de aanwezigheid zijn van draaikol ken, die ontstaan wanneer het rivierwater door een of ander obstakel in'zijn stroom min of meer wordt belemmerd. Dit is. o.m. het geval bij een pijler van een brug en bij een krib. Bij een krib vormt de 'draaikolk zich als gevolg van de keerstroom die tus sen twee kribben ontstaat; bij 'n pijler of ander obstakel ontstaat een draaikolk als gevolg van het zich weer bijelkaar voegende water. Naar gelang de sterkte van de draaikolk is de doorsnede aan de oppervlakte groter. In ons land zijn op enkele plaat sen en sinds eeuwen vaste draai kolken, die 30 sterk zijn dat zelfs de scheepvaart ze mijdt. Van deze vaste draaikolken zijn die bij Lobith in de Rijn, bij Poorters haven in de Niéuwe Waterweg, bij de Moerdijkbrug en bij Wes tervoort wel de bekendste en de beruchtste. Bij het openen van een sluis en vlak achter een snel varend schip In ons waterrijk land is het toch een nuttige zaak dat er personen zijn die de kunst verstaan drenke lingen bijtijds op het droge te brengen. Autobus te water. Gelukkig is geen van de passagiers om het leven gekomen. ontstaat ook dikwijls 'n draaiende beweging van het water, die even levensgevaarlijk kan zijn. ZIEKTEKIEMEN Minstens zo veel gevaar dreigt er echter in kanaal of rivier uit hygiënisch oogpunt. Als zwem water mag men namelijk drie eisen stellen: het dient voldoende helder te zijn, het mag geen scha delijke ziektekiemen bevatten en het moet een aanvaardbare tem peratuur hebben. Deze drie fac toren houdt men bij een gesloten inrichting welke dus zowel overdekt als onoverdekt kan zijn in eigen hand. Bij een open inrichting, d.w.z. een inrichting waarvan het water in open verbinding staat met opper vlaktewater zal aan alle drie ge noemde factoren bij onvoldoende toezicht heel wat kunnen ontbre ken. De helderheid zoals die in een gesloten inrichting meestal voorkomt, zal zelfs nooit bena derd kunnen worden. Door de enorme massa's water die per et maal door een rivier stromen bij een kanaal is daar zelfs nau welijks sprake van zullen al lerlei onreinheden worden weg gevoerd of naar de bodem zak ken, als gevolg waarvan de hel derheid iets beter zal worden, maar groot zal deze helderheid toch nooit zijn. Schadelijke ziektekiemen zijn er in ontzaglijke hoeveelheden! En deze vervuiling wordt in onze rivieren en kanalen steeds groter als gevolg van de vele fabrieken, die hun afvalwater in open water lozen. Andere „vervuilers" zijn de dorpen waarvan de riolen uit monden in rivieren en niet te ver geten de stookolie en het andere afval van de binnenvaartschepen. Door het steeds veelvuldiger ge bruik van chemische preparaten wordt het buitenwater steeds meer vergiftigd. Dit heeft dan weer tot gevolg, dat er van de biologische reiniging die wordt bevorderd door zonlicht, maar ook door plankton en zuurstof, steeds minder sprake is. VERWARMD WATER Vermeldenswaard is het voor Nederland unieke experiment, waarmee men momenteel in Nijmegen bezig is. Daar wordt ge werkt aan de bouw van een bui tenbad (naast 't bestaande over dekte Sportfondsenbad) dat ook gedurende de wintermaanden op een voor zwemmers aanvaard bare temperatuur wordt gehou den, zodat 't zelfs bij enkele gra den vorst mogelijk zal zijn in dit onoverdekte bassin te zwemmen! Momenteel is van een dergelijke mogelijkheid alleen maar sprake in Moskou, Boedapest en Praag. Voor de zwemmers zijn speciale maatregelen genomen om het water te bereiken en te verlaten zonder met de ijskoude buiten lucht in aanraking te komen. Dit gebeurt via een funk verwarmde corridor die tot in het water door loopt, zodat daarin geen koude lucht kan doordringen. REDDEND ZWEMMER, OF ZWEMMEND REDDER? Gelukkig zijn er van de zeer velen, die de diploma's A en B van de K.N.Z.B. hebben behaald, weer heel wat die gehoor hebben gegeven aan de slagzin van de Nederlandse Bond tot hét Redden van Drenkelingen: zolang niet iedereen kan zwemmen, zal iedere zwemmer ook redder moe ten zijn. Daarvoor kan men wor den opgeleid tot de diploma's „zwemmend redden" A of B. Zwemmend redden zeggen deze zwemmers en niet reddend zwemmen omdat het zwemmen 't middel is om het redden, het eigenlijke doel te bereiken. Bij zo'n reddingsbrigade leert men hoe men zichzelf kan redden uit allerlei situaties, die zich in, op of om het water kunnen voor den, maar ook hoe men anderen daarbij behulpzaam kan zijn en zonodig zelfs kan redden. Daarbij kan het eigen risico door de op gedane kennis en training uiter aard beslist niet volledig worden weggenomen, maar door de na gebootste situaties weet men dit risico toch aanzienlijk te verklei nen. Daartoe worden een aantal zogenaamde bevrijdingsgrepen geleerd, wanneer men bij een reddingspoging door een drenke ling zou worden vastgegrepen. Voor het vervolgens naar de kant brengen zijn er dan weer een zes tal vervoersgrepen, waaruit een keus kan worden gemaakt, al naar gelang de drenkeling zich kalm of wild gedraagt of lichame lijk letsel heeft opgelopen. AUTO TE WATER Zo mogelijk wordt heel realis tisch door middel van een echte auto (cabine) beoefend welke overlevingskansen er aanwezig zijn wanneer men met een auto te water raakt. De zienswijze hierop is overigens sinds kort ge wijzigd als gevolg van de vele proeven die o.m. de Haagse brandweer met opzettelijk te water gereden auto's heeft onder nomen. Aan de bescherming en redding van zwemmers en baders vanuit zee wordt letterlijk en figuurlijk een afzonderlijk hoofdstuk ge wijd, maar daar gaat men tijdens de opleiding voor de speciale strandwachtdiploma's dan ook heel wat dieper op in. Uniek is het dat zowel het onder richt van het elementair zwem men als het zwemmend redden geheel vrijwillig engratis ge schiedt. Ook instructeurs en in- structrices verrichten hiervoor hun werk geheel belangeloos! Voor beide vooropleidingen kan men overigens ook bij iedere red dingsbrigade terecht. Daarvan maken vele niet zo piepjonge mensen gebruik öm alsnog de zwemkunst machtig te worden en velen gaan dan vervolgens door met de opleiding tot het diploma zwemmend redden A of B. Ook hierbij kunnen wij van de stel regel uitgaan: zolang niet ieder een kan zwemmen, dient iedere zwemmer zwemmend-redder te zijn. i - Uit een jaaroverzicht van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen blijkt dat er vorig jaar 567 personen door verdrinking om het leven zijn gekomen, voorzover deze tenminste door de K. N. B. R. D. zijn geregistreerd. In werkelijkheid zal dit aantal wel hoger liggen. Opmerkelijk is daarbij dat het aantal verdronken mannen aanzienlijk hoger ligt dan het aantal vrou wen n.l. 463 tegen 104. In totaal 1024 motorrijtuigen raakten te water, waarvan 753 overdag en 271 's nachts. Daarbij waren 1704 mensen betrokken, waarvan er 80 de verdrinkingsdood stierven, hetgeen in deze gevallen uiteraard niet alleen kon worden gewe- ten aan het niet machtig zijn van de zwemkunst. 116 kinderen beneden de 6 jaar verdronken. Daarbij mag men aannemen, dat praktisch geen van deze kinderen de zwemkunst beheerste. Het meest opvallende cijfer is echter dat er in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar nog 54 kinderen door verdrinking om het leven zjjn gekomen, hetgeen juist dè leeftijd is om zwemmen te leren. Een interieurfoto van het in aanbouw zijnde instructiebad te Terneuzen. De bouw hiervan vordert ge stadig. Het aannemersbedrijf L. J. Krieckaert te Hengstdijk hoopt nog vóór de bouwvakvakantie het gebouw te kunnen opleveren. De fa. De Bokx werkt hard om op tijd de nieuwe toegangsweg tot het zwembad gereed te hebben vóór dit op 14 mei a.s. zijn poorten opent.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1969 | | pagina 9